Dit is Nieuwsbrief 91 van 31 augustus 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 91 van 31 augustus 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Woordje van de directeur-generaal bij de start van het schooljaar
►  Brief van bisschop Bonny bij begin van het schooljaar
►  Directiecommissie katholiek basisonderwijs vraagt meer omkadering
►  Burgerschapsvorming in het katholiek onderwijs
►  Opiniestuk Het meervoud van ‘lef’ is ‘leven’
►  Andere interessante bijdragen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacature inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst so (vervangingsopdracht 50%)
Bestuur & organisatie
►  Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
Lerenden
►  Besluiten externe stuurgroep ondersteuningsmodel kabinet 30 augustus 2017
►  Ondersteuningsmodel protocol dienstverplaatsingen
►  Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Stel je kandidaat voor de ontwikkeling van nieuwe proeven (IDP)
►  Huidige leerplannen voor basisonderwijs gratis raadpleegbaar
►  Save the date! Studiedag ‘kiezen voor & starten met CLIL’ op 4 oktober 2017
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht september 2017: kristal
►  Gebedenklapper 'God, heb je even? Ik wil Je iets vertellen!'
►  Cursus Linpilcare in Malaga, Spanje
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Woordje van de directeur-generaal bij de start van het schooljaar
 
Beste bestuurder, directeur, leraar en al wie bij de school betrokken is
 
Al deed de actualiteit van de voorbije dagen anders vermoeden, morgen start het nieuwe schooljaar écht. Op 1 september verwelkom je bekende en nieuwe gezichten aan de schoolpoort, sommigen wat onwennig, anderen met heel veel vertrouwen. De komende maanden ga je met elk van hen op weg. Ik wens je alle steun toe om het onderwijs, de vorming en opvoeding van de leerlingen eigentijds tegendraads ter harte te nemen.
 
Je kan daarbij op heel wat partners rekenen. In de eerste plaats, de ouders en andere opvoeders. Ook zij zijn benieuwd wat het nieuwe schooljaar brengt en kijken uit naar de verhalen die hun kinderen zullen vertellen. Misschien stellen ze kritische vragen bij hoe een en ander loopt. Met een goed gesprek, waarbij elkaars wederzijdse verwachtingen uitgesproken kunnen worden, kom je hopelijk al een heel eind. Ook de samenleving is een partner – een kritische, ambitieuze vriend, dat spreekt voor zich - maar één die de school ook de vrijheid laat om vanuit het eigen opvoedingsproject onderwijs te maken.
 
Uiteraard kun je rekenen op onze dienstverlening. Onze pedagogisch begeleiders en andere medewerkers staan je met veel plezier en de nodige expertise bij om vragen, bekommernissen of wensen te beantwoorden, juridische ondersteuning te bieden of je wegwijs te maken.
 
Beleidsmatig wordt het beslist een uitdagend jaar: er is de uitrol van het ondersteuningsmodel, waarbij we samen instaan om zorg en ondersteuning te geven aan die leerlingen die dat nodig hebben. Ik wil uitdrukkelijk iedereen bedanken die het voorbije schooljaar, zélfs tijdens de zomermaanden, alles uit de kast heeft gehaald om dat te realiseren. Dit was allerminst een eenvoudige opdracht in moeilijke omstandigheden. Hartelijk dank!
 
Er wachten ook het eindtermendebat, de modernisering secundair onderwijs, lerarenopleiding en het loopbaanpact. Tegelijk zetten we onze inspanningen inzake bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) en de katholieke dialoogschool verder.  
 
In alle dossiers wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen als netwerkorganisatie betrokkenen via onze overleg- en bestuursorganen, werkbezoeken en vele informele contacten consulteren. Enkel zo kunnen we komen tot een gedragen en representatieve visievorming en belangenbehartiging.
 
Ik wens je van harte veel succes toe in het nieuwe schooljaar!
 
Hartelijke groeten
 
Lieven Boeve
Directeur-generaal
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief van bisschop Bonny bij begin van het schooljaar
 
  copyright O.L.Vrouw Pulhof  Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor het onderwijs en voorzitter van onze raad van bestuur, schreef een brief voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Je kan de volledige brief nalezen op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissie katholiek basisonderwijs vraagt meer omkadering
 
basisonderwijs verdient beter   De Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs ijvert voor meer beleidsomkadering in de basisscholen, zodat de taken van de directeur haalbaar worden. Met de actie 'Basisonderwijs verdient beter' brengen ze dit onder de aandacht. De directiecommissie vraagt meer beleidsomkadering voor de directeur. Elk semester maken ze een schoolrapport op om hun noden opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Burgerschapsvorming in het katholiek onderwijs
 
Het gemeenschapsonderwijs experimenteert met een nieuw vak 'burgerschapsvorming', niet als alternatief, maar naast de bestaande levensbeschouwelijke vakken. De levensbeschouwelijke vakken kunnen hieraan ongetwijfeld een eigen en unieke bijdrage leveren, in het bijzonder via de interlevensbeschouwelijke competenties. Binnen het katholiek onderwijs wordt burgerschap vorm gegeven binnen de totaliteit van het pedagogisch project, en in het bijzonder ook via het vak rooms-katholieke godsdienst dat voor alle leerlingen verplicht is (zie het leerplan: https://www.kuleuven.be/thomas/page/secundair-onderwijs-leerplan/).
 
Op Thomas zijn vele didactische pakketten beschikbaar om aan burgerschap vanuit het vak godsdienst vorm te geven en ondersteuning te bieden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opiniestuk Het meervoud van ‘lef’ is ‘leven’
 
Patrick Loobuyck pleit in een interview nogmaals voor de verwijdering van de levensbeschouwelijke vakken op school uit de grondwet, om zo de weg te openen voor zijn vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie) (DS 30 augustus) . Daarop reageert Didier Pollefeyt vandaag met het opniestuk Het meervoud van 'lef' is 'leven' in De Standaard. Hij schrijft: "Een vak dat over levensbeschouwing gaat, kan onmogelijk neutraal zijn. Het wordt tijd dat Patrick Loobuyck het leerplan voor zijn vak LEF aan de samenleving voorlegt, zodat duidelijk wordt wat zijn ideologische agenda is". Lees het volledige artikel online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Andere interessante bijdragen
 
 
► 
 
Opiniestuk 'Schiet niet op de kleuters' van Kolet Janssen over 'geradicaliseerde kleuters'. Kunnen (moslim)kinderen radicaliseren? Kinderen zijn kinderen. Ook als ze dingen doen of zeggen waarvoor je als volwassene gearresteerd zou worden.
 
► 
 
Interview met Steven Kindt, 29 en al twee jaar directeur van de Vrije Basisschool Sint-Jan Wingene. Onderwijs is zoveel meer dan wiskunde en talen. Het gaat om leren samenleven, leren graag leven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature  
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
een nascholer zorgbeleid in het basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
een halftijdse pedagogisch begeleider Nederlands voor het basisonderwijs
 
► 
 
een halftijdse pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst so (vervangingsopdracht 50%)
 
De Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst werft met ingang van 16 oktober 2017 een halftijds inspecteur-adviseur voor het secundair en het pedagogisch hoger onderwijs aan voor een langdurige vervangingsopdracht in het bisdom Brugge.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
 
ontmoeting   Het vormingsaanbod voor bestuurders start volgend schooljaar op donderdag 28 september 2017 met een Masterclass ‘Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool’. Tijdens de Masterclass vertelt Khalid Benhaddou, imam in Gent en coördinator van het Netwerk Islamexperten, hoe de Koran echt gelezen moet worden. Daarna legt Chris Wyns, pedagogisch begeleider gelijke onderwijskansen en diversiteit, de link tussen de islam en de katholieke dialoogschool. De katholieke dialoogschool daagt ons uit om een antwoord te zoeken op vragen, uitdagingen en conflicten zonder in de valkuil te stappen van polarisatie of onze eigen identiteit op te geven. Warm aanbevolen! Inschrijven voor de masterclass kan tot en met 25 september 2017 via de website nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Besluiten externe stuurgroep ondersteuningsmodel kabinet 30 augustus 2017
 
Met dit bericht geven we meer informatie over de besluiten die op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet zijn genomen over:
 
1.    Overdracht van lestijden, lesuren en/of paramedische uren binnen de ondersteuningsnetwerken
 
2.    Leerlingen met (GV) gemotiveerd verslag of verslag (V) ondersteunen in een ander ondersteuningsnetwerk
 
3.    Middelen voor kleuters-type 2, aangemeld met verslag in een Ondersteuningsnetwerk na 6 juli 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuningsmodel protocol dienstverplaatsingen
 
Wij krijgen heel wat vragen over de werkingsmiddelen van het ondersteuningsmodel. Daarover staat een zeer korte tekst in paragraaf 9 van de omzendbrief NO/2017/02. We citeren: “De overheid zal een nieuw decretaal kader uitwerken voor de toekenning van werkingsmiddelen aan scholen voor buitengewoon onderwijs die actief zijn in het kader van ondersteuning in het gewoon onderwijs. Dit ter vervanging van het systeem van integratietoelagen en de waarborg werkingsmiddelen. Deze middelen zijn onder meer bedoeld om de verplaatsingskosten van de ondersteuners te betalen.”  
 
Het protocol over de dienstverplaatsingen in het kader van de ondersteuningsnetwerken werd goedgekeurd. De middelen voor de dienstverplaatsingen in het kader van de ondersteuningsnetwerken zijn nog niet beschikbaar. Zodra de middelen vrij komen, brengen wij je op de hoogte.
 
De werkingsmiddelen van de (pre-)waarborgregeling 2015-2016 en 2016-2017 werden intussen toegekend en betaald aan de buo-scholen van de (pre-)waarborgregeling. Dat kon je lezen in de Nieuwsbrief van 24 augustus 2017.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
 
gok   Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert de Dienst Lerenden een “Introductie in het GOK-beleid in het Buitengewoon onderwijs” op dinsdag 3 oktober 2017 in Brussel. De nascholing geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid. Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit ondersteunen?
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Stel je kandidaat voor de ontwikkeling van nieuwe proeven (IDP)
 
IDP   Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van onze nieuwe proeven (IDP)? Dan is het nu je kans: vanuit het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! willen we geïntegreerde observatieopdrachten voor het vierde en zesde leerjaar ontwikkelen. We vinden het belangrijk om daarvoor op jouw expertise een beroep te doen. Wat we van jou verwachten en hoe je je kandidaat kunt stellen, vind je in het document 'Stel je kandidaat voor de ontwikkeling van nieuwe proeven (IDP)'.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huidige leerplannen voor basisonderwijs gratis raadpleegbaar
 
1 september   Vanaf 1 september 2017 zijn de leerplannen voor het katholiek basisonderwijs gratis via onze website raadpleegbaar. Je vindt de huidige leerplannen terug op de curriculumpagina van het basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Studiedag ‘kiezen voor & starten met CLIL’ op 4 oktober 2017
 
clil   Overweeg je als school om met CLIL te starten? De Dienst Curriculum & vorming organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14 tot 17 uur een gratis studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. Inschrijven doe je door te e-mailen naar leen.pil@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
 
ICT dia   Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen. Wil je je leerlingen de proef laten afleggen? Meer info vind je op de themapagina ICT-DIA.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht september 2017: kristal
 
120   September schittert en sprankelt als kristal, symbool voor een open, brede kijk. Download het septembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gebedenklapper 'God, heb je even? Ik wil Je iets vertellen!'
 
Gebedenklapper   Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' komt er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs te bidden met jonge kinderen, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen. Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de ‘Andere’ te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.
 
We hopen dat 'God, heb je even? Ik wil Je iets vertellen!' ook jouw godsdiensthoekje mag verrijken, zodat je samen met de kinderen stappen kunt zetten op de boeiende weg van de katholieke dialoogschool. Bestel de gebedenklapper nu online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cursus Linpilcare in Malaga, Spanje
 
linpilcare   De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen coördineerde de voorbije 3 jaar het succesvolle Erasmus+ project Linpilcare. De thema’s van het project zijn professionele leergemeenschappen en praktijkonderzoek. Linpilcare ondersteunt scholen in effectieve professionalisering door de eigen klaspraktijk te onderzoeken en daar met anderen over te reflecteren. Het project ontwikkelde protocollen voor netwerkmomenten en tools voor praktijkonderzoek.
 
Als spin-off organiseert Linpilcare internationale professionalisering voor schoolteams van 20 tot 24 november 2017 in Malaga, Spanje. Meer info vind je op www.linpilcare.eu of op http://int.nascholing.be.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op 28 augustus werd de campagne ‘4 voor 12 – herken de 4 signalen’ gelanceerd. De campagne wil het taboe om te praten over psychische kwetsbaarheid doorbreken.
 
► 
 
Het Departement Landbouw & Visserij organiseert het initiatief ‘Tien weken fruit, groenten en melk op school! Dat smaakt naar meer!’.
 
► 
 
Op 13 september 2017 organiseren Sport Vlaanderen, SVS, ISB en VSF de actie ‘Toon je sportclub@school’.
 
► 
 
Op woensdag 27 september 2017 organiseert Karel de Grote Hogeschool een studiemiddag over het thema 'Onschuld in de leerzorg: vertrouwen in de leerkracht'.
 
► 
 
Op  donderdag 19 oktober 2017 organiseert Deugdenproject België een studiedag voor medewerkers uit de sectoren zorg, opvoeding en onderwijs over het thema 'Karaktervorming en maatschappelijke betrokkenheid' in Gent.
 
► 
 
De theatervoorstelling ‘Adem Benemend’ doet aan tabakspreventie via een indirect, grappig en spannend verhaal voor leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste graad secundair onderwijs.
 
► 
 
Oproep: Win met je klas een workshop van Arnout Hauben. Breng je lokale held in beeld en misschien leer je met je klas wel reportages maken als de beste.
 
► 
 
Odisee organiseert de banaba 'Schoolontwikkeling'. De opleiding is een vervolgopleiding voor personen uit het brede onderwijsveld die de werking van hun organisatie (school) willen verbeteren, maar het gevoel hebben hiertoe nog onvoldoende bagage te bezitten.
 
► 
 
Doe mee met ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’ Maak kabaal voor eerlijke handel tijdens de Week van de Fair Trade, van 4 tot 14 oktober 2017 en doe mee met onze scholenactie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
De Examencommissie secundair onderwijs zoekt freelance medewerkersHeb je oog voor kwaliteitsvolle examens en wil je die expertise met ons delen? Word dan freelance examinator, opsteller, corrector of toezichter bij de Examencommissie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook