Dit is Nieuwsbrief 33 van 17 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 33 van 17 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Bestuurs- en overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Derde nummer Breedbeeld verschenen
►  Vacature stafmedewerker communicatie
►  Vacature stafmedewerker voor de Dienst Personeel
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Btw-verlaging schoolgebouwen - verklaring opdrachtgever
Lerenden
►  Gratis nascholing over de implementatie van het M-decreet
►  Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar A en B blijven ongewijzigd voor 2016-2017
►  Aanvraag topkunstenstatuut uiterlijk op 1 april
Curriculum & vorming
►  Fiscaal attest opvang internen –12 jaar
►  Impulsdag voor CLIL-scholen
►  Driedaags colloquium buitengewoon secundair onderwijs
►  Themaweek over complexe en intensieve ondersteuningsvragen
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinningsimpulsen
►  Education in Catholic Schools as Public Theology
 
 
 

   Algemeen

 
 
Bestuurs- en overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op onze website www.katholiekonderwijs.vlaanderen/over-ons vind je informatie over onze bestuurs- en overlegstructuur met onder andere de samenstelling van de raad van bestuur en de verslagen en documenten van de directiecommissies leerplichtonderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Derde nummer Breedbeeld verschenen
 
Het derde nummer van deze jaargang van Breedbeeld is verschenen. Het dossier brengt artikels over inschrijvingen.
 
Verlopen de inschrijvingen in alle scholen op dezelfde manier? Kunnen scholen kamperen vermijden? Alle scholen volgen regels om ervoor te zorgen dat de inschrijvingen correct gebeuren. Toch zijn er verschillen tussen scholen. In het dossier krijgen we vooral getuigenissen waarin scholen hun verhaal brengen van hun zoektocht naar een geschikte aanpak, van het proces dat ze doorlopen hebben ...
 
Daarnaast vind je een reeks losse artikels, zoals een studierichting in de kijker, het laatste deel over het geboeide brein, een artikel over leerlingen als loopbaanondernemers en een kritische reflectie op cultuur in het onderwijs.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker communicatie
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker communicatie (v/m) aan te werven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker voor de Dienst Personeel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 mei 2016 een voltijds stafmedewerker (v/m) aan te werven om het team van de Dienst Personeel te versterken. We zoeken een kandidaat met een juridische vorming op universitair niveau die belangstelling heeft voor onderwijsrecht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je deze actuele vraag die op 16 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werd:
 
 
► 
 
Stijging aantal aanvragen studietoelagen
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 10 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
OESO-rapport Vlaamse onderwijssysteem
 
► 
 
OBPWO-project personeelsbeleid in scholen
 
► 
 
Kostprijs abonnementen
 
► 
 
Billijke vergoeding en Reprobel
 
► 
 
Laagpresterende leerlingen
 
► 
 
STEM-actieplan
 
► 
 
Oriëntatieproef
 
► 
 
Ondernemingszin en ondernemerschap
 
► 
 
Schoolloopbaan minderjarige asielzoekers
 
► 
 
Drugscontrole-scholen
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd:
 
 
► 
 
Btw-verlaging voor scholenbouw - Opmerkingen Rekenhof
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
het 32ste Middenschoolcongres op dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2016 in Blankenberge door St.A.M. met als thema 'Positief inzetten op verschillen in de klas. Met focus op hoogbegaafdheid, gender en socio-economische status'
 
► 
 
de studiedag 'Flexibele leerwegen in Vlaanderen' op dinsdag 19 april in Leuven door het Centrum voor Onderwijs-effectiviteit en -evaluatie en HIVA-KU Leuven
 
► 
 
een lerarendag basisonderwijs op woensdag 30 maart 2016 in de Kazerne Dossin te Mechelen, waar je kunt kennismaken met hun educatief aanbod. Alle leraren kunnen het museum gratis bezoeken tijdens de paasvakantie
 
► 
 
het SmartStop rookstopprogramma op maat van jongeren tussen 14 en 20 jaar van VIGeZ
 
► 
 
het traject wereldburgerschap in het basisonderwijs van Kleur Bekennen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Btw-verlaging schoolgebouwen - verklaring opdrachtgever
 
In nieuwsbrief nr. 29 van 18 februari 2016 werd de maatregel rond de btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent, die van toepassing is vanaf 1 januari 2016, uitgebreid toegelicht.
 
Ook voor veel aannemers (leveranciers en dienstverrichters) is dit een nieuw gegeven waardoor er wordt gevraagd naar een attest (zoals al geruime tijd gekend voor (verbouwings-)werken aan niet-recente woningen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Gratis nascholing over de implementatie van het M-decreet
 
V-eSperAnZa (Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg, een hoopvol perspectief) is een gratis nascholingsproject dat focust op de ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet. Aan de hand van verhalen van leerlingen uit de eigen school begeleiden wij leraren in de zoektocht naar acties in de ondersteuning van concrete leerlingen. De uitgangspunten van handelingsgericht werken sturen ons in het scherp stellen van de onderwijsbehoeften van die leerlingen en het samen vinden van concrete acties of oplossingen. De klemtoon ligt op het verbindend samenwerken.
 
We stellen de nascholing voor op woensdag 23 maart 2016 om 14.30 uur in de pedagogische begeleidingsdienst van de regio West-Vlaanderen, Baron Ruzettelaan 435, 8310  Brugge-Assebroek. Inschrijven kan via Hilde Mahieu, hilde.mahieu@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar A en B blijven ongewijzigd voor 2016-2017
 
In het masterplan secundair onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter geregeld zouden worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs moeten naar de A‐stroom”.
 
Er was lange tijd onduidelijkheid over de ingangsdatum van die maatregel. Hij hangt immers samen met de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. De opbouw van de matrix en het bijbehorende studieaanbod zijn nog niet rond. Om die reden zal de maatregel ook het volgende schooljaar niet ingaan. De minister heeft op 10 maart formeel bevestigd dat de huidige toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar so ook voor het schooljaar 2016-2017 nog van toepassing blijven.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag topkunstenstatuut uiterlijk op 1 april
 
Het topkunstenstatuut – vroeger gekend als topcultuurstatuut – biedt leerlingen met uitzonderlijke artistieke talenten bijkomende ruimte om de schoolloopbaan te combineren met de artistieke ontwikkeling. In scholen die van het bijbehorende flexibele traject gebruikmaken, kan de klassenraad leerlingen met dat statuut vrijstellen van bepaalde vakken of vakonderdelen.
 
Aanvragen voor een topkunstenstatuut in het schooljaar 2016-2017 moeten uiterlijk op 1 april 2016 worden ingediend bij Marc Van de Meirssche (AgODi), marc.vandemeirssche@ond.vlaanderen.be. Er is een overzicht van de verplichte elementen in het aanvraagdossier. Voor meer informatie over het flexibele traject, kun je contact opnemen via lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Fiscaal attest opvang internen –12 jaar
 
We bezorgen je graag het model van fiscaal attest voor de internen tot 12 jaar en de 'toelichting bij fiscale attesten kinderopvang 2016'.
 
Aan het attest zelf is niets veranderd en de dagprijs blijft 11,20 euro. In de toelichting werden alle gegevens geactualiseerd. Je moet de ingevulde fiscale attesten voor 30 april 2016 spontaan toesturen aan de ouders van je internen die in de loop van 2015 de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben.   
 
Informatie over de aangifte van de kosten voor kinderopvang en de voorwaarden daarvoor vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Impulsdag voor CLIL-scholen
 
Met het oog op het opstarten van lerende netwerken waarin CLIL-scholen hun ervaringen en lesmateriaal uitwisselen, organiseert de Dienst Curriculum & vorming op woensdag 21 september 2016 een Impulsdag in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel. Noteer de datum alvast in je agenda. Details en inschrijvingsmodaliteiten volgen begin mei 2016.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Driedaags colloquium buitengewoon secundair onderwijs
 
Graag nodigen we je uit op het veertigste colloquium buitengewoon secundair onderwijs. Het thema is 'De diversiteit en complexiteit van het buso in tijden van onderwijsvernieuwingen'.
 
Dit jaar trekken we naar zee. Van woensdag 20 april tot en met vrijdag 22 april 2016 verwelkomen we je in Vayamundo (Zeedijk 290-330 in Oostende). Wie wil kan tegen een kleine meerprijs al vanaf dinsdagavond terecht in het vernieuwde complex De Kinkhoorn-Ravelingen. Deelnemers die met twee personen een appartement wensen te delen, krijgen een korting van 36 euro per persoon. Wij hopen je te mogen verwelkomen op ons driedaags colloquium!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themaweek over complexe en intensieve ondersteuningsvragen
Van 17 tot en met 21 mei 2016 organiseert het expertisecentrum Multiplus samen met Enablin+, een Europees project over kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen, een themaweek over de integratie van zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsnoden. Tijdens die week worden over heel Vlaanderen werkbezoeken en workshops georganiseerd, gerelateerd aan de doelgroep en het thema. Op 17 mei wordt de aftrap gegeven met een grote studiedag in Leuven, waarop onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, en minister van Onderwijs, Hilde Crevits, aanwezig zullen zijn.
 
Achtergrondinformatie vind je in de folder in verband met de themaweek 'Ik leer mee' en op de webpagina van Enablin+. Je kunt je inschrijven voor de studiedag, voor workshops en/of werkbezoeken via het inschrijvingsformulier voor de themaweek.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinningsimpulsen
 
Doorheen de vasten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je vier bezinningsimpulsen aan. Vandaag vind je hier de derde schakel:
 
 
► 
 
De schakel van de verinnerlijking – verstilling: schakel in op Hem;
 
► 
 
De schakel van de versobering: schakel in op wat wezenlijk is;
 
► 
 
De schakel van de solidariteit: schakel in op je medemens;
 
► 
 
De schakel van de verzoening: schakel in op verzoening en verdraagzaamheid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Education in Catholic Schools as Public Theology
 
Op dinsdag 24 mei 2016 vindt in Nijmegen de conferentie ‘Education in Catholic Schools as Public Theology’ plaats. Deze conferentie gaat in op de huidige uitdagingen en kansen in het katholieke onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De sprekers zijn leidende figuren in het katholieke onderwijs (o.a. Lieven Boeve), met wie de deelnemers in gesprek kunnen gaan tijdens de vraag- en antwoordsessies.
 
Tot de doelgroep van dit evenement behoren leerkrachten, docenten en inspecteurs godsdienst en docenten in de filosofie, theologie en spiritualiteit in de katholieke traditie. De deelnemers krijgen de kans collega’s en hun verschillende contexten beter te leren kennen, om zo een bredere kijk op recente ontwikkelingen in hun vakgebied te krijgen.
 
Als we ons vanuit Vlaanderen (voor Pasen) kunnen engageren om met een groep van 5 à 10 deelnemers deze conferentie bij te wonen, dan betaalt de organisatie de deelnamekosten voor deze groep terug. Teneinde te monitoren of dit lukt, vragen we dat je aan Isabel Bourgeois (isabel.bourgeois@katholiekonderwijs.vlaanderen) tegen dinsdag 22 maart 2016 een seintje geeft als je overweegt deel te nemen. Op woensdag 23 maart krijg je dan uitsluitsel of je kosten bij inschrijving door de organisatie zullen betaald worden of niet. Je kunt daarna gewoon jezelf inschrijven.
 
In elk geval hopen we van harte een aantal Vlaamse collega’s te mogen ontmoeten in Nijmegen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook