Dit is nieuwsbrief 139 van 8 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 139 van 8 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuw telefoniesysteem voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Effecten van hertelling leerlingen op 1 oktober voor gewone secundaire scholen
►  Nieuw nummer van VONDeling verschenen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
Personeel
►  Vaste benoeming in wervingsambten
►  Opleidingen Arbeiders Vrij Gesubsidieerd Onderwijs
Lerenden
►  Voorstel van decreet over inschrijvingsrecht
►  Geen nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
►  Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
►  Lanceer mee de Samen Tegen Armoede campagne voor gelijke kansen in het onderwijs
Curriculum & vorming
►  Nieuwe leerplannen so algemene vorming
►  Scholen gezocht voor het uittesten van de nieuwe digitale leerplantool
►  Verplichte herevaluatie in buitengewoon onderwijs type basisaanbod
►  ErasDu, Europese stages voor duaal lerenden
►  Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
►  Nascholing modernisering so voor lerarenopleidingen
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht november 2018: schoonheid en verbeelding, uit de pas
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuw telefoniesysteem voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Met het oog op een optimale dienstverlening werd tijdens de herfstvakantie voor de diensten in de Guimardstraat een nieuw telefoniesysteem ingevoerd. Zoals bij elke nieuwe implementatie duiken er bij het inwerkingstellen echter onverwachte situaties en problemen op. Die zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en vragen om een aangepaste aanpak. We zoeken daarvoor zo vlug mogelijk naar gelijkgerichte oplossingen, en zijn ervan overtuigd dat die moeilijkheden eerstdaags van de baan zullen zijn.
 
We streven er naar al je vragen te beantwoorden en wie problemen zou ondervinden om een van onze medewerkers te contacteren, suggereren we om een e-mail te sturen (eventueel met de vraag om terug telefonisch contact op te nemen). Wij hopen te mogen rekenen op je begrip.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Effecten van hertelling leerlingen op 1 oktober voor gewone secundaire scholen
 
Onderwijsdecreet XXVIII voerde onder andere voor de gewone secundaire scholen een hertelling in van de regelmatige leerlingen in het eerste leerjaar A en B op 1 oktober van het betrokken schooljaar. Dat leverde voor meerdere van onze scholen een positief verschil op van in totaal meer dan duizend uren-leraar. Voor de betrokken leerlingen en leraren is dat uiteraard een sterke verbetering van de onderwijs- en leeromstandigheden.
 
Tegelijk vernamen we dat enkele secundaire scholen in totaal 210 uren-leraar moesten inleveren. Aldus werd de vrees bewaarheid die Katholiek Onderwijs Vlaanderen duidelijk had geformuleerd bij de onderhandelingen over het voorontwerp van OD XXVIII, maar die jammer genoeg niet ernstig werd genomen. Dergelijk verlies veroorzaakt enorme problemen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling verschenen
 
VONDeling   Het 28e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere actualia over Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS), informatie over vorming voor bestuurders en een artikel over de eerste Tienerschool.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs 
 
We bezorgen je
 
 
► 
 
een commentaar bij de gedachtewisseling over de methodologie en het procesverloop van de eindtermen eerste graad secundair onderwijs
 
► 
 
de behandeling van het ontwerpdecreet over duaal leren buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
de vragen om uitleg die op 25 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
► 
 
Slimme technologie en strijd tegen planlast
 
► 
 
Artsenquota
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 7 november 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Lerarentekort en lerarenloopbaanpact
 
► 
 
Hoogbegaafde leerlingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde zoekt een directeur voor Virgo.
 
► 
 
Vzw Crescendo Samen Groeien zoekt een directeur secundaire processen.
 
► 
 
Vzw S.O. Karel de Goede zoekt een directeur in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in Brugge.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een beleidsmedewerk(st)er/Business Partner HR.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
 
Speelplaats   In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) op vrijdag 9 november een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 
 
Ze stellen 1 miljoen euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vaste benoeming in wervingsambten
 
1 januari is de ingangsdatum voor de vaste benoeming in betrekkingen in wervingsambten die vacant zijn verklaard volgens de toestand van 15 oktober. We hebben onze mededelingen aangepast aan de gewijzigde benoemingsprocedure, en dat zowel voor het volwassenenonderwijs, voor het secundair onderwijs, voor het basisonderwijs als voor de internaten. Voor benoeming in selectie- en bevorderingsambten bestaat een afzonderlijke mededeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleidingen Arbeiders Vrij Gesubsidieerd Onderwijs
 
Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds organiseert ook in 2018-2019 opleidingen voor het arbeiderspersoneel. Zoals de voorbije jaren worden er modules poetstechnieken, onderhoudsmedewerker, busbegeleiding, schooltoezicht, kok en keukenmedewerker ingericht. Bekijk de extra informatie over die modules, de aanmeldingsprocedure of de contactgegevens. Sinds 2017 werd het aanbod uitgebreid met een opleiding tot taalcoach op de werkvloer.
 
Alle opleidingen worden aangeboden door Groep Intro en volledig gefinancierd door het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds. Daarnaast kan ook de kost van het gederfde loon teruggevorderd worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Voorstel van decreet over inschrijvingsrecht
 
Begin september bereikte de Vlaamse Regering een politiek akkoord over wijzigingen van de inschrijvingsregels voor het gewoon onderwijs (nieuwsbrief 132 van 13 september 2018). Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte intussen mee aan het advies dat de Vlaamse onderwijsraad op 25 oktober op eigen initiatief formuleerde. Dat advies gaat over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs. Daarin heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen, na raadpleging van haar interne overleg- en participatieorganen, de noden van haar leden, de mogelijke valkuilen, maar ook de sterktes van de voorziene hervorming ingebracht.
 
Op 26 oktober werd een voorstel tot decreet ingediend in het Vlaams Parlement.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
 
Het kabinet liet weten dat het voorstel tot definitieve open end-regeling voor de ondersteuning van het gewoon onderwijs door de zogenaamde kleine types (2019-2020) nog niet rijp is voor bespreking. De vergadering van 7 november werd geannuleerd. Nieuwe afspraak op 14 november.
 
Ons oog viel wel op een passage op p. 27 van de Beleidsbrief 2018-2019 van de Vlaamse minister van onderwijs waarin staat dat "de inspectie start met de voorbereiding om via co-creatie een referentiekader voor de ondersteuningsnetwerken te ontwikkelen". Wij zullen daarover op de stuurgroep om verduidelijking vragen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
 
We organiseren samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België. De studiedag vindt plaats op 15 november 2018 van 9 tot 16 uur in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 in Brussel.
 
De dag is gericht op leraren, zorgcoördinatoren, leraren onthaalonderwijs/OKAN, vervolgcoaches OKAN, directeurs, leden van het middenkader … die werken in gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen waar leerlingen na een lang verblijf in België uitgewezen worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lanceer mee de Samen Tegen Armoede campagne voor gelijke kansen in het onderwijs
 
Welzijnszorg   Welzijnszorg maakt met Samen Tegen Armoede werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Dit jaar focust de campagne op onderwijskansen.
 
In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen tegen in hun schoolloopbaan. Hindernissen die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. Door mee te doen aan onze lanceeractie toont jouw school dat elk kind gelijke kansen verdient en dat je school zich daarvoor inzet.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe leerplannen so algemene vorming
 
De start van de modernisering so op 1 september 2019 betekent dat heel wat schoolbesturen en scholen vandaag overleggen over welke keuzes ze vanuit het eigen project kunnen maken op het vlak van structuur en organisatie, lessentabel, lesuren differentiatie, aanbod basisopties … Een belangrijk element in dat verhaal zijn de nieuwe leerplannen voor de algemene vorming. In afwachting van een definitieve goedkeuring van de nieuwe eindtermen en het curriculumdossier voor de eerste graad stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen via de nieuwsbrief van donderdag 15 november de nieuwe leerplannen in ontwerpversie ter beschikking.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholen gezocht voor het uittesten van de nieuwe digitale leerplantool
 
We zoeken, regionaal verspreid, acht secundaire scholen (en/of scholengemeenschappen) om deel te nemen aan het uittesten van de nieuwe digitale leerplantool, die we momenteel ontwikkelen.
 
Scholen (en/of scholengemeenschappen) die wensen deel te nemen, kunnen zich tot en met vrijdag 23 november 2018 inschrijven via het formulier ‘Testen digitale leerplantool - fase 2’
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplichte herevaluatie in buitengewoon onderwijs type basisaanbod
 
Omdat we vaststellen dat er hier en daar wat verwarring is over de verplichte herevaluatie in type basisaanbod, brengen we nog even onder de aandacht dat de regelgeving nog steeds verplicht om te herevalueren voor type basisaanbod (BA). Dat als onderdeel van het proces van handelingsplanning.
 
Voor het buitengewoon basisonderwijs moet geëvalueerd worden op het einde van het tweede schooljaar; voor het buitengewoon secundair onderwijs op het einde van de opleidingsfase. Voor leerlingen in het gewoon basisonderwijs die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen met een verslag type basisaanbod, geldt geen verplichting om te evalueren, maar gaan we ervan uit dat de klassenraden dat meenemen. In het gewoon secundair onderwijs krijgen leerlingen met een verslag type basisaanbod wel jaarlijks een attest verworven bekwaamheden, net zoals leerlingen met een verslag van een ander type.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ErasDu, Europese stages voor duaal lerenden
 
Het Erasmusprogramma is al een tijdje niet meer alleen voorbehouden voor studenten uit het hoger onderwijs. Ook leerlingen en studenten uit het technisch en het beroepsonderwijs kunnen via het programma leerervaringen in het buitenland opdoen.
 
De vier grootste Vlaamse onderwijskoepels en SYNTRA Vlaanderen sloegen daarom de handen in elkaar om via een Erasmus+project duaal lerenden aan een werkstage van twee weken in het buitenland te laten deelnemen. Het project draagt de naam 'Erasmus Duaal', of kortweg 'ErasDu'. Tot nog toe hebben in dat kader al meer dan veertig duaal lerenden stage gelopen in het buitenland en in het voorjaar van 2019 kunnen opnieuw zo’n zestig duaal lerenden deelnemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 
 
Daarom organiseren we in de tweede week van januari in de verschillende regio’s nascholingsdagen gericht op directies, zorgcoördinatoren en leraren (buiten)gewoon basisonderwijs. In de nascholing focussen we op de vernieuwde structuur en organisatie van de eerste graad, visie op vorming en leerplannen, visie op de observerende en oriënterende eerste graad met aandacht voor de overgang bao–so.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing modernisering so voor lerarenopleidingen
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor lerarenopleidingen is het interessant om te weten wat er precies verandert aan de toekomstige structuur en leerplannen van het secundair onderwijs.
 
Daarom organiseren we begin volgend trimester op diverse locaties nascholingsdagen gericht op lectoren/docenten van lerarenopleidingen. De nascholingsdag bevat inhoudelijk de volgende elementen: vormingsconcept, leerplanconcept en leerplannen algemene vorming, funderend leerplan en leerplan ICT, multi- en interdisciplinair werken, differentiële doelen, digitale leerplantool.
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Wil jij samen met eNSPIRED genderstereotypen verbannen uit het klaslokaal? Wil je meer genderbewust voor de klas staan en samen met internationale experten antwoorden bieden op internationale genderuitdagingen? Schrijf je dan zeker in voor het gastcollege 'Gender en onderwijs: internationaal gastcollege en hands-on werkwinkels' op dinsdag 13 november 2018.
 
► 
 
Op 15 november 2018 vindt de UNESCO Wereldfilosofiedag plaats. Daarom doet VEFO een oproep aan elke basis- en secundaire school in Vlaanderen: ga filosoferen! Neem ter inspiratie zeker een kijkje bij het lesmateriaal op hun website.
 
► 
 
Studio Globo organiseert op dinsdag 20 november 2018 in Bilzen de inspiratiedag ‘Kinderkracht’. Veerkracht, een positief zelfbeeld, assertiviteit, zelfvertrouwen … zijn bouwstenen die belangrijk zijn in het ontwikkelingsproces bij jonge kinderen. Tijdens de inspiratiedag krijg je concrete suggesties om mee aan de slag te gaan in je klas, je school of je scholengroep.
 
► 
 
Op vrijdag 16 november 2018 vindt in Campus Lemmens een impulsdag ‘All together now!’ plaats. Groepsmusiceren neemt in de muziekles een almaar belangrijker plaats in. Welke inhouden en werkvormen kunnen daarbij aan bod komen? Op de impulsdag dompelen drie experts je onder in het vocale en instrumentale groepsmusiceren in klasverband. Schrijf in door te e-mailen naar educatie.lemmens@luca-arts.be. Deelname kost 60 euro, inclusief lunch.
 
► 
 
LUCA School of Arts organiseert op dinsdagavond 4 december in Campus Lemmens een impulsavond ‘evalueren’. Evalueren is een voortdurend proces van observeren, feedback geven en bijsturen. In de lezing geeft professor Martin Fautley een overzicht van een aantal vraagstukken bij het evalueren in muziekonderwijs vanuit een internationaal perspectief. De lezing reikt ook praktische tools aan om zelf aan de slag te gaan met formatieve evaluatiestrategieën. Schrijf je in door te e-mailen naar educatie.lemmens@luca-arts.be. De deelnameprijs bedraagt 15 euro.
 
► 
 
Op dinsdag 13 november organiseert groep Gidts het symposium ‘Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality’ (CODAR). Het CODAR-project brengt jongeren, leraren en begeleiders in het onderwijs en de zorgsector in contact met een uniek interactief programmeerbaar projectiesysteem. Zo leren ze werken met innovaties die geïntroduceerd worden in sociale economie.
 
► 
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de Vereniging van Leraren in de Economische Wetenschappen (VLEW) een studiedag rond het centrale thema “Hoe eco is onze economie?”. De studiedag vindt plaats op de campus Proximus (Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee) van hogeschool UCLL.
 
► 
 
Het Netwerk Leerproblemen kent opnieuw een prijs toe voor goede praktijkvoorbeelden over 'Vormgeven aan het M-decreet vanuit de onderwijsbehoeftes van kinderen met leerproblemen'. De prijs bestaat uit een geldprijs (500 euro) en de publicatie van het praktijkvoorbeeld in een boek of op de website van het Netwerk. Goede voorbeelden kunnen zeker inspirerend werken. Ze zijn daarom op zoek naar scholen, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners … die hun expertise en manier van werken willen delen om zo anderen aan te zetten om er ook mee aan de slag te gaan. Meer info.
 
► 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) biedt een ondersteuningsaanbod aan voor elke directie die werk wil maken van leerlingenparticipatie. Zij zijn en blijven een belangrijke spil in het waarmaken van een participatiecultuur op school. Meer info.
 
► 
 
Hoe krijg je elf- en twaalfjarigen razend enthousiast over Europa? Met Sterrenklas, een online wedstrijd over Europa van 5 november 2018 tot en met 9 mei 2019. In 2019 zijn er Europese verkiezingen. Daarom nemen enkele enthousiaste kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun leeftijdsgenoten op sleeptouw: ze willen hen alles vertellen over de Europese verkiezingen, en over de geschiedenis, lidstaten, beslissingen en uitdagingen van de EU. Ze doen dat via zowel offline als online Europese doe-opdrachten, die de leerlingen in de klas uitvoeren. Op het einde dagen zij de klassen uit met een online quiz, waarin een zin verborgen zit. Vinden de leerlingen de zin, dan wordt de klas een echte Sterrenklas! Sterrenklas 2018 loopt tussen 5 november 2018 en 9 mei 2019. Op 9 mei loot een onschuldige hand per provincie een winnaar uit de Sterrenklassen. De klassen winnen een daguitstap naar zee begin juni (datum wordt later meegedeeld). 
 
► 
 
Trainingsatelier WOLF is een positief verbindend programma van Arktos om meisjes van 16 tot 25 jaar te ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en hun plaats in de maatschappij. De meerdaagse is gericht naar vrouwelijke professionals die werken met die doelgroep.
 
► 
 
Broed je op een creatief project met een kunstenaar of cultuureducatieve organisatie? Heb je nog financiële ondersteuning nodig? Die vind je op Cultuurkuur. Voor een creatieve invulling van een project op je school of met je klas kun je een beroep doen op dynamoPROJECT. Daarbij leg je met een culturele partner een langer traject af op maat van de school. Vraag alvast je subsidie aan tot en met 15 november.
 
► 
 
Wil jouw school in het voorjaar van 2019 voor het eerst een schoolstraat inrichten? En ben je benieuwd naar de effecten op de gezondheid van jouw leerlingen? Lees dan snel de oproep in bijlage. Misschien kan jouw school wel deelnemen aan een onderzoek naar de gezondheidseffecten van een schoolstraat. Interesse? Snel reageren is de boodschap! Op de website ‘Paraat voor de schoolstraat’ vind je meer informatie over hoe je een schoolstraat in praktijk brengt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
De Examencommissie zoekt een examinator/toetsontwikkelaar Nederlands.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook