Met deze nieuwsbrief informeren we je verder over de richtlijnen van de overheid en mogelijkheden om te voorzien in onderwijs, nu de lessen geschorst zijn. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze nieuwsbrief informeren we je verder over de richtlijnen van de overheid en mogelijkheden om te voorzien in onderwijs, nu de lessen geschorst zijn. 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
►  School blijft open als er geen leerlingen komen opdagen
Bestuur & organisatie
►  Leerlingenvervoer: verdere verduidelijking van de overheid
Personeel
►  Aanwezigheid en taakinvulling personeel
Lerenden
►  Stages: bijkomende info volgt via Schooldirect
►  Opvang van je leerlingen: verdere verduidelijking van de overheid
►  Opvang in internaten
►  Onderwijs en afstemming met MFC
►  Wat doe je als ondersteuner?
►  Tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis
Curriculum & vorming
►  Hoe organiseer je je onderwijs de komende weken?
►  Buitengewoon onderwijs: laat je leerlingen niet los!
►  Basisrust behouden of herstellen bij leerlingen met lage emotionele ontwikkeling en beperkte communicatiemogelijkheden
 
 
 

   Algemeen

 
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
 
Je vindt ze in Schooldirect:
 
 
► 
 
Corona: verduidelijking alternatieve leervormen- personeel - opvang - inschrijvingen
 
► 
 
De 7 criteria om te bepalen of een activiteit kan doorgaan, vind je op de pagina van Agentschap Zorg en Gezondheid
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
School blijft open als er geen leerlingen komen opdagen
 
Als er vandaag geen leerlingen kwamen opdagen, dan vraagt de overheid uitdrukkelijk om de school toch open te houden. Zo kun je de opvang verzekeren van leerlingen die de komende dagen opdagen. Uiteraard begrijpen we dat dat met een lokaal af te spreken minimumbezetting is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Leerlingenvervoer: verdere verduidelijking van de overheid
 
Welke maatregelen gelden er met betrekking tot leerlingenvervoer? Kinderen moeten terechtkunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.  
 
Wat doe je als je vrijdag reeds een andere beslissing hebt genomen? 
 
Sommige scholen hebben vrijdag beslist om het leerlingenvervoer op maandag niet te laten doorgaan. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie is die beslissing zeker te begrijpen. We adviseren om vandaag een stand van zaken op te maken en te bekijken of en hoe je leerlingen die opvang nodig hebben, terechtkunnen in jouw school. De opvang voor die kinderen die opvang nodig hebben, moet immers gegarandeerd kunnen worden. Het onderstaande kan inspirerend zijn.
 
Neem actief contact op met de ouders (al dan niet via digitale kanalen, denk zeker ook aan die doelgroepen die via digitale weg moeilijk bereikbaar zijn) en zoek een antwoord op onderstaande vragen:
 
 
► 
 
Kunnen de ouders zelf in opvang voorzien? (niet bij grootouders – niet bij risicogroepen)
 
► 
 
Schat in of ouders de opvang en de ondersteuningsbehoeften ook daadwerkelijk aankunnen.
 
► 
 
Indien je inschat dat ze de opvang niet kunnen realiseren of niet aankunnen, zoek dan samen naar een oplossing: 
 
► 
 
Is het aangewezen om de leerling op school op te vangen?
 
► 
 
Kan er samengewerkt worden met een MFC? 
 
► 
 
Zijn de ouders in de mogelijkheid om de leerling naar school te brengen? 
 
► 
 
Voorzie in leerlingenvervoer als de mogelijkheid er niet is en opvang nodig is.
 
► 
 
Leerlingenvervoer wordt centraal niet geannuleerd. Maak van de leerlingen die opvang nodig hebben een oplijsting en organiseer, in samenwerking met De Lijn, het nodige vervoer.
 
► 
 
Vervang eventuele afwezige busbegeleiders zodat je het vervoer kunt realiseren.
 
Wat doe je met kwetsbare leerlingen en leerlingenvervoer?
 
Ben je bezorgd om de gezondheid van een leerling die gebruik maakt van collectief leerlingenvervoer, dan neem je best contact op met de ouders en vraag je hen om advies van de betrokken arts. Maak daarbij specifiek melding van het feit dat de leerling gebruik maakt van collectief leerlingenvervoer. Als de arts/ouders beslissen om de leerling naar school te laten komen, vang je de leerling op!  
 
Wat beslis je met betrekking tot begeleiders die tot de risicogroepen behoren?
 
Voor leerkrachten/busbegeleiders/paramedici die behoren tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met een hart-, long- of nieraandoening, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem), zoek je het best een invulling waarbij het contact met leerlingen of cursisten minimaal is. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Aanwezigheid en taakinvulling personeel
 
Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité. De lokale situatie zal bepalen of alle personeelsleden wel nodig zijn om de opvang te verzekeren, of er met een beurtsysteem kan worden gewerkt, of bepaalde leeftijdscategorieën minder opvang moeten doen … Ook over de taakinvulling van de personeelsleden – of ze nu op school werken of thuis – maak je afspraken in het lokaal onderhandelingscomité.
 
Het organiseren van extra vergaderingen of activiteiten gaat in tegen het gezond verstand.
 
Personeelsleden die behoren tot risicogroepen (bv. aandoeningen van hart of longen, diabetes, hoge bloeddruk) houden geen toezicht op school. Indien je wenst dat het personeelslid dat ook aantoont, volstaat een verklaring van de (huis)arts.   
 
Zowel de personeelsleden die de opvang op school verzekeren, als de personeelsleden die van thuis uit in contact staan met hun leerlingen en de personeelsleden die behoren tot de risicogroep en thuis werken, blijven in dienstactiviteit en ontvangen hun salaris.
 
Personeelsleden die ziek zijn, bezorgen een ziekteattest aan de school en blijven thuis. De geldende procedures van ziekte blijven van kracht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Stages: bijkomende info volgt via Schooldirect
 
We krijgen heel wat vragen rond stages. De overheid bereidt daarover verdere richtlijnen voor. Die zullen via Schooldirect worden verspreid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvang van je leerlingen: verdere verduidelijking van de overheid
 
Er heerste vrijdag heel wat onduidelijkheid bij verschillende scholen welke kinderen wel of niet opgevangen dienden te worden. De overheid verduidelijkte de afspraken via Schooldirect. Vanuit verschillende sectoren waar een maximale personeelsbezetting noodzakelijk is, krijgen we de vraag om jou daar bijkomend over te informeren.  
 
Opvang van je leerlingen:
 
 
► 
 
Zolang het lukt, voorzie je op school opvang tijdens de normale schooluren (incl. voor- en naschoolse opvang) voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Een attest van de werkgever hebben die ouders niet nodig. 
 
► 
 
Indien er voor- en naschoolse opvang is, voorziet de respectievelijke organisator in voor- en naschoolse opvang voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ouders hoeven ook nu geen bewijs of verantwoording voor te leggen. De organisator maakt afspraken met de personeelsleden van de voor- en naschoolse opvang. 
 
► 
 
Het gaat dus niet enkel om leerlingen van wie de ouders in zorg- of veiligheidsberoepen werken of leerlingen die enkel bij personen uit de risicogroep terechtkunnen. 
 
► 
 
Er is ook geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen. 
 
► 
 
Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen. 
 
► 
 
Hou bij de opvang rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc. Activiteiten met de leerlingen in open lucht zijn een plus. 
 
► 
 
Hoe je de opvang concreet organiseert en welke daginvulling je voorziet, neem je als directie op in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). 
 
► 
 
Tijdens de opvang kun je alternatieve vormen van leren voorzien. Die hebben geen invloed op een eindbeslissing over een leerling. Communiceer daarover met ouders en leerlingen. 
 
► 
 
Zieke kinderen blijven thuis. 
 
► 
 
Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, vang het dan in een afzonderlijke ruimte en contacteer onmiddellijk de ouders om het te komen ophalen. 
 
► 
 
Raad ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvang in internaten
 
Afspraken met ouders en scholen
 
Internaten maken best goede afspraken met ouders en school omtrent de organisatie van opvang van leerlingen. In de regel gebeurt de opvang tijdens de schooluren door de school en na schooltijd door het internaat.  Via Schooldirect ontving je nuttige richtlijnen over preventieve hygiëne, een affiche om uit te hangen, vertaalaffiches voor anderstalige ouders en criteria waarop je je kan baseren om een activiteit al dan niet te laten doorgaan. Opvoeders bewaken de gezondheidstoestand van de kinderen en moeten bij mogelijke symptomen contact opnemen met de CLB-arts of indien deze niet bereikbaar is met de huisarts en met de ouders.  Bezoek van ouders op internaat staan internaten niet toe, maar ze beperken het contact tot het brengen en afhalen van hun kind.
 
Afspraken met personeel
 
De internaten worden niet gesloten. De personeelsleden worden verwacht aanwezig te zijn op internaat, tenzij op lokaal niveau via overleg uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Er wordt een regeling getroffen omtrent opvang en begeleiding van de aanwezige internen. Indien nodig worden ook alternatieve opdrachten voorzien.
 
De regeling in verband met kostgeld ontvang je in een latere fase.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijs en afstemming met MFC
 
We vragen scholen en MFC’s om in dialoog een gedeeld standpunt in te nemen in functie van de kinderen en jongeren (directie en bestuur). We formuleren volgende adviezen, aan te passen aan de specificiteit van de doelgroep: 
 
Daar waar mogelijk en waar de gezondheid van de kinderen/jongeren niet in gevaar komt, vragen we om zoveel als mogelijk samen in opvang te voorzien waar het gezin dit niet kan/aankan of waar de structuur voor de kinderen/jongeren het beste zo weinig mogelijk doorbroken wordt. Daar waar er een beslissing is van de jeugdrechter wordt deze beslissing verder uitgevoerd.  
 
Daar waar we spreken over kwetsbare groepen: bekijken in samenspraak met arts (MFC of behandelend arts) waar kinderen/jongeren het beste opgevangen kunnen worden, rekening houdend met onder andere de context van de school (dichter op elkaar bij opvang), leerlingenvervoer/transfer, verspreiding van virus over leefgroepen met kwetsbare kinderen/jongeren … 
 
Indien besloten wordt om opvang te beperken in onderwijs en/of MFC, dan dient individueel casus per casus in overleg met de gezinscontext bekeken te worden waar noodopvang moet gerealiseerd worden en wie welke rol daarin opneemt. Aan het gezin wordt gevraagd om samen met hun netwerk te zoeken naar een oplossing voor het vervoer van en naar school /MFC indien het collectief leerlingvervoer om gezondheidsredenen niet mogelijk zou zijn. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat doe je als ondersteuner?
 
In de communicatie via Schooldirect van vrijdagavond laatstleden lezen we: “Ondersteuners, ICT-coördinatoren en CLB-personeel blijven aan de slag en moeten dus ook nog toegang krijgen tot je school.”
 
Hoe pak je dat concreet aan? Dit zijn onze suggesties:
 
 
1. 
 
Beperk je contacten. Bekijk met je coördinator of je voor de komende periode als ondersteuner aan één, maximaal twee scholen gewoon onderwijs kan gekoppeld worden. Neem met de school / scholen in kwestie contact op en overleg samen over het volgende:
 
► 
 
Zijn de leerlingen die ondersteuning krijgen, op school aanwezig? Zo ja, bekijk hoe je met hen kan werken. Betrek er waar mogelijk ook de leerkracht(en) bij die aan die leerlingen les geven.
 
► 
 
Zijn alleen de leerkrachten die ondersteuning krijgen in de klas, op school aanwezig? Zo ja, bekijk of je met hen kan overleggen, kan voorbereiden of zaken kan uitwerken.
 
► 
 
Kun je je opdracht als ondersteuner niet uitvoeren, bespreek dan hoe je een meerwaarde kun bieden op de school, rekening houdend met je kernopdracht.
 
2. 
 
Indien je niet naar een school gewoon onderwijs kunt gaan, overleg dan met je coördinator en directeur buitengewoon onderwijs of je naar een school voor buitengewoon onderwijs kunt gaan:
 
► 
 
Kun je mee worden ingeschakeld voor de opvang?
 
► 
 
Werk met collega ondersteuners en coördinator(en) aan casusoverleg, voorbereidingen van ondersteuningen, uitwerken van materialen voor ondersteuning, professionalisering, en dergelijke.
 
3. 
 
Indien je noch naar een school gewoon, noch naar een school buitengewoon onderwijs kunt gaan, spreek dan met je coördinator af aan welke opdrachten je thuis kunt werken. Bekijk of je online kunt overleggen om met collega’s te werken aan casusoverleg, voorbereidingen van ondersteuningen, uitwerken van materialen voor ondersteuning, professionalisering en dergelijke.
 
Respecteer steeds de voorzorgsmaatregelen en volg de recentste richtlijnen inzake Corona: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-criteria-nieuwe-richtlijnen
 
Ter informatie geven we jullie ook de richtlijnen van het VAPH mee.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis
 
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en permanent onderwijs aan huis (POAH) volgen dezelfde regeling als de algemene regeling binnen onderwijs: de lessen worden geschorst. Kinderen die ziek thuis zijn, zijn immers kwetsbaar voor het corona-virus. Omdat de betrokken leerkrachten vaak vele verschillende (zieke) leerlingen bezoeken, is het wenselijk om ook voor die leerlingen te zoeken naar manieren van afstandsleren en huisbezoeken te vermijden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Hoe organiseer je je onderwijs de komende weken?
 
Deze weken zijn best geen verloren weken en dat geldt voor al onze leerlingen. Daarom is het belangrijk om suggesties te doen of kansen aan te reiken om leerverlies te beperken. Schenk bijzondere aandacht aan leerlingen die niet over de nodige (digitale) middelen beschikken of die geen begeleiding hebben. Alleszins moet ervoor gezorgd worden dat na of bij de heropstart van de lessen de leerstof opnieuw in voldoende mate aan bod komt. Verdere richtlijnen werden je in de meest recente Schooldirect bezorgd. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Buitengewoon onderwijs: laat je leerlingen niet los!
 
In het buitengewoon onderwijs is het onze taak om blijvend in te zetten op ‘persoonlijke verbinding’. Laat je leerlingen niet los. Dat kan via een telefoongesprek, sms, WhatsApp-groepen, e-mails of chat. De leerlingen worden zo uitgedaagd om taken op te nemen, ideeën uit te wisselen, een vrijetijdsaanbod uit te bouwen. Zo kan hij ook rekenen op hulp om moeilijkheden aan te pakken. 
 
Die link zal voor sommige van onze doelgroepen via de ouder/ vertrouwde volwassenen /opvoeder van de leerling gaan. Het gaat over kleine, essentiële dingen: een groet; belangstelling voor datgene waarmee de leerling leerinhouden traint of vrije tijd invult; aandacht voor vragen, twijfels, onzekerheden; nood aan feedback enz. In het buitengewoon onderwijs gaat het er niet enkel om gepaste taken aan te reiken, maar om de afstemming die we blijvend realiseren in contact met de specifieke onderwijs– en opvoedingsbehoeften en het ondersteunen van de gezinscontext.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisrust behouden of herstellen bij leerlingen met lage emotionele ontwikkeling en beperkte communicatiemogelijkheden
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook