Dit is Nieuwsbrief 114 van 8 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 114 van 8 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwsbrief directiecommissie basisonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
Bestuur & organisatie
►  BOS - nieuwe ondersteunende documenten
►  Deadline huursubsidies nadert
►  Programmaties en structuurwijzigingen melden aan AgODi
►  Nieuw adres en telefoonnummer helpdesk e-Procurement
►  Capaciteit secundair onderwijs
Personeel
►  Verlofaanvragen voor 2018-2019
Curriculum & vorming
►  Jeugdboekenmaand 2018: Eureka!
►  Aanpassing beslissing VDAB om leerlingen OV3 geen rechtstreekse toegang tot beschutte werkplaatsen toe te kennen
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten weekbezinning 3
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwsbrief directiecommissie basisonderwijs
 
We bezorgen je de nieuwsbrief van de directiecommissie basisonderwijs van maart 2018.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
We bezorgen je een commentaar bij het ontwerpdecreet over duaal leren en de aanloopfase en de vragen om uitleg die op 1 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
We bezorgen je een commentaar bij het actualiteitsdebat over het inschrijvingsrecht/decreet dat op 7 maart 2018 gehouden werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
Heb je een sterke interesse voor arbeidsrecht? Ben je een bruggenbouwer en geloof je in de dialoog tussen werkgevers en werknemers? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Ben je een administratieve duizendpoot? Dan is deze vacature iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds van het vrij gesubsidieerd onderwijs aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
BOS - nieuwe ondersteunende documenten
 
BOS   Verschillende besturen vroegen ons naar voorbeelden van documenten die tijdens de fusieprocedure ‘inbreng om niet van een algemeenheid’ gebruikt moeten worden. Meer concreet gaat het over de akte met het voorstel tot inbreng om niet, het verslag van de raad van bestuur bij een inbreng om niet en de akte tot vaststelling van de inbreng om niet. Mits enkele wijzigingen kunnen die documenten ook gebruikt worden voor de fusieprocedure 'inbreng om niet van een bedrijfstak'.
 
Het ruimere kader van de documenten vind je terug in de nota BOS & juridische aspecten van een fusie van vzw’s en het draaiboek fusie van besturen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deadline huursubsidies nadert
 
Eind 2017 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Crevits een nieuwe oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking. Uiterlijk tot en met 1 april 2018 kun je een huursubsidieaanvraag indienen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen melden aan AgODi
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moet – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aan AgODi gemeld worden vóór 1 april 2018.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw adres en telefoonnummer helpdesk e-Procurement
 
De e-Procurement helpdesk is verhuisd en heeft een nieuw adres en telefoonnummer. Het oude telefoonnummer is vanaf 20 maart 2018 niet meer in gebruik. Het e-mailadres blijft wel behouden. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Capaciteit secundair onderwijs
 
In nieuwsbrief 112 van 22 februari vestigden we de aandacht op de geplande aanbodbevraging van de schoolcapaciteit secundair onderwijs. We maakten melding van de brief die de minister van Onderwijs gestuurd heeft naar het College van Burgemeester en Schepenen van alle fusiegemeenten in Vlaanderen.
 
De opgelegde timing is erg strak. Wij wijzen opnieuw op een eerste deadline in de brief: gemeenten die met het oog op de verdeling van capaciteitsmiddelen voor schoolinfrastructuur 2019-2021 de aanbodbevraging wensen uit te voeren, moeten dat ten laatste 15 maart 2018 signaleren via een webformulier. Daarna ontvangt de gemeente een invulsjabloon met handleiding.
 
Het is belangrijk dat scholen, gelegen in potentiële capaciteitsgemeenten, snel nagaan of het College van Burgemeester en Schepenen actie zal ondernemen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlofaanvragen voor 2018-2019
 
Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Maak dan zeker gebruik van het formulier 'aanvraag-overeenkomst' dat we daarvoor ontwikkeld hebben. Al vertrouwd met ons model? We hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd in de voorwaarden waarmee het personeelslid akkoord dient te gaan.
 
Ook de mededeling 'Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur' werd geactualiseerd.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Jeugdboekenmaand 2018: Eureka!
 
Begrijpend lezen   In ons nieuwsitem ‘Begrijpend lezen: we maken er werk van!’ van 14 december 2017 gaven we al een eerste praktijkvoorbeeld over hoe je als school kunt inzetten op een rijk leesklimaat. Om ook in jouw school (verder) werk te maken van een krachtig leesbeleid, stelden we op 22 februari 2018 de ‘kijkwijzer begrijpend lezen’ ter beschikking als een hulpmiddel om een krachtige leeromgeving voor begrijpend lezen vorm te geven.
 
Van 1 tot en met 31 maart is het jeugdboekenmaand. Een ideaal moment dus om lezen extra aandacht te geven. Binnen een gevarieerd leesaanbod hebben strips een plaats. Strips kunnen ook helpen om leerlingen die minder graag lezen, aan te zetten tot lezen. Iedereen Leest geeft een overzicht van recente strips binnen het thema van de jeugdboekenmaand ‘Eureka’. Op dezelfde website vind je een bundel met interessante ideeën om (inter)actief met boeken aan de slag te gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing beslissing VDAB om leerlingen OV3 geen rechtstreekse toegang tot beschutte werkplaatsen toe te kennen
 
In het bericht 'VDAB beslist: leerlingen OV3 zonder getuigschrift niet rechtstreeks naar beschutte werkplaats' van 17 januari 2018 deelden we mee dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen die beslissing niet zonder meer zou aanvaarden. Na een overleg met het Departement Onderwijs en een gezamenlijk (netoverschrijdend) schrijven heeft de VDAB deze beslissing genomen:
 
De Raad van Bestuur van de VDAB heeft gisteren beslist om de toegang tot beschut werken voorlopig te behouden zoals die was (namelijk automatisch recht op toegang voor leerlingen OV3 met een attest), als overgangsmaatregel. Voor volgend schooljaar werkt de VDAB samen met de administratie onderwijs een werkwijze uit. De onderwijsverstrekkers worden bij die besprekingen betrokken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten weekbezinning 3
 
Vasten   Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Hoe ga je om met een klas waarin een groot aantal leerlingen zorgnoden heeft? Of wat met leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging? Op 7 maart werd de allereerste online cursus ‘Leren Differentiëren’ gelanceerd die leraren secundair onderwijs op een genuanceerde manier wegwijs wil maken in differentiatie en hen wil inspireren om ermee te experimenteren in de klas. 
 
► 
 
Verneem meer over het Europese jaar van het cultureel erfgoed 2018 in deze 'Kijker Op'.
 
► 
 
Op vrijdag 16 maart 2018 vindt een tweede uitwisselingsmoment plaats tussen onderwijs en Fedasil. De klemtoon ligt op leerplichtonderwijs, maar ook het volwassenenonderwijs komt aan bod. Atlas Antwerpen geeft een workshop over de ondersteuning die ze aan anderstalige jongeren geven, bij het vinden van een school of een opleiding in het volwassenenonderwijs. In het plenaire gedeelte geven Fedasil, AGODI, AHOVOKS en het Departement Onderwijs een stand van zaken over de uitdagingen waarmee zij in hun werking worden geconfronteerd. 
 
► 
 
Koor&Stem organiseert in het kader van De Stem van ons Geheugen workshops rond zingen met mensen met dementie. Wens je je te verdiepen in het thema zingen met mensen met dementie? De workshop heeft een praktische insteek.
 
► 
 
Is je team voorbereid op een crisis? Hoe blijf je de pers de baas? En wat is goede nazorg? Directeurs die een crisis meemaakten, delen hun inzichten in een nieuw e‑book van Klasse. Dat gaat in première tijdens een gratis vorming op dinsdagvoormiddag 20 maart 2018 in Antwerpen. Check het programma en schrijf je snel in.
 
► 
 
Op 26 maart 2018 organiseert Epos de studiedag 'Anders leren op je werk' in Brussel.
 
► 
 
Van 9 tot en met 13 april 2018 vindt de opleiding 'Life space crisis intervention' plaats in Gentbrugge.
 
► 
 
J1000 - Old school in de toekomst’: onder die vlag brengt het Heilig Graf, een school in Turnhout, op 26 en 27 april 2018 zoveel mogelijk zesdejaars secundair onderwijs uit alle onderwijshoeken van Vlaanderen en Brussel samen voor een groot tweedaags onderwijscongres. Het wordt een boeiende ontmoeting van leeftijdsgenoten, met een mix van inhoud en ontspanning. Meer info en inschrijven.
 
► 
 
Epos organiseert een contactseminarie individuele leermobiliteit voor de harde sector van 7 tot 9 mei 2018 in Leuven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
VVOB vzw zoekt een programmadirecteur voor het hoofdkantoor in Brussel.
 
► 
 
De Onderwijsinspectie zoekt 9 onderwijsinspecteurs met verschillende profielen: basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, dans/lichamelijke opvoeding, woordkunst-drama, economie en handel, harde en zachte sector.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt
 
► 
 
een onderzoeker voor het expertisecentrum Duurzame Chemie
 
► 
 
een optiehoofd voor de opleiding Internationaal Ondernemen
 
► 
 
een diensthoofd Financiën
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook