Dit is Nieuwsbrief 41 van 26 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 41 van 26 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vacature provinciaal coördinator Limburg bij SVS
►  Vacatures pedagogisch begeleiders
►  2 juni 2016 - geen telefonische permanentie
►  Persbericht: Eén net? Oké, maar dan een vrij net!
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Nieuw model van huishoudelijk reglement voor het CPBW
►  Tarifering van Externe Diensten: een onderwijs-eigen berekening van het aantal werknemers
►  Ontwikkelingen in het auteursrecht: betwisting van Reprobel-facturen
►  Verlaagd btw-tarief voor modulaire klasunits
Personeel
►  Vaste benoemingen: 10 juni bij het werkstation
►  Recht op borstvoedingspauzes vanaf 1 september 2016
Lerenden
►  Toch nog een (beperkte) waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs
►  GON afwijkingslestijden / lesuren en uren ASS schooljaar 2016-2017
►  V-eSperAnZa - verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
Curriculum & vorming
►  Nascholingen ICT, een stap naar effectieve ICT-integratie
►  Maatwerkdecreet: stand van zaken
►  Studiemiddag: toelichting nieuwe opleidingsprofielen ICT in het volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht juni 2016
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vacature provinciaal coördinator Limburg bij SVS
 
Op 1 september 2016 wordt binnen de Stichting Vlaamse Schoolsport de functie van provinciaal coördinator Limburg vacant.
 
Alle leerkrachten van het katholiek onderwijs met de vereiste bekwaamheidsbewijzen kunnen deelnemen aan de selectieproef, die zal bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
 
Kandidaturen, vergezeld van een omstandig CV, worden vóór 31 mei 2016 schriftelijk bezorgd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures pedagogisch begeleiders
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor 2016-2017 verschillende pedagogisch begeleiders aan te werven. De vacatureberichten vind je weer per regio op onze website:
 
 
► 
 
Vacatures regio Antwerpen
 
► 
 
Vacatures regio Limburg
 
► 
 
Vacatures regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Vacatures regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Vacature regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
2 juni 2016 - geen telefonische permanentie
 
Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads'. Die dag is er geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Persbericht: Eén net? Oké, maar dan een vrij net!
 
‘Concurrent te sterk, dan maar afschaffen?’, reageert de commentator in De Standaard van 23 mei 2016. Pas een week nadat Vlaanderen er in groten getale voor gepleit heeft om het katholiek onderwijs zeker katholiek te houden, betwijfelt rector De Paepe van Universiteit Gent het bestaans- en organisatierecht van het katholieke onderwijsnet. Daarin volgt ze de reactie van mevrouw Verdyck van het GO!. Lees onze reactie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 19 mei 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Stage in 2de graad bso
 
► 
 
Registratie kansengroepen hoger onderwijs
 
► 
 
Grondwettelijk hof en gastprofessoren
 
► 
 
Universitaire samenwerking met Israëlische entiteiten
 
► 
 
Islamonderwijs
 
► 
 
Persoonsgegevens en huisonderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
debat en persvoorstelling van ‘Islam als keuzevak’ op 1 juni 2016 in Thomas More Campus Turnhout. Meer informatie over dat keuzevak in de bachelor lager onderwijs vind je op de website van Thomas More
 
► 
 
het symposium 'Ook leerlingen redden levens' op 11 oktober 2016 in Gent door de Task Force EHBO voor iedereen die op school begaan is met EHBO en het gezondheidsbeleid in het algemeen
 
► 
 
de vorming Kieskeurig: voedingsbeleid in het secundair onderwijs op 4 oktober 2016 in Brussel door het VIGeZ over het voedingsbeleid als deel van het gezondheidsbeleid op school
 
► 
 
de basismodule Gezonde School op 10 en 22 november 2016 in Brussel door het VIGeZ over hoe je een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitwerkt met de methodiek Gezonde School
 
► 
 
het MS-KIS4-contract wordt met een jaar verlengd. Dat betekent dat dezelfde voorwaarden, gebaseerd op de huidige prijzen, geldig blijven tot en met 30 september 2017. Alle informatie in verband met de huidige overeenkomst vind je in de informatiefiche over de verlenging van de licentieovereenkomst
 
► 
 
Wegens groot succes wordt het leesproject Kwartiermakers volgend schooljaar uitgebreid naar 100 nieuwe scholen. Gemotiveerde scholen kunnen zich aanmelden door een motivatiemail te sturen naar info@willewete.be
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft verschillende vacatures
 
► 
 
nog meer vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuw model van huishoudelijk reglement voor het CPBW
 
Naar aanleiding van de sociale verkiezingen wordt de samenstelling van het CPBW vernieuwd en vangt een nieuwe vierjarige mandaatperiode aan.
 
De eerste vergadering van het CPBW moet binnen de 43 dagen na de communicatie van de nieuwe samenstelling aan het personeel plaats vinden. Op die vergadering wordt een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen voor de komende mandaatperiode.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een geactualiseerd model van huishoudelijk reglement voor het CPBW ontwikkeld.
 
Met vragen kun je terecht bij Franky Wauters en Maarten Balthau.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tarifering van Externe Diensten: een onderwijs-eigen berekening van het aantal werknemers
 
Recent werd een Ronde van Vlaanderen georganiseerd voor schoolbesturen, directies en preventieadviseurs over de toepassing in onderwijs van de nieuwe reglementering over tarifering van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daar werd onder andere aangehaald dat er een onderwijseigen regeling in de maak was over de berekening van het aantal werknemers, hetgeen de basis is voor hoeveel de school moet betalen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwikkelingen in het auteursrecht: betwisting van Reprobel-facturen
 
Naar aanleiding van Europese rechtspraak zijn er grondige redenen om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de huidige Belgische auteurswetgeving. In een gezamenlijk standpunt met de andere onderwijskoepels raadt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de scholen aan een deel van de Reprobel-facturen niet te betalen.
 
 
Contactpersoon bij Dienst Bestuur & organisatie: Maarten Balthau
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlaagd btw-tarief voor modulaire klasunits
 
Voor de aankoop, de huur en de plaatsing van modulaire klasunits kunnen scholen nu ook genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 procent.  De Verklaring 6 procent btw voor opdrachtgevers is in die zin aangepast.  De meest recente versie van die verklaring vind je op de webpagina Infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Contactpersoon bij de Dienst Bestuur & organisatie: Trui Vermeersch.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vaste benoemingen: 10 juni bij het werkstation
 
In principe kan een vaste benoeming nog binnen de drie maanden na de ingangsdatum aan AgODi worden meegedeeld. Maar zeker voor benoemingen die ingaan op 1 juli is het sterk aan te bevelen dat de melding ervan (RL-1) en ook het uittreksel uit het strafregister tijdig en bij voorkeur al tegen 10 juni aan het werkstation worden bezorgd. Dat stelt AgODi in staat om de benoemingsvoorwaarden grondig te controleren en de nodige regularisaties door te voeren.
 
Zo vermijd je dat het personeelslid in de zomervakantie nog een uitgestelde bezoldiging zou ontvangen die naderhand teruggevorderd en vervangen moet worden door een salaris als vastbenoemde. Een tijdige melding vermijdt onaangename verrassingen voor het betrokken personeelslid en eventueel problemen in verband met de bedrijfsvoorheffing.
 
Voor meer informatie over de vaste benoeming in wervingsambten raadpleeg je de mededeling voor het basisonderwijs en de internaten, die voor het secundair onderwijs of die voor het volwassenenonderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Recht op borstvoedingspauzes vanaf 1 september 2016
 
Vanaf 1 september 2016 hebben ook gesubsidieerde personeelsleden recht op borstvoedingspauzes en dat vanaf de bevalling tot 9 maanden erna. Op een dag met 4 uur arbeidsprestaties heeft het personeelslid recht op een borstvoedingspauze van een half uur. Op een dag met zeven en een half uur arbeidsprestaties op tweemaal een half uur ofwel eenmaal een uur.
 
In bijlage vind je nadere informatie over de borstvoedingspauzes: onder andere hoe het personeelslid het schoolbestuur moet informeren, welke attesten het moet bezorgen en welke materiële voorzieningen het schoolbestuur moet treffen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toch nog een (beperkte) waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs
 
De parlementsleden van de meerderheid hebben op donderdag 12 mei 2016 een amendement op OD26 ingediend waarmee de referentiedatum van het M-decreet voor het secundair onderwijs terug gezet wordt naar de oorspronkelijke datum (schooljaar 2014-2015). Dit amendement werd vorige week donderdag 19 mei 2016 door de commissie onderwijs goedgekeurd. Het impliceert dat ook voor het secundair onderwijs mensen van het buitengewoon onderwijs hun expertise kunnen inzetten in het gewoon secundair onderwijs. Het gaat echter over een veel kleiner aantal dan in het basisonderwijs. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat het om 273 waarborglestijden en 184 waarborguren.
 
De Minister van Onderwijs heeft hierover bijgaand persbericht verspreid. Vandaag worden in de departementale stuurgroep afspraken gemaakt over het verdere verloop van de werkzaamheden. We informeren je zo vlug mogelijk verder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
GON afwijkingslestijden / lesuren en uren ASS schooljaar 2016-2017
 
Wij hebben een vragenlijst opgesteld om zicht te krijgen op het aantal GON-leerlingen ASS die hun twee jaar GON opgebruikt hebben, maar toch nog ondersteuning nodig hebben in het schooljaar 2016-2017. Waar de klassenraad aangeeft en argumenteert dat verdere GON-begeleiding nodig is, zullen die leerlingen eventueel begeleid kunnen worden met de overschotten. Daarover zullen in de netgebonden commissie en in de netoverschrijdende stuurgroep GON nog afspraken gemaakt worden.
 
De vragenlijst kan tot en met 10 juni 2016 ingediend worden. Voor vragen kun je contact opnemen met Veronique Decock.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
V-eSperAnZa - verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 
Ben je met het schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoekende rond individuele leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van je leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de brede basiszorg en verhoogde zorg op school meer uitdiepen?
 
Het V-eSperAnzA- nascholingstraject biedt antwoorden op die vragen. We willen samen met je schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoeken naar een nascholing op maat voor je school. We brengen de beginsituatie van de school in kaart en vertrekken vanuit die startpositie. De groei van het team krijgt daarin een belangrijke plaats.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingen ICT, een stap naar effectieve ICT-integratie
 
Op www.nascholing.be vind je voor elk onderwijsniveau een aangepast aanbod aan ICT-modules. Selecteer het gewenste onderwijsniveau en klik onder de hoofding ‘Nascholingen ICT’ door op het volledig ICT-aanbod voor leraren en ICT-coördinatoren. Je vindt er onder meer modules met betrekking tot nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs, zoals 'flipping the classroom', leerlingen actief betrekken in de les met ICT, binnenklasdifferentiatie en tablets in de klas.
 
Alle nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende als voor de meer ervaren ICT-gebruiker. Heeft je school nood aan een ICT-nascholing op maat, neem dan contact op met Greet Vanderbiesen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maatwerkdecreet: stand van zaken
 
We hebben dit bericht ontvangen van groep Maatwerk, de vroegere federatie van beschutte werkplaatsen:
 
'Vorige vrijdag werd de reparatieregelgeving voor de beschutte en sociale werkplaatsen principieel goedgekeurd. Nu worden de ontwerpbesluiten voorgelegd voor advies aan de Raad van State (termijn 30 dagen), waarna normaal gezien definitieve goedkeuring volgt.
 
Betreffende de subsidiëring van de doelgroepmedewerkers beschutte werkplaatsen stellen de ontwerpbesluiten onder meer dat de VDAB vanaf 1 juli 2016 opnieuw een ticket 'BW' (beschutte werkplaats) kan toekennen aan een doelgroepwerknemer, zodat die persoon het recht krijgt om te werken in een beschutte werkplaats en de beschutte werkplaats subsidies krijgt voor de tewerkstelling van die persoon.'
 
Merk op die regeling pas  na de definitieve goedkeuring van de besluiten door de Vlaamse Regering ingaat. We zien geen reden waarom er nog  van de tekst van de ontwerpbesluiten zou worden afgeweken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiemiddag: toelichting nieuwe opleidingsprofielen ICT in het volwassenenonderwijs
 
Vanaf 1 september 2016 worden – onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering – negen nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT van kracht. Voor iedereen die aan de slag wil gaan met die nieuwe opleidingsprofielen, organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) netoverschrijdend twee studiemiddagen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht juni 2016
 
Als we geboren worden, is het dankzij een ander. Als we groeien, is het dankzij een ander. Als we liefhebben of haten, eenzaam, gelukkig zijn of gewoon een naam hebben, is het dankzij een ander. Wat doet het met ons, dat we zo met elkaar verbonden zijn? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het juninummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook