Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over de resultaten van de septembertelling.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over de resultaten van de septembertelling.

 

   Algemeen

 
 
Meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs
 
septembertelling
 
 
 
Op de derde schooldag van september 2017 waren in het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 742 161 leerlingen ingeschreven. Het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar. Tel je daarbij de circa 75 000 cursisten uit de centra voor volwassenenonderwijs en de studenten uit het hoger onderwijs (vorig academiejaar 120 000 studenten), en verder de meer dan 100 000 mensen die werken in katholieke onderwijsinstellingen, dan kunnen we zonder overdrijving stellen dat meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs.
 
In vergelijking met het vorig schooljaar telt het katholiek basis- en secundair onderwijs 1 052 leerlingen meer, of een stijging met 0,14 procent. Dit is een beknopte analyse bij de evolutie van de schoolbevolking in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs, en ook bij de evolutie van de internen voor het schooljaar 2017-2018.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor de spoedtelling 2017-2018 de leerlingenaantallen door AgODi aangeleverd gekregen. Enkel voor de internaten organiseerden we nog een eigen spoedtelling. We bedanken alle scholen voor het tijdig en accuraat invoeren van de gegevens in hun schooladministratiepakket en alle internaten voor hun medewerking aan de spoedtelling.
 
Wat springt in het oog?
 
 
► 
 
De kinderen geboren in 2005 starten dit schooljaar hun loopbaan in het secundair onderwijs. Die generatie is 2,5 procent groter dan de generatie van 2004. Die stijging is merkbaar in de cijfers voor het eerste leerjaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwacht dat de capaciteitsproblematiek van het basisonderwijs zich nu ook in een aantal regio’s – op de eerste plaats in de grote steden - zal laten voelen in het secundair onderwijs.
 
► 
 
Het leerlingenaantal in het buitengewoon lager onderwijs daalt opnieuw, zij het iets minder expliciet dan de voorbije schooljaren. De impact van het M-decreet laat zich dit schooljaar ook voor het eerst voelen in het buitengewoon secundair onderwijs. Ook daar daalt het leerlingenaantal, zij het licht. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil conform haar visie op onderwijs voor alle leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs naar elkaar laten toegroeien. Maar onderwijs in gespecialiseerde settings zal ook in de toekomst nodig blijven.
 
► 
 
Het totaal aantal internen is gedaald met 2,3 procent. Die daling is niet algemeen, in sommige internaten is er zelfs een substantiële stijging. Het aantal kleuters en leerlingen uit de lagere school dat op internaat gaat, stijgt lichtjes. Of dat het gevolg is van de campagne internaten, is niet na te gaan.
 
► 
 
Nog dit: de proefprojecten voor duaal leren lopen volop. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet voluit haar schouders mee onder dit project. Dat duaal leren stilaan op kruissnelheid komt, bewijzen deze cijfers: Liepen in 2016-2017 41 leerlingen een traject in duaal leren, dan is dat aantal in 2017-2018 maar liefst verviervoudigd (164 leerlingen).
 
Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, besluit: “In totaal zitten er 742 161 leerlingen in het katholiek basis- en secundair onderwijs: opnieuw een stijging met meer dan 1 000 leerlingen. Wanneer we ook de cursisten van onze centra voor volwassenenonderwijs, en de studenten uit de katholieke hogescholen en universiteit meetellen, en alle personeelsleden, dan blijkt dat meer dan één op de zeven Vlamingen ervoor kiest te leren, te studeren of te werken in het brede netwerk van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een heel grote familie dus!"
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook