Dit is Nieuwsbrief 2 van 27 augustus 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Deze nieuwsbrief belandt elke donderdagmiddag in je mailbox. Hij bundelt informatie die voorheen in uiteenlopende nieuwsbrieven (o.a. Ba(r)ometer, Flits, nieuwsbrief buitengewoon onderwijs, nieuwsbrief internaten ...) verscheen. We brengen elk bericht onder in een thematische rubriek (Algemeen, Bestuur & organisatie, Curriculum & vorming, Identiteit & kwaliteit, Lerenden, Personeel). Elk bericht krijgt twee labels: een label dat de doelgroep aanduidt en een label dat specificeert voor welke regio dit bericht bedoeld is.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 2 van 27 augustus 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Deze nieuwsbrief belandt elke donderdagmiddag in je mailbox. Hij bundelt informatie die voorheen in uiteenlopende nieuwsbrieven (o.a. Ba(r)ometer, Flits, nieuwsbrief buitengewoon onderwijs, nieuwsbrief internaten ...) verscheen. We brengen elk bericht onder in een thematische rubriek (Algemeen, Bestuur & organisatie, Curriculum & vorming, Identiteit & kwaliteit, Lerenden, Personeel). Elk bericht krijgt twee labels: een label dat de doelgroep aanduidt en een label dat specificeert voor welke regio dit bericht bedoeld is.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Reactie Directeur-generaal n.a.v. mediaberichtgeving over Vicaris Debruyne
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
►  Augustusnummer School+visie is verschenen!
►  Symposium: 'Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren'
►  Anne Verhoeven - nieuwe teamverantwoordelijke basisonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Spoedtelling 2015-2016
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017
►  Structuuronderdelen gewoon secundair onderwijs zonder inschrijvingen
Personeel
►  Nieuwe en gewijzigde mededelingen secundair onderwijs
Lerenden
►  Vesperanza: ondersteuningsproject waar leraren kunnen leren van eigen onderwijspraktijk
Curriculum & vorming
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen secundair onderwijs
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
►  Kwaliteitsvol aan de slag met je team rond de werking van jullie internaat!
►  VIVES campus Brugge vernieuwt opleiding bachelor secundair onderwijs
►  Nieuwe bacheloropleiding in de Mondzorg
►  We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties
Identiteit & kwaliteit
►  Supervisietraject voor leidinggevenden
►  Slotevent OOF Bachelortoets (Associatie KU Leuven, 11 september 2015)
►  Masterclass voor bestuurders: start van het vormingsjaar 2015-2016
 
 
 

   Algemeen

 
 
Reactie Directeur-generaal n.a.v. mediaberichtgeving over Vicaris Debruyne
 
Geachte heer, geachte mevrouw
 
Op 25 augustus 2015 kon u in de media vernemen dat Vicaris Debruyne de bisschop heeft verzocht om hem van zijn opdracht te ontheffen. De toedracht heeft de bisschop in een mededeling aan zijn medewerkers verduidelijkt. Ik neem deze mededeling, die ondertussen ook op Kerknet verschenen is, hieronder op.
 
Goede vrienden,
 
In enkele kranten stond vandaag een bericht over vicaris Filip Debruyne. Ik zou jullie daarover zelf het volgende willen meedelen.  In die berichten staat dat vicaris Debruyne handelingen heeft gesteld zonder medeweten van de bisschop. Er is geen sprake van dat hij gelden zou bestemd hebben voor zichzelf of voor andere zaken dan voor het onderwijs.  Wel werd de vzw Fonds Steenbrugge opgericht zonder medeweten van mij, noch in overleg met mij en mijn raad. Als bisschoppelijk vicaris werkt hij onder mijn verantwoordelijkheid. Hij heeft mij in een belangrijke aangelegenheid niet erkend in de verantwoordelijkheid die mij als bisschop is toevertrouwd. Ik heb hem daar zelf mee geconfronteerd. Hij heeft zich daarvoor verontschuldigd en gevraagd van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. Ik heb dat aanvaard.
 
De laatste maanden zijn voor Filip zeer zwaar geweest. De leiding van het vicariaat onderwijs is inderdaad een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Op voorschrift van de dokter is hij nu in ziekteverlof. Ik blijf met hem in overleg omtrent zijn nieuwe opdracht in de toekomst. Ik blijf hem ook dankbaar voor al het andere dat hij voor het onderwijs in ons bisdom heeft gedaan. Ik zal zo vlug mogelijk een opvolger benoemen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Mgr. Jozef De Kesel
 
In diezelfde ochtendkranten stond dat in deze ook de ledenbijdragen van onze scholen (quotisaties) die we voor de regionale werking doorstorten naar de vzw Katholiek Onderwijs Brugge in het geding waren. Navraag van mijnentwege heeft geleerd dat dit uitdrukkelijk niet het geval is. De middelen van de cvba waarmee in vastgoed werd belegd, komen van een schenking, afkomstig van de verkoop van een peda uit het hoger onderwijs. De middelen van het Fonds Steenbrugge komen van een onderwijscongregatie die haar gebouwen (school + klooster) aan het vicariaat overliet. In beide initiatieven was het de intentie van de initiatiefnemers om deze middelen voor onderwijs te bestemmen. Niettemin blijven er vanuit de politiek en de media vragen komen. Vandaar dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgend persbericht uitgegeven heeft:
 
Middelen voor onderwijs enkel voor onderwijs
 
Naar aanleiding van de berichten over investeringen in vastgoed door vicaris Filip Debruyne van het bisdom Brugge is Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeer formeel: schoolbesturen storten ledenbijdragen aan de koepel en deze bijdragen kunnen enkel voor onderwijsdoeleinden en voor de ondersteuning van scholen worden gebruikt. Uiteraard geldt dit ook voor de middelen die de koepel doorstort voor de regionale werkingen.
 
Anders dan in de media meegedeeld is, wijst tot op heden niets in dit dossier in de richting van een afwending van deze ledenbijdragen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal over de aanwending van deze bijdragen door de regio Brugge een onderzoek ten gronde voeren.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is volop in transitie. Zo richtte de Raad van Bestuur recentelijk een financieel comité op. Ook een grondige screening van de interne financieringsregelingen staat op de agenda. “Dit voorval sterkt ons in ons voornemen om maximale financiële transparantie te creëren en voldoende checks and balances in te bouwen“, benadrukt Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
In het kader van de reorganisatie van onze koepel, waren we sowieso van plan om de relatie tot de vzw’s en organisaties, die op één of andere wijze met onze koepel verbonden zijn, fundamenteel te herbekijken. Na dit voorval zijn we het aan onszelf verplicht om bij voorrang de wijze waarop we met deze vzw’s/organisaties en de financiële stromen omgaan, grondig te evalueren, en de nodige stappen te zetten om de beoogde maximale transparantie en checks and balances te realiseren. Vandaar dat ik bij hoogdringendheid dit punt zal laten agenderen op de Raad van Bestuur van PBDKO vzw en VSKO vzw.
 
Ondertussen wil ik ook Vicaris Debruyne danken voor zijn jarenlange en grote inzet als vicaris voor het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge en als bestuurder voor de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ik wens hem een spoedig herstel toe.
 
Met vriendelijke groeten
 
Lieven Boeve
Directeur-generaal
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
De nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt wekelijks op donderdag. Je kunt zelf bepalen voor welke doelgroepen en regio's je nieuws wilt ontvangen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de nieuwsbrief terugvindt: 'Voorkeuren voor nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. Die link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogeren van die berichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen met 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn ook steeds welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Augustusnummer School+visie is verschenen!
 
Het augustusnummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. Dit is het eerste nummer van de achtste jaargang. In haar hoofdartikel licht Ria De Sadeleer, directeur Dienst Curriculum & vorming, de belangrijke werven van het katholiek basisonderwijs voor het nieuwe schooljaar toe.
 
De hoofdpunten:
 
 
► 
 
Minder onzekerheid rond het M-decreet
 
► 
 
Een echt gesprek in het Frans … beheersen ze het Frans daarvoor al voldoende?
 
► 
 
Een duurzaam leerplanconcept: van leergebieden naar ontwikkelvelden
 
► 
 
Kijk juf, het regent ook op de tablet
 
► 
 
Hoe ging het in 2015 met IDP4?
 
In de inhoudsopgave lees je wat het augustusnummer nog meer voor jou in petto heeft.  Je kunt het nummer digitaal lezen op www.vvkbao.be (> inloggen > School+visie). Via de School+visie zoeker kun je artikels apart downloaden en printen. Je vindt de zoeker op www.vvkbao.be (> inloggen > snelmenu > School+visie-zoeker).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Symposium: 'Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren'
 
Op maandagmorgen 28 september 2015 organiseert de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) het symposium Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren
 
In het werkjaar 2014-2015 verkende de Vlor wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot wat het is. De resultaten van die strategische verkenning zijn gebundeld in de nieuwe publicatie De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Op het symposium stelt de Vlor de publicatie voor. De belangrijkste elementen worden met voorbeelden uit het basisonderwijs van vandaag geïllustreerd. Leraren, directies, ouders … tonen de troeven van onder andere geïntegreerd werken, het educatief partnerschap tussen school, ouder en leerlingen en gedeeld leiderschap in het team van de basisschool. De Raad Basisonderwijs van de Vlor reageert met een statement, waarin hij zich uitspreekt over wat voor hem de belangrijkste aandachtspunten en krachtlijnen zijn voor een sterk basisonderwijs, nu en in de toekomst.
 
Meer informatie over het programma, de praktische details en de bestelling van het boek vind je op de website van de Vlor.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Anne Verhoeven - nieuwe teamverantwoordelijke basisonderwijs
 
Op 1 september 2015 start Anne Verhoeven als teamverantwoordelijke basisonderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming. Ze volgt er Ria De Sadeleer op. Anne was totnogtoe verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen, waar ze uiteenlopende taken in de lerarenopleidingen en met name in de lerarenopleiding lager onderwijs opnam. Anne brengt een grote expertise met zich mee, gecombineerd met diverse ervaringen in het basisonderwijs. We verwelkomen haar dan ook van harte en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Spoedtelling 2015-2016
 
Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt. We zullen via Forum en via de Nieuwsbrief de evolutie van de schoolbevolking 2015-2016 duiden.
 
 
► 
 
Bevraging internaten: elke beheerder of bevoegde contactpersoon internaat ontvangt op vrijdag 28 augustus 2015 van teamverantwoordelijke Anja Dingenen een e-mail met de nodige richtlijnen.
 
 
► 
 
Bevraging gewoon basisonderwijs: elke directeur ontvangt op dinsdag 1 september 2015 een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren.
 
 
► 
 
Bevraging buitengewoon onderwijs: elke directeur ontving begin deze week een uitnodiging om na te kijken of het gepersonaliseerde invulscherm van zijn school correct is. Het is noodzakelijk dat eventuele aanpassingen aan het voorgestelde onderwijsaanbod schooljaar 2015-2016 doorgevoerd worden vóór de eigenlijke spoedtelling. Op dinsdag 1 september 2015 ontvangt de school opnieuw een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren.
 
 
► 
 
Bevraging gewoon secundair onderwijs: elke directeur ontving begin deze week een uitnodiging om na te kijken of het gepersonaliseerde invulscherm van zijn school correct is. Het is noodzakelijk dat eventuele aanpassingen aan het voorgestelde onderwijsaanbod schooljaar 2015-2016 doorgevoerd worden vóór de eigenlijke spoedtelling. Op dinsdag 1 september 2015 ontvangt de school opnieuw een e-mail met instructies om de leerlingenaantallen van het nieuwe schooljaar in te voeren. Om planlast te vermijden zal maximaal uit de bestaande softwarepakketten geëxporteerd worden. Wie bij het exporteren problemen zou ondervinden, kan de leerlingenaantallen manueel invoeren op het gepersonaliseerde invulscherm. Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs is de teldatum 1 september minder representatief. Die leerlingenaantallen zullen in de loop van oktober individueel aan de centra opgevraagd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
 
We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden. Alle programmaties die onder de bevoegdheid van de DPCC-BaO of DPCC-SO vallen, moeten ten laatste op 15 september 2015 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ingediend worden. Een aantal van die initiatieven zal op 30 november 2015 en mits goedkeuring door de DPCC naar AgODi gestuurd moeten worden.
 
De volledige interne en externe planningsprocedure kun je nalezen in de Planningsmededeling “Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek buitengewoon onderwijs – schooljaar 2016-2017”. In punt 5.1 lees je welke structuurwijzigingen onder de interne planningsbevoegdheid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen-DPCC vallen en er tegen 15 september 2015 verwacht worden. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier kleuter- en lager onderwijs of het aanvraagformulier secundair onderwijs. Indien het de heraanvraag betreft van een dossier dat vorig jaar werd ingediend, maar - om welke reden dan ook -  op 1 september 2015 niet gerealiseerd is, kan in principe een brief met een verwijzing naar het eerder ingediende dossier volstaan. 
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Twee aandachtspunten:
 
 
► 
 
Buso-scholen die de oprichting van OV4 overwegen, moeten een samenwerkingsovereenkomst met één of meer scholen gewoon secundair onderwijs afsluiten. Daarvoor kun je gebruik maken van het model van samenwerkingsovereenkomst
 
► 
 
We vestigen de aandacht op de wijze van indienen van de aanvraagdossiers (punt 4 van de Planningsmededeling).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017
 
We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden. Alle programmaties die onder de bevoegdheid van de DPCC-SO vallen, moeten ten laatste op 15 september 2015 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC worden ingediend. In punt 5.3 van de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, overheveling, herstructurering - schooljaar 2016-2017 (M-VVKSO-2015-020) lees je welke structuurwijzigingen onder de interne planningsbevoegdheid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen-DPCC vallen.
 
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht aan de programmatieregels. De lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen is uitgebreid (voornamelijk met basisopties, beroepenvelden, specialisatiejaren bso en Se-n-Se tso - zie bijlage 3 van de ministeriële omzendbrief so 61). Alle andere structuuronderdelen die niet in de lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen vermeld worden, worden beschouwd als niet-programmeerbaar. De programmatie op basis van een inruiloperatie zou mogelijk blijven, óók voor derde leerjaren van de derde graad. De modaliteiten ter zake zijn echter nog niet bekend. Ze vergen een decretale aanpassing.
 
Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier. We vestigen nogmaals de aandacht op de wijze van indienen.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Twee aandachtspunten:
 
 
► 
 
Het heeft geen enkele zin om een programmatie in te dienen die niet aan een inruilinitiatief gelinkt is.
 
► 
 
Vrije programmaties die voor de aanvragende school aanleiding geven tot de oprichting van een nieuw studiegebied, blijven DPCC-materie. Dat geldt evenzeer voor de vrije programmatie van Se-n-Se tso en specialisatiejaren bso en voor de laagfrequente studierichtingen Industriële ICT en Farmaceutisch technisch assistent.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Structuuronderdelen gewoon secundair onderwijs zonder inschrijvingen
 
Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op 1 september 2016 heropgericht kunnen worden. Hier is nog geen sprake van (her)programmatie. Structuuronderdelen zonder leerlingen op 1 oktober 2014 én op 1 oktober 2015 kunnen nadien echter pas opnieuw  via programmatie opgericht worden. Voor studierichtingen van de tweede en de derde graad slaat het al of niet bevolkt zijn op het eerste leerjaar van de graad. (Her)programmeren zal vanaf 2016-2017 niet meer mogelijk zijn, uitgezonderd de vrije programmaties en - nog onder voorbehoud - de programmaties op basis van inruil.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe en gewijzigde mededelingen secundair onderwijs
 
Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe en gewijzigde mededelingen die tussen 20 en 26 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs
 
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden (2014-02-03) (gewijzigd) 
Enige wijziging t.o.v. voorgaand schooljaar: LBO voor medische bijstand voor en na een korte schoolvakantie. Zie rij 25 in punt 3.3.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vesperanza: ondersteuningsproject waar leraren kunnen leren van eigen onderwijspraktijk
 
'Vesperanza' (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet. Je vindt meer informatie over het nascholingsproject in deze fiche. We plannen voor geïnteresseerde scholen die alsnog willen intekenen, een aparte informatiesessie. Die vindt plaats in Brussel (Handelsstraat 72) op dinsdag 8 september 2015 van 13.00 tot 16.00 uur. Wie daar naartoe zal komen of gewoon meer informatie wenst, neemt contact op met luc.vanacker@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen secundair onderwijs
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je de leerplannen en modellessentabellen raadplegen zoals die vanaf 1 september 2015 van toepassing zijn.
 
Met het oog op het nieuwe schooljaar is een controle van mogelijke wijzigingen aangewezen. Ter informatie stelden we een overzicht samen van de nieuwe leerplannen en aangepaste lessentabellen die van kracht zijn vanaf 1 september 2015. Met vragen kun je terecht bij Hilde Hutsebaut (hilde.hutsebaut@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 07 03) of Geert Vandermeulen (geert.vandermeulen@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 07 35).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde de applicaties ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient ervoor om op het einde van de eerste graad de vorderingen van de leerlingen op het vlak van ICT te achterhalen. Als resultaat daarvan worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit de situatie op niveau van de leerling, de klas en de school afgeleid kan worden.
 
De ICT-DIA staat open vanaf 24 augustus tot begin november. Je vindt de proef hier. Als school kun je inloggen met de inloggegevens van de spoedtelling.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kwaliteitsvol aan de slag met je team rond de werking van jullie internaat!
 
Wil je graag samen met je team even tijd maken om na te denken over jullie (samen)werking?
 
Wil je graag samen terugblikken om dan samen te beslissen waar in de toekomst zeker (niet meer) op in te zetten?
 
Wil je graag kwaliteitsbeleid integreren in jullie werking?
 
Misschien is het kiezen voor een ZIN-traject dan wel iets voor jouw internaat! Lees er meer over in dit artikel.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
VIVES campus Brugge vernieuwt opleiding bachelor secundair onderwijs
 
Om in te spelen op actuele onderwijsvernieuwingen pakt de opleiding tot leraar secundair onderwijs van hogeschool VIVES campus Brugge vanaf het nieuwe academiejaar uit met enkele veranderingen. Studenten kunnen voortaan kiezen voor Natuurwetenschappen als nieuw vak of voor keuzevakken als STEM en Klimaatopwarming. Meer informatie vind je in het persbericht. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe bacheloropleiding in de Mondzorg
 
Vanaf het academiejaar 2016-2017 bieden de hogescholen UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool (Gent) de nieuwe opleiding Professionele Bachelor in de Mondzorg aan. Dat heeft de Vlaamse regering bekrachtigd. Het traject leidt op tot een nieuw beroep waarbij in samenspraak met de tandarts delen van de mondzorg overgenomen kunnen worden. De hogescholen gingen een samenwerkingsverband aan met universiteiten (KU Leuven en UGent), academische ziekenhuizen (UZLeuven en UZGent) en internationale hogescholen. Meer informatie vind je in het persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties
 
 
► 
 
Inspiratiedag financiële vorming van wikifin op 26 oktober 2015 in het Vlaams parlement in Brussel.
 
► 
 
Verkenningsdag Samen poëzie lezen?! van Het Lezerscollectief en Poëziecentrum op 18 september 2015 in Affligem.
 
► 
 
Herinneringseducatie:
 
► 
 
Lerarendag Kazerne Dossin op 7 oktober 2015 in Mechelen.
 
► 
 
Brochure Begin bij jezelf!
 
► 
 
Europese Dag van de Talen op 25 september 2015 in Gent met als thema Talen voor Sociale Inclusie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Supervisietraject voor leidinggevenden
 
We bezorgen je de informatiebrochure Supervisietraject voor leidinggevenden. Doorheen dit traject van meerdere (halve) dagen hebben we aandacht voor de integratie van persoon en beroep van leidinggevende, theorie en praktijk, ideaal en werkelijkheid, verstand en gevoel. Op die manier willen we handvatten zoeken voor nieuwe en inspirerende verbondenheid in het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Slotevent OOF Bachelortoets (Associatie KU Leuven, 11 september 2015)
 
Wat is het eindniveau van bacheloronderwijs? Zijn we het met de bacheloropleidingen eens over de betekenis van dit niveau – en weten we dat correct naar beoordelingspraktijk te vertalen? Maar ook, kunnen we in deze de krachten van meerdere bacheloropleidingen bundelen?  Die vragen waren het uitgangspunt van het OOF-project Bachelortoets waarvan de resultaten op 11 september 2015 voorgesteld worden. Voor alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten, kun je op deze pagina terecht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass voor bestuurders: start van het vormingsjaar 2015-2016
 
Het vormingsaanbod voor bestuurders schooljaar 2015-2016 heeft heel wat interessante thema’s in petto. We starten op 29 oktober 2015 met een Masterclass over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext. Johan Verschueren s.j. gaat als spreker in op de rol van levensbeschouwing bij een diverse leerlingenpopulatie. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook