Dit is Nieuwsbrief 8 van 24 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 8 van 24 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt mee onder voorwaarden
►  Lieven Boeve ontvangt de prijs voor het beste Europese theologische boek
►  Directiecongres secundair onderwijs
►  Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen
►  Masterplan secundair onderwijs – stand van zaken uitvoering
►  Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (16 tot 22 september 2015)
►  Initiatieven van externe organisaties
Bestuur & organisatie
►  Leerlingenvervoer voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
►  Subsidies voor aanleg van uitdagende speelplaatsen in Brusselse scholen
►  Aangifte inzake rechtspersonenbelasting
►  Opleiding tot vertrouwenspersoon in onderwijs
►  Opleiding brandpreventie 2016
Personeel
►  GON-bevriezing – stand van zaken
►  Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
►  Prikbord uren-leraar afgesloten
►  Nationale betoging op 7 oktober 2015
►  Vacature UCLL voor medewerker centrale studenten- en onderwijsadministratie
►  Vacaturedatabank
Lerenden
►  Hoeveel kost een jaar studeren in het hoger onderwijs?
►  Nieuwe website Vlaamse Logo's
►  Website 'EHBO op school' reikt EHBO-educatie de hand
Curriculum & vorming
►  Vacature halftijds pedagogisch begeleider Land- en tuinbouw
►  Breedbeeld
►  Masterclass Coöperatieve Leerstrategieën
►  Richtlijnen alternerende beroepsopleiding (ABO)
►  HBO5-ontmoetingsdag
►  Vacatures Arteveldehogeschool (Gent)
►  Blog Kleutergewijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt mee onder voorwaarden
 
In het najaar zul jij samen met andere belanghebbenden voor onderwijs uitgenodigd worden om deel te nemen aan een bevraging over onderwijskwaliteit. We roepen je - net als minister Crevits - op om talrijk op die uitnodiging te reageren. Jouw stem telt. Inschrijven kan op deze pagina.
 
De resultaten van die bevraging zullen mee helpen om het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (kortweg: ROK) vorm te geven. Met dat referentiekader wil minister Crevits de externe doorlichting beter op de interne kwaliteitszorg in scholen afstemmen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zo worden scholen meer eigenaar en regisseur van hun onderwijs, en kunnen ze onder meer hun eigen opvoedingsproject ten volle ontplooien. Onderwijsvrijheid ten top, dus. Maar om die vrijheid te waarborgen moet ROK een generiek kader voorzien op basis waarvan de inspectie de kwaliteitszorg kan beoordelen. Wat we niet willen, is dat ROK een hefboom wordt om op een sluikse manier een staatspedagogiek te installeren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt dus mee, zij het onder voorwaarden.
 
Directeur-generaal, Lieven Boeve, licht het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe in zijn editoriaal van het oktobernummer van Forum. We bezorgen jou de tekst in voorpublicatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lieven Boeve ontvangt de prijs voor het beste Europese theologische boek
 
Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontving op 17 september 2015 in Leuven de prijs voor het beste Europese theologische boek van de voorbije twee jaar voor zijn nieuwe boek: ‘Lyotard and theology’ (Bloomsbury, 2014). De Europese Vereniging voor Katholieke Theologie reikte de prijs uit.
 
Lieven Boeve blijft de vinger aan de pols houden van zijn vroegere werkdomein: “Naast mijn verantwoordelijkheid voor de koepelorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, blijft de theoloog in mij nadenken over de relatie tussen christelijke traditie en de hedendaagse context. In mijn boek onderzoek ik hoe het denken van Jean-François Lyotard over pluraliteit en verschil de christelijke traditie uitdaagt om zich te herprofileren in onze hedendaagse context. In het bijzonder ontleen ik aan hem denkschema’s om van het christelijke geloof een open verhaal te maken dat identiteit, dialoog en pluraliteit aan elkaar weet te paren. In feite bied ik in dit boek het filosofisch-theologische fundament voor het project van de katholieke dialoogschool, waar we in Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de komende jaren mee aan de slag gaan.” Lieven Boeve zal daarover dit academiejaar ook een college verzorgen aan de theologische faculteit van de KU Leuven.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert hem met zijn prijs!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecongres secundair onderwijs
 
Het directiecongres voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs regio Oost-Vlaanderen vindt plaats in Houffalize van 13 tot 15 oktober 2015. Meer over dat vormingsinitiatief vind je in dit programma.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen
 
De Vlaamse regering keurde op 18 september 2015 haar conceptnota goed over Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Daarin is ook aandacht voor levenslang leren en iedereen aan de slag helpen. De cruciale vraag is hoe Vlaanderen de competentie- en talentontwikkeling kan stimuleren om in te spelen op de vraag naar nieuwe competenties in een verschuivende economie en samenleving. Die economische en maatschappelijke gerichtheid is positief, maar je mag niet uit het oog verliezen dat onderwijs in de ruimere vorming van mensen ook een belangrijke rol te spelen heeft.  De conceptnota wordt nu onder andere voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voorgelegd. Lees de volledige tekst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterplan secundair onderwijs – stand van zaken uitvoering
 
De Vlaamse onderwijsoverheid maakte op 18 september 2015 een stand van zaken op over de uitvoering van het Masterplan secundair onderwijs. Je krijgt hier een samenvatting
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (16 tot 22 september 2015)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 16 en 22 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. De Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel.
 
 
► 
 
Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs
2015-06-24 Gewijzigd
Wijzigingen: Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 (zie punt 4.2.1 en 5).
 
► 
 
Wijzigingen in de reglementering voor het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2015
2015-06-25 Gewijzigd
Toegevoegd: verwijzingen naar recente Mededelingen en Ministeriële omzendbrieven. Aanpassing van de kilometervergoeding (punt 30).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externe organisaties
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen voor leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs die in hun programma aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica of natuurwetenschappen hebben;
 
► 
 
de Beeldcapsule met authentieke beelden van het leven in Vlaanderen uit de afgelopen eeuw;
 
► 
 
de tweejaarlijkse vakbeurs 'Edubuild & IT'. De Beurs vindt plaats op 15 en 16 oktober 2015 in Gent. Deelname is gratis. Lees hier de uitnodiging.
 
► 
 
de nieuwsbrief en het volledige aanbod van School zonder racisme.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Leerlingenvervoer voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' en met de werkwijze en de aanpak die daarin worden voorgesteld.  Op dit moment is er nog geen zicht op de verdere concretisering van de conceptnota. Er is nog niet bepaald op welke manier de verzorgingsgebieden afgebakend zullen worden, op basis van welke generieke criteria het recht op leerlingenvervoer bepaald zal worden, welke instantie binnen de verzorgingsgebieden de zorgzwaarte en vervoersnood in kaart zal brengen, hoe de buitenschoolse opvang georganiseerd zal worden  …
 
Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het Kabinet Onderwijs, het Departement Onderwijs, het Departement Mobiliteit, De Lijn, de onderwijskoepels en VCLB zal zich buigen over de verdere concretisering van de conceptnota en zal twee (of meer) pilootregio’s aanduiden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidies voor aanleg van uitdagende speelplaatsen in Brusselse scholen
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft subsidies voor de (her)aanleg van uitdagende speelplaatsen in Brusselse scholen. Daarvoor heeft de VGC het project ‘BuitenSpel’ in het leven geroepen. Via dat project kunnen scholen een subsidie van maximaal 100 000 euro aanvragen, afhankelijk van het aanvraagdossier. In ruil verwacht de VGC onder andere dat scholen een visie ontwikkelen over hun speelplaatswerking. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
 
 
Aangifte inzake rechtspersonenbelasting
Zoals alle vzw’s is ook een schoolbestuur verplicht om zijn aangifte inzake de rechtspersonenbelasting tijdig in te dienen. Voor het aanslagjaar 2015 onderscheiden we deze situaties:
 
 
► 
 
Als de uiterste wettelijke datum van indiening in de periode tot en met 30 september 2015 valt, dan moet de aangifte ten laatste op 30 september 2015 ingediend worden.
 
► 
 
Als de uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015 valt, dan moet de aangifte ten laatste op de uiterste wettelijke datum ingediend worden.
De uiterste datum van indiening is de laatste dag van de maand na die waarin de Algemene Vergadering de jaarrekening  goedgekeurd heeft. De goedkeuring moet binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar gebeuren.
 
We gaan ervan uit dat bij de meeste schoolbesturen het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Voor schoolbesturen die het model van dubbele boekhouding volgen, is dat zelfs een verplichting. Die schoolbesturen hebben dus tijd tot ten laatste 30 september 2015 om hun aangifte in te dienen.
 
Alle schoolbesturen kunnen hun uiterste datum van indiening afleiden uit deze tabel.
 
Vanaf het aanslagjaar 2015 is het schoolbestuur overigens verplicht om de aangifte elektronisch via de applicatie BIZTAX in te dienen. Meer informatie over BIZTAX vind je op de website van de FOD Financiën.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding tot vertrouwenspersoon in onderwijs
 
De regelgeving over de preventie van psychosociale belasting op het werk bepaalt dat je een of meer personeelsleden als vertrouwenspersoon kunt aanstellen. Welke vaardigheden en kennis een vertrouwenspersoon nodig heeft, verneem je tijdens een opleiding. Vertrouwenspersonen in scholen krijgen tijdens de opleiding de gelegenheid om zich te verdiepen in de wetgeving en de rol van de verschillende actoren (module A), luistertechnieken (module B1), conflictbemiddeling (module B2), de psychosociale risico’s op het werk en psychosociale interventie (module B3), en technieken voor de beheersing van conflicten (module B4).
 
De opleiding is gratis en vindt plaats in Brussel. Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding via het online inschrijvingsformulier. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert de opleiding in overleg met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Als je de volledige opleiding gevolgd hebt, krijg je een attest van deelname, waarmee je voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor opleidingen voor vertrouwenspersonen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding brandpreventie 2016
 
Het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid richt - in samenwerking met campus Paulo, Brandopleiding - in het voorjaar 2016 een opleiding ‘brandvoorkoming en –bestrijding’ in. Deelnemers kunnen kiezen voor een volledige opleiding (theorie en praktijk) of voor een praktijkopleiding (voor wie al een theoretische achtergrond heeft). Raadpleeg hier de uitnodiging met inschrijvingsformulier en routebeschrijving.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
GON-bevriezing – stand van zaken
 
De scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs kregen deze week van de overheid een communicatie met betrekking tot “de GON-bevriezing en afwijkingsuren buitengewoon onderwijs”. In opvolging daarvan zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de betrokken scholen per regio bijeenroepen om de actuele situatie te bespreken, zowel kwantitatief (aantal GON-leerlingen) als kwalitatief (aanwending van de beschikbare begeleidingseenheden) en om te peilen naar mogelijke solidariteitsmechanismen. Je ontvangt een van de volgende dagen een uitnodiging. De gesprekken zullen plaatsvinden in de respectieve regio's en geleid worden door de niveaucoördinator buitengewoon onderwijs van jouw regio en Veronique Decock, netcoördinator GON/ION.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt. De vorming vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2015 en wordt op donderdag 15 oktober 2015 herhaald, telkens 's morgens. Inschrijven is gratis.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord uren-leraar afgesloten
 
Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen opnieuw uren-leraar via overdracht uitlenen aan scholen die een tekort aan uren hebben. Alle scholen die uren wilden ontlenen, zijn intussen bediend door scholen die uren op het prikbord  geplaatst hadden. Uiteindelijk was het aanbod iets groter dan de vraag. We sluiten vandaag het prikbord voor het schooljaar 2015-2016 dan ook definitief af.
 
Van harte dank aan alle scholen die aan dit initiatief hebben meegewerkt!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nationale betoging op 7 oktober 2015
 
Het interprofessioneel Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert op 7 oktober 2015 een nationale betoging in Brussel. De onderwijsvakbonden (ACOD, COC, COV en VSOA-onderwijs) roepen hun leden niet op tot een algemene staking, maar hebben voor die datum wel een stakingsaanzegging ingediend, waarmee de deelnemers hun afwezigheid kunnen wettigen. De aanzegging geldt voor een halve of voor een hele dag staking, naar keuze van het personeelslid. Ze geldt niet voor een staking van een uur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature UCLL voor medewerker centrale studenten- en onderwijsadministratie
 
University College Leuven-Limburg zoekt voor de regio Leuven een medewerker centrale studenten- en onderwijsadministratie. Solliciteren kan tot uiterlijk 2 oktober 2015. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacaturedatabank
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een eigen jobsite. Daarop kunnen vacatures voor wervingsambten en bevorderingsambten geplaatst worden. We geven er ook interne vacatures een plaats. Op de nieuwspagina vind je een overzicht van de meest recente vacatureberichten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Hoeveel kost een jaar studeren in het hoger onderwijs?
 
Cebud, het Centrum voor Budgetadvies en onderzoek van Thomas More Hogeschool, zet de bedragen op een rij. De cijfers bevatten zowel directe als indirecte studiekosten. Bij de directe studiekosten weegt het inschrijvings- of studiegeld zwaar door. Bij de indirecte studiekosten doet de huur van een kot de rekening stijgen.
 
Meer informatie vind je in de persmededeling.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe website Vlaamse Logo's
 
De vijftien Vlaamse Logo's (LOkaalGezondheidsOverleg) hebben voortaan een gezamenlijke website: http://vlaamselogos.be. De nieuwe website bundelt nuttige informatie, projecten en materialen en biedt plaats voor de eigen, regionale gezondheidswerking van elk Logo. Zo kunnen de Logo’s je nog beter wegwijs maken in hun acties, campagnes en beleid over gezondheidspromotie en ziektepreventie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Website 'EHBO op school' reikt EHBO-educatie de hand
 
De website EHBO op school is sinds vorige week online. Hij biedt scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren. De lancering van de website maakt deel uit van het actieplan van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Minister Crevits wil dat elke jongere die het secundair onderwijs verlaat, een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen.
 
Meer informatie vind je in de persmededeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacature halftijds pedagogisch begeleider Land- en tuinbouw
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een halftijds begeleider voor onze scholen Land- en tuinbouw aan te werven. De pedagogisch begeleider versterkt het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming. Lees de volledige vacature.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Breedbeeld
 
Het driemaandelijkse tijdschrift Breedbeeld is aan de achtste jaargang toe. Ook dit schooljaar voorzien wij interessante dossiers. In september gaan we van start met het thema ‘motiveren’ en in het decembernummer besteden we de nodige aandacht aan ‘taal(beleid)’. Een jaarabonnement (vier nummers) kost 30 euro.
 
Abonneren kan door het bestelformulier in te vullen en 30 euro per abonnement over te schrijven op rekeningnummer BE65 4350-3176-9196 met als mededeling "abonnement Breedbeeld 2015-2016" en de gegevens van de abonnee, met het adres waar het tijdschrift bezorgd moet worden. Ook losse nummers bestellen kan.
 
Met praktische vragen kun je terecht bij marleen.lippens@katholiekonderwijs.vlaanderen of bij het secretariaat (02 507 08 72).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass Coöperatieve Leerstrategieën
 
Art de Co, Dinac en het Eeckhoutcentrum organiseren op 9 en 10 november 2015 in Hasselt en in Brugge in samenwerking met Laurie Kagan (USA) een tweede editie van de ‘Masterclass Kagan Coöperatieve Leerstrategieën’ met als doel het coöperatieve leren op een kwalitatieve manier binnen het onderwijs in te bedden. Meer informatie vind je in deze folder.
 
Voor iedereen, Regio Limburg, Regio West-Vlaanderen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Richtlijnen alternerende beroepsopleiding (ABO)
 
De richtlijnen over de alternerende beroepsopleiding (ABO) worden niet meer gecommuniceerd via de website, maar via Smartschool van de Dienst Beroepsopleiding. De bijlagen ondergaan nog een laatste controle, maar zouden ook nog deze week gepubliceerd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
HBO5-ontmoetingsdag
 
De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) organiseert een ontmoetingsdag over HBO5 op 27 oktober 2015 in het Vlaams Parlement. De deelnameprijs voor de ontmoetingsdag bedraagt 25 euro. Je kunt inschrijven via de inschrijvingsmodule van de website van de Vlaamse Hogescholenraad.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Arteveldehogeschool (Gent)
 
De Arteveldehogeschool (Gent) heeft twee vacatures:
 
 
► 
 
een vacature voor een coördinator onderwijsorganisatie en –ontwikkeling in de bachelor sociaal werk. Solliciteren kan tot 27 september 2015. Lees het vacaturebericht.
 
► 
 
een vacature voor een opleidingsdirecteur bachelor verpleegkunde, vroedkunde en mondzorg, en BANABA oncologie. Solliciteren kan tot 4 oktober 2015. Lees het vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Blog Kleutergewijs
 
Op de blog Kleutergewijs vind je over deze en andere relevante thema’s stof tot nadenken:
 
 
► 
 
Laten we kleuters bij druk en ongeconcentreerd gedrag een jaartje extra 'kleuteren'?
 
► 
 
Hoe kunnen we de spelbetrokkenheid bij peuters en kleuters verhogen?
 
► 
 
Hoe kunnen we de taalontwikkeling van de kleuters nog beter stimuleren?
 
Lerarenopleiders van verschillende Vlaamse hogescholen bloggen over onderzoek en/of innovatie in het kleuteronderwijs. Ze willen daarmee kleuteronderwijzers en studenten stimuleren om te reflecteren, te onderzoeken en te innoveren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook