Dit is Nieuwsbrief 84 van 1 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 84 van 1 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Internaten dragen bij tot succesvolle ontwikkeling van jongeren
►  Groei naar ondersteuningsnetwerken komt verder op gang
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 2
►  Stand van zaken decretaal initiatief in het kader van BOS
Personeel
►  VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen
►  Overzicht verlofstelsels aangepast
Lerenden
►  Nascholingstraject ‘M-decreet: motor, motivatie en mogelijkheden’
►  Onderzoek naar leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden: scholen gezocht!
Curriculum & vorming
►  Inschrijving laatstejaars bij VDAB
►  Geüpdatete versie van ondersteuningsmatrix autisme
►  HBO5 verpleegkunde en toegang tot het beroep van verpleegkundige
►  Dertien leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs bij de inspectie ingediend
 
 
 

   Algemeen

 
 
Internaten dragen bij tot succesvolle ontwikkeling van jongeren
 
Internaat   Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op 30 mei 2017 de campagne 'Mijn succes? Het internaat!' in het internaat Regina Caeli in Dilbeek. Zo willen we de internaatswerking in de kijker zetten en komaf maken met het vooroordeel dat internaten ouderwets zijn. Internaten zijn eigentijds en dragen bij aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen. Verschillende bekende Vlamingen die zelf op internaat gezeten hebben of zitten, verleenden hun medewerking: Matteo Simoni, Clara Cleymans, Jeroen Meus en Jannes Coessens. Zij prijken op de affiches en in de video’s getuigen ze over hun internaatstijd.  
 
Het eerste campagnefilmpje kun je bekijken op Facebook en Twitter. Het kan ook gedeeld worden. In de loop van de maand juni verschijnen ook de andere filmpjes online. Op www.internaat.be kun je alle informatie over de campagne, posters en de filmpjes nu al terugvinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Groei naar ondersteuningsnetwerken komt verder op gang
 
In elke regio wordt er op dit moment, op initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst, hard gewerkt om de ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen concreet vorm te laten krijgen. Hierbij zal maximaal voorzien worden in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. We willen de bestaande samenwerkingsvormen tussen de scholen, ook van verschillende netten, honoreren en waar mogelijk verder uitdiepen. De komende dagen zullen we voorstellen lanceren over welke concrete scholen gewoon en buitengewoon onderwijs precies deel uitmaken van welke ondersteuningsnetwerken. Op dat moment zal elke school met kennis van alle betrokken partners kunnen aangeven of ze al dan niet deel wil uitmaken van een specifiek ondersteuningsnetwerk. Het is de bedoeling dit alles rond te hebben tegen 15 juni. Tot dan willen we je vragen geen concrete engagementen aan te gaan.
 
Bijkomend willen we meedelen dat er op vrijdag 2 juni een nieuwe omzendbrief zal gepubliceerd worden over de vorming van deze ondersteuningsnetwerken. Die omzendbrief bevat een bijlage waarop de samenstelling genoteerd wordt van de ondersteuningsnetwerken. Louter omwille van pragmatische redenen en om vanuit AgODi vlot te kunnen communiceren met het ondersteuningsnetwerk heeft AgODi er in deze startfase voor gekozen om te werken met een contactschool in het ondersteuningsnetwerk. Belangrijk hierbij is dat deze contactschool niet beschouwd mag worden als de school die de leiding heeft over het ondersteuningsnetwerk, maar in deze aanvangsfase enkel dient om de communicatie tussen AgODi en het ondersteuningsnetwerk te faciliteren. We willen nogmaals het belang benadrukken van de co-creatie en het evenwaardige partnership tussen de scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 

Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 31 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Kansarme leerlingen in secundair onderwijs
 
► 
 
Ramadan-tips in onderwijsblad Klasse
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 2
 
Zoals we vorige week in de nieuwsbrief meldden, treden de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 op 30 juni 2017 in werking. Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen. Deze week bespreken we het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen, het uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de prijsvaststelling.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stand van zaken decretaal initiatief in het kader van BOS
 
bos   Op woensdag 17 mei en op dinsdag 30 mei 2017 vonden er op initiatief van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement hoorzittingen over BOS plaats. Respectievelijk de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties werden gehoord. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen namen Lieven Boeve, directeur-generaal, en Roger Haest, voorzitter van vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee, het woord. Tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat een alomvattend decreet rond bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting moeilijk ligt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen
 
Op de meeste vragen die kunnen rijzen bij de stelsels 'verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte' en 'langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen', kun je een antwoord vinden in de nieuwe mededeling over die stelsels. Je vindt ze op onze website onder het thema Verloven (gezondheidsgerelateerd). Ze bieden een aanvulling bij de ministeriële omzendbrief over die onderwerpen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overzicht verlofstelsels aangepast
 
De mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels in 2017-2018' werd deze week aangepast op basis van de informatie die we onlangs via de ministeriële omzendbrieven en via informele contacten met de overheid vernomen hebben. Je vindt ze op onze website onder het thema Verloven (vrijwillig). De aanpassingen werden gearceerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nascholingstraject ‘M-decreet: motor, motivatie en mogelijkheden’
 
Daagt het M-decreet jou en je collega’s uit om je competenties te verbreden en te verdiepen? Het partnerschap van Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen & Pedic en Pedagogische begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent organiseert voor jou een gratis nascholingstraject. We organiseren in juni drie infomomenten in de Arteveldehogeschool waar je uitgebreide info over het traject krijgt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek naar leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden: scholen gezocht!
 
TALENT is een grootschalig interuniversitair project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) dat tot doel heeft om de ontwikkeling van leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden te stimuleren. Momenteel is het onderzoeksteam op zoek naar scholen die aan dat onderzoek willen meewerken. In ruil voor jouw medewerking krijgt je school als eerste toegang tot het professionaliseringstraject dat de onderzoekers, samen met de pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB’s en de lerarenopleidingen, ontwikkelen. Interesse of meer informatie?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inschrijving laatstejaars bij VDAB
 
Zitten je leerlingen in hun laatste jaar? Omdat het einde van het schooljaar stilaan in zicht komt, willen we graag extra aandacht vragen voor het belang van inschrijving bij de VDAB van de laatstejaarsleerlingen. Zij kunnen zich nu al inschrijven als werkzoekende schoolverlater! Je vindt alle voordelen van een vroege inschrijving en extra informatie op de onderwijspagina van de VDAB.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geüpdatete versie van ondersteuningsmatrix autisme
 
autisme   Onder de ijsberg kijken? Het gedrag van je leerlingen met autisme begrijpen? De ondersteuningsmatrix Autisme-Revisie (OM ASS-R) is een instrument dat op basis van zes parameters (zintuiglijke prikkelverwerkingsocio-emotionele ontwikkelingcommunicatieleervermogenzelfstandig en zelfredzaam handelenomgaan met veranderingen) het gedrag en de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme of een vermoeden van autisme in kaart wil brengen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
HBO5 verpleegkunde en toegang tot het beroep van verpleegkundige
 
verpleegkunde   Naar aanleiding van een artikel van Ellen De Wandeler in het tijdschrift Nursing groeit er in het werkveld opnieuw onrust. De vraag leeft of huidige en toekomstige studenten van de opleiding HBO5 verpleegkunde wegens de recente EU-regeling nog als verpleegkundige kunnen afstuderen en dus een visum ontvangen dat toegang geeft tot het beroep.
 
Wij ontvingen geen tegenindicaties dat het engagement van de Vlaamse regering ten aanzien van het verpleegkundig profiel op niveau 5 zou zijn gewijzigd. We gaan er dan ook van uit dat, zolang er onduidelijkheid is over de toekomstige profielen in de gezondheidszorg, de huidige en toekomstige afgestudeerden aan de huidige visum-voorwaarden blijven voldoen. We betreuren de onrust die dergelijke berichtgeving met zich meebrengt. Uiteraard volgen we het dossier op de voet.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dertien leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs bij de inspectie ingediend
 
De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) dienden op 31 mei 2017 vier nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs ter goedkeuring bij de inspectie in.
 
Daarnaast werden ook negen leerplannen binnen de studiegebieden Meubelmakerij en Schrijnwerkerij die vorig schooljaar een voorlopige goedkeuring kregen, opnieuw ingediend met het oog op het verkrijgen van een definitieve goedkeuring.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook