In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de cao's over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis die vanmiddag voor het MVD-personeel (onder andere voor opvoeders in internaten en busbegeleiders) werden afgesloten.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de cao's over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis die vanmiddag voor het MVD-personeel (onder andere voor opvoeders in internaten en busbegeleiders) werden afgesloten.

 

   Algemeen

 
 
Mag een leerling in duaal leren of leren en werken gaan werken?
 
 
Schorsing overeenkomsten
 
Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in (zie onder).
 
Uitzonderingen
 
Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. Hiervoor is er een federale lijst van cruciale beroepen, waarvoor we momenteel een concrete vertaling voor onderwijs maken. Die komt zo snel mogelijk online.
 
Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:
 
 
► 
 
Wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
 
► 
 
Wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.
 
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen best contact op met de huisarts, en volgen het advies van de huisarts.
 
Tijdelijke werkloosheid
 
Ondernemingen die hun werkzaamheden (moeten) stopzetten ingevolge de maatregelen van de nationale veiligheidsraad vragen voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).
 
Ook ondernemingen die hun werkzaamheden verderzetten, maar waar de OAO of DA wordt geschorst ingevolge de beslissing van de Vlaamse overheid raden we aan om voor de leerlingen met een OAO of DA tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend. 
 
Voor meer informatie (onder andere in verband met tijdelijke werkloosheid) kan u terecht op de website van SYNTRA Vlaanderen.
 
Wat met leerlingen in de aanloopfase?
 
Alle trajecten aanloopfase op een reële werkplek of bij een externe organisator worden geschorst vanaf 18 maart. Naar analogie met de stages, is er wel een uitzondering voor leerlingen die naar een reële werkplek gaan in de gezondheidssector (voor zover daar de nodige beschermingsmiddelen in acht worden genomen). De leerlingen kunnen voor het volledige traject beroep doen op de opvang georganiseerd door de school, en de facultatieve alternatieven voor de lessen als beschreven op deze pagina. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alle info over onderwijs tijdens de coronacrisis op onze website
 
 
 
► 
 
de laatste richtlijnen rond het coronavirus voor scholen en internaten vanuit de overheid;
 
► 
 
ondersteunend materiaal rond afstandsleren voor elk onderwijsniveau en met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen;
 
► 
 
heldenverhalen: onderwijs toont zijn engagement en solidariteit in deze bijzondere tijden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep voor mondmaskers voor scholen (buiten)gewoon onderwijs
 
Er is niet alleen nood aan mondmaskers in onze ziekenhuizen. Ook voor de opvang op school is er dringend nood aan mondmaskers. Is er in jouw school nood aan mondmaskers, zet het dan op je schoolwebsite. Hang het bericht ook zichtbaar op aan de schoolpoort. Via onze sociale mediakanalen lanceren we een oproep om de website van de scholen in jouw buurt te checken! Er zijn ondertussen verschillende “naaiateliers” opgestart die ook onderwijs kunnen ondersteunen.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Desinfecteren en schoonmaken in tijden van corona
 
Door het coronavirus is het van het grootste belang om grondig te poetsen en te desinfecteren. Het correct uitvoeren van reiniging en desinfectie voorkomt verdere besmetting en beschermt jou en je omgeving.
 
Alpheios, leverancier van de raamovereenkomst schoonmaakproducten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO, levert daarvoor alvast een protocol voor schoonmaak en desinfectie. De fiches van 2 van de producten waarnaar wordt verwezen vind je hier: Alpheios Baktra Tap en Sintocid Pro. Voor meer informatie kun je e-mailen of bellen naar Marc Peeraer van Alpheios: 0498 88 42 32 of  marc.peeraer@alpheios.be
 
Alle informatie betreffende de raamovereenkomst en contactpersonen bij Alpheios vind je op onze website. De raamvereenkomst van DOKO is een open raamovereenkomst waarbij je als schoolbestuur op ieder moment kunt instappen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
MVD-personeel: cao over behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis
 
De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen. De cao’s bepalen dat er voor die werknemers in de mate van het mogelijke alternatieve tewerkstelling gezocht wordt, en dat in geval van overmacht - wanneer er geen prestaties meer geleverd kunnen worden of als de werknemer tot een risicogroep behoort – het loon voort uitbetaald wordt. Beide cao’s treden in werking op 16 maart 2020 en lopen tot 3 april 2020. Met het afsluiten van die cao’s wil de raad van bestuur in de eerste plaats zijn waardering uitdrukken voor de contractuele werknemers die samen met hun gesubsidieerde collega’s gestalte geven aan de katholieke dialoogschool.
 
De werknemers worden in de eerste plaats uit werkingsmiddelen betaald. Die middelen blijven gegarandeerd waardoor de inkomsten van de instelling niet dalen. Ook de loonsubsidie voor het zonaal busvervoer in het buitengewoon onderwijs blijft gegarandeerd.
 
Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanmelden en inschrijven: update
 
Opschorting inschrijvingen
 
Alle inschrijvingen worden opgeschort, zowel de inschrijvingen voor het lopende schooljaar als die voor het volgende schooljaar. Dat betekent dat je momenteel geen leerlingen kunt inschrijven die van school veranderen omdat ze bijvoorbeeld uitgesloten zijn in een andere school of omdat ze verhuizen. Je kunt ook geen tickets die leerlingen krijgen vanuit het centraal aanmeldingssysteem, laten verzilveren.  
 
Termijn bij inschrijving van leerlingen met een verslag 
 
Er is ook duidelijkheid over de inschrijvingen onder ontbindende voorwaarde van leerlingen met een verslag.  
 
Voor die inschrijvingen moet er over de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling, een intensief overleg- en afwegingsproces worden gelopen. Op basis van dat proces neemt de school binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de effectieve start van de lesbijwoning, een beslissing over de inschrijving.  
 
Gelet op de strenge(re) maatregelen tegen het coronavirus kan je dat intensief overleg- en afwegingsproces momenteel niet verder doorlopen. De termijn van 60 kalenderdagen wordt daarom opgeschort. 
 
Je brengt best alle betrokkenen snel - schriftelijk (en telefonisch) - op de hoogte van die opschorting. De resterende termijn begint dan opnieuw te lopen na die periode van opschorting. Twee voorbeeldjes maken dat wellicht duidelijker:  
 
 
► 
 
Zijn er voor een leerling al 40 kalenderdagen van de 60 verlopen, dan heb je er nog 20 wanneer de opschorting afloopt.  
 
► 
 
Zijn er nu al 50 kalenderdagen van de termijn verlopen, zullen er nadien nog 10 over blijven. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Blijf in verbinding!
 
Alle scholen blijven inzetten op verbinding. De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen steekt vanuit haar expertise in afstandsleren een handje toe door de website afstandsleren aan te bieden. Je vindt er ondere andere tips rond de aanpak van afstandsleren.
 
Op zoek naar gratis beschikbare e-learntools voor basisonderwijs? Het overzicht kreeg vandaag een grondige update. Je kunt ze vanuit de school ook delen met leerlingen en ouders.
 
Ook de pagina voor het secundair onderwijs kreeg een update. Je kunt ze vanuit de school ook delen met leerlingen en ouders. 
 
De pagina ideeën voor het buitengewoon onderwijs hebben we aangevuld met tips om leerlingen te blijven informeren over corona en wat ze zelf kunnen doen om zich te beschermen. We merken dat leerlingen en hun ouders nood hebben aan correcte en duidelijke informatie. De nieuwsites zijn soms te complex en op internet circuleren soms onjuiste berichten. Via onze WhatsApp-groepen, smartschool, afgedrukte werkbundels en blogs … kunnen we leerlingen en ouders op het spoor zetten van informatie op maat: filmpjes, aangepaste teksten, al dan niet ondersteund met de nodige pictogrammen.
 
Daarnaast blijft het belangrijk om ouders te ondersteunen bij het installeren van nieuwe routines en ook die kun je ondersteunen met pictogrammen, tekeningen of foto’s. Je vindt hierrond tips op ideeën voor het buitengewoon onderwijs: wat voor leerlingen met autisme wordt aangeboden, kan zeker breder worden ingezet. Ook op de pagina’s Ideeën voor het basisonderwijs vind je tips voor ouders om de dag te structureren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maak duidelijke afspraken over leermateriaal voor en taakbelasting van leerlingen
 
Schoolteams zijn volop bezig om afstandsleren uit te werken. Om contact met je leerlingen te houden, maak je best afspraken op schoolniveau. Als schoolteam bewaak je ook best de taakbelasting met leerlingen. En probeer je ervoor te zorgen dat je leerlingen gemotiveerd blijven. Op onze PRO.-pagina verzamelden we heel wat tips en suggesties rond de aanpak van afstandsleren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook