Dit is nieuwsbrief 133 van 20 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 133 van 20 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Resultaten Grote Tijdsonderzoek tonen aan: beleidsondersteuning directeur basisonderwijs is nodig!
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen en maatschappelijke partners ondertekenen charter voor Community Service Learning
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Van een BOSje naar een BOS
►  Vormingen voor besturen over de vernieuwde vzw-wetgeving
►  9 miljoen extra werkingsmiddelen basisonderwijs schooljaar 2018-2019
Lerenden
►  Verduidelijking bij de spoedtelling kleine types en eerste gedachtewisseling voorstel open-end financiering ondersteuning kleine types
Curriculum & vorming
►  Jij bent de taalscreening toch niet vergeten?
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Resultaten Grote Tijdsonderzoek tonen aan: beleidsondersteuning directeur basisonderwijs is nodig!
 
Begin dit jaar gaf minister Crevits het startschot voor het Grote Tijdsonderzoek. Doel was om te becijferen hoeveel uur een leraar in het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs wekelijks werkt en waaraan die werktijd wordt besteed. Op 19 september 2018 werden de resultaten op een persconferentie voorgesteld. In hoofdzaak – en gelukkig maar! – zijn leraren met hun kernopdrachten bezig.
 
Met name in het basisonderwijs hopen we via beleidsondersteuning voor de directeur de administratieve en beleidsondersteunende taken voor leraars verder te beperken. Om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervoor om te komen tot een jaaropdracht. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en maatschappelijke partners ondertekenen charter voor Community Service Learning
 
CSL   Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet sterk in op Community Service Learning. Daarbij zetten leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk in om die verder te verdiepen, bijvoorbeeld door kansarme kinderen te begeleiden bij hun huiswerk.
 
We maakten gisteren bekend dat we Community Service Learning in het secundair onderwijs willen stimuleren. Verschillende solidariteits- en zorgorganisaties zetten mee hun schouders onder het project en tekenden samen een charter in aanwezigheid van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Antwerpse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 november 2018 een pedagogisch begeleider aan te werven als schoolbegeleider (50%) om het team van regio Antwerpen te versterken.
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De scholengemeenschap Sint-Gorik Brussel zoekt een halftijdse stafmedewerker/beleidsmedewerker.
 
► 
 
vzw Katholiek Basisonderwijs Veurne zoekt een ICT-coördinator.
 
► 
 
vzw Sint-Ludgardisschool Merksem zoekt een directeur voor de basisschool Sint-Ludgardisschool.
 
► 
 
Het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Gent vzw (VISO) in Mariakerke zoekt een technisch adviseur-coördinator.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? E-mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Van een BOSje naar een BOS
 
Wij houden jullie graag op de hoogte van inspirerende BOS-verhalen. Eind augustus lazen wij in Kerk & leven Gent West een boeiend artikel over de Drongense Katholieke Scholen die na twintig jaar in zee gaan met de Broeders van Liefde. Eric Van Melkebeke, één van de bestuurders van de vzw Katholieke Scholen van Gent-Drongen, geeft in het artikel een mooi beeld van hoe hun BOS-verhaal gelopen is. Zij werkten al intensief samen met de scholen van de Broeders van Liefde in de scholengemeenschap en dat op zowel pedagogisch als organisatorisch vlak. De fusie was voor hen dan ook een logisch vervolg en als het ware een bevestiging van de goede samenwerking. Het volledige verhaal lezen jullie in het artikel ‘Naar de Broeders van Liefde’.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen voor besturen over de vernieuwde vzw-wetgeving
 
Het vennootschaps- en verenigingsrecht wordt hervormd. Dat gebeurt door de implementatie van een nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Het is voorlopig nog wachten op de goedkeuring van de wet, maar wij willen onze leden nu al voorbereiden op de toch wel belangrijke wijzigingen.
 
Via drie vormingsmomenten van telkens een halve dag krijgen bestuurders de kans om helemaal op de hoogte te zijn van de geplande hervormingen op het vlak van insolventie en winstoogmerk, aansprakelijkheid van bestuurders en fusies van vzw’s. Voor elk van die drie thema’s organiseren we vormingen die gegeven worden door specialisten van PROCURA.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
9 miljoen extra werkingsmiddelen basisonderwijs schooljaar 2018-2019
 
Geld   Op 7 september 2018 nam de Vlaamse regering extra maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs. Dat pakket aan maatregelen bevat onder andere 9 miljoen extra werkingsmiddelen, eenmalig voor schooljaar 2018-2019. 
 
Maar ze besliste ook om vanaf schooljaar 2018-2019 geen extra werkingsmiddelen meer toe te kennen voor de toename van het aantal anderstalige kleuters jonger dan 5 jaar.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Verduidelijking bij de spoedtelling kleine types en eerste gedachtewisseling voorstel open-end financiering ondersteuning kleine types
 
Op 12 september 2018 ontvingen alle buo-scholen van AgODi een e-mail met de vraag om op een Excel-formulier het aantal leerlingen in te vullen dat de school effectief ondersteunt in het gewoon onderwijs gedurende dit schooljaar, 2018-2019. De informatie wordt enkel voor de kleine types opgevraagd.
 
Op de externe stuurgroep werd de spoedtelling kort besproken, omdat er vragen zijn over de leerlingen met een (G)V die zogenaamd 'on hold' staan. De scholen moeten de vraag die op het formulier staat letterlijk nemen: “Vul het aantal leerlingen type 2, 4, 6 en 7 (auditief) in dat door uw school effectief wordt ondersteund in het gewoon onderwijs in het schooljaar 2018-2019”.
 
We kunnen eigenlijk twee soorten 'on hold' onderscheiden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Jij bent de taalscreening toch niet vergeten?
 
Sinds september 2014 zijn scholen verplicht een taalscreening te organiseren voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs of secundair onderwijs stapt. Op die regel zijn twee uitzonderingen:
 
 
► 
 
De taalscreening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers sinds het schooljaar 2016-2017. Die leerlingen krijgen sowieso een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke noden van de onderwijstaal.
 
► 
 
De taalscreening is niet nodig in het buitengewoon onderwijs, omdat daar met individuele handelingsplannen wordt gewerkt waarin aandacht kan gaan naar extra ondersteuning van het leren van de onderwijstaal.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Social Media Literacy for Change (SML4Change) is een internationaal project van de organisatie European Schoolnet. Scholen kunnen zich nog tot 24 september 2018 kandidaat stellen om deel te nemen. In dit project krijgen scholen de kans om met de ondersteuning van European Schoolnet te werken aan mediageletterheid. European Schoolnet plaatst dat onderwerp onder haar werking rond burgerschap. In dat verband sluit het project aan bij de projectwerking katholieke dialoogschool van onze organisatie waar we ook aandacht hebben voor mediageletterdheid. Scholen die meer informatie wensen rond dit project of die ondersteuning wensen bij de aanvraag, kunnen contact opnemen met dorien.sampermans@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
► 
 
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités sensibiliseert de FOD Werkgelegenheid leerlingen uit de laatste jaren bso en tso. De FOD Werkgelegenheid brengt met de Federal Truck een bezoek aan scholen in alle Belgische provincies om hen op een interactieve en geanimeerde wijze het belang van het sociaal overleg bij te brengen.
 
► 
 
De website ‘Leer Scratch’ maakt kinderen vertrouwd met programmeren in Scratch en de beginselen van computationeel denken. Scratch is een visuele programmeertaal om kinderen binnen hun interessesfeer te laten programmeren. Zo kun je verhalen vertellen, animaties maken, spelletjes programmeren en nog zoveel meer. De website is gericht op leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Op 3 oktober 2018 (van 19.30 tot 21.30 uur) vindt aan de UHasselt ook een infoavond plaats voor leraren basisonderwijs die in hun klas willen starten met programmeren in Scratch. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht.
 
► 
 
Op 4 oktober 2018 nodigt UCLL Lerarenopleiding je uit op een unieke avond met 'De Zinvinders'. Lerarenopleider Johan Van der Vloet ontvangt psychiater Dirk De Wachter, imam Khalid Benhaddou en directeur Bond Zonder Naam Anniek Gavriilakis.
 
► 
 
Op 5 oktober 2018 organiseert UCLL een Symposium Onderwijsvrijheid: Onderwijsliefhebbers in de bres voor een beter debat
 
► 
 
Sinds 2009 wordt jaarlijks een haikuwedstrijd voor leerlingen Frans als vreemde taal georganiseerd. Vanaf dit schooljaar richten de initiatiefnemers zich ook uitdrukkelijk tot de andere Europese talen. Op 16 oktober 2018 vindt in Ieper een initiatienamiddag voor leraren moderne vreemde talen plaats waarbij een informatieve inleiding gegeven wordt over de filosofie van de haiku met een ruim aantal voorbeelden. Je vindt alle informatie op de website van 'Le Concours Haïku'
 
► 
 
Op 12 oktober 2018 vindt een ontmoetingsdag voor directeurs coördinerende opdracht, coördinerend en algemeen directeurs plaats, waarbij de focus ligt op innovatie. De gratis studiedag is een organisatie van de werkgroep codi’s voor codi’s. Het wordt een dag met inspirerende sprekers en momenten om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Het programma en meer informatie vind je op de website van codi's voor codi'sSchrijf online in en dat ten laatste op 1 oktober 2018.
 
► 
 
Het Belgische Microsoft-team organiseert op dinsdag 6 november 2018 een speciaal evenement gericht op schoolleiders over digitale transformatie in het onderwijs. Drie schoolleiders zetten onder andere uiteen hoe hun school al volop inzet op de nieuwe technologie.
 
► 
 
Voor het vijfde jaar op rij organiseert de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV), samen met de andere ouderkoepels, opnieuw de grote voorleesdag voor ouders op school. Een dag waarop ouderwerkingen en scholen (groot)ouders uitnodigen om voor te lezen.  Wie tussen 19 en 23 november 2018 De Grote Voorleesdag organiseert, krijgt een heleboel digitaal promotiemateriaal en maakt bovendien kans op een prachtig boekenpakket! Kriebelt het al? Doe mee aan de grote voorleesdag en schrijf je hier in.
 
► 
 
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt projecten ondernemersvorming in Vlaams-Brabant. Daarvoor kan een subsidie aangevraagd worden tot 50 procent van de voorziene kosten, voor een bedrag tussen 5 000 en 25 000 euro. Projecten kunnen jaarlijks ingediend worden tot 1 november. Ook onderwijsinstellingen komen in aanmerking. Alle informatie vind je op de pagina ‘Projecten ondernemersvorming’.
 
► 
 
Dagelijks gebruiken je leerlingen de bus voor pendelritten en schooluitstappen. Een veilig en correct gedrag in en rond dat voertuig is essentieel. Daarom organiseert de vzw Formation Car en Bus Opleiding (FCBO) in samenwerking met het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) een gratis opleiding voor leraren en preventieadviseurs om leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen.
 
► 
 
De Gentse Science bar laat studenten derde graad secundair debatteren met wetenschappers tussen een hapje en drankje door. Een moderator leidt het gesprek met vijf prikkelende stellingen als rode draad. Het eerste seizoen gaat over identiteit, fake news, verslaving en leerstoornissen.
 
► 
 
Ook in het schooljaar 2018-2019 kun je je leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Dat zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen georganiseerd voor leerlingen van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs. De data van de verschillende Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen en tot wanneer je kunt inschrijven, vind je terug op de website www.vonw.be.
 
► 
 
Van 14 januari tot en met 1 maart 2019 vindt een nieuwe editie van ‘Ondernemers voor de Klas’ plaats, het grootste onderwijsproject tussen enerzijds het laatste jaar van het secundair en het hoger onderwijs en anderzijds bedrijven in Vlaanderen. Scholen die interesse hebben, kunnen e-mailen naar wendy.smets@vlajo.org met de schoolgegevens (volledig adres) en de studierichting(en) waarmee de school graag deelneemt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook