Dit is Nieuwsbrief 87 van 22 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 87 van 22 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Inforonde van Vlaanderen: presentaties beschikbaar
 
De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering op 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
De data voor volgend schooljaar (2017-2018) zijn gekend. Je kunt ze alvast in je agenda noteren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze en vorige week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 15 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Fiscale perikelen voor voorzitters van LOP’s
 
► 
 
Werkdruk bij doctorandi
 
► 
 
Diversiteit in lerarenkorps
 
► 
 
Leraren wiskunde en wiskundige geletterdheid
 
► 
 
Opleidingenmatrix in secundair onderwijs
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 21 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Verzekering van klussende leraren en anderen
 
► 
 
Stijgende rol van sociale media bij pestgedrag
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 5
 
De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Alle informatie is nog eens na te lezen op de themapagina Overheidsopdrachten.
 
De procedures die we in deze nieuwsbrief bespreken zijn:
 
 
► 
 
de mededingingsprocedure met onderhandeling
 
► 
 
de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming voor bestuurders 'Fusies van vzw's: juridische aspecten'
 
bos   Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is een van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Gedurende het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de verschillende regio’s vormingen over de technische nota’s die ter ondersteuning van BOS-processen ontwikkeld werden. In oktober start de reeks met een vorming over de juridische aspecten van de fusie van vzw’s. De deelnemers kunnen tot twee weken voordien eigen vragen of casussen bezorgen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Inschrijven voor die vorming kan via de website nascholing.be.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Veelgestelde vragen over functiebeschrijving en evaluatie en lijst van mogelijke evaluatoren
 
Enige tijd geleden publiceerden we de geactualiseerde mededeling ‘Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie van personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs’. In opvolging daarvan vind je op de website een document met veelgestelde vragen over functiebeschrijving en evaluatie. Er is ook een document beschikbaar waar voor alle onderwijsniveaus opgesomd wordt wie als eerste en tweede evaluator aangeduid kan worden. Je vindt de teksten op onze website onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Afsprakenkader concordanties ICT-modules 'AAV' - 'Start to ICT' secundair volwassenenonderwijs
 
De Federatie Tweedekansonderwijs (TKO) en het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten-Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) maakten afspraken over de toekenning van vrijstellingen voor en vanuit de ICT-modules van de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming' op basis van de modules van de opleiding 'Start to ICT' en vice versa. We bezorgen je graag het afsprakenkader in verband met de toekenning van vrijstellingen. Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen) en Elke Thoné (elket@campusvijfhoek.be), medewerker Federatie TKO.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modernisering so: startdagen en voorscholingstraject eerste graad – save the date
 
Volgend schooljaar voorzien we een voorscholingstraject in het kader van de modernisering so dat zich richt tot middenkader en leraren. Op een regionale startdag in november belichten we de diverse aspecten van een observerende en oriënterende eerste graad en informeren we over het werken met differentiële doelen in de algemene vorming, geïntegreerd werken in de basisopties en het nieuwe leerplanconcept. Inschrijven voor de startdag en het vervolgtraject kan vanaf donderdag 29 juni.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modernisering so: raamtekst observerende en oriënterende eerste graad
 
Tijdens de inforonde de voorbije weken lag de focus voor de modernisering so op de eerste graad. We bezorgen je de presentatie ‘Modernisering so – juni 2017’. We lichtten de raamtekst voor de eerste graad toe. Die vormt een kader waarin alle facetten voor een observerende en oriënterende eerste graad samengebracht zijn, met een aantal duidelijke aanbevelingen en eigen keuzes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen binnen de contouren die de Vlaamse Regering vastgelegd heeft.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod rond STEM en Zin in leren! Zin in leven!
 
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM wil jongeren enthousiast maken voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Ontdek je graag wat STEM kan betekenen in de basisschool en wat die didactiek zo krachtig maakt? Wil je zowel inzetten op STEM als op het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is een van de twee netwerken iets voor jouw school.
 
Tijdens beide vormingsdagen verkennen we wat STEM inhoudt en hoe een STEM-activiteit er vanuit een betekenisvolle context kan uitzien. Je kunt kiezen tussen een startnetwerk 'Goed STEM-onderwijs in de basisschool' en een verdiepingsnetwerk 'Een verdieping op STEM! Wat, wie en hoe?'​. De netwerken worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook