Dit is Nieuwsbrief 97 van 12 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 97 van 12 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2017
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)
►  Al 450 aanspreekpunten informatieveiligheid geregistreerd
►  Al 300 scholen laten verwarmingsketel afstellen
Personeel
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
Lerenden
►  Project TALENT is online
Curriculum & vorming
►  Website sexting.be is gelanceerd
►  Modernisering secundair onderwijs: stand van zaken
►  Vijftig studierichtingen duaal mogen op 1 september 2018 van start gaan
►  De certificaten Frans, Engels en Duits richtgraad 4 – C1 erkend voor CLIL!
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 27 september 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 28 september 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 26 september 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 5 oktober 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 11 oktober 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Schaarste aan IT-specialisten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature   De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt: 
 
 
► 
 
stafmedewerker pers en communicatie
 
► 
 
vakbegeleider gedrags- en sociale wetenschappen voor de regio Mechelen-Brussel
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)
 
BOS  
 
Het is al even geleden dat BOS als apart item in onze nieuwsbrief werd opgenomen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat BOS wat op de achtergrond verdwenen is, dat er nog weinig rond gebeurt. Niets is minder waar. BOS is en blijft een prioritaire werf voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We blijven streven naar de realisatie van de 7 principes van bestuurlijke samenwerking zoals vastgelegd door de raad van bestuur in januari 2015.
 
Hoe ver staat het nu met BOS?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Al 450 aanspreekpunten informatieveiligheid geregistreerd
 
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Het gaat hier om een Europese verordening van eind mei 2016 die uiterlijk op 25 mei 2018 volledig in werking treedt. Aan de ene kant zijn we allemaal bekommerd om onze privacy en die van onze dierbaren. Aan de andere kant betreurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat weer een extra last voor onderwijs van toepassing wordt. Schoolbesturen blijven de eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten nu aantonen dat ze conform de nieuwe privacywetgeving handelen (verantwoordingsplicht). Met de overheid zoeken we als netwerkorganisatie naar een werkbare oplossing voor het vrij onderwijs. Daarnaast werken we eraan om de introductie van deze nieuwe verplichtingen voor onze scholen te milderen door gerichte opleidingen en bruikbare modeldocumenten. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt op verschillende vlakken ondersteuning.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Al 300 scholen laten verwarmingsketel afstellen
 
verwarming  
 
Sinds half april 2017 kunnen scholen rekenen op subsidies om hun verwarmingsketels optimaal te laten afstellen. Een optimaal afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10 procent energie besparen. Op jaarbasis kan een school daardoor gemiddeld 2 800 euro aan verwarmingskosten besparen.
 
Nog tot eind oktober 2017 kun je je aanvraag indienen via de website www.mijnschoolhelpthetklimaat.be. Alle erkende Nederlandstalige onderwijsinstellingen (van kleuterschool tot universiteit) in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking voor de éénmalige subsidie (400 euro per verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1 400 euro voor een verwarmingsinstallatie boven 100 kilowatt). 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
 
De uiterste indiendatum voor het aanvragen van de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van de arbeiders van PC 152 was 28 februari 2017. Wij stellen vast dat heel wat scholen, centra en internaten het formulier van de aanvullende eindejaarspremie nog niet in orde hebben gebracht. Daarom een warme oproep om het aanvraagformulier zo snel mogelijk in te dienen. De scholen die al een formulier hebben doorgestuurd naar eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be, hoeven dat niet opnieuw te doen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Project TALENT is online
 
talent   TALENT is een grootschalig interuniversitair project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) dat tot doel heeft om de ontwikkeling van leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden te stimuleren. Een aantal van onze scholen werkt mee aan het onderzoek.   
 
Het onderzoeksteam wenst graag een overzicht te krijgen van wat er in Vlaanderen al gebeurt in de aanpak van cognitief begaafde leerlingen. Organiseert jouw school speciale programma’s of begeleiding voor cognitief sterke leerlingen? Gebruiken jullie speciale lesmaterialen? Of doen jullie iets helemaal anders? Mail naar talent@kuleuven.be en laat het weten.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Website sexting.be is gelanceerd
 
sexting.be Op dinsdag 10 oktober 2017 werd de website sexting.be gelanceerd. De website is een initiatief van Child Focus, met medewerking van Mediawijs, Mediaraven, Sensoa, het Theatergezelschap O’kontreir en Jong & Van Zin.
 
De term sexting is een samentrekking van ‘sex’ en ‘texting’. Het gaat over het maken, verzenden, ontvangen of delen van seksueel getinte beelden en foto’s van jezelf. Dat kan gebeuren via smartphone, tablet of andere digitale media. Jongeren zien sexting als een mogelijk nieuwe, ‘veilige’ manier om hun seksualiteit te verkennen. Soms gaat het mis en dan zijn de gevolgen niet altijd te overzien.
 
Scholen worden meer en meer geconfronteerd met sexting. Hoe ga je daar als school mee om?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modernisering secundair onderwijs: stand van zaken
 
Voor wat het dossier modernisering so betreft: er is op dit moment nog steeds onduidelijkheid over de startdatum en de eindtermen. De start die was voorzien op 1 september 2018, wordt onder meer in het advies dat de VLOR recent uitbracht, en waaraan Katholiek Onderwijs Vlaanderen participeerde als lid van de raad secundair onderwijs, ernstig in twijfel getrokken. Verder blijft het onduidelijk of de groep parlementairen die zich buigt over een nieuw format voor de eindtermen, tot een consensus zal komen, dan wel of we zullen starten met de huidige eindtermen. We beseffen dat die onzekerheid ook enorm speelt op het terrein en weegt in de dagelijkse schoolwerking. We proberen je steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, maar kunnen onmogelijk zekerheid bieden waar de overheid geen duidelijke beslissingen neemt.
 
Op donderdag 19 oktober zal onze raad van bestuur, rekening houdend met de actuele situatie, zich buigen over het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten aanzien van de startdatum van de modernisering so en het implementatietraject van nieuwe leerplannen.
 
Van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier modernisering so brengen we je op de hoogte.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vijftig studierichtingen duaal mogen op 1 september 2018 van start gaan
 
duaal  
 
Op vrijdag 6 oktober 2017 keurde de Vlaamse regering de lijst van vijftig studierichtingen duaal goed, die volgend schooljaar regulier van start mogen gaan. We verwijzen daarbij ook naar het persbericht 'Van stukadoor tot chemisch procesoperator. 55 maal duaal!' van de Vlaamse regering.
 
De planning- en programmatievoorschriften zijn nog niet gekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal voor dat soort van programmatieaanvragen de aanvraagdatum van 30 november 2017 voor AgODi éénmalig opgeschoven worden naar 31 januari 2018. We beraden ons verder over de stappen die voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) gezet moeten worden.
 
Belangstellende scholen kunnen contact opnemen met Eddy Van Autreve.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De certificaten Frans, Engels en Duits richtgraad 4 – C1 erkend voor CLIL!
 
clil   Wat is CLIL? CLIL verwijst naar de internationale afkorting Content and Language Integrated Learning. Een andere term is EMILE, l'Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère. Het is een werkvorm in het secundair onderwijs waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Een leraar economie of aardrijkskunde, geschiedenis … geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, het Engels of het Duits.
 
Vlaanderen startte op 1 september 2014 in het secundair onderwijs met CLIL. Vandaag bieden al 81 scholen een aantal niet-taalvakken aan in een andere taal. Getuigenissen van leraren en leerlingen tonen aan dat die aanpak werkt. Leerlingen tonen meer interesse in de taal en het zaakvak. Onderzoek toont aan dat leerlingen met CLIL in hun pakket betere resultaten behalen, ook voor andere vakken.
 
Een school die een niet-taalvak in het Frans, Engels of Duits wil geven, moet onder meer aantonen dat de betrokken leraar die taal beheerst op het niveau C1 (vaardige gebruiker) voor de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Hoe kun je dat aantonen?
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op vrijdag 20 oktober 2017 vindt een gloednieuwe Schrijf-ze-VRIJdag plaats. Leerlingen in meer dan 500 scholen zetten zich dan in voor mensenrechten. De Schrijf-ze-VRIJdag is een mix van mensenrechteneducatie en mensenrechtenactivisme in scholen. Onder jouw begeleiding leren kinderen en jongeren bij over mensenrechten en krijgen ze kans om actie te voeren. Schrijf je hier in om deel te nemen aan de actiedag.
 
► 
 
Heel wat jongeren zetten op het einde van het schooljaar hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in het schooljaar 2017-2018 zorgt de VDAB voor de nodige ondersteuning om jongeren en onderwijsprofessionals daarop voor te bereiden. De aangeboden trainingssessies kunnen onderwijsprofessionals daarin coachen.
 
► 
 
Tot 31 januari 2018 kan je projecten indienen voor de Koningin Paolaprijs. De prijs wil leraren aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. Je vindt de folder met de projectoproep Koningin Paolaprijs voor het onderwijs 2017-2018 en het reglement op de website van de Stichting Koningin Paola.
 
► 
 
Parcum brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Je kan Parcum ook met je klas  bezoeken. In het kader van de tentoonstelling 'Van de wereld' is een educatief pakket uitgewerkt voor de tweede en derde graad so.
 
► 
 
Wai-Not is een gratis website voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ze kunnen er veilig en makkelijk chatten, e-mailen, netwerken, muziek luisteren, spelletjes spelen ... Leraren en/of begeleiders worden beheerders en kunnen een eigen, lokale deelwebsite creëren.
 
► 
 
Op maandag 23 oktober organiseert de landcommanderij van Alden Biesen een peer learning event rond het uitbouwen van een kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid op school. De nadruk ligt op verbreding en verdieping van de impact van internationaliseringsactiviteiten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
Wil jij opkomen voor een rechtvaardige en solidaire samenleving zonder armoede? Voor haar werking in provincie Antwerpen (regio Kempen) zoekt Welzijnszorg vzw een educatief medewerker (50 %).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook