Dit is Nieuwsbrief 51 van 8 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 51 van 8 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Tegoeden bij Optima Bank: recuperatie van middelen na faillissement
►  Nieuw: de omgevingsvergunning
►  Energiebesparing in samenwerking met Ilanga
►  Opleiding vertrouwenspersonen in onderwijs
Personeel
►  Overschot aan uren-leraar of lesuren?
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering
Lerenden
►  Leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen in het secundair onderwijs
►  Aanpassing mededeling - examencommissie
►  Nascholingsaanbod over autisme
►  Offerfeest op maandag 12 september
Curriculum & vorming
►  Formaprim: nascholingsmiddagen Frans
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad
►  ICT-nascholingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Startdag CLIL – 5 oktober 2016
►  Nascholingen postinitieel onderwijs
►  Prioriteitenlijst 2016-2017 te ontwikkelen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Contactseminaries Epos op komst
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze vacatures verlengd:
 
 
► 
 
Vacature stafmedewerker-jurist voor de Dienst Lerenden
 
► 
 
Vacature administratief medewerker voor de Stafdienst Directeur-generaal
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Tegoeden bij Optima Bank: recuperatie van middelen na faillissement
 
Op 15 juni 2016 is Optima Bank failliet gegaan. In 2011 is Ethias Bank overgenomen door Optima Bank. Als jouw schoolbestuur tegoeden heeft bij de failliete Optima Bank of bij de vroegere Ethias Bank, dan moet je snel actie ondernemen om (een deel van) die middelen te kunnen recupereren.  
Je start best tegelijk twee procedures op.
 
 
► 
 
Je dient een aanvraag in bij het Garantiefonds.
 
► 
 
Je dient een schuldvordering bij de curator in. Hij zal je voor de concrete vordering doorverwijzen naar de Rechtbank van Koophandel van Gent. De vordering moet zo snel mogelijk ingediend worden. Je kunt de vordering later nog aanpassen of aanvullen, en dat uiterlijk tot 14 juli 2017.
 
Uitgebreide toelichting vind je in de nota Tegoeden bij Optima Bank: recuparatie na faillissement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw: de omgevingsvergunning
 
Op 23 februari 2017 verdwijnen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt in de plaats. In het document Nieuw: de omgevingsvergunning! Wat moeten schoolbesturen hierover weten en onthouden? vind je de belangrijkste bepalingen die op die dag van kracht worden.
 
Voor elk ‘project’, waarvoor tot 23 februari 2017 een stedenbouwkundige vergunning en/of een milieuvergunning vereist is, moet vanaf 23 februari 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Een ‘project’ is (omgevings)vergunningsplichtig zodra er sprake is van een vergunningsplicht qua ruimtelijke ordening (infrastructuur) of een vergunningsplicht qua milieu (uitbating). Dat betekent dat elke daad met stedenbouwkundige gevolgen ook milieumatig afgetoetst wordt en omgekeerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Energiebesparing in samenwerking met Ilanga
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt initiatieven voor een duurzame schoolinfrastructuur met zorg voor ons klimaat.
 
De start van een nieuw schooljaar kan een aanzet zijn om na te denken over verbruik van energie in onze schoolgebouwen en het daaraan gekoppeld budget. Er bestaan momenteel oplossingen voor een budgetvriendelijke financiering van energierenovaties via 'Energy Service Companies' (ESCO) met wie een Onderhouds- en Energieprestatiecontract afgesloten kan worden.
 
Meten is weten. Hoeveel energie verbruiken onze scholen, per jaar, per m², per leerling? Is dat veel of weinig? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil meewerken om via een bevraging meer te weten te komen over onze energiehuishouding, om die gegevens te verzamelen, te rangschikken en te bundelen, zodat scholen in staat zijn om hun energiebeleid te toetsen en bij te stellen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding vertrouwenspersonen in onderwijs
 
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Overschot aan uren-leraar of lesuren?
 
In Nieuwsbrief 48 kon je lezen dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook dit schooljaar het prikbord voor uren-leraar organiseert. Momenteel hebben een aantal secundaire scholen nog een tekort aan uren. Als jouw school (buso of gewoon so) dit jaar een reserve heeft die ze kan overdragen naar het volgende schooljaar, dan kan ze die middelen uitlenen aan een andere school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het geleende aantal uren-leraar of lesuren het schooljaar nadien terug te bezorgen. De Dienst Personeel treedt op als makelaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen.
 
Ben je bereid om uren uit te lenen, neem dan contact op met Jan Van De Wielle, tel. 02 507 06 83.
 
De reglementering voor het overdragen van uren naar het volgende schooljaar of naar een andere school, kun je raadplegen in de mededeling voor het gewoon so, resp. in de mededeling voor het buso.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering
 
Net voor de zomervakantie vatten we de wijzigingen in de personeelsreglementering die ingaan op 1 september 2016 in een mededeling voor je samen. Onlangs hebben we die met de laatste wijzigingen aangevuld, onder andere wat betreft de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen, en het ambtshalve pensioen. Vroeger kon een personeelslid nog maximaal 365 ziektedagen genieten eenmaal hij de leeftijd van 60 jaar bereikt had. Recentelijk werd die leeftijd opgetrokken en kan een personeelslid nog 365 ziektedagen genieten vanaf 62 jaar, binnenkort is dat vanaf 62,5 en nadien vanaf 63 jaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen in het secundair onderwijs
 
De mededeling over leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen in het secundair onderwijs gaat zowel over leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- of rekenproblemen als over leerlingen met dyslexie of dyscalculie als gediagnosticeerde leerstoornis. Hij reikt een kader aan voor zowel het schoolbeleid als de individuele zorg voor de leerling en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Vrije-CLB-Koepel vzw. De tekst werd grondig herwerkt n.a.v. twee recent aangepaste Prodia-protocollen: het Specifiek Diagnostisch Protocol bij lees- en spellingproblemen en dyslexie (SDP Lezen & Spellen) en het Specifiek Diagnostisch Protocol bij wiskundeproblemen en dyscalculie (SDP Wiskunde).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing mededeling - examencommissie
 
Sedert vorig schooljaar is het mogelijk dat een voltallige toelatingsklassenraad de beperkingen die voortvloeien uit een oriënteringsattest B of C van het onderliggend leerjaar, opheft. Dat moet gebaseerd zijn op opleidingsonderdelen die de leerling met vrucht heeft beëindigd in het regulier onderwijs buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (BVR 19 juli 1999, art. 30, §5).
 
Het was toen niet duidelijk of die maatregel ook met terugwerkende kracht ingeroepen kan worden. Intussen zegt de bijbehorende omzendbrief SO 64 dat dit wel degelijk betekent dat de leerling tijdelijk uit het voltijds gewoon secundair onderwijs moet gestapt zijn en effectief overgegaan zijn naar het volwassenenonderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de examencommissie … De maatregel geldt dus niet met terugwerkende kracht, maar enkel bij een herinschrijving in het voltijds gewoon secundair onderwijs. We hebben onze mededeling over dit onderwerp aangepast. Je vindt die terug bij het thema Schoolorganisatie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod over autisme
 
Omgaan met leerlingen met autisme stelt ons als leerkracht of begeleider voor uitdagingen. Hoe komt dat? Autisme is een stoornis die zich situeert op het niveau van betekenisverlening en informatieverwerking en wordt pas zichtbaar via het gedrag van de leerling. Het juist begrijpen en interpreteren van dat gedrag is essentieel. Autismekennis helpt om de juiste aanpak te kiezen en daar wordt iedereen beter van. Dit is het nascholingsaanbod voor het schooljaar 2016-2017:
 
 
► 
 
Autismewijzer worden: kennismaking met autisme op 30 september en 25 oktober 2016;
 
► 
 
Autisme en … lees- en schrijfdidactiek: vorming op 23 maart 2017 en ‘halve’ terugkomdag op 16 mei 2017;
 
► 
 
Autisme en ... kleuters: vorming op 24 januari 2017 vorming en ‘halve’ terugkomdag op 14 maart 2017;
 
► 
 
Inzetten van executieve functies: (voor alle doelgroepen) op 18 oktober 2016 en terugkomdag op 1 december 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Offerfeest op maandag 12 september
 
De moslimexecutieve in België kondigt aan dat het Offerfeest dit jaar op maandag 12 september plaatsvindt. Islamitische leerlingen die willen deelnemen, kunnen die dag vrijaf krijgen als zij dat vooraf aan de school melden. Het is niet uitgesloten dat sommige moslims het Offerfeest op een vroegere of latere dag vieren (i.c. Turkse moslims). Ook die leerlingen zijn gewettigd afwezig op ‘hun’ feestdag, na voorafgaande melding aan de school. De afwezigheid van rechtswege blijft in elk geval beperkt tot één dag, namelijk de gemelde feestdag zelf. Personeelsleden hebben geen recht op een dag omstandigheidsverlof bij het Offerfeest.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Formaprim: nascholingsmiddagen Frans
 
De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk organiseert samen met het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om vorderingen op gebied van ICT in de loop van de eerste graad te meten. Het resultaat van beide DIA’s zijn uitgebreide rapporten waaruit de situatie op het niveau van de leerling, de klas en de school afgeleid kan worden. 
 
ICT-DIA staat open vanaf eind augustus tot begin november. Extra informatie vind je op de webpagina ICT-DIA voor begin en einde eerste graad. Een school kan zich aanmelden met de aanmeldgegevens van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-nascholingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Om aan de vraag naar ICT-integratie tegemoet te komen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook dit jaar ICT-nascholingssessies. Tijdens het schooljaar 2016-2017 besteden we extra aandacht aan het nieuwe leerplan voor boekhouden-informatica, het werken met Google Apps for Education en Office 365. Daarnaast is er ook een aanbod over het gebruik van gratis software, nieuwe presentatietechnieken, het werken in de Cloud, het werken met sociale netwerken …
 
Zoals ieder jaar zijn er pakketten voor beginnende en voor gevorderde ICT-coördinatoren. Je vindt het volledige ICT-aanbod voor leraren en ICT-coördinatoren op nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Startdag CLIL – 5 oktober 2016
 
Voor scholen die overwegen om met CLIL te starten of al beslist hebben een aanvraagdossier in te dienen, organiseert Dienst Curriculum & vorming op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur een ‘Startdag kandidaat-scholen CLIL’ in Brussel. Zowel een (verdere) kennismaking met CLIL, als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen postinitieel onderwijs
 
We brengen graag deze nascholingsinitiatieven voor het postinitieel onderwijs onder de aandacht.
 
 
► 
 
Congres volwassenenonderwijs: inschrijvingen geopend
 
► 
 
Verantwoord datagebruik ontwikkelen voor CVO’s
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prioriteitenlijst 2016-2017 te ontwikkelen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
 
 
Deel 1 bevat de voorstellen van nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen en uitbreidingsmodules voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie die door de centra expliciet aangevraagd werden. Die aanvragen worden voor een opportuniteitstoets aan de overheid voorgelegd met het oog op het opstellen van een definitieve planning met te ontwikkelen opleidingen voor het schooljaar 2016-2017.
 
Deel 2 van de prioriteitenlijst omvat bestaande goedgekeurde opleidingsprofielen waarvoor de centra een dringende nood aan actualisering signaleerden. Die signalen voor de te evalueren opleidingsprofielen voor het schooljaar 2015-2016 werden meegenomen in de lijst. De argumentatie van de centra werd letterlijk overgenomen, aangevuld met een aantal vragen aan de overheid vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo.
 
Het ontwikkelen of actualiseren van opleidingsprofielen op basis van een erkende beroepskwalificatie zal zoals de voorbije schooljaren in de werkgroep modularisering opgenomen worden. Daarvoor zal de werkgroep modularisering – waarin, naast het volwassenenonderwijs, ook AHOVOKS, dbso, VDAB en Syntra Vlaanderen vertegenwoordigd zijn - een aparte planning opmaken en als dat nodig is een macrodoelmatigheidstoets uitvoeren.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Contactseminaries Epos op komst
 
Overweegt je school om in de toekomst een internationaal Erasmus+-project op te starten, dan kun je deelnemen aan contactseminaries van verschillende nationale agentschappen. Tijdens de contactseminaries kun je partners vinden waarmee je samen je Erasmus+-project kunt uittekenen.
 
Het agentschap Epos informeerde ons over contactseminaries die door andere agentschappen georganiseerd worden. Omdat de informatie Epos vrij laat bereikte, zijn de deadlines voor kandidaturen héél nabij. Snel reageren is dus de boodschap.
 
 
Je vindt ook informatie op: www.epos-vlaanderen.be/nl/kalender
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook