Dit is Nieuwsbrief 49 van 25 augustus 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 49 van 25 augustus 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
►  Programmaties schooljaar 2017-2018
►  Spoedtelling 1 september 2016
►  Deadline voor modernisering van (sommige) liften nadert
►  Projectoproep schoolsportinfrastructuur
►  Opleiding preventieadviseur niveau 3 schooljaar 2016-2017
►  Nieuwe informatiewebsite voor Ondernemingsraad en Comité PBW
►  Afscheid van Lieve Van Camp en Erik Kuypers
Personeel
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2016-2017
►  Nascholing basispakket personeelsadministratie basisonderwijs
Lerenden
►  Als school omgaan met de onrust in de Turkse gemeenschap
►  Wijzigen attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
►  Nascholing anderstalige nieuwkomers
►  Nascholing gelijke onderwijskansen- en diversiteitsbeleid in het buo
Curriculum & vorming
►  Oprichting expertenpool NT2: stel je nu kandidaat!
►  Inschrijvingen introductiesessie interdiocesane proeven staan open
Identiteit & kwaliteit
►  Dienst Identiteit & kwaliteit op tweedaagse vorming
 
 
 

   Algemeen

 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
Meer dan 1 000 lezers personaliseerden de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over de vernieuwde communicatielijn zijn ook altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft verschillende vacatures.
 
► 
 
Welzijnsschakels vzw heeft een vacature voor een nationaal coördinator. Welzijnsschakels is een sociaal-culturele vereniging waarbij mensen met en zonder armoede-ervaring opkomen in eigen omgeving tegen armoede en sociale uitsluiting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2016 heeft de Dienst Bestuur & organisatie een tweedaagse vorming. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is. Vragen die via e-mail gesteld worden, zullen ten laatste begin volgende week opgevolgd worden. Bij dringende vragen kun je directeur Dirk Vanstappen bereiken op het nummer 0497 42 43 58.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties schooljaar 2017-2018
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2017-2018 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2017-2018.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden voortaan nog twee indieningsdata gebruikt: 15 september 2016 en 30 november 2016. Opgelet: de indieningsdatum van 1 maart 2017 voor het gewoon basisonderwijs is niet meer in voege.
 
We herinneren je aan de eerste deadline: in punt 4 van voorliggende planningsmededeling worden de initiatieven opgesomd die door de scholen buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en gewoon secundair onderwijs ten laatste 15 september 2016 ingediend moeten worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. De indieningsmodaliteiten worden beschreven in punt 7 van de planningsmededeling.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Spoedtelling 1 september 2016
 
In het kader van planlastvermindering organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf het schooljaar 2016-2017 niet langer een eigen spoedtelling bij zijn scholen.
 
We vragen alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingenaantallen via Discimus door te geven aan AgODi. Ten laatste op 15 september zal AgODi de leerlingenaantallen van de vrije katholieke gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgen. 
 
Aangezien wij geen spoedtellinggegevens voor de internaten ontvangen van het departement, houden we voor hen wel een spoedtelling waarbij we de internenaantallen van 1 september 2016 opvragen. Elke beheerder of bevoegde contactpersoon internaten ontvangt daartoe op maandag 29 augustus van coördinator Anja Dingenen een e-mail met de nodige richtlijnen. Wij vragen hen om ons zo snel mogelijk en uiterlijk op woensdag 7 september de spoedtelling te bezorgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deadline voor modernisering van (sommige) liften nadert
 
Om de veiligheid te garanderen aan gebruikers, alsook aan derden (monteurs, onderhoudspersoneel, controleurs) moeten liftinstallaties aan een aantal technische eisen voldoen. Liften die tussen 1 januari 1958 en 31 augustus 1984 in dienst gesteld zijn, moeten op uiterlijk 31 december 2016 gemoderniseerd zijn.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Projectoproep schoolsportinfrastructuur
 
Heel wat scholen stellen hun sportzaal open buiten de schooluren. Soms is dat praktisch niet mogelijk. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten om hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs.
 
Via geselecteerde pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding op zoek gegaan naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten over drie jaar.
 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor die projectoproep 2 miljoen 370 000 euro.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding preventieadviseur niveau 3 schooljaar 2016-2017
 
Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de vijftiende keer de cursus ‘Basiskennis Preventieadviseur Interne Dienst' (informeel ook wel 'Preventieadviseur niveau 3' genoemd). Meer informatie over de cursus en gelegenheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe informatiewebsite voor Ondernemingsraad en Comité PBW
 
De FOD Werkgelegenheid lanceerde op het einde van vorig schooljaar een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Op de website vind je inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité PBW.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afscheid van Lieve Van Camp en Erik Kuypers
 
Lieve Van Camp en Erik Kuypers verlaten de Dienst Bestuur & organisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2016-2017
 
De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en –uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijskoepels dat eind september 2016 plaatsvindt.
 
Dit zijn de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing basispakket personeelsadministratie basisonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een basispakket personeelsadministratie gewoon basisonderwijs aan waarbij (beginnende) directeurs en administratief medewerkers van basisscholen zicht krijgen op de verschillende fasen in de loopbaan van personeelsleden en de regelgeving in verband met hun rechtspositie.
 
De basisbeginselen van de personeelsreglementering worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Daarbij maak je op een concrete manier kennis met de mededelingen en modellen over personeelsreglementering die je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen terugvindt.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Als school omgaan met de onrust in de Turkse gemeenschap
 
In de loop van deze vakantie ondernam het leger in Turkije een couppoging. Sommige leerlingen hebben die poging van nabij meegemaakt, andere hebben het nieuws van familie of uit de media. De couppoging zorgt voor onrust en leidt tot sterke polarisatie in de Turkse gemeenschap, ook in Vlaanderen. Daarenboven verwijt de Turkse staat het Westen dat het de coupplegers steunde.
 
Zitten er op je school leerlingen met een Turkse achtergrond, dan komt het onderwerp allicht ter sprake bij de start van het schooljaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigen attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
 
De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 principieel een ontwerp van besluit goedgekeurd zodat een attestwijziging bij een bestaand (inschrijvings)verslag in de loop van het schooljaar mogelijk wordt. Maar dat blijft beperkt tot een limitatieve lijst van situaties. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn die mogelijkheden ontoereikend. Daarom hebben we een protocol van niet-akkoord onderschreven.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing anderstalige nieuwkomers
 
Het Centrum voor Taal en Onderwijs, verbonden aan de KU Leuven, werkte voor ons een traject op maat uit rond de opvang van anderstalige nieuwkomers in het lager en het secundair onderwijs. Hoe bereid je een warm onthaal voor? Hoe organiseer je onthaalonderwijs? Hoe zit dat nu feitelijk met alfabetiseren van oudere nieuwkomers? Hoe kan je differentiëren in de klas en welk lesmateriaal is best geschikt om het taalverwervingsproces op de meest efficiënte manier te stimuleren? Op deze en andere prangende vragen biedt dit project alvast een resem antwoorden. Voor basisonderwijs ligt de focus op het onthaal van kinderen in een bestaande klas. Voor secundair onderwijs focussen we op beginnende OKAN-leerkrachten.
 
Inschrijven voor deze nascholing in jouw regio kan nog steeds:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing gelijke onderwijskansen- en diversiteitsbeleid in het buo
 
De nascholing introductie in het gelijke onderwijskansen- en diversiteitsbeleid in het buo op 4 oktober 2016 in Brussel geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid. Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit ondersteunen? We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door. We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook de rol van de leidinggevende in het GOK-beleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Oprichting expertenpool NT2: stel je nu kandidaat!
 
Om leraren Nederlands tweede taal (NT2) in het volwassenenonderwijs te ondersteunen in hun professionalisering en in te spelen op hun huidige en toekomstige noden, hebben de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO!, POV, OVSG en Katholiek Onderwijs Vlaanderen afgesproken om netoverschrijdend een NT2-expertenpool aan te leggen. Leraren en coördinatoren die expertise hebben in verschillende domeinen en bereid zijn workshops te verzorgen voor (beginnende) NT2-leraren, kunnen zich kandidaat stellen via het onlineformulier 'Inschrijving expertenpool NT2' en dat tot 30 september 2016.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingen introductiesessie interdiocesane proeven staan open
 
Voor de zomervakantie kondigden we de algemene infosessie over de interdiocesane proeven (IDP) al aan. Tijdens de sessie staan we onder andere stil bij de rol van IDP in het grotere geheel van interne kwaliteitsontwikkeling en bieden we handvatten voor het analyseren van de resultaten.
 
Nam je nog niet eerder deel aan een algemene infosessie en ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van IDP, dan ontmoeten we je graag.
 
Wanneer? Dinsdag 27 september 2016 van 9.30 uur tot 12.00 uur
 
Waar? Guimardstraat 1, 1040 Brussel, zaal ‘Orangerie’
 
Voor wie? Maximaal twee leden van het schoolteam. De sessie is uitsluitend bedoeld voor scholen die nooit eerder een algemene introductiesessie gevolgd hebben!
 
Hoe inschrijven? Je kunt je inschrijven via de inschrijvingsmodule 'Introductiesessie interdiocesane proeven'.
 
Meer info over onze proeven vind je op de IDP-website. Neem zeker een kijkje, de website werd recent in een nieuw kleedje gestopt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Dienst Identiteit & kwaliteit op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2016 heeft de Dienst Identiteit & kwaliteit een tweedaagse vorming. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook