Dit is nieuwsbrief 215 van 1 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 215 van 1 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacature voltijds stafmedewerker secundair onderwijs
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Kortere quarantaineperiode voor hoogrisicocontacten
►  Zijn stagebegeleiders essentiële derden of niet?
►  Nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen in de maak
►  Huursubsidie en de wetgeving overheidsopdrachten
►  Registreer je strategische en operationele inkopers
►  Netwerkgroepen rond inkoopbeleid en beheer van raamovereenkomsten
►  Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school
►  Oktober, maand van de cybersecurity
►  Hoe kun je als bestuur optimaal functioneren als team?
Personeel
►  Corona-ouderschapsverlof
►  Samenwerkingsplatformen ICT - deadline 15 oktober
►  Actualisering mededelingen
►  Prikbord 2020-2021
Lerenden
►  Aanwending van de puntenenveloppe zorg voor leerlingondersteuning
►  Evalueren en delibereren in de basisopties van het tweede leerjaar
►  Correctie nieuwsbericht IRIS-platform
Curriculum & vorming
►  Uitbreiding Zin in leren! Zin in leven! 0-2,5 is definitief
►  Onderzoek naar de evaluatie van muzische vorming in het basisonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht oktober 2020: zingeving en spiritualiteit beleven
►  Oktobercampagne Missio
►  Iedereen feest! De jaarkalender voor 2021 is er
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag over onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
Commissie onderwijs  
 
We geven een persoonlijke impressie mee van:
 
 
► 
 
de hoorzitting over digitale platformen lesmateriaal en -inspiratie in de Commissie Onderwijs van 24 september 2020;
 
► 
 
de gedachtewisseling over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 in de Commissie Onderwijs van 24 september 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds stafmedewerker secundair onderwijs
 
Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als: voltijds stafmedewerker secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
 
► 
 
CVO LBC Sint-Niklaas zoekt een coördinator NT2.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een praktijklector (Bio)wetenschappen - 100% en een stafmedewerker Online Hulpverlening- 100%.
 
► 
 
Odisee, de co-hogeschool, zoekt een jurist.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Kortere quarantaineperiode voor hoogrisicocontacten
 
Vanaf vandaag 1 oktober gelden er nieuwe quarantainemaatregelen voor hoogrisicocontacten. Zij gaan meteen in quarantaine voor zeven dagen te tellen vanaf het moment van het laatste contact met de besmette persoon. Zij laten zich testen op de vijfde dag van hun quarantaine. Stel dat het laatste contact plaats vindt op 5 oktober, dan gaat het hoogrisicocontact in quarantaine tot zeker 12 oktober. De test vindt plaats op de vijfde dag, dus op 10 oktober. Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag. Op 13 oktober mag het hoogrisicocontact dus terug naar school of naar het werk. Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Na die verlengde quarantaine en op voorwaarde dat de besmette persoon nog steeds symptoomvrij is, stopt de quarantaine zonder bijkomende test.
 
De beslisbomen die het Vrij CLB Netwerk gebruikt, zijn ondertussen ook aangepast: beslisboom kleuteronderwijs en beslisboom lager- en secundair onderwijs. Vanaf vandaag houdt het Vrij CLB Netwerk ook rekening met correct gedragen mondmaskers die mond én neus bedekken om het onderscheid te bepalen tussen een hoog- en een laagrisicocontact. Meer informatie vind je op onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zijn stagebegeleiders essentiële derden of niet?
 
Stagebegeleiders van leraren in opleiding zijn wel degelijk essentiële derden. Zij staan niet als dusdanig vermeld in de veiligheidsdraaiboeken, maar mogen vast en zeker tot de essentiële derden worden gerekend. Minister Ben Weyts heeft dat recentelijk schriftelijk aan ons bevestigd. Meer informatie over essentiële en niet-essentiële derden vind je op onze website.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen in de maak
 
Brand   De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan ten einde. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.
 
We werken aan een globaal basispakket verzekeringen bestaande uit brand, schoolpolis, BA-bestuurders, arbeidsongevallen en rechtsbijstand waarvoor schoolbesturen éénmalig kunnen intekenen. Bijkomend zullen schoolbesturen optioneel kunnen kiezen voor verzekeringen alle risico’s elektronica, reisverzekering, omnium beroepsopdrachten, autoverzekeringen en cyberverzekering.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huursubsidie en de wetgeving overheidsopdrachten
 
Naast reguliere financiering, DBFM en energieleningen kun je bij AGION ook terecht voor huursubsidies. Voor een aantal specifieke projecten is huur de meest aangewezen oplossing.
 
Een volgende ronde huursubsidies wordt begin 2021 verwacht. We weten nog niet aan welke voorwaarden die oproep zal verlopen. Eerst is immers nog een evaluatie van de huursubsidiepiste voorzien. Die evaluatie leidt waarschijnlijk tot aanpassingen aan het afsprakenkader.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Registreer je strategische en operationele inkopers
 
In het najaar lanceren we opnieuw een aantal raamovereenkomsten. Je zult deze keer digitaal kunnen intekenen. Om vlot bestellingen te kunnen doorgeven aan onze contractanten, ontwikkelen we een nieuw softwareplatform.
 
Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk om voorafgaandelijk als bestuur, onderwijsinstelling of andere organisatie jouw strategische en/of operationele inkoper(s) te registreren via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op die webpagina vind je ook een uitgebreide handleiding.
 
Neem nu al even de tijd om die registratie in orde te maken!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkgroepen rond inkoopbeleid en beheer van raamovereenkomsten
 
Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. De strategische inkopers en wie met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie. Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen bijeenkomsten van netwerkgroepen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school
 
Vanaf oktober 2020 hernemen we de basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid in digitale vorm.
 
De opleiding reikt je de nodige kennis en vaardigheden aan om het beleid rond informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen. Het volgen van de opleiding is ook een voorwaarde om van de diensten als DPO gebruik te kunnen maken vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Heeft jouw school nog geen aanspreekpunt informatieveiligheid bij ons geregistreerd? Schrijf snel in of contacteer dpo@katholiekonderwijs.vlaanderen om de registratie in orde te maken!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oktober, maand van de cybersecurity
 
Poster  
 
Cybersecurity is een gedeelde verantwoordelijkheid. De Europese maand van de cyberbeveiliging is de jaarlijkse bewustmakingscampagne van de EU die elk jaar in oktober plaatsvindt.
 
Het doel is het bewustzijn van cyberveiligheidsbedreigingen te vergroten door educatie en het delen van goede praktijken. Aanvallen van malware, phishing, ransomware en DDoS richten steeds meer schade aan.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe kun je als bestuur optimaal functioneren als team?
 
Wil je te weten komen hoe je bewust, efficiënt en effectief kunt samenwerken als team bestuurders om het beste uit het team en uit elk van zijn leden te halen? Dan is deze vorming een echte aanrader.
 
Stefan Decuyper neemt de deelnemers mee in de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek rond High Impact Teaming. Er wordt ook gewerkt met praktijkverhalen en cases om te reflecteren over de eigen teamwerking.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Corona-ouderschapsverlof
 
Het corona-ouderschapsverlof eindigde op 30 september 2020. Over een mogelijke verlenging van deze maatregel is er nog steeds geen duidelijkheid. Als de federale regering hiertoe eerstdaags een beslissing neemt, kan de Vlaamse regering in navolging daarvan beslissen om ook in het Vlaams Onderwijs het corona-ouderschapsverlof te verlengen. Voorlopig kan geen verlenging of nieuwe aanvraag corona-ouderschapsverlof ingediend worden. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenwerkingsplatformen ICT - deadline 15 oktober
 
Op 1 september 2020 is voor de samenwerkingsplatformen ICT een nieuwe periode van zes schooljaren van start gegaan. De vorming, bestendiging, wijziging of stopzetting van het samenwerkingsplatform, ook indien dit platform samenvalt met de scholengemeenschap, moet vóór 15 oktober 2020 gemeld worden via het formulier in bijlage bij de omzendbrief GD/2003/04
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisering mededelingen
 
We actualiseerden de mededelingen: 
 
 
► 
 
voordrachtgevers, overdacht van uren-leraar en duaal lesgeven in het secundair onderwijs;
 
► 
 
voordrachtgevers en overdracht van uren-leraar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
 
De wijzigingen hebben enerzijds te maken met het uitbreiden van het systeem voordrachtgevers naar alle onderwijsniveaus en anderzijds het implementeren van het project duaal lesgeven. Ook de contracten die afgesloten worden met de voordrachtgevers of organisaties kregen een volledige update. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2020-2021
 
De eerste maand van het schooljaar is achter de rug. Voor een aantal scholen is de zoektocht naar uren-leraar om alle opdrachten in te vullen echter nog niet voorbij. Scholen kunnen uren overdragen naar het volgende schooljaar (‘bufferen’) maar zij kunnen die ook overdragen naar andere scholen die ze op dat ogenblik meer dan nodig hebben. Dit gebeurt al jaren als algemeen solidariteitsprincipe. De ontvangende school verbindt zich ertoe om die uren het daaropvolgend schooljaar terug te bezorgen. 
 
We doen nogmaals een oproep om beschikbare uren-leraar aan ons te melden zodat wij via het prikbordinitiatief onze makelaarsrol kunnen vervullen en andere scholen kunnen helpen. Hoe sneller we een aanbod krijgen, hoe sneller iedereen uit de zorgen is. Je kunt jouw aanbod melden aan Guy Debusschere
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanwending van de puntenenveloppe zorg voor leerlingondersteuning
 
We communiceerden eerder al dat er extra middelen worden geïnvesteerd in het basisonderwijs via een verhoging van de zorgenveloppe. Vanaf dit schooljaar 2020 – 2021 moeten de middelen van de zorgenveloppe voor minstens 20 procent aangewend worden voor leerlingenondersteuning in de klas. Dit percentage zal in het schooljaar 2021-2022 stijgen naar 25 procent, in het schooljaar 2022-2023 stijgen naar 30 procent en in het schooljaar 2023-2024 naar 35 procent.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evalueren en delibereren in de basisopties van het tweede leerjaar
 
Dit schooljaar startten de scholen in het tweede leerjaar A en B met de nieuwe basisopties in het gemoderniseerde secundair onderwijs. De voorbije weken merkten we dat er vele vragen leven over de evaluatie en deliberatie: kunnen we punten geven voor de vakken van de basisoptie? Welke gevolgen heeft dit voor de deliberatie? Zijn de resultaten louter adviserend? Of kunnen de resultaten ook meegenomen worden in de motivering van een eventueel oriënteringsattest B?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Correctie nieuwsbericht IRIS-platform
 
Refererend aan het bericht in Klasse-Schooldirect van 1 september 2020 met als titel 'Minder papierwerk met nieuwe IRIS-Platform' hebben wij in onze nieuwsbrief van vorige week gemeld dat de toegangsrechten voor het IRIS-Platform verleend worden via 'Mijn Onderwijs'. Intussen vernamen wij van de Edison Helpdesk dat dit niet juist is. Het toekennen van de rechten gebeurt niet via Mijn Onderwijs, maar via het Gebruikersbeheer https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Het stappenplan blijft ongewijzigd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Uitbreiding Zin in leren! Zin in leven! 0-2,5 is definitief
 
Cover uitbreiding  
 
Sinds augustus kun je de definitieve versie van de uitbreiding 0-2,5 terugvinden op de Zill-leerplansite. We pasten ondertussen ook de download aan. De pdf is afdrukbaar als aanvulling bij het leerplanboek.
 
De uitbreiding 0-2,5 is er gekomen zodat alle leerlingen les zouden kunnen krijgen vanuit eenzelfde doelkader, ook leerlingen met ontwikkelnoden die zich situeren onder de 2,5 jaar.
 
Dank aan alle betrokkenen die mee schreven aan de uitbreiding of er feedback op gaven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek naar de evaluatie van muzische vorming in het basisonderwijs
 
Volgens de Onderwijsspiegel van 2020 komt 65% van de doorgelichte scholen niet tegemoet aan de verwachtingen in verband met de evaluatie van muzische vorming. amber.deckers@student.luca-arts.be studente in de Educatieve Master voor Muziek en Podiumkunsten (LUCA School of Arts in Leuven) gaat op zoek naar betrouwbare, transparante en brede evaluatie-instrumenten en -procedures. Aan de hand van deze anonieme vragenlijst wil zij een waarheidsgetrouw beeld krijgen over de huidige manier van evalueren van muzische vorming in het basisonderwijs. Vul je deze in tegen dinsdag 20 oktober 2020? Dan zou je haar enorm vooruit helpen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is betrokken bij haar masterproef en hoopt hier ook van te leren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht oktober 2020: zingeving en spiritualiteit beleven
 
Leeftocht oktober 2020 cover  
 
Blauw
 
Zingeving en spiritualiteit geven een diepe vreugde. Ze wortelen ons stevig, zodat we ook in stormweer overeind blijven. Ze bieden een vaste ankerplaats in het woelige water van alledag.
 
Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oktobercampagne Missio
 
logo missio   Met het motto Van harte! nodigt Missio je in deze oktobercampagne uit tot een bijzondere verbondenheid met de Kerk in Liberia, maar ook met jezelf, met de mensen rondom je en met Jezus. Zo komen we samen tot liefdevolle relaties die ons vooruit stuwen in het leven en bovenal veel vreugde brengen. Verken het aanbod op www.missio.be. De webpagina met downloads bevat materiaal voor het werken met kinderen en jongeren.
 
Op 8 oktober 2020 verzorgt Nikolaas Sintobin een webinar over wat het vandaag betekent om te geloven in Jezus. Inschrijven via de website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Iedereen feest! De jaarkalender voor 2021 is er
 
Kalender   De nieuwe Iedereen Feest!-jaarkalender voor 2021 is natuurlijk een kalender maar niet zomaar een: hij vertelt je wie wat wanneer viert in België en wereldwijd, waarom we feesten, herdenken, mediteren, en hoe we dat doen. We leven immers in een kleurrijke, diverse samenleving en ook op school is dat zo. Deze kalender wordt er een handige leidraad.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
De Dag van de Wetenschap gaat dit jaar digitaal. Op zondag 22 november vorm je je woonkamer - in één muisklik - om tot atelier, laboratorium of science centre. Op het webplatform volg je alle onderzoeken en ontdekkingen mee vanop de eerste rij. Zelf bacteriën kweken? Duurzame huizen bouwen? Ontsnappen uit een medische escaperoom? Rondwandelen in foto’s? Of een kijkje nemen onder onze hersenpan? Er wachten tal van podcasts, workshops, games, webinars en 360°graden-tours op jong en oud. Check snel www.dagvandewetenschap.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook