Dit is Nieuwsbrief 65 van 22 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 65 van 22 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Beste wensen!
►  Geen telefonische permanentie op vrijdag 23 december 2016
►  'Elke dag wat humor en wijsheid’ - Interview bisschop Johan Bonny
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving
►  Dromen van buitengewoon goed onderwijs voor elke leerling
►  Consultatie over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
►  Nieuwsbrief regio Limburg voor leraren
►  Nieuwsbrieven december regio Antwerpen
►  Nieuwe aanstellingen in regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Oude elektrische installaties: uitvoering maatregelen tegen 31 december 2016
►  Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
Curriculum & vorming
►  Nascholing autisme en … kleuters
Identiteit & kwaliteit
►  Internationaal leren rond diversiteit met een Erasmus+ KA1 beurs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Beste wensen!
 
Kerstboom  
 
Wij wensen je een zalig Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar. Wij wensen jou en al wie je dierbaar is een goede gezondheid en veel geluk toe in 2017!
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 januari 2017.
 
Van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december 2016 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten.  In de week van 2 januari 2017 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen telefonische permanentie op vrijdag 23 december 2016
 
Op vrijdag 23 december 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn jaarlijkse kerstfeest. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'Elke dag wat humor en wijsheid’ - Interview bisschop Johan Bonny
 
Bisschop Bonny   Bisschop Johan Bonny spreekt vrijuit over vrede in tijden van verharding en wenst ons allen voor elke dag wat humor en een beetje wijsheid. Bekijk zijn kerstinterview.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs - 23 november 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs - 22 november 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs - 24 november 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dromen van buitengewoon goed onderwijs voor elke leerling
 
Onderwijs in 2025  
 
De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanvaardde op donderdag 15 december 2016 de voorlopige visietekst Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’. Daarin schetsen we de contouren van wat inclusief onderwijs in 2025 concreet zou kunnen betekenen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo engageren we ons om vanuit die toekomstvisie mee te bouwen aan een inclusievere samenleving. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Consultatie over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
 
Eind oktober werd vanuit het kabinet en departement een consultatienota vrijgegeven over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs in functie van de verdere uitvoering van het M-decreet en, in het verlengde daarvan, de realisatie van inclusief onderwijs. Het ging om een consultatienota. Ze was uitsluitend bedoeld om de sociale partners, ouderverenigingen en belangenorganisaties toe te laten daarover met hun achterban in dialoog te gaan.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen consulteerde grotendeels via de directiecommissies (week van 21 november) en adviesraden (week van 28 november). De tekst werd besproken in het licht van de horizon die in de tekst "Onderwijs voor alle leerlingen in 2025'. De wervende kracht van een droom" groeide. Op basis van alle verkregen input bezorgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een reactie aan de overheid. Grote knelpunten zijn onder meer de budgetneutrale context waarbinnen de hervorming zou moeten worden gerealiseerd, en het ontbreken van een groeipad op lange termijn. Voor de regie op korte termijn gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit van een verregaande co-creatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs bij de organisatie van de ondersteuning én het inzetten van de middelen. We hebben ook uitdrukking geven aan onze bezorgdheid over onder meer de professionalisering en expertise, en de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs.
 
Op basis van de verkregen feedback van alle betrokkenen herschrijven kabinet en departement de nota in de richting van een conceptnota. We verwachten de conceptnota na de kerstvakantie. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal dan opnieuw een adviesprocedure opstarten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief regio Limburg voor leraren
 
Na de kerstvakantie start regio Limburg met een nieuwe nieuwsbrief voor leraren en scholen. Schrijf je nu al in op de regionale nieuwsbrief en ontvang die vanaf januari in je mailbox. We willen graag zo veel mogelijk leraren bereiken. Daarom vragen we je om dit bericht door te sturen of uit te hangen in de lerarenkamer. Alvast bedankt.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
Nieuwsbrieven december regio Antwerpen
 
De nieuwsbrieven van regio Antwerpen van de maand december zijn beschikbaar op de website van het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs regio Antwerpen. Er zijn drie nieuwsbrieven:
 
 
► 
 
Echo voor directies, middenkaders en leraren SO
 
► 
 
Echo buso voor directies, middenkaders en leraren BuSO
 
► 
 
H@llo voor directies, middenkaders en leraren BaO
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Nieuwe aanstellingen in regio West-Vlaanderen
 
Wij feliciteren de huidige vicaris voor onderwijs van het bisdom Brugge, Pierre Breyne, met zijn aanstelling tot bisschoppelijk gedelegeerde voor patrimonium en financiën én tot vicaris-generaal. Verder verwelkomen wij An Quaghebeur als bisschoppelijk vertegenwoordiger voor onderwijs. An was pedagogisch-begeleider voor biologie en natuurwetenschappen tot maart 2014 en werd daarna directeur van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut te Torhout.
 
1 januari 2017 is voor Karl Vanhuyse de officiële start bij Flanders Synergie. Karl zal er halftijds trajecten rond Scholen Slim Organiseren begeleiden en lerende netwerken opstarten. Het voorbije jaar mochten wij ervaren dat zijn expertise in die materie sterk toenam. Verder blijft Karl ook nog halftijds als kwaliteitsbegeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werken. 
 
Dit wil zeggen dat we naar een opvolger op zoek mochten gaan. Tot onze grote vreugde solliciteerden heel wat kandidaten naar deze halftijdse betrekking.  Vanaf 1 januari vervoegt Jan Lingier, directeur van de vrije basisschool te Leisele, halftijds ons team.  Hij zal de regio van Karl verder opvolgen. We kijken uit naar zijn komst en zijn ervan overtuigd dat hij de door Karl opgestarte begeleidingstrajecten naadloos zal verder zetten.
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement© Vlaams Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, deze week beantwoordde.

Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Commissie Onderwijs

We bezorgen je de vragen om uitleg die op 15 december 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Omvang van lesopdracht leraren
 
► 
 
Zijinstromers
 
► 
 
Inschrijvingsdecreet
 
► 
 
Ontwerp van decreet diverse bepalingen volwassenenonderwijs en hoger onderwijs
 
► 
 
Ontwerp van bekrachtigingsdecreet tijdelijk project leerlingenvervoer buo
 
Vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Oude elektrische installaties: uitvoering maatregelen tegen 31 december 2016
 
Volgens het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (BS 21/12/2012) moet elke oude elektrische installatie uiterlijk op 31 december 2014 aan de bepalingen van de afdeling II betreffende de risicoanalyse en de preventiemaatregelen voldoen. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 9 betreffende de uitvoering van de elektrische installaties dienen de maatregelen uiterlijk op 31 december 2016 uitgevoerd te zijn. Het is de werkgever (het bestuur) wel toegestaan om de termijn met maximaal 2 jaar te overschrijden (tot 31 december 2018), op voorwaarde dat er een gedetailleerd uitvoeringsplan is dat met advies van de preventieadviseur en het Comité PBW opgesteld werd.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
 
De Dienst Bestuur & organisatie van regio West-Vlaanderen plaatst graag een aantal items in de kijker:
 
 
► 
 
Charter voor goed bestuur
 
► 
 
Gebruik van werkruimte door schoolbesturen: een eindigend verhaal …
 
► 
 
Aanvragen DPCC: stand van zaken
 
► 
 
Nieuw lid van de COBES (Comité Besturen Bisdom Brugge)
 
► 
 
In de kijker: BOS en personeel
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing autisme en … kleuters
 
kleuter   Heb je ook kleuters met autisme in je klas? Wil je hun denken leren kennen, hun gedrag leren begrijpen en te weten komen hoe je hen in de klas nog beter kunt ondersteunen? Dan is onze vorming ‘autisme en … kleuters’ misschien iets voor jou! Naast een praktijkgerichte input door Joke Boeckx, begeleider competentieontwikkeling regio Mechelen-Brussel. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorziet een terugkomdag waarop reflectie en het delen van ervaringen centraal zullen staan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationaal leren rond diversiteit met een Erasmus+ KA1 beurs
 
UDEL 21   UDEL 21 is een Europees project met producten die rechtstreeks bruikbaar zijn op de klasvloer. In het verlengde van dat project, organiseren we in 2017-2018 een aantal internationale cursussen, conferenties, studiebezoeken en hospiteermogelijkheden (jobshadowing) over diversiteit op de klasvloer. De activiteiten kunnen van een KA1 Erasmus+ beursaanvraag deel uitmaken. De deadline voor het indienen van de beursaanvraag is 2 februari 2017 om 12 uur. Scholen kunnen ook een consortium vormen dat minimaal uit 3 scholen bestaat en dan via één gemeenschappelijk aanvraag een Erasmus+ beurs aanvragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook