Dit is Nieuwsbrief 83 van 24 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 83 van 24 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Groei naar ondersteuningsnetwerken komt op gang
 
Het M-decreet is nu twee schooljaren in werking. Om de effecten van dit decreet te begeleiden werden de voorbije twee schooljaren tijdelijke maatregelen genomen: de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing. Van meet af aan werd nagedacht en overlegd over een structurele regeling. Vandaag is er een eerste aanzet naar de invoering van ondersteuningsnetwerken, waarin scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samenbrengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met die leerlingen werken, te ondersteunen. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten zullen er als gelijkwaardige partner in fungeren.
 
We verwijzen naar de amendementen op ODXXVII zoals goedgekeurd door het Vlaamse Parlement voor het basis-, secundair en hoger onderwijs.
 
De timing is scherp. De netwerken starten op 1 september 2017. Tegen 30 juni 2017 moeten er regionaal afspraken worden gemaakt. In elke regio werden vanuit de pedagogische begeleiding al heel wat voorbereidende stappen gezet.
 
De krachtlijnen zijn duidelijk. De komende weken zullen een aantal ervan verder worden geconcretiseerd. We houden je, hetzij via de nieuwsbrief, hetzij via informatiemomenten in elke regio, verder op de hoogte.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten van 24 tot 26 mei 2017
 
Gesloten   Op woensdag 24 mei 2017 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar jaarlijkse personeelsontmoeting. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk. Ook donderdag 25 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 2017 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanslag in Manchester: tips voor klasgesprek
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen drukt haar diepe medeleven uit met de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Er is meer dan ooit nood aan dialoog en verbinding tegen terreur en geweld.
 
Wellicht zitten heel wat van je leerlingen met zorgen en vragen naar aanleiding van deze terreurdaad. Thomas (KU Leuven) geeft op zijn website tips om die in een klasgesprek aan bod te laten komen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart - april 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart en april 2017.
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 29 maart 2017 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 26 april 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 27 april 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs - 25 april 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Collega   Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze vacatures:
 
 
► 
 
vakbegeleider wiskunde en fysica secundair onderwijs – pedagogische begeleidingsdienst VLP
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs - pedagogische begeleidingsdienst VLP
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vraag om uitleg die op 18 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Concrete uitrol van ondersteuningsteams
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe wet overheidsopdrachten en KB Plaatsing treedt op 30 juni 2017 in werking
 
Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni 2017 bekend gemaakt worden, moeten de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 toepassen. Op het nieuwe KB Uitvoering blijft het nog even wachten. We zullen je de komende weken via de nieuwsbrief van de belangrijkste veranderingen op de hoogte houdenDeze week bespreken we de afschaffing van het onderscheid tussen de zogenaamde A- en B-diensten, uitgesloten diensten en de nieuwe spilbedragen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nascholingen personeelsreglementering
 
Vind jij vlot je weg in het decreet rechtspositie? Ken je de voorrangsregels bij vaste benoeming? Hoe loop je een succesvol traject van functioneren en evalueren? Heb je zicht op het statuut van contractuele personeelsleden? Welke verlofstelsels zijn vanaf volgend schooljaar (nog) mogelijk? Over al die zaken organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgend schooljaar een reeks nascholingen voor alle onderwijsniveaus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuw informatiedossier over energiedranken
 
energiedrank   Zestig procent van de kinderen en jongeren drinkt energiedranken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van kinderarts Thierry Devreker (VUB) bij meer dan 1 200 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Nochtans kan een overmatige consumptie van energiedranken leiden tot onder meer hartkloppingen en een verhoogde bloeddruk. 
 
Het VIGeZ waarschuwt voor een overmatig gebruik van cafeïne in allerlei vormen (bijvoorbeeld tijdens de examenperiode). Voldoende slapen, regelmatig bewegen, gezond eten en voldoende water drinken geven de beste garanties om de dag (of nacht) optimaal door te komen.
 
Speciaal voor leraren heeft het VIGeZ een dossier met de belangrijkste informatie over energiedranken opgesteld. Het dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om leraren op weg te helpen en te inspireren om in hun les zelf aan de slag te gaan. Met behulp van dat dossier kunnen leraren zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd. Vraag het dossier over energiedranken aan.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Raad van Bestuur keurt indiening Zin in leren! Zin in leven! goed
 
zill   De Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  gaf op donderdag 18 mei 2017 groen licht om het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in te dienen. Dat gebeurde na advies van een commissie met vertegenwoordigers uit onze Raad van Bestuur die het leerplan grondig analyseerden. De commissie sprak haar waardering uit voor het geleverde ontwikkelwerk en het stevige leerplanconcept. 
 
Zin in leren! Zin in leven! getuigt op een hedendaagse wijze van het opvoedingsproject van de katholieke basisschool zoals dat in OKB en in het verhaal van de katholieke dialoogschool tot uiting komt. De Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst is tevreden met de wijze waarop het Leerplan Rooms-katholieke godsdienst binnen Zin in leren! Zin in leven! opgenomen is. Het leerplan doorloopt nu de decretale goedkeuringsprocedure waarvan we het antwoord in het najaar van 2017 verwachten. 
 
De definitieve invoeringsdatum, waarop scholen officieel kunnen starten met Zin in leren! Zin in leven!, blijft 1 september 2018, 1 september 2019 of ten laatste 1 september 2020.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ZillSite open
 
In afwachting van de decretale goedkeuring van het leerplan geven wij alvast een inkijk in de visie, de leerinhouden en de inspiratie-bib van Zin in leren! Zin in leven!. Dat doen we via de ZillSite, het digitaal platform waarop we het leerplan Zin in leren! Zin in leven! aanbieden. De ZillSite is voor iedereen raadpleegbaar via zill.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op de ZillSite kun je het leerplan en de visie raadplegen, maar niet selecteren. Daarom blijft ook de Oefentool ter beschikking via zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen. De selector zal binnenkort via de ZillSite toegankelijk zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Europese dag van de talen
 
Talen   Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017 in Gent. Meer informatie volgt binnenkort.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht juni 2017: festival
 
Leetocht   Muziek verbindt mensen over generaties heen, over taal en grenzen heen, over verschillen heen. Laat de vonken maar overslaan, van de ene mens naar de andere. Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook