Dit is nieuwsbrief 146 van 10 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 146 van 10 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Lerarentekort: Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil loopbaandebat heropstarten
►  Wat is vorming? We vragen jouw mening!
►  Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 11 januari 2019
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling (nr. 29 – januari 2019)
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2018
►  Parlementaire activiteiten
►  Extra werkingsmiddelen in de begroting 2019
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Volg online het energieverbruik van jouw school op!
►  Tegemoetkoming controle jaarrekening
►  Herinnering: deadline huursubsidies
►  WellBe.vlaanderen: werken aan welzijn op school
►  Congres Warm Water III
►  AGORA
Personeel
►  Omgerekende weddeschalen PC 225
►  Zorgkrediet en pensioen: nog steeds geen wettelijke regeling
Lerenden
►  Inschrijvingsrecht: aanmelden blijft mogelijk
►  Vormingsdagen functionele taalvaardigheid in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Het belang van beweging bij jonge kinderen
►  Ontmoetingsdag ‘Uitbreiding Zill voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 2,5 jaar’
►  Initiatieven Nederlands tweede taal (NT2) in de kijker
►  Suggesties voor ICT-modules van het studiegebied Administratie en het opleidingsprofiel ICT & Administratie
►  Nascholing 'Start to program'
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht januari 2019: wijsheid, op blote voeten
Nascholingen
►  Kick-off integrale kwaliteitsontwikkeling internaten
►  Netwerk- en infomoment over basisoptie Economie en organisatie
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  Paraat voor de schoolstraat
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Lerarentekort: Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil loopbaandebat heropstarten
 
Lerarentekort   Bij de start van het tweede trimester kampen opnieuw heel wat basis- en secundaire scholen met een tekort aan beschikbare leraren. Volgens de VDAB is dat tekort dubbel zo groot als op hetzelfde moment vorig jaar. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen doortastende maatregelen. “De vraag naar nieuwe leraren zal de komende jaren groot blijven”, waarschuwt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
“Ook in de toekomst willen we aan onze jongeren het beste onderwijs blijven bieden. Daarom zien we drie maatregelen die nodig zijn: naast een wervingscampagne moeten we ook zij-instromers stimuleren om in het onderwijs te stappen en kunnen we de onderwijscarrière aantrekkelijker maken.”
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat is vorming? We vragen jouw mening!
 
Vorming   Op 22 januari 2019 is het zover: dan vindt ons tweede ledencongres 'Genereus ambitieus' plaats. We zijn blij dat zoveel van onze leden samenkomen om van gedachten te wisselen over de toekomst van katholiek onderwijs in Vlaanderen. Eén van de onderwerpen van de dag is het eigen karakter van de vorming die katholieke scholen aanbieden. Daar willen we graag jouw mening over horen.
 
Hoe zou jij ‘vorming’ omschrijven? Laat het ons weten via www.mentimeter.com. Geef daar de code 58 95 03 in, waarna je drie sleutelwoorden kunt ingeven. De resultaten van die bevraging tonen en bespreken we op het congres. We zijn alvast benieuwd van je te horen!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 11 januari 2019
 
Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling (nr. 29 – januari 2019)
 
VONDeling  
 
Het 29e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen (januari 2019).
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
De toekomst van scholengemeenschappen in een nieuw BOS-landschap: verslag gespreksavond 26-11-2018
 
► 
 
Vormingsaanbod voor besturen
 
► 
 
Verslag colloquium directeurs basisonderwijs 28-30 november 2018
 
Je vindt dit nummer en alle vorige nummers ook op www.vikom.be.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van december 2018:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs –  11 december 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs – 12 december 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs -  13 december 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 9 januari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra werkingsmiddelen in de begroting 2019
 
werkingsmiddelen   De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goedDe begroting bevat eenmalige extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs, de ondersteuning van de leraar in de klas in het basisonderwijs en voor technische uitrusting in het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Volg online het energieverbruik van jouw school op!
 
Kilmaatscholen 2050   Schoolbesturen die hebben ingetekend op de raamovereenkomsten voor gas en elektriciteit en stookolie, kunnen kosteloos hun verbruik online opvolgen.
 
Tijdens het congres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 22 januari 2019 helpen we je om de account voor jouw school in EnergieID aan te maken.
 
Kom zeker eens langs op de stand van Klimaatscholen 2050!
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tegemoetkoming controle jaarrekening
 
Schoolbesturen die verplicht zijn om hun jaarrekening door een bedrijfsrevisor te laten controleren, kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de controle aanvragen bij het Departement Onderwijs. Het Departement Onderwijs heeft tot nu toe geen duidelijke regels vastgesteld voor de tegemoetkoming voor schoolbesturen die eenmalig met een verkort of verlengd boekjaar werken. Een verkort of verlengd boekjaar wordt soms gebruikt bij een fusie.
 
Wat wel vaststaat, is dat de facturen van de bedrijfsrevisor moeten worden ingediend ten laatste op 31 maart. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering: deadline huursubsidies
 
Deadline   In november 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
 
Uiterlijk tot en met 15 januari 2019 kunnen geïnteresseerde besturen nog een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
WellBe.vlaanderen: werken aan welzijn op school
 
De Welzijnswet verplicht aan de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en heeft daarvoor een instrument ontwikkeld: WellBe.vlaanderen. Ook pedagogisch begeleiders kunnen de tool gebruiken.
 
We stellen het instrument in de verschillende regio’s voor. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs.
 
Schrijf je in voor de vorming in jouw regio en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal gebeuren bij jou op school.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres Warm Water III
 
Warm water III   Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 5 februari 2019 in Gent of op 21 februari 2019 in Brussel het ‘congres Warm Water III’ bij te wonen.
 
Dit jaar staan de 9 processen van de inspectie 2.0 centraal in ons programma. We willen de mogelijkheid geven om de processen te bespreken aan de hand van de eigen ervaringen en we vestigen de aandacht op de ‘nieuwe’ manier van inspecteren. De inspecteurs kijken vooral naar de PDCA (plan-do-check-act met bijzondere aandacht voor borging) en ze hanteren daarvoor vier ontwikkelingsschalen. Tijdens de workshops kijken we op dezelfde manier naar de processen om een doorlichting goed te kunnen voorbereiden.
 
We streven ernaar om alle lokale en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen te brengen om op een aangename manier te netwerken en kennis uit te wisselen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
AGORA
 
AGORA is een online softwarepakket voor preventieadviseurs waarmee ze het welzijnsbeleid op een structurele manier kunnen opvolgen. Tot voor kort bood vzw COPRANT de software aan. In 2013 sloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen (toen nog VSKO) een samenwerkingsovereenkomst met vzw COPRANT. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kon sturend optreden in de ontwikkeling van het pakket en liet gebruik van haar serverruimte toe. Vzw COPRANT engageerde zich ertoe het pakket verder te ontwikkelen met het oog op een optimaal preventiebeleid in onze scholen.
 
In de loop van 2017 stelde vzw COPRANT vast dat de vzw niet beschikte over de rechten op het pakket en deed ze afstand van AGORA. De vzw kon de verdere verantwoordelijkheid niet opnemen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Omgerekende weddeschalen PC 225
 
Bij de berekening van de totalen bij de lonen voor PC 225 is er een fout gebeurd. Ondertussen zijn deze aangepast. Je vindt de verbeterde versie op de website bij het thema Bezoldigingen en vergoedingen: Contractuele personeelsleden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zorgkrediet en pensioen: nog steeds geen wettelijke regeling
 
Het is nog steeds wachten op een wettelijke regeling om het zorgkrediet aanneembaar te maken voor het overheidspensioen. Zo’n regeling is onlangs wel vastgelegd voor het pensioenstelsel van de werknemers, maar tot op heden nog niet voor de ambtenaren of het vastbenoemde personeel van de sector onderwijs. We houden je op de hoogte.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijvingsrecht: aanmelden blijft mogelijk
 
In onze nieuwsbrief van 21 december 2018 berichtten we je over het feit dat de nieuwe inschrijvingsregels ‘on hold’ gezet zijn wegens politieke redenen. De bestaande regels rond het inschrijven van leerlingen en rond het werken met een aanmeldingssysteem blijven daardoor gelden. Uitzondering hierop is de indieningsdatum van het dossier voor het aanvragen van een aanmeldingsprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Die wordt verschoven van 15 september 2018 naar 31 januari 2019.
 
Scholen, zowel gewone als buitengewone basis- en secundaire scholen, die geen kampeerrijen (meer) willen, kunnen voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar dus nog kiezen voor het werken met een aanmeldingssysteem. Nieuw daarbij is dat AGODI standaarddossiers ter beschikking stelt om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Je vindt die documenten terug op de website van AGODI
 
Scholen kunnen voor digitale aanmeldingen nu ook aanspraak maken op financiële steun. Meer informatie daarover vind je terug op de website van het Departement Onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsdagen functionele taalvaardigheid in het buitengewoon onderwijs
 
Hoe kun je het taalvaardigheidsonderwijs in je school voor buitengewoon onderwijs verbeteren? Tijdens dit vormingsmoment leer je hoe je de aanpak van leraren om de functionele taalvaardigheid van leerlingen te versterken, kunt ondersteunen. We reiken bij elke stap concreet materiaal aan om daartoe te komen.
 
Het wordt een interactieve bijeenkomst. We koppelen het materiaal niet alleen aan de praktijk in de school, maar komen ook tot uitwisseling van goede praktijken.
 
Meer info en mogelijkheid tot inschrijving vind je op een pagina voor bubao-scholen en buso-scholen. Deelname is gratis.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Het belang van beweging bij jonge kinderen
 
beweging   We weten dat jonge kinderen graag bewegen en ook veel nood hebben aan beweging. Voldoende beweging versterkt onder andere de spieren en botten, zorgt ervoor dat het gewicht op peil blijft en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast heeft meer bewegen een positieve invloed op de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en verbetert bewegen het evenwicht, de coördinatie en de motoriek.
 
In het document 'Het belang van beweging bij jonge kinderen. Onderzoek Universiteit Gent toont aan dat Vlaamse kleuters te weinig bewegen' gaan we wat dieper in op de resultaten uit het onderzoek van de Universiteit Gent en geven we vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! enkele tips om in de klas tot meer bewegen te komen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontmoetingsdag ‘Uitbreiding Zill voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 2,5 jaar’
 
Op vrijdag 18 januari 2019 vindt de terugkomdag plaats voor de scholen die de ‘uitbreiding van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) voor de ontwikkelingsleeftijd 0 tot 2,5’ hebben gevolgd. We nodigen daarvoor ook graag andere geïnteresseerden uit. De terugkomdag vindt plaats in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1040 Brussel) van 9.30 tot 15.30 uur.
 
Op de ontmoetingsdag willen we van en met elkaar leren. Jouw reflecties kunnen ons weer voorthelpen om tegen eind juni een definitieve versie van de uitbreiding te integreren in de ZillSite. In september 2019 zal onze uitbreiding 0 tot 2,5 jaar aanklikbaar zijn in de Zill-selector.
 
Je kunt je voor de ontmoetingsdag tot en met dinsdag 15 januari 2019 inschrijven bij els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven Nederlands tweede taal (NT2) in de kijker
 
www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. Leraren en coördinatoren NT2 kunnen zich via die website inschrijven om deel te nemen aan nascholingssessies en lerende netwerken op maat. Ook het professionaliseringsaanbod NT2 van de universiteiten kun je via de portaalsite raadplegen.
 
Graag plaatsen we de initiatieven voor januari nog een keer in de kijker.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Suggesties voor ICT-modules van het studiegebied Administratie en het opleidingsprofiel ICT & Administratie
 
Sinds de invoering van het opleidingsprofiel ICT & Administratie kregen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) regelmatig de vraag naar de mogelijkheid om concordantietabellen op te stellen voor de ICT-modules van de administratieve opleidingen, als cursisten de ICT-modules van het opleidingsprofiel ICT & Administratie volgen.
 
We kwamen met de werkgroep tot de conclusie dat het opstellen van definitieve concordantielijsten niet mogelijk is. Wel willen we vanuit de werkgroep enkele suggesties formuleren die centra kunnen vertalen binnen hun eigen vrijstellingenbeleid.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Start to program'
 
Vorig schooljaar organiseerden we de nascholing ‘App-ontwikkeling’ voor de module 'Een eenvoudige app bouwen'. Veertig leraren volgden toen die nascholing en waren er heel positief over. Dit schooljaar willen we een stapje verder gaan en organiseren we de nascholing ‘Start to program’.
 
Je kunt je inschrijven via nascholing.be. Wacht niet te lang, want er zijn maar veertig plaatsen. De kostprijs bedraagt 165 euro.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht januari 2019: wijsheid, op blote voeten
 
Leeftocht   Op blote voeten ben je kwetsbaar maar ga je naar de essentie, dat is wijsheid. Op blote voeten lopen is wijs! Download het januarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Kick-off integrale kwaliteitsontwikkeling internaten
 
We willen jou als internaatsbestuurder informeren over het Referentiekader voor Internaatskwaliteit, het vervolgtraject dat de overheid voorstelt en de gevolgen naar de toekomst toe.
 
Daarom nodigen we je uit op een (halve dag) Kick-off ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling internaten: besturen als motor tot kwaliteitsontwikkeling in de internaten’ op vrijdag 1 februari 2019  van 9.30 tot 12 uur in Brussel (Guimardstraat 1). Op deze (halve) dag nodigen wij ook de beheerders uit om samen over het RiK in gesprek te gaan.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerk- en infomoment over basisoptie Economie en organisatie
 
Op 15 januari 2019 organiseren we een netwerk en infomoment voor directies rond Economie en organisatie.
 
Inhoud:
 
 
► 
 
Toelichting door Luc Van Acker over basisoptie Economie en organisatie – vooruitblik 2e en 3e graad
 
► 
 
Overleg over invulling van het netwerk – vergaderfrequentie – agenda – verslaggeving
 
► 
 
Overleg over afvaardiging in codi
 
Deelname is gratis, maar schrijf je vooraf in.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Een eenvoudige app bouwen - ICT in het volwassenenonderwijs
 
► 
 
Stap voor stap opzetten van netwerkmonitoring met Zabbix - ICT-nascholingen
 
► 
 
Een servergestuurd netwerk beheren met Windows server 2016 - ICT-nascholingen
 
► 
 
Evaluatie met Google Formulieren voor gevorderden: add-ons - ICT-nascholingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op maandag 21 januari organiseert PARCUM het dialoogplatform 'Religie-Helend-Verdelend' bij de gelijknamige expo. Tijdens dit dialoogforum buigen verschillende sprekers zich over de precaire verhouding tussen religie, oorlog en conflict.
 
► 
 
Investeren in beweging loont: dat is de rode draad van de studiedag ‘Beweging werkt’ die het Departement Onderwijs en Vorming op 12 februari 2019 organiseert. Daarvoor werkt ze samen met de scholen die in 2018 deelnamen aan het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en experten die de scholen ondersteunen en begeleiden in het werken aan een bewegingsbeleid. De dag richt zich tot iedereen die op secundaire scholen meer bewegen wil stimuleren, in het bijzonder leraren buiten de lessen lichamelijke opvoeding.
 
► 
 
Op woensdagnamiddag 20 februari 2019 komen leraren en directeurs uit basis- en secundair onderwijs in Brussel vertellen hoe zij in hun school de leerling in het centrum van zijn leerproces plaatsen en hoe ze zich klaarmaken voor het onderwijs van de toekomst. Out-of-the-box onderwijzer en een van de genomineerden voor beste leraar ter wereld Koen Timmers trapt het festival af. Bert Smits, sociaalpedagoog en onderwijstransformator, sluit het onderwijsfeest af en vertelt hoe je kunt investeren in samen leren. Bekijk het programma en schrijf je in. Mobiliseer twee collega’s en je krijgt een mooie korting. Kom je met tien collega’s, dan krijg je zelfs twee extra kaarten. Studenten aan een derde van de prijs.
 
► 
 
Tijdens de conferentiereeks 'Geloven gaat verder. Getuigenissen van mensen' vertellen bekende christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties wordt de reeks in 2019 voor de negentiende keer georganiseerd. De conferenties vinden plaats op 21 februari, 21 maart en 25 april 2018, telkens om 19.30 uur.
 
► 
 
De Kracht van je Stem organiseert op 22 februari 2019 een lerarendag 'Over de Verkiezingen 2019' in het Vlaams Parlement. Wil je meer achtergrondinformatie en duiding? Wil je kennismaken met methodieken? Kun je nieuw lesmateriaal gebruiken? Verkiezingen zijn een prima aanleiding om in je klas aan burgerschap te werken. Maar hoe zitten onze verkiezingen ook weer in elkaar? Hoe leg je leerlingen uit dat er drie verkiezingen tegelijk zijn? Hoe werkt ons politiek systeem? Negen bekende professoren leggen het uit in masterclasses voor leraren of leraren in spe. Deelname is gratis, de plaatsen zijn beperkt.
 
► 
 
Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs nodigt je uit op haar internationaal symposium 'The Catholic School and the Intercultural and interreligious Challenges' op 14 en 15 maart in Brussel.
 
► 
 
Op 21 maart vindt de Kangoeroewedstrijd plaats: een wedstrijd in vijf edities (van eerste jaar lager onderwijs tot tweede jaar secundair) met leuke en uitdagende ​wiskundepuzzels. Lukt het niet om op die dag deel te nemen, dan kun je ook deelnemen in de uitwijkperiode van 22 maart tot 25 april. Je kunt je leerlingen nog tot 5 februari 2019 inschrijven via een schoolverantwoordelijke: alle info vind je op www.kangoeroe.org.
 
► 
 
Oproep aan alle creatieve leerlingen en studenten van Vlaanderen en Nederland! Tom Lanoye, geschenkauteur van de Poëzieweek 2019, roept alle studenten van de Lage Landen op om zijn gedichten om te zetten naar een kleine of grote vertaling. Via grote en kleine acties maken jullie de poëzie zichtbaar voor iedereen! Doe mee en laat tijdens de Poëzieweek 2019 een gedicht van Tom Lanoye tot leven komen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Paraat voor de schoolstraat
 
Schoolstraat   In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’, waarmee voornamelijk wordt geprobeerd een betere luchtkwaliteit in de directe schoolomgeving te realiseren, worden regionale infosessies voor scholen, gemeentebesturen, politiezones en andere geïnteresseerden georganiseerd. 
 
Deelname aan een infosessie is gratis. Inschrijven is verplicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook