Dit is Nieuwsbrief 10 van 8 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 10 van 8 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor betere financiering van kleuteronderwijs
►  Bevraging onderwijskwaliteit: ROK je mee?
►  Samenstelling Adviesraden leerplichtonderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: samenstelling 2015-2016 en verslaggeving september
►  Parlementaire vragen - 1 oktober 2015
►  Actuele vragen - 7 oktober 2015
►  KdG-Hogeschool: vacature voor een aankoper
Personeel
►  Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (1 tot 8 oktober 2015)
►  Hersamenstelling LOC
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Herstelgericht werken op school
►  Nieuwe maatregelen voor het onthaal van vluchtelingenkinderen
Curriculum & vorming
►  Visie op STEM
►  Congres postinitieel onderwijs 'Het team centraal'
►  Stuurgroep volwassenenonderwijs: laatste nieuwsflits
►  Leercafé 3 - Rik Torfs: 'Doe mij maar de lichte waanzin'
►  Dag over ‘Onderzoekend leren'
►  Toll-net nascholingen e-leren
►  Studiebezoek over externe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs
►  Initiatieven NT2 naar aanleiding van vluchtelingenstroom
►  Nog meer vrijstellingen voor middelbare scholieren in hoger onderwijs
►  Op zoek naar de leraar van morgen
►  Maandberichten voor secundair onderwijs
►  Initiatieven van externen voor het secundair onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Dossier vluchtelingencrisis
►  Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2015-2016
►  Axcent vzw presenteert: ik levensbeschouw jou
►  Prijs Focus Aarde 2015-2016
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor betere financiering van kleuteronderwijs
 
Recent verschenen er twee publicaties over de werkingsmiddelen in het gewoon basis- en secundair onderwijs: het rapport van het Rekenhof Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs, toekenning en aanwending en het onderzoek van de KU Leuven Analyse van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van scholen. Evaluatie van het financieringsdecreet van 2008.  Minister Crevits stelde daarover een aantal vragen aan de Vlaamse Onderwijsraad. Naar aanleiding van de besprekingen in de Vlor bouwde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een standpunt op aan de hand van zes principes.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt onder meer om de werkingsbudgetten van het kleuteronderwijs te verhogen. We volgen daarmee de aanbeveling van het Rekenhof om de verhouding tussen de werkingsbudgetten voor het kleuteronderwijs en de werkingsbudgetten voor het lager onderwijs aan te passen wegens het beperkte verschil in de werkelijke kosten. We stellen voor om de verhoging van de financiering van het kleuteronderwijs te financieren door in het basisonderwijs de indicator ‘buurt’ te schrappen. Dat doen we om verschillende redenen:
 
 
► 
 
de toekenning is niet transparant en in de onderzoeken wordt de indicator "wispelturig" genoemd;
 
► 
 
de indicator 'buurt' wordt niet gebruikt bij de toekenning van omkadering op basis van leerlingenkenmerken;
 
► 
 
de indicator 'buurt' weegt erg zwaar in het basisonderwijs;
 
► 
 
hetzelfde kind tikt - zonder dat het verhuist - het ene jaar wel en het andere jaar niet aan, waardoor scholen nog moeilijk kunnen voorspellen hoeveel werkingsmiddelen ze zullen genereren.
 
In 2014 bedroeg het verschil ongeveer 223 euro per kleuter per schooljaar. Het gebruik van het budget van de indicator ‘buurt’ zou het verschil verminderen met 60 euro en verkleinen tot 163 euro.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevraging onderwijskwaliteit: ROK je mee?
 
Je ontving intussen net als andere belanghebbenden voor onderwijs een uitnodiging om deel te nemen aan een bevraging over onderwijskwaliteit. We roepen je - net als minister Crevits - op om daar massaal op in te gaan. Jouw stem telt! Inschrijven kan op deze pagina.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling Adviesraden leerplichtonderwijs
 
De Raad van Bestuur keurde op de vergadering van 1 oktober 2015 de samenstelling van de Adviesraden voor het leerplichtonderwijs formeel goed. Je leest de samenstelling voor het schooljaar 2015-2016 in dit document.
 
De niveaugebonden adviesraden vormen de plaats waar ervaringen en inzichten uit het werkveld en Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming op elkaar betrokken worden. Ze adviseren de Raad van Bestuur over het beleid en de standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een bijzondere focus op de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: samenstelling 2015-2016 en verslaggeving september
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft drie niveaugebonden directiecommissies voor het leerplichtonderwijs: een directiecommissie basisonderwijs (samenstelling 2015-2016), een directiecommissie secundair onderwijs (samenstelling 2015-2016) en een directiecommissie buitengewoon onderwijs (samenstelling 2015-2016).
 
De directeurs komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. Hun adviezen gaan dan naar de diverse niveaugebonden adviesraden, waar ze samen met vertegenwoordigers van de besturen, experten uit de vicariaten, vertegenwoordigers van VCOV, een vertegenwoordiger van VSK (voor het secundair onderwijs) of experten van externe organisaties (bijvoorbeeld in de adviesraad voor het buitengewoon onderwijs) een advies formuleren voor de Raad van Bestuur. 
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden. 
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2015:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire vragen - 1 oktober 2015
We bezorgen je deze selectie van parlementaire vragen die op 1 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Professionele bachelor verpleegkunde
 
► 
 
STEM in het secundair onderwijs
 
► 
 
Beroep tegen examenresultaten
 
► 
 
Studenten met functiebeperkingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actuele vragen - 7 oktober 2015
 
We bezorgen je deze actuele vragen van 7 oktober 2015 over onderwijs: 
 
 
► 
 
Actuele vraag over asbest in schoolgebouwen
 
► 
 
Actuele vragen over loopbaanpact
 
► 
 
Actuele vragen over kansengroepen in hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
KdG-Hogeschool: vacature voor een aankoper
 
Karel de Grote-Hogeschool heeft een vacature voor een aankoper met expertise overheidsopdrachten. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (1 tot 8 oktober 2015)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 oktober 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:
 
 
► 
 
Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur 
2015-10-06 gewijzigd
Belangrijkste wijzigingen: beperking op vervangingsmogelijkheid als een afwezigheid start op 14 dagen of minder voor een korte vakantie (punten 3 en 5.2); datum 1 september waarop het bekwaamheidsbewijs vastgesteld wordt in functie van TADD-rechten (4.3.1); puntenwaarde, diplomaniveau en salarisschaal voor opvoeder en administratief medewerker (3.2.6, 4.3.3 en 5.6). Ook de modelcontracten werden geactualiseerd (bijlagen 5 en 6).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hersamenstelling LOC
 
Eind 2015 loopt de vierjarige mandaatperiode van de leden van het lokaal onderhandelingscomité (LOC) ten einde. Dat betekent dat het LOC opnieuw samengesteld moet worden en dat de mandaten vernieuwd moeten worden. Op vele plaatsen zal de vernieuwing van de mandaten van de personeelsleden gebeuren met een verkiezing.
 
Je vindt in dit document enkele aandachtspunten en ook de kalender voor de verkiezingsprocedure.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die vanaf dit schooljaar opgelegd is voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de herfstvakantie 2015 begint officieel op maandag 2 november 2015. Als een afwezigheid start op of na maandag 19 oktober 2015, dan kan een vervanger pas vanaf 9 november 2015 aangesteld worden. Nadere toelichtingen lees je in de Mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs vanaf 2015-2016, M-VVKSO-2010-001. Neem gerust contact op met de Dienst Personeel (op het telefoonnummer 02 507 07 01).
 
Let wel: de vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Herstelgericht werken op school
 
De Pont vzw, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, doet een oproep naar mensen die zich willen engageren in het mee trekken van een herstelgerichte intervisiegroep. Meer info vind je via deze link.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe maatregelen voor het onthaal van vluchtelingenkinderen
 
Minister Crevits werkt momenteel aan voorstellen voor bijkomende maatregelen voor het onthaal van vluchtelingenkinderen. We berichtten daar reeds over in een voorgaande nieuwsbrief. Haar voorstellen liggen momenteel op de onderhandelingstafel maar de Vlaamse regering nam nog geen beslissingen. Het is ook nog niet duidelijk welke voorstellen het zullen halen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringen we er bij de regeringspartijen op aan om scholen die de vluchtelingenkinderen opvangen niet in de kou te laten staan en de nodige budgetten vrij te maken. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Visie op STEM
 
STEM is een vlag die vele ladingen dekt. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. In februari van dit jaar publiceerden we een stand van zaken. Om lokaal overleg blijvend te ondersteunen, brengen we graag onze visie op STEM nogmaals onder de aandacht.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres postinitieel onderwijs 'Het team centraal'
 
Het jaarlijkse congres van het postinitieel onderwijs vindt plaats op 18, 19 en 20 november 2015 in Blankenberge. Thema is 'Het team centraal'. Zoals altijd werken we met een tweedaagse verdiepende workshop en een plenaire derde dag. 
 
Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar. 
 
De inschrijvingskosten van de verdiepende workshops bedragen 265 euro voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Niet-leden ontvangen een aangepast prijsvoorstel na contact met roeland.vankerckhove@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor de keynote op 20 november 2015 betaal je 60 euro (exclusief overnachting).
 
Het volledige programma van het congras en de inschrijvingslink vind je op onze nascholingswebsite
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stuurgroep volwassenenonderwijs: laatste nieuwsflits
 
Onderwijsdecreet XXV stelt een eind aan de decretale verplichting van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) om, voor de uitvoering van hun gezamenlijke opdrachten, een stuurgroep op te richten. Niettemin blijven de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo bij decreet verplicht om een aantal opdrachten gezamenlijk uit te voeren, met name over curriculumontwikkeling, EVC en onderwijs aan gedetineerden. Daarnaast beslisten zij om ook rond geletterdheid en e-leren te blijven samenwerken.
 
Met deze nieuwsflits berichten wij je graag nog een laatste keer over de activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs. Wij lichten ook toe hoe de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vanaf 1 september 2015 vorm gekregen heeft.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leercafé 3 - Rik Torfs: 'Doe mij maar de lichte waanzin'
 
In tijden van crisis dient er overal bespaard te worden. Maar is dat echt zo? Is onderwijs niet de hefboom naar een betere maatschappij? En zo ja, dienen we dan nu niet net méér in onderwijs te investeren?
 
Op 21 oktober 2015 brengt Rik Torfs in het derde leercafé - onder de titel 'Doe mij maar de lichte waanzin' - zijn visie op de rol die onderwijs aan volwassenen kan spelen. Het leercafé vindt plaats in Antwerpen. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek en de alumnivereniging ALOOW (Opleidings- en onderwijswetenschappen UA). Meer info en de inschrijvingsmodule kun je op de nascholingswebsite vinden.
 
Dit is het programma:
 
 
► 
 
18.30 uur: ontvangst en registratie
 
► 
 
19.00 uur: keynote 'Onderwijs voorbij wat vanzelfsprekend is. Doe mij maar de lichte waanzin'
 
► 
 
20.30 uur: netwerkmoment
 
► 
 
23.00 uur: einde leercafé
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dag over ‘Onderzoekend leren'
 
Karel de Grote-Hogeschool en Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen organiseren een themadag over ‘Onderzoekend leren’. Voor leraren, studenten, lectoren en pedagogisch begeleiders die onderzoekend leren in de eerste graad van het secundair onderwijs aanbrengen. Studenten en leraren delen expertise in verband met het realiseren van leerplandoelen, didactische werkvormen, opdrachten, lessen …  Samen reflecteren ze om een doeltreffend antwoord te vinden op de uitdagingen en vernieuwingen in het vak.
 
Vanuit KdG presenteren zeven derdejaarsstudenten Natuurwetenschappen Biologie/Fysica uitgewerkt materiaal (vooral didactische werkvormen). Twee oud-studenten lichten hun eindwerk van vorig jaar (Digitale labo’s en verwerking van biotoopstudie) toe.
 
Datum en plaats: 14 oktober 2015, 13.30 tot 16.30 uur, DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toll-net nascholingen e-leren
Toll-net staat voor Technologie-ondersteund levenslang leren. Toll-net ondersteunt docenten en coördinatoren in de volwasseneneducatie op het vlak van e-leren en gecombineerd leren. Daarvoor organiseert Toll-net verschillende activiteiten: workshops, cursussen, leernetwerken (communities), trajectbegeleidingen … Meer informatie vind je in de nascholingsfolder e-leren van Toll-net voor het najaar van 2015.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiebezoek over externe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs
 
In opdracht van de Europese Commissie onderzocht Panteia hoe kwaliteitszorg en -ontwikkeling in het onderwijs in verschillende landen wordt georganiseerd. Het onderzoek beschrijft de thematiek en schuift een aantal goede praktijkvoorbeelden naar voren. Eén daarvan is het Oostenrijkse model Ö-Cert
 
Tijdens dit meerdaagse studiebezoek verdiepen we ons in de Oostenrijkse invulling van kwaliteitszorg en -ontwikkeling in het onderwijs en krijgen we inzage in de manier waarop die modellen in de praktijk worden geïmplementeerd. We bezoeken onderwijsinstellingen, de overheid en de samenwerkingspartners. We spreken met beleidsmakers, leraren, cursisten, kwaliteitsbewakers en onderzoekers. 
 
Een must voor iedereen die met kwaliteitszorg in het onderwijs betrokken is. Er zijn slechts veertien plaatsen. Wees er dus snel bij! Uitgebreide informatie en inschrijven via deze link.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven NT2 naar aanleiding van vluchtelingenstroom
 
Op het informele overleg volwassenenonderwijs deelde AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) mee dat er 18 miljoen 547 000 euro extra ingeschreven wordt op de begroting Onderwijs voor initiatieven NT2 in het volwassenenonderwijs. Dat bedrag is goed voor ongeveer 6 000 volledige inburgeringstrajecten. Als de 18 miljoen euro niet toereikend zijn, dan zal hetzelfde bedrag nog eens als centrale provisie ingeschreven worden. Daarvoor is het wachten op het programmadecreet naar aanleiding van de begroting 2016.
 
De middelen zullen op dezelfde wijze ingezet kunnen worden als de 12 miljoen euro die voorzien werd voor de verhoging van het taalniveau bij inburgeraars. Het verschil is dat de huidige middelen eenmalig zijn, waardoor ze dan ook anders geregistreerd zullen worden. De huidige middelen zullen niet alleen gebruikt worden om leraarsuren te financieren, maar ook voor werkingsmiddelen en punten voor administratie in het lopende schooljaar. Het is evident dat de middelen gekleurd zijn. Aan het trekkingsrecht van lesuren zullen schijven van werkingsmiddelen en punten voor administratieve medewerkers gekoppeld worden. Uiteraard verwachten wij binnenkort de verdere modaliteiten voor de toekenning van dat budget.
 
Het valt te verwachten dat de eerste vluchtelingen zich binnen drie maanden bij de centra voor volwassenenonderwijs en de centra basiseducatie zullen aanbieden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nog meer vrijstellingen voor middelbare scholieren in hoger onderwijs
 
Leerlingen uit het zesde jaar secundair onderwijs kunnen nu nog meer vakken vooraf volgen aan Karel de Grote-Hogeschool (KdG). Vorig jaar liep er al een pilootproject waarbij zesdejaars op woensdagmiddag (online van thuis of op de hogeschool) een les van de opleiding informatica of de lerarenopleiding konden volgen. Ze behaalden zo al credits voor hun eerste jaar in het hoger onderwijs. Vanaf dit academiejaar kunnen ze ook vakken in de opleiding bedrijfsmanagement volgen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Op zoek naar de leraar van morgen
 
Leraren spelen in het leven van kinderen een cruciale rol. Maar zijn ze ook mee met hun tijd? Op maandag 23 november 2015, van 9.30 uur tot 12.45 uur, gaan het Vlaams-Europees verbindingsagentschap vleva en Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met experts uit Schotland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen op zoek naar de leraar van morgen. Welk soort leraren hebben we nodig? Wat betekent dat voor de lerarenopleidingen en de lerarenopleiders? Wat kunnen we voor de Vlaamse context uit het Schotse voorbeeld leren?
 
Meer informatie over het evenement, het programma en het inschrijvingsformulier vind je op de website van vleva.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten voor secundair onderwijs
 
We bezorgen je de maandberichten voor secundair onderwijs (regio Mechelen-Brussel).
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Initiatieven van externen voor het secundair onderwijs
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
Slotevent van Procrustes op 8 december 2015 in Brussel.
 
► 
 
Praktijkgerichte nascholingen over verkeers- en mobiliteitseducatie.
 
► 
 
SecondLife@school van Broederlijk Delen.
 
► 
 
De seizoensbrochure voor scholen van Theater aan de Stroom.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Dossier vluchtelingencrisis
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt nauw samen met Thomas, een project van de KU Leuven dat een actieve en interactieve samenwerking wil creëren tussen alle leerkrachten (rooms-katholieke) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. In de nieuwsbrief van oktober nam Thomas een uitgebreid dossier over de vluchtelingencrisis op. 
 
Wij maakten een overzicht van initiatieven in het kader van de vluchtelingencrisis. Op de website van School zonder racisme ten slotte vind je interessant pedagogisch materiaal over dit thema.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2015-2016
 
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. De Stichting Koningin Paola organiseert een projectoproep voor alle leraren van het secundair onderwijs van alle netten.
 
Je bent leraar in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs? Je bent een creatieve en geëngageerde leraar? Je hebt een pedagogisch project bedacht dat een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geeft aan de gekozen onderwijsdoelen en dat de kwaliteitsvol onderwijs nastreeft? Je kent een leraar die een innovatief project gerealiseerd heeft? Waag dan nu je kans en neem deel aan de twintigste editie van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs!
 
Voor iedere prijs worden per Gemeenschap drie laureaten gekozen. De eerste prijs ter waarde van 6 500 euro, alsook de tweede en derde prijs, respectievelijk ter waarde van 4 000 euro en 2 500 euro worden tijdens een officiële prijsuitreiking door H.M. Koningin Paola overhandigd.
 
De kandidaatsdossiers worden uiterlijk op 31 januari 2016 verwacht. 
 
Meer informatie over de Koningin Paolaprijs vind je op www.paolaprijs.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Axcent vzw presenteert: ik levensbeschouw jou
 
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakte de Brusselse vzw Axcent de dvd Ik levensbeschouw jou – jongeren aan het woord over levensbeschouwing en dialoog.  
 
In de dvd geven 37 jongeren met diverse levensbeschouwingen een antwoord op vragen als ‘Wat is levensbeschouwing?’, ‘Ik heb een vraag, waar vind ik een antwoord?’, ‘Ik bots op vooroordelen en onbegrip?’, ‘Wat is het nut van dialoog?’. Een ideaal werkinstrument voor iedereen die aan de slag wil over levensbeschouwelijke diversiteit en dialoog, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd.
 
Bestel jouw exemplaar via info@axcent.org met vermelding van je naam en adresgegevens. Wie voor 31 oktober 2015 bestelt, betaalt slechts 13 euro (+ verzendkosten) in plaats van 15 euro (+ verzendkosten).
 
Op woensdag 14 oktober 2015 nodigen we je van harte uit op de officiële dvd-voorstelling. Samen met Brussels staatssecretaris Bianca Debaets heffen we het glas op de goeie afloop van dit project en op de nieuwe perspectieven die de dvd hopelijk zal brengen. Je bent welkom om 16.00 uur in Namahn (het gebouw waar ook Axcent haar kantoor heeft), Grensstraat 21, 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel), metro 2/6 tot halte Kruidtuin of Madou.
 
Wil jij erbij zijn, schrijf je dan in via info@axcent.org.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prijs Focus Aarde 2015-2016
 
Je bent leraar, gip-coördinator, technisch adviseur-coördinator, pedagogisch begeleider? Gip dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde!
 
De Prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout georganiseerd. De Prijs richt zich tot leerlingen uit het bso, cdo, kso en tso. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (gip) en vakoverschrijdende groepsprojecten (buso en cdo) die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde als onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en ecologische hoek.
 
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een gip realiseren, vakoverschrijdend, volgens de regels van de gip en in groep. Er worden tien proeven genomineerd. De leerlingenteams en de school worden met een geldbedrag en een diploma beloond. Die worden tijdens een officiële prijsuitreiking in het Paleis der Academiën overhandigd.
 
Inschrijven kan tot 15 april 2016. Het volledige kandidaatsdossier moet tegen 25 mei 2016 bezorgd worden.
 
Folder en inschrijvingsformulier vind je op www.focusaarde.be of op https://www.facebook.com/focusaarde.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook