Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we je informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het ondersteuningsmodel.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we je informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het ondersteuningsmodel.

 

   Lerenden

 
 
Officieel onderwijs blokkeert verderzetting samenwerking met vrij onderwijs in ondersteuningsnetwerken
 
In de voorbije dagen bereikten ons heel wat berichten, onder meer van scholen aangesloten bij het stedelijke en gemeentelijke net, dat zij niet kunnen of mogen toetreden tot een ondersteuningsnetwerk waarin ze samenwerken met het katholiek onderwijs. Argument is een eenzijdige lezing van Onderwijsdecreet XXVII dat zou bepalen dat alle scholen van de officiële netten tot één officieel ondersteuningsnetwerk per regio moeten toetreden. Dit legt een hypotheek op de verderzetting van de vele bestaande en goedlopende samenwerkingen, wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt.
 
Wat betekent dit concreet?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Operationalisering van de ondersteuningsnetwerken
 
 In elke regio worden momenteel werkingsgebieden vastgelegd waarin één ondersteuningsnetwerk actief zal zijn. De aangeboden ondersteuning moet voldoende expertise-breedte beschikbaar stellen, d.w.z. (doelgroep)specifieke expertise voor type basisaanbod, 1, 8 voor wat het basisonderwijs betreft, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9 . Dit mondt uit in een samenwerkingsovereenkomst (feitelijke vereniging) tussen vier partners: de schoolbesturen van buitengewoon onderwijs van het werkingsgebied, de schoolbesturen van gewoon onderwijs van het werkingsgebied, de CLB’s van het werkingsgebied, en de pedagogische begeleiding van de regio waartoe het werkingsgebied behoort. In het document 'Operationalisering van de ondersteuningsnetwerken' wordt het proces beschreven om daartoe te komen. We vragen ook om de aanvullende communicatie vanuit de regio's te raadplegen via hun communicatiekanalen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken
 
Het tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken biedt een gestructureerd overzicht waarin we alle relevante data opnemen vanaf de eerste goedkeuring van de amendementen over het ondersteuningsmodel (18 mei 2017). We beschrijven welke communicatie vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen al is verstuurd en nog wordt verstuurd, hoe de regionale contacten verlopen, welke deadlines je moet respecteren ...
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veelgestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen opgenomen in het document 'FAQ over de ondersteuningsnetwerken'. Het is een groeidocument dat in de komende weken en maanden wordt aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De rol van Pedagogisch Begeleiders Competentieontwikkeling (PBC) in de ondersteuningsnetwerken
 
In de toekomst zullen de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling (PBC) effectief worden ingezet in de ondersteuningsnetwerken waar ze de verbinding maken met de reguliere pedagogische begeleiding. Decretaal zullen ze nu ook moeten werken aan de expertiseontwikkeling binnen deze ondersteuningsnetwerken. Elke PBC zal worden verankerd aan één of meerdere ondersteuningsnetwerken. De pedagogische begeleidingsdienst maakt in co-creatie met de andere partners van het ondersteuningsnetwerk de nodige afspraken m.b.t de concrete taakinvulling van de PBC. Het document 'Rol van pedagogisch begeleider competentieontwikkeling' beschrijft de krijtlijnen waarbinnen wij dit vanuit een Vlaanderenbrede visie zien gebeuren. PBC's kunnen worden ingezet als inclusiedeskundige, pedagogisch begeleider, coach en/of procesbegeleider.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Richtlijnen voor CLB bij opstart ondersteuningsmodel
 
In Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 bezorgden we een nota van de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) met richtlijnen voor de CLB’s bij de concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Intussen is de decretale context waarin deze ondersteuningsnetwerken worden opgericht, bekend. De betrokken nota met richtlijnen voor CLB's werd verfijnd. De informatie werd afgestemd met de stuurgroep ondersteuningsmodel (met ook vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en van de personeelscentrales). Ze is bedoeld voor de CLB’s, maar wordt louter ter informatie ook bezorgd aan de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs (en de centra voor DBSO) en aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. De nota wil op de eerste plaats duidelijkheid creëren voor de leerlingen voor wie duidelijk is dat zij op 1 september 2017 in aanmerking komen voor ondersteuning.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Model van samenwerkingsovereenkomst
 
We bieden een model van samenwerkingsovereenkomst aan. Dit kan gebruikt worden voor de oprichting van de ondersteuningsnetwerken en voor de samenstelling van het beheerscomité. Dit is een inspirerend model dat de ondersteuningsnetwerken kunnen gebruiken en nog aanpassen rekening houdende met de specifieke context.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modelprofiel ondersteuners
 
We bieden een model van profiel voor de personeelsleden werkzaam in de ondersteuningsnetwerken aan. In dit model komen volgende aspecten aan bod: een taakomschrijving, persoonsgebonden competenties, prestatieregeling, aanstelling, vereiste kennis en schoolspecifieke opdracht. Dit is een inspirerend model dat de ondersteuningsnetwerken kunnen gebruiken en nog aanpassen rekening houdende met de specifieke context.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe kun je ouders informeren?
 
We vangen signalen van verontruste ouders op.  Zij vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert. Daarom hebben we een modelbrief over de werking van de (nieuwe) ondersteuningsnetwerken gemaakt waarmee je ouders kunt informeren . De brief kan door scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs gebruikt worden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themapagina over ondersteuningsmodel
 
Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden op de themapagina Ondersteuningsmodel de informatie gebundeld aan. Op de pagina vind je allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … We blijven deze pagina aanvullen met de meest actuele stand van zaken. Daarnaast blijven we uiteraard ook communiceren via de nieuwsbrief. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook