Met deze extra nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de invoering van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 1 september 2017.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de invoering van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 1 september 2017.

 

   Algemeen

 
 
Ondersteuningsmodel is een noodzakelijke eerste stap voor een ondersteuning op maat van de leerling
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert gematigd positief op de invoering van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 1 september 2017. Zo komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid over hoe de buitengewone en gewone scholen in de toekomst zullen samenwerken.
 
We appreciëren de ruimte die het ondersteuningsmodel biedt om te vertrekken vanuit bestaande samenwerkingsverbanden. Daaruit kunnen gewone en buitengewone scholen, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten als gelijkwaardige partners naar elkaar toegroeien met het oog op maximale co-creatie vanaf het schooljaar 2018-2019.
 
Elk zorgbeleid vertrekt vanuit het pedagogisch project van de school. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het belangrijk dat de samenwerkingsverbanden dit project als uitgangspunt kunnen nemen in hun werking. De ondersteuning van de leerling en ook van de leraar staan hierbij steeds centraal.
 
Het ondersteuningsmodel voorziet ook in een substantieel bijkomend budget voor kleuters met een mentale beperking en voor kinderen met een gedragsstoornis. Dat is broodnodig. De kinderen met een gedragsstoornis hadden hier al recht op sinds het M-decreet, maar de middelen waren niet beschikbaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat deze lacune nu wordt rechtgezet.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt wel dat scholen en CLB’s voor leerlingen eerst een uitgebreid traject moeten lopen vooraleer deze leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Voor andere leerlingen, die wel specifieke zorgbehoeften hebben maar dit traject niet doorlopen, blijven de scholen op zichzelf aangewezen. Voor de realisatie van deze basiszorg volstaan de middelen die de gewone scholen kunnen inzetten, momenteel niet.
 
Tot slot blijven een aantal vragen: Hoe verhoudt de gelijkwaardigheid van de buitengewone en gewone scholen zich tot de regierol die volgend schooljaar aan de buitengewone scholen wordt toebedeeld? Hoe ziet de personeelssamenstelling van de ondersteuningsnetwerken eruit? Wat is de rol van de begeleiders competentieontwikkeling? Scholen zijn volop bezig met de planning voor volgend schooljaar. Voor de betrokkenen is het belangrijk dat deze vragen zo snel mogelijk beantwoord worden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook