Dit is Nieuwsbrief 46 van 30 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 7 juli 2016. De volgende editie krijg je op donderdag 25 augustus 2016.
 
We hopen je gedurende het afgelopen werkjaar via deze nieuwsbrief te hebben geïnformeerd over wat je aanbelangt. Dat was in ieder geval ons doel. Opmerkingen en suggesties zijn nog altijd welkom op: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 46 van 30 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 7 juli 2016. De volgende editie krijg je op donderdag 25 augustus 2016.
 
We hopen je gedurende het afgelopen werkjaar via deze nieuwsbrief te hebben geïnformeerd over wat je aanbelangt. Dat was in ieder geval ons doel. Opmerkingen en suggesties zijn nog altijd welkom op: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne zomervakantie!
►  Conceptnota Volwassenenonderwijs: het mag wat ambitieuzer en met de aangepaste middelen
►  Juninummer Forum verschenen
►  Vacature stafmedewerker communicatie
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  VONDeling
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016
Lerenden
►  Inschrijving van leerlingen met een advies dat zal resulteren in een gemotiveerd verslag
►  Gon/ion: stand van zaken
►  Aangepast model internaatsreglement
►  Nascholing 'Zorgbeleid in het basisonderwijs'
►  V-eSperAnZa - Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
Curriculum & vorming
►  Update curriculumpagina secundair onderwijs
►  Bericht van de inspectie met betrekking tot het leerplan kantooradministratie en gegevensbeheer
►  Samenwerkingsovereenkomst met VDAB: praktijkvoorbeeld
Identiteit & kwaliteit
►  Internationaal aanbod eerste trimester 2016-2017
►  Leeftocht in 2016-2017: ‘Er zit muziek in!’
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne zomervakantie!
 
Vakantie is
geen tijd om te vergeten.
Vakantie is eerder
een tijd om wat je beleefde
rustig een plaats te geven.
Die tijd is je van harte gegund!

uit: Leeftocht, juni 2016
 
We danken iedereen voor zijn inzet voor het katholiek onderwijs en wensen jullie een prettige en deugddoende vakantie!
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op woensdag 6 juli (personeelsuitstap), maandag 11 juli (Vlaamse feestdag), donderdag 21 juli (Nationale feestdag), van maandag 25 juli tot vrijdag 5 augustus (collectieve sluiting) en op maandag 15 augustus 2016 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Conceptnota Volwassenenonderwijs: het mag wat ambitieuzer en met de aangepaste middelen
 
Momenteel liggen vier conceptnota’s voor met impact op de toekomst van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo's): HBO5, Lerarenopleiding, NT2 en Volwassenenonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat de keuzes in de conceptnota’s voor heel wat ongerustheid en discussie zorgen in onze centra. Lees meer in het persbericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Juninummer Forum verschenen
 
 
Je mag je bewaarexemplaar - je presentexemplaar zo je wil - binnenkort in de bus verwachten. Eigentijds tegendraads werd mede dankzij de grote opkomst een succesvol congres. In dit nummer leggen we zowel momenten van inspiratie als enkele mooie herinneringen vast.
 
Wij hopen dat je in dit laatste nummer van Forum samen met ons met veel plezier op het congres van 2 juni 2016 terugblikt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker communicatie
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker communicatie (v/m) aan te werven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
We bezorgen je een actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 29 juni 2016 in het Vlaams Parlement beantwoordde:
 
 
► 
 
Actuele vraag over onbetaalde schoolfacturen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
Masterclass voor lerarenopleiders: 4de editie
 
► 
 
Euroscala: studenten worden Europarlementslid voor één dag in Straatsburg - selectie voor 2016-2017
 
We ontvingen informatie over deze vacature:
 
 
► 
 
Vacature stafmedewerker onderzoek (UCLL)
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
VONDeling
 
Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft op het einde van dit schooljaar uitgebreide informatie voor de lezer (bestuurder) in petto. Er staat een ruim verslag in over het Congres van 2 juni en over andere activiteiten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die in het aartsbisdom plaatsvonden.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016
 
Ook volgend schooljaar wijzigt er opnieuw een en ander in de personeelsreglementering. Wat je daarover moet weten, hebben we in het document Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016 gebundeld. Daarin vind je meer informatie over onder andere loopbaanonderbreking, zorgkrediet, borstvoedingspauzes, nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs, onthaalonderwijs en waarborgregeling voor buitengewoon onderwijs. 
 
Als we over die onderwerpen meer nieuws krijgen, dan passen we dit overzicht aan. We wilden je de beschikbare informatie alvast bezorgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijving van leerlingen met een advies dat zal resulteren in een gemotiveerd verslag
 
Sommige leerlingen in het buitengewoon onderwijs krijgen een advies dat zal resulteren in de opmaak van een gemotiveerd verslag. Als bij dergelijke schoolveranderingen twee CLB’s betrokken zijn, kan het gebeuren dat het effectieve gemotiveerd verslag niet onmiddellijk kan worden gefinaliseerd. Als het bij inschrijving duidelijk is dat het om een leerling gaat die een gemotiveerd verslag zal krijgen (dat wordt best nagevraagd bij CLB), mag de leerling onverkort ingeschreven worden. Op die manier is voor de inschrijvende school in het gewoon onderwijs duidelijk dat de leerling in kwestie niet meer over een verslag beschikt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gon/ion: stand van zaken
 
Hieronder vind je een korte update van de situatie voor gon/ion:
 
 
► 
 
De toekenning van de gon/ion-ondersteuning zal via netgebonden commissies verlopen. Dat gebeurt in twee schijven en volgens een opgelegde prioritering. Op 7 juli worden de aanmeldingen voor de eerste schijf voorgelegd aan de netgebonden commissie. Zonder tegenbericht kunnen de dienstverlenende scholen op 1 september starten met de leerlingen die zij hebben doorgegeven voor de eerste schijf.
 
 
► 
 
Het vast pakket gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS wordt volgend schooljaar toegevoegd aan de bevroren gon- en ion-middelen. Dienstverlenende scholen hebben de kans gekregen om de gon-leerlingen ASS van wie de twee jaar gon is opgebruikt, maar die toch nog ondersteuning nodig hebben door te geven (zie nieuwsbrief 41). Er is een verdeling van de afwijkingsuren gemaakt onder voorbehoud. Die verdeling moet nog besproken worden in de netgebonden commissie. De scholen die een aanvraag hebben ingediend, worden persoonlijk op de hoogte gehouden.
 
 
► 
 
Wij geven dienstverlenende scholen met een stijgend aantal gon/ion-leerlingen de raad om gon/ion-begeleiders over te nemen van een dalende dienstverlenende school. Op die manier willen we vermijden dat ervaren gon/ion-begeleiders hun job verliezen terwijl andere dienstverlenende scholen nieuwe gon/ion-begeleiders moeten opleiden. Een andere mogelijkheid is dat een stijgende dienstverlenende school leerlingen doorgeeft aan een dalende school.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model internaatsreglement
 
Het internaatsreglement is een deel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en waarden beschrijft die het internaat in het opvoedings- en vormingsproces van de jongeren wil bereiken. Het weerspiegelt de eigen internaatscultuur. Je vindt het aangepaste 'model internaatsreglement' op onze website. 
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Zorgbeleid in het basisonderwijs'
 
De nascholing ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’ laat je team groeien in een gedeelde zorgvisie en een gedeeld zorgbeleid. Via interactieve werkvormen reflecteren en bouwen we samen aan je school als krachtige professionele leeromgeving voor een zorgzame klaspraktijk.
 
We bieden je deze modules aan:
 
 
► 
 
Zorgteam aan de slag met het Vademecum zorg De brede basiszorg exploreren via een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving en binnenklasdifferentiatie;
 
► 
 
Leerkracht ≈ teamkracht! Reflecteren op lerarenstijl en de invloed op de klaspraktijk. Hoe creëer je krachtige leeromgevingen voor alle leerlingen;
 
► 
 
Breed kijken naar leerlingen en jezelf
 
► 
 
Basistraject  Talenten en groeimogelijkheden ontdekken
 
► 
 
Vervolgtraject  Op stap naar breed evalueren
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
V-eSperAnZa - Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 
Ben je met het schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van je leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor jullie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de brede basiszorg en verhoogde zorg op je school meer uitdiepen?
 
Het V-eSperAnzA-nascholingstraject biedt antwoorden op die vragen. We willen samen met je schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoeken naar een nascholing op maat. We brengen de beginsituatie van de school in kaart en vertrekken vanuit die startpositie. De groei van het team krijgt daarin een belangrijke plaats.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Update curriculumpagina secundair onderwijs
 
 
► 
 
Op de curriculumpagina secundair onderwijs vind je alle leerplannen die vanaf 1 september 2016 van toepassing zullen zijn. Nieuwe leerplannen en lessentabellen werden opgelijst in een overzicht van de nieuwe leerplannen en/of lessentabellen. Met het oog op het nieuwe schooljaar ga je best even na welke de wijzigingen zijn.
 
Met vragen kun je terecht bij Hilde Hutsebaut.
 
► 
 
Aanpassing lessentabel tweede graad biotechnische wetenschappen
Omdat de doelstellingen met betrekking tot laboratorium chemie integraal deel uitmaken van het nieuwe leerplan toegepaste chemie (2015/032), zal laboratorium chemie niet langer als apart vak in onze lessentabel opgenomen worden. Het aantal lesuren toegepaste chemie wordt van 2 naar 3 wekelijkse lestijden opgetrokken.
Voor de volledigheid geven we mee dat onze lessentabellen richtinggevend zijn en dat het de school vrij staat om – afhankelijk van de schoolcontext - daarvan af te wijken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bericht van de inspectie met betrekking tot het leerplan kantooradministratie en gegevensbeheer
 
De vakwerkgroep economie-handel van de onderwijsinspectie is bereid zich inschikkelijk op te stellen als het gaat over de verwijzing naar Adobe-software in het leerplan 2015/009. Dat betekent dat scholen kunnen gebruikmaken van alternatieve software om de desbetreffende doelstellingen van het leerplan te realiseren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met VDAB: praktijkvoorbeeld
 
Vorige week berichtten we over de samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de VDAB.
 
Het behalen van een startkwalificatie blijft een sleutel tot succes op de arbeidsmarkt, maar een levenslange professionalisering is ook een noodzaak geworden. Hoe kleiner de breuklijn tussen de schoolloopbaan, de leerloopbaan en de werkloopbaan is, hoe groter de kans op een succesvolle start en werkloopbaan. Een eerste voorbeeld van de samenwerking is de opleiding tot hulpkelner in het centrum voor volwassenonderwijs (cvo) Qrios in Diest. Eind april slaagden zeven werkzoekenden uit Diest voor de opleiding hulpkelner. De opleiding was een gezamenlijk initiatief van VDAB Diest, cvo Qrios en Horeca Vorming Vlaanderen. In het persbericht 'Eerste groep hulpkelners uit Diest behaalt certificaat' kom je er nog meer over te weten.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationaal aanbod eerste trimester 2016-2017
 
Tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2016-2017 organiseert de Dienst Identiteit & kwaliteit deze internationale cursussen en studiebezoeken.
 
 
► 
 
Van 17 tot 21 oktober 2016: Effective continuing professional learning, cursus Lissabon, Portugal
 
► 
 
Van 14 tot 18 november 2016: Linpilcare Erasmus+ KA2, cursus Tartu, Estland
 
► 
 
Van 29 november tot 2 december 2016: Outstanding learning, Dene Magna, studiebezoek Gloucester, Verenigd Koninkrijk
 
Je kunt inschrijven via www.nascholing.be of via http://int.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht in 2016-2017: ‘Er zit muziek in!’
 
De nieuwe folder bij de Leeftochtjaargang 2016-2017 ‘Er zit muziek in!’ is een handreiking om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de nieuwe jaargang. Een handig hulpmiddel om er anderen warm voor te maken en een aanleiding om collega’s een steuntje te geven bij hun bewogen bezig zijn in het onderwijs.
 
De jaaraffiche en het startnummer van de nieuwe jaargang, evenals het septembernummer ‘Mee componeren’, zijn gratis bijlagen bij Forum nr. 6 van juni 2016. De digitale versie van het startnummer en septembernummer staan online.
 
Tip: de aanloop naar de nieuwe jaargang is hét moment om een groepsabonnement te nemen tegen een voordeeltarief.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Nascholingen voor leraren bao
 
 
► 
 
Dag van de kleuter – meer info en inschrijven
 
► 
 
Schoolrijpheid en werkhouding versus pengreep! – meer info en inschrijven
 
► 
 
Met de ukulele in de klas (voor beginners of gevorderden) – meer info en inschrijven
 
Nascholingen voor leraren so
 
 
► 
 
Eenvoudige en meer complexe differentiatieoefeningen tijdens de lessen Engels – meer info en inschrijven
 
► 
 
MasterClass Leerlingenbegeleiding – Module 1 – meer info en inschrijven
 
► 
 
MasterClass Slim onderpresteren aanpakken – meer info en inschrijven
 
Niveauoverstijgende nascholingen
 
 
► 
 
Basiscursus dans- en bewegingsexpressie in de klas – meer info en inschrijven
 
► 
 
Studiedag Life Space Crisis Intervention – meer info en inschrijven
 
► 
 
Sterke sleutels voor starters – meer info en inschrijven
 
Voor een overzicht van alle nascholingsinitiatieven verwijzen we graag naar hun website http://www.eekhoutacademy.be/
 
Een overzicht van hun internationale cursussen vind je op de website http://erasmusplus-ist.eu/
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook