Dit is nieuwsbrief 224 van 10 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 224 van 10 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op sterke professionalisering en vraagt daarvoor middelen aan de overheid.
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Laatste kans om verzekerd te blijven!
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Registreer je strategische en operationele inkopers via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
►  Vorming over risicoanalyse in het kader van GDPR
►  Studienamiddag nieuwe wetgeving en tools preventie en toepassing op school
►  Extra sessies voor de vorming Wetboek WVV: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
Personeel
►  Nieuwe loonmaatregelen vanaf 1 januari 2021
►  Eindejaarstoelage 2020
Lerenden
►  Blijf fair omgaan met IAC’s
►  Heroriëntering na de kerstexamens?
Curriculum & vorming
►  Nieuw blogbericht over inspirerend burgerschap
►  Opheffing Agentschap SYNTRA Vlaanderen: wijzigingen voor scholen en opleidingscentra
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinnen in de advent: derde adventsweek
►  Digitale wenskaart derde adventszondag
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op sterke professionalisering en vraagt daarvoor middelen aan de overheid.
 
De TIMSS-studie bevestigt de knipperlichten die we de voorbije jaren al signaleerden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil stevig verdergaan op de weg die we met ons nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in Leven! ingeslagen zijn om het wiskunde- en wetenschapsonderwijs te versterken (zie ook ons persbericht). De pedagogische begeleiding zal zeer sterk inzetten op de professionalisering van haar leraren. We werken een actieplan uit waarin onder meer een doorgedreven blended-learning traject voor wiskunde, wetenschappen en techniek is opgenomen. Daarnaast nemen we de knipperlichten vanuit dit onderzoek en de peilingen mee in onze IDP’s. We ondersteunen onze scholen om data te interpreteren en gericht actie te ondernemen vanuit een concreet stappenplan. We organiseren vormingen waar inzichten vanuit praktijkgerichtonderzoek kunnen worden uitgerold op de klasvloer zoals bij het project maatwerk. Tot slot ambiëren we om vanuit een internationale samenwerking meer zicht te krijgen op stevig wiskunde- en wetenschapsonderwijs bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Als achtergrond: wat doet de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nu al?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2020: 
 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs - 18 november 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 19 november 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 17 november 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 3 december 2020 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Heroriëntering in secundair onderwijs
 
► 
 
Nietigverklaring van graduaatsopleidingen in Karel de Grote Hogeschool
 
► 
 
Evaluatierapport zomerscholen
 
► 
 
“Waartoe dienen hoorzittingen, als er niet geluisterd wordt?”
 
► 
 
Vervolgopleidingen in het onderwijs
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die door Jan Jambon, minister-president, op 9 december 2020 beantwoord werden.
 
 
► 
 
TIMSS 2019
 
► 
 
Verlenging van code rood voor studenten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen de volgden vacature van onze hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt een teammanager financiën en organisatiesupport - 100%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Laatste kans om verzekerd te blijven!
 
Mensen onder een paraplu  
 
Mocht je het nog niet gedaan hebben, vergeet dan niet om jullie mandaten voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen op te sturen naar DOKO.
 
De individuele verzekeringscontracten, onderschreven binnen de huidige raamovereenkomsten verzekeringen, vervallen vanaf 31 augustus 2021 op hun eerstkomende vervaldag.
 
Indien we op 24 december 2020 niet in het bezit zijn van jullie mandaat dan moet jullie bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijven voor deze verzekeringscontracten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 9 december 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 20  subsidiedossiers goed voor in totaal 22.248.092,58 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Registreer je strategische en operationele inkopers via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Om vlot bestellingen te kunnen doorgeven aan onze leveranciers uit de raamovereenkomsten, ontwikkelt DOKO een nieuw softwareplatform.
 
Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk om voorafgaandelijk als bestuur, onderwijsinstelling of andere organisatie jouw strategische en/of operationele inkoper(s) te registreren via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op die webpagina vind je ook een uitgebreide handleiding.
 
Neem nu al even de tijd om die registratie in orde te maken!
 
Maar wat zijn dat dan: strategische en operationele inkopers? Voor wie onze basisopleiding overheidsopdrachten nog niet volgde leggen we dat even uit.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming over risicoanalyse in het kader van GDPR
 
De GDPR legt de nadruk op risicobenadering. Om de risico’s op een evenwichtige wijze te kunnen beheersen, moet bekend zijn welke risico’s gelopen worden en hoe groot deze risico’s zijn. Op basis van deze kennis treft de verwerkingsverantwoordelijke dan gepaste beveiligingsmaatregelen.
 
Deze professionalisering op 19 of 26 januari 2021 biedt een aantal methoden en tools aan om dit aan te pakken.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studienamiddag nieuwe wetgeving en tools preventie en toepassing op school
 
Voor de preventieadviseurs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen brengt Franky Wauters op 15 januari 2021 in de namiddag een overzicht van de gewijzigde regelgeving en beschikbare tools rond preventie en welzijn op het werk. Er wordt ook ruimte gemaakt voor intervisie.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra sessies voor de vorming Wetboek WVV: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
Vanaf 2020 zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. In de boekhouding van onderwijsvzw’s verandert er daardoor heel wat. 
 
In een vorming nemen onze medewerkers je mee doorheen de nieuwe verplichtingen. Door het grote aantal inschrijvingen organiseren we nog twee extra sessies op 12 en 15 januari 2021. Ook daarvoor staan de inschrijvingen open en is het aantal plaatsen beperkt. 
 
Mocht dit niet passen, of de reeks van je keuze is volzet, meld je aan op de wachtlijst. Eens we voldoende aanmeldingen hebben, zoeken we een nieuwe datum.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe loonmaatregelen vanaf 1 januari 2021
 
Op 1 januari 2021 worden enkele nieuwe loonmaatregelen van kracht: 
 
 
► 
 
Lineaire loonsverhoging: de salarissen worden verhoogd met 1,1% ten opzichte van augustus 2018. Deze verhogingen zijn ook van toepassing op de niet-verworven salarisschalen en de wachtgelden. 
 
 
► 
 
Herstel van het vakantiegeld: het raamakkoord van 23 december 2012 loopt af. Vanaf 2021 wordt het vakantiegeld daardoor opnieuw naar 92% gebracht. De compensatie van het lagere vakantiegeld via de eindejaarstoelage vervalt vanzelfsprekend. De regeling uit het raamakkoord geldt voor de laatste keer voor de eindejaarstoelage 2020 (zie bericht over eindejaarstoelage 2020). 
 
► 
 
Bijkomende baremieke verhoging: onderwijspersoneel bereikt momenteel zijn maximale salaris rond de leeftijd van 50 jaar (na 27 jaar dienst). Door het optrekken van de pensioenleeftijd zou dit betekenen dat er geen loonevolutie meer is gedurende de laatste 15 jaar van de onderwijscarrière. Daarom voert de overheid vanaf 1 januari 2021 voor elke salarisschaal een bijkomende loontrap in vanaf 36 jaar geldelijke anciënniteit. De extra loontrap heeft ook een gunstig effect op de berekening van het pensioen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindejaarstoelage 2020
 
Op vrijdag 18  december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage 2020. Het bedrag van de eindejaarstoelage vinden ze vanaf deze datum op hun persoonlijke salarisbrief via Mijn Onderwijs Personeel.
 
In onze mededeling zetten we uiteen hoe die toelage berekend wordt en waarom sommige personeelsleden tegelijk ook de laatste schijf van hun vakantiegeld ontvangen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Blijf fair omgaan met IAC’s
 
Er bereiken ons verschillende signalen dat corona ons voor grotere uitdagingen stelt om voor leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs een inclusief traject te (blijven) realiseren. Leerkrachten en leerlingen doen hun uiterste best om alle regels om het virus te bestrijden te volgen. Het vraagt inspanningen om onderwijs te blijven geven, het vraagt extra inspanningen om ook deze leerlingen te blijven meenemen. We brengen appreciatie en begrip op voor eenieders rol hierin: het schoolteam, de leerlingen, de ouders, de ondersteuners, de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling… Tegelijkertijd doen we een oproep om fair te blijven omgaan met individueel aangepaste curricula (IAC), ook in coronatijden, en vestigen de aandacht op volgende drie basisprincipes:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heroriëntering na de kerstexamens?
 
Volgende week bekijken de begeleidende klassenraden waar de leerlingen staan op het einde van het eerste trimester. Welke vooruitgang hebben ze geboekt? Waar moet bijgestuurd worden? Voor sommige leerlingen zal dat gepaard gaan met een advies om een andere studiekeuze te maken. Klassenraden gaan daarbij niet over één nacht ijs en zullen zo’n advies goed afwegen en motiveren. De volgende aandachtspunten kunnen daarbij helpen:
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuw blogbericht over inspirerend burgerschap
 
Meten is iets weten, maar JIJ maakt het verschil voor mens en maatschappij, is het nieuwste blogbericht in onze blog over inspirerend burgerschap. We schreven dit blogbericht naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van de peiling van het leergebied Mens en maatschappij in het basisonderwijs.
 
Onze inspiratieblog maakt inspirerend burgerschap aanschouwelijk via concrete verhalen. Je leest er hoe we vanuit burgerschap kijken naar onderwijs en de wereld. We houden je op de hoogte van nieuwigheden én laten je mee leren en lezen met onze ervaringen in scholen. Soms daagt een wat filosofischer of kritischer stuk je uit om in dialoog te gaan (met ons, met jezelf, elkaar).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opheffing Agentschap SYNTRA Vlaanderen: wijzigingen voor scholen en opleidingscentra
 
De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen. Volgend op deze beslissing houdt SYNTRA Vlaanderen op te bestaan op 1 januari 2021 en neemt het Departement Werk en Sociale Economie de bevoegdheden met betrekking tot de werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen over.
 
Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee voor opleidingsverstrekkers en leerondernemingen. Zo veranderen de contactgegevens van de helpdesk en is het digitaal loket app.werkplekduaal.be tijdelijk offline. Je leest er alles over in de nieuwsflash van SYNTRA Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinnen in de advent: derde adventsweek
 
Kaartje Kerstmis  
 
Iedere week van de advent nodigen we je uit voor een bezinningsmoment. Met deze weekbezinningen kijken we samen met Welzijnszorg naar ‘het Huis van God’, de wereld zoals God deze droomt. Vandaag ontvang je de bezinning voor de derde adventsweek over ‘een huis voor iedereen’.
 
Voor wie meer wil
 
In het kader van het jaarthema Verrassend vreugdevol heten we in deze advent het nieuwe en onverwachte van harte welkom. Met open blik hoopvol uitzien naar morgen kan verrassend vreugdevol zijn. Zo bereiden we ons voor op een warm welkom aan Jezus. Naast de affiche, het Leeftochtnummer en bezinningskaarten is er een ruim aanbod op het web.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale wenskaart derde adventszondag
 
Iedere vrijdag lanceert het Bisdom Hasselt een digitale wenskaart via YouTube. Het derde filmpje kun je nu bekijken.
 
Zie, licht brengt verandering, wees voorbereid.
 
Zie, licht breekt door in kwetsbaarheid, de belofte wordt zichtbaar.
 
Laat de vreugde om wat komen gaat in ons stromen.
 
Verder wordt er voor iedere kaart ook een webpagina op www.bisdomhasselt.be voorzien met telkens een link naar de lezingen van zondag op de website van het Bijbelhuis. De pagina komt vrijdagochtend om 9 uur online.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
We ontvingen de volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Een schaafwonde, een bloedneus, een brandwonde … : een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Maar geen paniek: kinderen kunnen zelf al eerste hulp toepassen! Rode Kruis Vlaanderen biedt opleidingen aan voor kleuter- en lager onderwijs via Train-the-Trainer Eerste hulp. Zo leer je hoe je met eerste hulp aan de slag kan gaan in de klas.
 
► 
 
Met de juiste eet- en beweeggewoontes blijf je langer fit en gezond. Daarom ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw de voedings- en bewegingsdriehoek. Maar onze mentale gezondheid is natuurlijk net zo belangrijk: zou het niet fijn zijn als we allemaal een beetje gelukkiger worden? Met dat idee in het achterhoofd verzamelde Gezond Leven samen met een groep experten alle belangrijke wetenschappelijke studies over geluk en balde die kennis samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek.
 
► 
 
Zelfs de meest aandachtige (brom)fietser of voetganger laat zich al eens verrassen door een confrontatie met een andere weggebruiker. Met de nieuwe lesfiche Gevaar in zicht! van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kun je leerlingen leren om sneller gevaren te ontdekken in vaak voorkomende situaties die op het eerste gezicht niet zo gevaarlijk lijken.
 
► 
 
De VVIA Jongerenprijs Industrieel Erfgoed Vlaanderen is bedoeld om de inzet en het engagement van jongeren aan te moedigen voor onderzoek, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor komen projecten in aanmerking die door jongeren gerealiseerd zijn, individueel of in groepsverband (onder ander in schoolverband al dan niet onder begeleiding van een leraar). Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook