In deze extra nieuwsbrief geven we je onder andere een update rond de richtlijnen voor aanmelden en inschrijven. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief geven we je onder andere een update rond de richtlijnen voor aanmelden en inschrijven. 

 

   Bestuur & organisatie

 
 
Leerlingenvervoer
 
We kregen verschillende vragen door van scholen over het al dan niet (terug) inrichten van leerlingenvervoer. Navraag leert ons dat De Lijn blijft voorzien in leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. 
 
Sommige scholen hebben reeds enkele ritten geannuleerd. Als je als school de noodzaak ziet om busritten terug te activeren, dan kan dat zeker. Maak daarover tijdig afspraken met De Lijn om ook hen de tijd te geven om het vervoer terug praktisch te organiseren. Laat ouders weten dat je terug voorziet in leerlingenvervoer, maar dat het wel enkele dagen kan duren. Als de rit al terug in orde is, kan het uiteraard op heel korte termijn.
 
Inspiratie over wat je kunt doen als opvang nodig is en leerlingenvervoer (tijdelijk) opgeschort was, vind je in onze nieuwsbrief van 16 maart:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Aanvraag om een verlofstelsel vervroegd stop te zetten
 
Sommige personeelsleden overwegen om een lopend verlofstelsel vervroegd stop te zetten. Het bestuur dient voor de stopzetting van bepaalde verlofstelsels een afwijking op de einddatum toe te staan. We adviseren onze besturen om dat niet te doen als de vraag louter gesteld wordt om tijdelijk meer loon te krijgen. Bovendien maakt een vervroegde stopzetting ook meteen een einde aan de aanstelling van de interimaris.
 
Het akkoord van het bestuur is nodig om de volgende verlofstelsels vervroegd stop te zetten:
 
 
► 
 
afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)
 
► 
 
verlof voor verminderde prestaties (VVP)
 
► 
 
verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (VVP55+)
 
► 
 
thematische loopbaanonderbrekingen (50+ en 55+, ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen) mits 30 dagen vooropzeg en bijkomende toestemming van de minister of zijn gemachtigde
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplaatsing van en naar de school als essentiële verplaatsing (bij politiecontrole)
 
Woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen. De lerarenkaart volstaat als bewijs van tewerkstelling in het onderwijs. Als het personeelslid niet over een lerarenkaart beschikt, dan kan de directeur of zijn gemachtigde een attest opstellen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanmelden en inschrijven: update
 
Eerder stond al vast dat de overheid alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, opschort tot en met 5 april 2020. Reeds gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.
 
Ook de inschrijvingsperiodes voor voorrangsgroepen werden opgeschort. Als die nog niet afgelopen waren op 16 maart, moet je de resterende dagen nog voorzien. Tijdslijnen van aanmeldingsprocedures konden worden aangepast na bericht aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (de CLR).
 
Vrijdag heeft de overheid verdere richtlijnen gecommuniceerd voor de aanmeldingen en inschrijvingen in het basisonderwijs, het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is enkel mogelijk om digitaal in te schrijven, omdat fysieke aanwezigheid tot nader orde uitgesloten is. Je kunt ook nog aansluiten bij een aanmeldingsprocedure of er zelf een opstarten. Het verzilveren van een ticket na de ordening via een aanmeldingssysteem, kan ook digitaal gebeuren.
 
Eerst gaan we in op die verschillende mogelijkheden om digitaal in te schrijven of te werken met een aanmeldingsprocedure. Verder lichten we toe hoe je het akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project in huidige omstandigheden kunt bevragen. Dat akkoord blijft immers een voorwaarde om in te schrijven, ook al kan dat nu digitaal gebeuren.
 
Voor welke mogelijkheid je ook kiest, communiceer telkens breed en transparant over hoe je de inschrijvingen organiseert: werk je met digitale inschrijvingen, laat je leerlingen eerst aanmelden of schrijf je voorlopig niet in? Vraag daarbij hulp van je lokale partners, waaronder de gemeente.
 
Communiceer via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …). Heb daarbij aandacht voor ouders, ouders zonder de nodige digitale hulpmiddelen of competenties … Voor ouders zonder toegang tot het internet, bezorg je op hun verzoek informatie per post. Voorzie telefonische ondersteuning voor ouders waar nodig. Denk eraan om de ouders een bevestiging per e-mail of brief te bezorgen dat de leerling ingeschreven is.
 
Afhankelijk of je een capaciteitsprobleem hebt of niet, kun je kiezen voor de volgende mogelijkheden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholieren over onderwijs in coronatijden
 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) luisterde naar heel wat scholieren over hun beleving van het onderwijs de laatste week. Samen formuleerden ze enkele constructieve aandachtspunten voor de komende weken:
 
 
► 
 
Luister naar de noden en toon flexibiliteit.
 
► 
 
Communiceer duidelijk over de afspraken.
 
► 
 
Help bij de planning.
 
► 
 
Geef bruikbare feedback.
 
► 
 
Blijf voldoende prikkelen.
 
► 
 
Houd rekening met alle leerlingen.
 
Klik hier voor toelichting bij deze aandachtspunten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra opvoedingsondersteuning voor leerlingen en ouders
 
We lezen overal dat de stress in gezinnen toeneemt. We horen doemscenario’s van psychiaters over hoe die extra spanningen tot drama’s kunnen leiden … Het psychosociaal functioneren van onze leerlingen staat door de coronacrisis onder grote druk.
 
Het is niet eenvoudig om leerlingen en hun ouders wanneer het nodig is, opvoedingsondersteuning te geven. Bedankt voor jullie inzet voor hen! Om jullie extra te ondersteunen, bieden we jullie een webpagina aan met heel wat informatie: hoe kun je contact houden met leerlingen en hun ouders wanneer het moeilijk gaat? Hoe kunnen jullie als school jullie rol als eerstelijnshulp voldoende opnemen? Wat met leerlingen die geconfronteerd worden met rouw en verdriet? Naar welke ondersteunende organisaties, diensten … kunnen jullie, naast het CLB, doorverwijzen als het echt moeilijk loopt?
 
Uiteraard kunnen jullie moeilijke situaties ook rechtstreeks bespreken met jullie schoolbegeleider, de begeleiders van team buitengewoon onderwijs of de medewerkers van Dienst Lerenden. Samen staan we sterk!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vormselvieringen en eerste communies geschorst tot en met 19 april
 
De Belgische bisschoppen berichtten vandaag over de vormselvieringen en eerste communies: 
 
"Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken."
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook