Dit is Nieuwsbrief 56 van 13 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 56 van 13 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Digitale nummer van ‘In dialoog’ verschenen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2016
►  Dag van de jeugdbeweging - 21 oktober 2016
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
Bestuur & organisatie
►  Masterclass voor bestuurders 'Middenin de katholieke dialoogschool'
►  Structuurwijzigingen schooljaar 2017-2018
►  Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie PC 152
Lerenden
►  Schoolkalender 2017-2018 en 2018-2019 online
►  Voldoende eenheden voor alle rechthebbende gon- en ion-leerlingen
►  Nieuwe medewerker Dienst Lerenden
 
 
 

   Algemeen

 
 
Digitale nummer van ‘In dialoog’ verschenen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 28 september 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 29 september 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 27 september 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dag van de jeugdbeweging - 21 oktober 2016
 
Op vrijdag 21 oktober 2016 trekt de jeugd massaal de straat op om de 'Dag van de Jeugdbeweging' te vieren. Niet alleen de straat, maar ook de speelplaatsen en het klaslokaal willen ze die dag helemaal in jeugdbewegingstijl zetten.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt dat ook jouw school dit jaar deelneemt. Een actie registeren doe je op de 'website van de Dag van de jeugdbeweging'. Je kunt ook foto’s uploaden op die website. Foto’s en filmpjes bezorg je via deze weg.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 12 oktober 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Ingebrekestelling onderfinanciering kleuteronderwijs
 
► 
 
Blijvende toename kinderen met thuistaal niet-Nederlands
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg/interpellatie die op 6 oktober 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Knelpuntennota van de kinderrechtencommissaris
 
► 
 
Vlor-advies betreffende de eerste conceptnota secundair onderwijs
 
► 
 
Schoolkosten en studiekostenmonitor
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Reacties
 
Je kunt je reactie op deze rubriek kwijt bij wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
Meer dan 1 700 lezers personaliseerden hun Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om je persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over de communicatielijn zijn altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Masterclass voor bestuurders 'Middenin de katholieke dialoogschool'
 
Het vormingsaanbod voor bestuurders start dit schooljaar op donderdag 20 oktober 2016 met een Masterclass ‘Middenin de katholieke dialoogschool’.  De deelnemers worden vanaf 16.00 uur verwelkomd in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 
Tijdens de Masterclass gaat Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, verder in op het project van de katholieke dialoogschool, in navolging van ons congres ‘Eigentijds tegendraads’.
 
Inschrijven voor dit initiatief kan tot 16 oktober 2016.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Structuurwijzigingen schooljaar 2017-2018
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2017-2018 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures worden toegelicht in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2017-2018'.
 
We herinneren je aan de eerstvolgende deadline voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC): 30 november 2016.
 
Opgelet: de indieningsdatum van 1 maart 2017 voor het gewoon basisonderwijs is niet meer in voege.   
 
In punt 5 van planningsmededeling worden de initiatieven opgesomd waarvoor scholen en internaten ten laatste op 30 november 2016 een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. De indieningsmodaliteiten worden in punt 7 van de planningsmededeling beschreven.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
 
In Nieuwsbrief 49 van 25 augustus 2016 brachten we je op de hoogte van het initiatief van de Vlaamse Regering om een financiële ondersteuning te voorzien voor schoolbesturen die hun sportinfrastructuur buiten de schooluren voor sportclubs open wensen te stellen.
 
Dikwijls staan praktische redenen dat naschools gebruik in de weg: de sportzaal beschikt bijvoorbeeld niet over een aparte ingang of sanitair, of de uitrusting (sportvloer, belijning … ) voldoet niet voor sportclubs. Via een projectoproep en een aansluitende selectieprocedure wil de Vlaamse Regering een financiële ondersteuning voorzien voor infrastructuurwerken die die tekortkomingen kunnen verhelpen. Ook exploitatiekosten voor extra openstelling komen in aanmerking.
 
Meer info, het aanvraagformulier en het reglement van de selectieprocedure vind je op de website van Sport Vlaanderen. Wie bij de opmaak van het aanvraagdossier vragen heeft, kan contact opnemen met de Dienst Bestuur & organisatie. De kandidaturen moeten uiterlijk op 16 december 2016 (12.00 uur) bij het agentschap Sport Vlaanderen ingediend zijn.
 
Ben je van plan om een dossier in te dienen of heb je dat al gedaan, dan vernemen we dat graag zodat we het ook kunnen opvolgen. Contactpersoon: Marc Hendrickx
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de herfstvakantie 2016 begint officieel op maandag 31 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 17 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 7 november aangesteld worden. Voor het secundair onderwijs vind je verdere informatie in de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het schema voor het so. Voor het volwassenenonderwijs raadpleeg je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs en het schema voor het vwo. Je kunt ook altijd terecht bij de dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01.
 
De vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie PC 152
 
Momenteel voeren we de terugbetaling uit van de aanvullende eindejaarspremie voor de arbeiders van PC 152. De uiterste indiendatum voor het aanvragen van terugbetaling was 28 februari 2016. We stellen vast dat heel wat scholen, centra en internaten dat nog niet in orde gebracht hebben. Daarom een warme oproep om het aanvraagformulier zo snel mogelijk - uiterlijk op 20 oktober 2016 - in te dienen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Schoolkalender 2017-2018 en 2018-2019 online
 
Bij het thema Schoolorganisatie vind je de schoolkalenders van het huidige en de volgende twee schooljaren. Ze geven een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen. Je kunt ze naar wens verder aanvullen. Een overzicht van de schoolvakanties vind je ook op de website van het ministerie van Onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voldoende eenheden voor alle rechthebbende gon- en ion-leerlingen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg van de overheid een overzicht van het aantal gon- en ion-leerlingen en de eenheden per dienstverlenende school. Op basis van deze cijfergegevens zijn we zeker dat er in het schooljaar 2016-2017 voldoende eenheden zijn voor alle rechthebbende gon- en ion-leerlingen. De toekenning van deze eenheden is voor het volledige schooljaar 2016-2017.
 
Concreet betekent dit dat de eenheden toegekend worden vanaf 1 september 2016. Na controle en verificatie van de gon-zending van 3 oktober 2016 zal je een dienstbrief van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ontvangen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerker Dienst Lerenden
 
We verwelkomen Kaat Hendrickx als nieuwe stafmedewerker bij de Dienst Lerenden. We wensen haar veel succes in haar nieuwe opdracht. Zij volgt Lieven De Winter op die de organisatie verlaat. We bedanken hem van harte voor zijn waardevolle bijdrage aan de organisatie de voorbije jaren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook