Dit is nieuwsbrief 127 van 28 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 127 van 28 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Bijzondere algemene vergadering - 28 juni 2018
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Tomas Legrand
►  Nieuwsbrief NODB einde schooljaar 2017-2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Meld wijzigingen in samenstelling raad van bestuur aan het Staatsblad
►  Programmatie opleidingen duaal leren
►  Pakketreizen
►  Terugbetaling van vaccins
►  Wees mee met de GDPR, volg onze opleidingen
Personeel
►  Administratieve toestand van personeelsleden n.a.v. vacantverklaring uren in eindeloopbaanverlofstelsels
Lerenden
►  Nieuws over het ondersteuningsmodel
►  Save the date studie- en werkdag van het 'Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden'
Curriculum & vorming
►  Ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar
►  Inschrijvingen nascholingstrajecten interdisciplinaire leerplannen so verlengd
►  ErasDu, Europese stages voor duaal lerenden
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+ KA1: in lijn met ROK met je team leren om uitdagende leeromgevingen te ontwikkelen
►  Amerikaans expert in professioneel leren en Engelse topschool leiden cursus in Lissabon
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Bijzondere algemene vergadering - 28 juni 2018
 
De nieuwe algemene vergadering kwam op 28 juni in een bijzondere vergadering samen.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Tomas Legrand
 
Tomas Legrand   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent. Deze maand laten we Tomas Legrand aan het woord. 
 
Hij is sinds vorig jaar algemeen directeur van de Arteveldehogeschool, een hogeschool met meer dan duizend werknemers die samen instaan voor het onderwijs van 13 000 studenten. Voorheen was hij actief in dezelfde hogeschool als directeur financiën en personeelsbeleid, opleidingsdirecteur en docent.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief NODB einde schooljaar 2017-2018
 
Op vraag van de directiecommissie basisonderwijs bezorgen we je de nieuwsbrief van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Vondeling   Het 27e nummber van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 
 
Een greep uit de inhoud van het nummer:
 
 
► 
 
Actualia over het nieuwe Comité Besturen na de Cobes-verkiezingen
 
► 
 
De evolutie van BOS, meer bepaald in regio Mechelen
 
► 
 
Koningin Paolawedstrijd voor het onderwijs
 
► 
 
GDPR - privacywetgeving
 
Op de website vind je ook alle vorige nummers. Het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel wenst je veel leesgenot en een ontspannende zomervakantie toe.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs 
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 21 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Voka en financiering hoger onderwijs
 
► 
 
Nieuwe lerarenplatform
 
► 
 
Centrum Leren en Werken over duaal leren
 
► 
 
Kwaliteit van hoger onderwijs en studenten
 
► 
 
Diploma 7e jaar beroepsonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Meld wijzigingen in samenstelling raad van bestuur aan het Staatsblad
 
Belgisch Staatsblad   Vorige week dinsdag kregen alle bestuurders geregistreerd bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen een e-mail met een verwijzing naar het vormingsaanbod voor 2018-2019 voor besturen en bestuurders. Het volledige aanbod is na te lezen op onze webpagina.
 
We hebben gemerkt dat we niet altijd beschikken over de actuele samenstelling van onze besturen. Wij baseren ons daarvoor op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatie van de samenstelling van de raad van bestuur van een vzw is heel belangrijk.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie opleidingen duaal leren
 
In de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering Schooljaar 2019-2020 vulden we de informatie over de programmatie van opleidingen duaal leren verder aan. In het kader op pagina 3 leggen we een link naar de planningscriteria en naar de lijst met duale opleidingen 2019-2020. De lijst is nog te hanteren onder het grootste voorbehoud.
 
Omdat ook de omzendbrief nog niet aangepast is, beschikken de scholen momenteel over onvoldoende informatie om een aanvraagdossier tot programmatie ten gronde voor te bereiden. AgODi verschuift daarom de indiendatum.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pakketreizen
 
Pakketreizen   Op 1 juli 2018 treedt de nieuwe wet van 21 november 2017 betreffende verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Die is een omzetting van een Europese Richtlijn. De wet is van toepassing op alle organisatoren en doorverkopers van pakketreizen.
 
Het is niet ondenkbaar dat ook schoolbesturen die meerdaagse uitstappen (langer dan 24 uur, met overnachting) organiseren, onder de wet zouden vallen bv. bosklassen, laatstejaarsreizen ... Schoolbesturen zouden dan verplicht zijn om een insolventieverzekering af te sluiten, en zouden specifieke administratieve verplichtingen hebben bij het afsluiten van het reiscontract met hun leerlingen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugbetaling van vaccins
 
vaccins  
 
Wanneer een werknemer door zijn werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte loopt, dan kan Fedris hem de nodige vaccins terugbetalen. 
 
Sinds 1 juni 2018 past Fedris daarvoor een nieuwe procedure toe. De procedure geldt niet voor gesubsidieerde personeelsleden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wees mee met de GDPR, volg onze opleidingen
 
GDPR   De GDPR-verordening ging op 25 mei 2018 in voege. De verordening legt regels op over hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Ook besturen (en hun onderwijsinstellingen) zijn verplicht de vernieuwde regelgeving te volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je daarbij ook volgend schooljaar maximaal ondersteunen. Met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is afgesproken dat scholen een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) moeten hebben.
 
We voorzien een herhaling van de basisopleiding AIV, alsook een netwerkdag voor iedereen die de cursus al volgde. We bieden ook minstens één themadag aan, en je kunt zelf ook een opleidingssessie aanvragen. Inschrijven voor nieuwe AIV’s of voor de vervolgopleiding kan via de nascholingswebsite.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Administratieve toestand van personeelsleden n.a.v. vacantverklaring uren in eindeloopbaanverlofstelsels
 
Vanaf 1 september 2018 wordt een code gekoppeld aan de vastbenoemde uren van de oorspronkelijke titularis die een eindeloopbaanverlofstel neemt. Hij blijft vastbenoemd voor zijn volledige opdracht, maar de verlofuren worden door het gebruik van de code niet aangerekend op het lestijdenpakket (bao) of het pakket uren-leraar (so).
 
De nieuwe titularis van de vacant geworden uren staat bijgevolg in ATO2 (of ATO4 bij vaste benoeming). De vacant verklaarde uren kunnen dus ook ingenomen worden door reaffectatie/wedertewerkstelling bij de verdeling van de betrekkingen aan het begin van het schooljaar 2018-2019. Zie ook vraag 4.3 van het document ‘Veelgestelde vragen over cao XI’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws over het ondersteuningsmodel
 
De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:
 
 
► 
 
Op donderdag 21 juni 2018 vond er politiek overleg plaats over de overgangsmaatregelen voor de omkadering van de ondersteuning door de kleine types. Dat overleg loopt goed, maar door de tijdsdruk voor het nemen van die overgangsmaatregelen, wil men hierover nog van gedachten wisselen en de laatste onduidelijkheden uitklaren. Dat gebeurde op woensdag 27 juni 2018 op het tijdstip van de stuurgroep. Bijgevolg is de stuurgroep niet doorgegaan.
 
► 
 
Het kabinet ontving het begrotingsakkoord voor de omkaderingsmiddelen van de ondersteuningsnetwerken. Dat betekent dat het Besluit van de Vlaamse Regering op vrijdag 29 juni 2018 kan geagendeerd worden en dat nadien de dienstbrieven kunnen vertrekken.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date studie- en werkdag van het 'Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden'
 
Op 15 november 2018 organiseert het ‘Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag. We behandelen thema’s zoals actiemogelijkheden, omgaan met pers, brede omgeving en advocaten, regelgeving rond asiel en migratie, onderwijsregelgeving en schoolbeleid voeren en ‘afscheid nemen’. Het Kinderrechtencommissariaat, Orbit en (Z)onderwijs werken op die dag samen met directeurs en leraren uit scholen waar leerlingen uitgewezen werden. We richten ons op gewone en buitengewone scholen voor basis- en secundair onderwijs.
 
Noteer alvast 15 november 2018 (9 tot 16 uur) in je agenda. Verdere modaliteiten volgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar
 
Zill Ziezo   Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! rekening houden met die factoren.
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is nu ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar. Zo ontwikkelden we onder meer tools om de beïnvloedende factoren te verkennen, een plan van aanpak op te maken, het implementatieproces te evalueren ...
 
In samenwerking met de richting Opleidings- en onderwijswetenschappen van UAntwerpen ontwikkelden we daarnaast een draaiboek met achtergrondliteratuur rond ouderparticipatie bij en vanuit Zill. Met dank aan Anneleen Cornelis, Jade De Prins, Stefanie Keirse en Wouter Sissau onder deskundige procesbegeleiding door Prof. Dr. Jan Vanhoof.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingen nascholingstrajecten interdisciplinaire leerplannen so verlengd
 
De inschrijvingen voor de integrale en partiële trajecten voor de nascholing modernisering secundair onderwijs met focus op de eerste graad zijn afgesloten. Uiterlijk 6 juli 2018 ontvangen alle ingeschreven scholen/scholengemeenschappen de individuele planning.
 
Op vraag van veel scholen verlengen we de mogelijkheid om in te schrijven voor de specifieke nascholingstrajecten voor de interdisciplinaire leerplannen Beeld & muziek en Wetenschappen & techniek tot eind september.
 
Begin september maken we het aanbod voor directeurs en zorgcoördinatoren basisonderwijs en voor de lerarenopleidingen hoger onderwijs bekend.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ErasDu, Europese stages voor duaal lerenden
 
Het Erasmusprogramma is al een tijdje niet meer alleen voorbehouden voor studenten uit het hoger onderwijs. Ook leerlingen en studenten uit het technisch en het beroepsonderwijs kunnen via het programma leerervaringen in het buitenland opdoen.
 
De vier grootste Vlaamse onderwijskoepels en SYNTRA Vlaanderen sloegen daarom de handen in elkaar om via een Erasmus+project duaal lerenden aan een werkstage van twee weken in het buitenland te laten deelnemen. Het project draagt de naam 'Erasmus Duaal', of kortweg 'ErasDu'. Tot nog toe hebben in dat kader al meer dan veertig duaal lerenden stage gelopen in het buitenland en in het voorjaar van 2019 kunnen opnieuw zo’n zestig duaal lerenden deelnemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+ KA1: in lijn met ROK met je team leren om uitdagende leeromgevingen te ontwikkelen
 
Erasmus+ KA1  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor het schooljaar 2019-2021 een Erasmus+ KA1 mobiliteitsproject indienen én coördineren rond het thema 'Uitdagende leeromgevingen ontwikkelen & clusteren'.  Bij goedkeuring zullen teams internationaal leren hoe ze kunnen samenwerken om uitdagende leeromgevingen voor hun leerlingen te ontwikkelen en te clusteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Amerikaans expert in professioneel leren en Engelse topschool leiden cursus in Lissabon
 
Gene Thompson-Groove   In samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert Escolas de Vialonga van 24 tot 28 september 2018 een vijfdaagse cursus over effectief professioneel leren in Lissabon. Escolas de Vialonga werkt daarbij samen met Gene Thompson-Groove (USA).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) organiseert samen met Formation Car en Bus Opleiding (FCBO) een gratis opleiding over veilig en correct gedrag van leerlingen in en rond de bus. De opleiding vindt plaats op 16 oktober 2018 in Wondelgem en op 17 oktober 2018 in Herentals en is bedoeld voor leraren en preventieadviseurs.
 
► 
 
De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) heet voortaan MOEV (#schoolinbeweging). MOEV ondersteunt je school om een kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbeleid uit te bouwen en in te bedden in het gezondheidsbeleid. Zo ontstaat een bewegingsrijke schoolcultuur!
 
► 
 
Levenslang leren maakt deel uit van het DNA van elke leraar. Via Odisee Advanced education wil de Lerarenopleiding van Odisee recente en onderbouwde onderwijsinnovaties delen. Deze navormingen sluiten aan bij opgebouwde expertise binnen Odisee. Ze integreert afgeronde en lopende onderzoeksprojecten in trajecten op maat van elke leraar. Zo maken ze de integratie van onderzoek en onderwijs waar en trachten ze de kloof tussen theoretische inzichten en goede praktijken te dichten. Je kan bij hen terecht voor zowel vormingen, studiedagen en postgraduaten. Neem alvast een kijkje.
 
► 
 
Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant, DGDE en Plan International België organiseren met trots en enthousiasme de tweede Belgische Kinderrechtenprijs. Vorig jaar bekroonden we een Franstalig initiatief. Dit jaar reserveren we de prijs voor een Nederlandstalige organisatie of vereniging die op een bijzondere wijze kinderrechten verdedigt. De Kinderrechtenprijs wordt op zaterdag 17 november 2018 in het Federaal Parlement uitgereikt, aan de vooravond van de internationale Kinderrechtendag. Naast positieve media-aandacht zal de winnaar een cheque van 10 000 euro krijgen. Meer informatie en het inschrijvingsformulier.
 
► 
 
Volgend schooljaar zullen opnieuw 20 geëngageerde mensen starten als leraar wiskunde, wetenschappen of Frans binnen scholen van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl ze ondersteund worden binnen het Teach for Belgium-programma. Beantwoorden minstens 60 procent van de leerlingen in jouw school aan de gelijke onderwijskansenindicatoren? En bent je op zoek naar een gemotiveerde leraar die volgend schooljaar het beste van zichzelf wil geven binnen jouw school? Contacteer dan Klaartje Volders, verantwoordelijke voor de Vlaamse Gemeenschap (klaartje.volders@teachforbelgium.be - 0484/66 94 11). Meer info.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
KU Leuven zoekt een medewerker project  service learning.
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een hoofd administratie en organisatie voor de onderwijsgroep Welzijn en Gezondheidszorg en de onderwijsgroep Lerarenopleiding van Campus Zuid en een praktijklector autotechnologie.
 
► 
 
Vacatures voor bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook