Dit is nieuwsbrief 202 van 28 mei 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Al onze informatie over corona kun je ook terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 202 van 28 mei 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Al onze informatie over corona kun je ook terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Pilootproject digitaal netwerk voor leraren
►  Bezorg ons je mening over 'In dialoog'
►  Netwerkorganisatie in beeld: Kristof Benoot
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Uitnodiging ZOOM-meeting voor besturen
►  Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs versneld melden aan AGODI
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Giften in natura aan scholen en schenkingen aan DigitalForYouth
►  Vorming masterplanning schoolinfrastructuur vanaf eind september 2020
Personeel
►  Vervangingen in juni
►  Lerarenplatform vanaf 1 september 2020
►  Extra benoemingen op 1 januari 2021
►  Afschaffing niet-ingevulde vervangingen
►  Heractivering Vlaamse Reaffectatiecommissie
Lerenden
►  Maximale slaagkansen voor uitgesloten leerlingen
►  Ex-OKAN-leerlingen evalueren en delibereren
►  Update “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”
Curriculum & vorming
►  Online nascholingen ‘digitale leerplantool’
Identiteit & kwaliteit
►  Verander de wereld, begin bij jezelf! Vanuit je kot en van achter je scherm.
►  Leeftocht juni 2020: volhouden
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Pilootproject digitaal netwerk voor leraren
 
De coronacrisis stelt iedereen in het onderwijs voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd hebben jij en je team net daardoor de voorbije maanden ook de meest uiteenlopende ervaringen kunnen opdoen, bijvoorbeeld met het gebruik van digitale systemen. We hoeven je daarom ongetwijfeld niet te overtuigen van het belang en de meerwaarde om leraren online met elkaar in contact te brengen. Daarom gaat de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag van start met het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We bouwen daartoe samen met de leraren van onze scholen een laagdrempelig digitaal platform uit dat leraren in verbinding stelt met collega’s over de grenzen van de eigen school en regio heen. Het Lerarennetwerk werkt als een interactief platform, waar leraren samen materiaal ontwikkelen, elkaar inspireren, met elkaar overleggen en interessante materialen voor de concrete onderwijspraktijk delen. Zo willen we ook inspelen op de verdere digitalisering van het onderwijsveld.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezorg ons je mening over 'In dialoog'
 
in dialoog  
 
Tweemaandelijks versturen we het tijdschrift 'In dialoog' naar onze leden. Om het tijdschrift zo relevant en aantrekkelijk mogelijk te maken voor jou, verzamelen we jouw mening over de inhoud, vorm en het doel.
 
Bezorg ons je mening en vul onze enquête in. De enquête duurt slechts 5 minuten. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Kristof Benoot
 
Kristof Benoot  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Kristof Benoot, directeur van Vrije Basisschool Sint-Pieter in Oostkamp, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar bij de bespreking van de begrotingscontrole en het programmadecreet op 14 mei 2020.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een kort commentaar van de plenaire vergadering van 20 mei 2020 bij:
 
 
► 
 
het voorstel van decreet II n.a.v. de coronacrisis
 
► 
 
de voorstellen van resolutie hoger onderwijs n.a.v. de coronacrisis 
 
► 
 
de actuele vragen over de heropening en de meest kwetsbare leerlingen
 
We bezorgen je de actuele vragen die minister van Onderwijs Ben Weyts beantwoordde op 27 mei 2020:
 
 
► 
 
heropening, soepelere oppervlakte- en afstandsregels en communicatie
 
► 
 
corona en studenten hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider secundair onderwijs Nederlands, taal en OKAN regio Antwerpen
 
► 
 
vakbegeleider fysica en STEM regio Antwerpen
 
Ook volgende vacatures brengen we graag nog eens onder de aandacht:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider domein economie en organisatie regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
pedagogisch begeleider domein STEM regio Oost-Vlaanderen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw Katholieke Scholen Regio Waasland zoekt een directeur voor de basisschool Don Bosco in Sint-Niklaas.
 
► 
 
De vzw Sint-Leo Hemelsdaele zoekt een directeur bovenbouw aso in Brugge.
 
► 
 
De vzw Vrij Secundair Onderwijs Poperinge Sint-Bertinus zoekt een internaatbeheerder in het Internaat Poperinge Ten Bunderen in Poperinge.
 
► 
 
De vzw WICO zoekt een directeur voor de domeinen ’Kunst en Creatie’ en ‘Taal en Cultuur’ voor WICO Campus Overpelt.
 
► 
 
De vzw Karel de Goede zoekt twee directeurs bao in Assebroek en Sijsele en een directeur so in Brugge.
 
► 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een halftijds technisch adviseur auto–fietsen voor het Don Bosco Technisch Instituut in Hoboken.
 
► 
 
Het schoolbestuur VITO vzw zoekt een halftijds technisch adviseur elektriciteit/elektronica in Hoogstraten.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Uitnodiging ZOOM-meeting voor besturen
 
Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane Zoom-meeting.
 
In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:
 
 
► 
 
Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden
 
► 
 
Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs versneld melden aan AGODI
 
In de Omzendbrief BaO/2005/11 en op de website Katholiek Onderwijs Vlaanderen lees je dat de gewijzigde of ongewijzigde samenstelling van de scholengemeenschappen basisonderwijs (legislatuur 2020-2026) ten laatste 15 juni 2020 gemeld wordt aan AGODI.
 
AGODI doet een oproep om de melding zo snel mogelijk in te dienen. Scholen en scholengemeenschappen vragen nu al naar de omvang van de puntenenveloppe. AGODI kan deze berekening pas maken als het een volledig zicht heeft over alle te vormen scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021.
 
Voor de melding gebruik je het document bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 27 mei 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 72 subsidiedossiers goed voor in totaal 10 941 006,34 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Bekijk het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Giften in natura aan scholen en schenkingen aan DigitalForYouth
 
Wie een gift in natura doet aan een school, kan onder bepaalde omstandigheden een belastingvoordeel krijgen.
 
Giften in speciën van 40 euro of meer aan DigitalForYouth geven recht op een fiscaal attest.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming masterplanning schoolinfrastructuur vanaf eind september 2020
 
De vorming rond masterplanning schoolinfrastructuur stond gepland in mei 2020. Corona stak daar een stokje voor, maar we plannen deze opnieuw in het najaar van 2020.
 
We contacteerden vorige week de ingeschrevenen van de sessies in mei 2020. Daarnaast zijn er nog een aantal plaatsen vrij en de inschrijvingen voor het initiatief in het najaar van 2020 staan open. Door de grote interesse plannen we een vijftal sessies, twee overdag en drie avonden. Maak snel je keuze!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in juni
 
Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen. Deze bepaling geldt niet voor het ambt van administratief medewerker, maar wel voor alle andere wervingsambten in het (buitengewoon) secundair onderwijs en de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenplatform vanaf 1 september 2020
 
In het basisonderwijs zullen voor het schooljaar 2020-2021 de lerarenplatformen verdergezet worden. De startdatum van 1 oktober wordt vervroegd naar 1 september. De overheid vermindert het aantal voltijdse equivalenten in het lerarenplatform, zodat de vervroegde startdatum van 1 september geen budgettaire impact heeft. Het pilootproject van de lerarenplatformen in het secundair onderwijs werd na evaluatie door de overheid stopgezet.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra benoemingen op 1 januari 2021
 
Het schoolbestuur moet, met het oog op benoeming op 1 januari 2021, de betrekkingen van vastbenoemde leraren die een deeltijds of voltijds verlofstelsel (AVP, VVP of detachering) voor een volledig schooljaar opnemen vacant verklaren. De overheid voerde in 2018 een soortgelijke maatregel in, maar in tegenstelling tot 2018 moet het schoolbestuur nu alle betrokken uren vacant verklaren en geldt de beperking van 33 % tot 50 % niet.
 
Bovendien kan ook in overgedragen uren worden benoemd. In onze mededeling “Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020” (beschikbaar vanaf de eerste week van juli) zullen we hierover uitvoeriger informeren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afschaffing niet-ingevulde vervangingen
 
Vanaf 1 juli 2020 vervalt de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs om te zetten in vervangingseenheden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is het dus niet meer mogelijk om deze eenheden in te zetten om de schoolwerking te ondersteunen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heractivering Vlaamse Reaffectatiecommissie
 
De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die terbeschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Maximale slaagkansen voor uitgesloten leerlingen
 
In de nieuwsbrief van 19 mei deelden we mee dat de uitwerking van een definitieve uitsluiting uitgesproken sinds 1 februari, door de coronacrisis decretaal werd verdaagd naar 31 augustus. Leerlingen die geen nieuwe school hebben gevonden, kunnen dus terug terecht op de eigen school.
 
Dat zij, net als de andere leerlingen, de lessen blijven volgen, en op het einde van het schooljaar een studiebekrachtiging krijgen, beantwoordt het best aan hun recht op deelname aan het geheel van de lessen en activiteiten en de evaluatie (dat het decreet wil waarborgen).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ex-OKAN-leerlingen evalueren en delibereren
 
De ex-OKAN-leerling heeft in de coronatijd via onderwijs op afstand verder gewerkt aan zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid. Toch heeft de leerling in deze periode vaak minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving en minder de Nederlandse taal gehoord, gelezen, gesproken en geschreven. Dit heeft invloed op zijn tweedetaalverwerving.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”
 
Nu heel wat secundaire scholen overwegen om door de coronacrisis gebruik te maken van flexibele leertrajecten, hebben we de mededeling "Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs" (die in herwerking was) geüpdatet op basis van aangepaste regelgeving en concrete ervaringen van scholen de voorbije jaren.
 
Wanneer scholen beslissen om voor alle leerlingen van een bepaald structuuronderdeel de studiebekrachtiging uit te stellen tot het einde van het tweede leerjaar van de graad, wijzen we op een aantal aandachtspunten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Online nascholingen ‘digitale leerplantool’
 
Wil je meer weten over het praktisch gebruik van de digitale leerplantool LLinkid?  Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert enkele online nascholingen om jou daarbij te ondersteunen. Schrijf je in.
 
Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar lut.favoreel@katholiekonderwijs.vlaanderen of carl.snoecx@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Verander de wereld, begin bij jezelf! Vanuit je kot en van achter je scherm.
 
rainbow   Unicef  trok onlangs aan de alarmbel: miljoenen kinderen lopen een hoger risico op grensoverschrijdend gedrag, haatberichten en cyberpesten nu ze meer online zitten door de lockdown. Het zijn gevaren die we al kenden. Het gebrek aan begeleiding of toezicht in de huidige preteaching-situatie maken de leerlingen extra kwetsbaar voor dergelijke risico’s.
 
Sociale media bieden echter ook heel wat kansen om een positieve boodschap te verspreiden. Op die manier kunnen leerlingen digitaal burgerschap ontdekken. We ondersteunen je graag met tips en lesideeën over de valkuilen maar ook de kansen van sociale media. Zo maken we van sociale media een positief verhaal én vormen we leerlingen op vlak van mediageletterdheid en burgerschapsvorming.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht juni 2020: volhouden
 
Leeftocht  
 
Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. Hans van Munster
 
Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Ben jij iemand die beschikt over ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur … maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is deze expertopleiding iets voor jou (start september 2020). In 10 modules staan we stil bij vragen zoals: wat is cultuur? Waar komt cultuur vandaan? Waarom is leren met, over, door cultuur zo belangrijk? In de opleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk. Ontdek het programma en schrijf je snel in (t.e.m. 15 juni).
 
► 
 
Boekies is bedoeld als online schoolbibliotheek waarmee leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar optimaal gestimuleerd worden leeskilometers te maken, op school, maar zeker ook thuis. Je kunt Bookies nu gratis uitproberen tot eind augustus.
 
► 
 
Met het project ‘other talk’ wil Stamp Media in kaart brengen hoe jongeren naar media en migratie kijken en op welke manieren ze informatie verwerven. Daarvoor zijn ze op zoek naar leraren in het secundair onderwijs die de enquête met hun leerlingen willen invullen. Ze bezorgen je een brief met meer informatie over het onderzoek, de praktische kant en de link naar de enquête. Daarnaast vind je ook de vragenlijst terug.
 
► 
 
Naar aanleiding van de stapsgewijze heropening van de scholen geeft Studio Globo een digitaal applaus aan alle leraren en leerlingen. Ze vieren dat we terug samen naar school gaan en roepen op om te volharden in de inspanningen om alle kinderen en jongeren te bereiken. Post voor 1 juni een foto of een filmpje met de slogan Ik duim voor jou! op de sociale media. TikTok, Facebook, Instagram, Youtube ... Zet zeker de hashtag #ikduimvoorjou bij het bericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
De Centrale diensten van Broeders van Liefde zoeken een projectleider.
 
► 
 
Welzijnszorg vzw zoekt een tijdelijke projectmedewerker om trajecten te begeleiden in basis en secundaire scholen van Oost- en West-Vlaanderen voor het project “Samen tegen onbetaalde schoolfacturen” (STOS).
 
► 
 
AHOVOKOS zoekt een:
 
► 
 
vakverantwoordelijke Engels (detachering)
 
► 
 
vakverantwoordelijke geschiedenis en kunstgeschiedenis (detachering)
 
► 
 
medewerker 3de graad bso Assessment Kantoor (detachering)
 
► 
 
examinator Engels (detachering 20 %)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook