Dit is Nieuwsbrief 47 van 7 juli 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende editie krijg je op donderdag 25 augustus 2016.
 
We hopen je gedurende het afgelopen werkjaar via deze nieuwsbrief te hebben geïnformeerd over wat je aanbelangt. Dat was in ieder geval ons doel. Opmerkingen en suggesties zijn nog altijd welkom op: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 47 van 7 juli 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende editie krijg je op donderdag 25 augustus 2016.
 
We hopen je gedurende het afgelopen werkjaar via deze nieuwsbrief te hebben geïnformeerd over wat je aanbelangt. Dat was in ieder geval ons doel. Opmerkingen en suggesties zijn nog altijd welkom op: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne zomervakantie!
►  Nieuwsbrief DCBaO
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving juni 2016
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Nieuwe secretaris-generaal VLHORA
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Alles klaar voor huursubsidie voor schoolinfrastructuur
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016 aangevuld
Lerenden
►  Wijzigingen in de leerlingen- en cursistenreglementering vanaf 1 september 2016
►  Update mededeling over betwisting van evaluatiebeslissingen
Curriculum & vorming
►  Stel je kandidaat voor de expertenpool NT2
►  Proeftuinen Zin in leren! Zin in leven!
►  Nascholingsproject 'Omgaan met relaties en seksualiteit op school: hoe pak je het aan?'
Identiteit & kwaliteit
►  Actualisering leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne zomervakantie!
Vakantie is
geen tijd om te vergeten.
Vakantie is eerder
een tijd om wat je beleefde
rustig een plaats te geven.
Die tijd is je van harte gegund!

uit: Leeftocht, juni 2016
 
We danken iedereen voor zijn inzet voor het katholiek onderwijs en wensen jullie een prettige en deugddoende vakantie!
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op maandag 11 juli (Vlaamse feestdag), donderdag 21 juli (Nationale feestdag), van maandag 25 juli tot vrijdag 5 augustus (collectieve sluiting) en op maandag 15 augustus 2016 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief DCBaO
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving juni 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit is het ontbrekende verslag van maart 2016.
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs - 15 maart 2016
 
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van juni 2016.
 
 
► 
 
Verslag Algemene Vergadering Directiecommissie Basisonderwijs – 16 juni 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 14 juni 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 14 juni 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze vacatures:
 
 
► 
 
deeltijds vakbegeleider economie en SEI - regio Antwerpen en Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider zachte sector - studiedomein welzijn & maatschappij (met inbegrip van HBO5 verpleegkunde) - Dienst Curriculum & vorming
 
► 
 
expert kwaliteitsontwikkeling - Dienst Identiteit & kwaliteit
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe secretaris-generaal VLHORA
 
De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft Eric Vermeylen als nieuwe secretaris-generaal aangesteld. Hij is burgerlijk ingenieur en was meer dan 15 jaar directeur van het kenniscentrum van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, waar hij onder andere in de kijker liep met zijn gedegen dossierkennis en zijn proactieve beleidsvoorstellen voor een welvarend Vlaanderen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
Actuele vraag
 
In de plenaire vergadering van 6 juli 2016 beantwoordde minister Crevits een actuele vraag over het toelatingsexamen geneeskunde en de artsencontingentering beantwoord.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 30 juni 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden.
 
 
 
► 
 
Zorgkrediet en hervorming van verlofstelsels
 
► 
 
Werkonzekerheid bij jonge leraren
 
► 
 
Streng religieus gedrag bij jonge kinderen en zijn impact op school
 
► 
 
Ondersteuning van stijgend aantal anderstalige kleuters
 
► 
 
Prestatiebevorderende medicatie bij studenten
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
een uitnodiging voor het debat: 'Meertaligheid: Klacht of kracht?' op 26 september 2016;
 
► 
 
de actie 'Scholenbanden' van VVOB. Geïnteresseerde scholen kunnen inschrijven voor een van de infosessies;
 
► 
 
de actie 'Second Life@School' van Broederlijk Delen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Alles klaar voor huursubsidie voor schoolinfrastructuur
 
Op 29 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur. Dit is het relevante deel van de tekst van het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016. 
 
De raad van bestuur van AGIOn nam ondertussen ook een beslissing met betrekking tot de financiële norm voor huur. Daarmee is het pad geëffend voor een oproep voor projecten voor huursubsidie. 
 
Van zodra de oproep gelanceerd is, komen we uitgebreider terug op dat aanbod. Noteer alvast dat je voor de verlenging van de huursubsidie in het kader van capaciteit ook voor 2017 een aanvraag moet indienen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016 aangevuld
 
Eind vorige week verscheen de ministeriële omzendbrief over zorgkrediet. Op basis daarvan hebben we ons overzicht van de wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2016 aangepast. Ook het nieuwe bedrag voor de kilometervergoedingen voor dienstverplaatsingen met de wagen vanaf 1 juli 2016 vind je daarin terug. Verder werd ook de bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden voor de belangrijkste verlofstelsels in 2016-2017 aangevuld. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijzigingen in de leerlingen- en cursistenreglementering vanaf 1 september 2016
 
We hebben een overzicht gemaakt van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking heeft op leerlingen en cursisten. Als we over die onderwerpen meer nieuws krijgen, dan passen we het overzicht aan. We wilden je de beschikbare informatie alvast bezorgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling over betwisting van evaluatiebeslissingen
 
De mededeling over betwistingen van evaluatiebeslissingen in het secundair onderwijs is lichtjes aangepast aan recente uitspraken van de Raad van State. Je vindt de tekst op onze website bij het thema Evaluatie en studiebekrachtiging (aanmelden vereist).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Stel je kandidaat voor de expertenpool NT2
 
Om in te spelen op de huidige en toekomstige noden van de NT2-leraren in het volwassenenonderwijs, hebben de pedagogische begeleidingsdiensten en een aantal centra voor volwassenenonderwijs met een specifieke lerarenopleiding een samenwerking opgezet om de NT2-leraren in hun professionalisering te ondersteunen. Er wordt een NT2-expertenpool aangelegd van leraren en coördinatoren die in verschillende domeinen expertise hebben en bereid zijn om workshops te verzorgen voor (beginnende) NT2-leraren. Je kunt je kandidaat stellen door je aan te melden via het formulier 'oproep expertenpool NT2'.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Proeftuinen Zin in leren! Zin in leven!
 
In de loop van mei en juni kregen alle personeelsleden van scholen die geselecteerd werden als proeftuin voor het leerplan Zin in leren! Zin in leven! een eerste informatieronde. We lichtten het leerplan met de tien ontwikkelvelden toe en verduidelijkten de opzet van de proeftuinen. Nu is het uitkijken naar de schooleigen invulling en de opstart vanaf 1 september 2016.
 
De twee presentaties van het informatiemoment vind je in de rubriek 'proeftuinen' bij het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! op onze website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsproject 'Omgaan met relaties en seksualiteit op school: hoe pak je het aan?'
 
Wat kun je doen als kleuters op school verregaande spelletjes spelen met elkaar? Hoe pak je incidenten met seksueel gedrag op school het beste aan? Op welke manier kun je nagaan hoe ernstig het grensoverschrijdende gedrag is? Moet je anders reageren als het gaat om kinderen met een trauma? Moet je inschatting anders zijn als het gaat om kinderen en jongeren met een beperking? En wat als het gaat om leerlingen met een andere culturele achtergrond? 
 
Het Sensoa Vlaggensysteem (2010) heeft zijn waarde als methodiek om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren in te schatten en er gepast op te reageren, afdoende bewezen. In april 2016 is nu ook de voortontwikkeling van het Vlaggensysteem voor kwetsbare kinderen en jongeren gelanceerd.
 
Het nieuwe handboek heeft als titel Buiten de lijnen en het beschrijft de aanpak bij kinderen met een beperking en kinderen met een trauma. Daarnaast is ook het gendersensitieve en het cultuursensitieve aspect van de methodiek uitgewerkt. Je vindt meer info over het boek in de Sensoashop. Je kunt het boek daar ook bestellen.
 
Scholen die een introductie wensen in de methodiek van het Vlaggensysteem of Buiten de lijnen kunnen zich inschrijven voor het nascholingsproject 'Omgaan met relaties en seksualiteit op school: hoe pak je het aan?'.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Actualisering leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs
 
Visietekst en leerplannen
 
De leerplannen rooms-katholieke godsdienst steunen op een visietekst die de Vlaamse bisschoppen op 1 september 1996 hebben goedgekeurd.  Volgens die visietekst moeten de leerplannen rooms-katholieke godsdienst aan een dubbele opdracht voldoen van zowel geletterdheid als dialoog.  Het godsdienstonderricht wil bijdragen tot de religieuze en christelijke geletterdheid van de leerlingen: ‘Dit godsdienstonderricht wil de leerlingen helpen de christelijke boodschap in haar rijkdom te ontdekken als een bron van leven.
 
De godsdienstlessen beogen daartoe voor alle leerlingen een gedegen kennismaking met het christendom. De leerlingen kunnen vanuit deze toerusting kritisch nadenken over de eigenheid en de originaliteit van het christelijk geloof’ (Visietekst 4.1). Bovendien wil het die geletterdheid in een dialogaal en communicatief verband brengen: ‘Dat gebeurt in dialoog met andere (christelijke) godsdiensten en levensbeschouwingen. Tegelijk beoogt het vak communicatieve vaardigheid in verband met christelijk geloof, godsdienst en levensbeschouwing’ (Visietekst 4.1). Geletterdheid en dialoog zijn sleutelwoorden in de visietekst van het vak rooms-katholieke godsdienst en in de leerplannen die erop gebouwd zijn. 
 
De huidige leerplannen bieden een stevige methodologie om leerlingen voor te bereiden om midden een plurale context in gesprek met de katholieke traditie zowel tot een eigen identiteit te komen als een (inter)levensbeschouwelijke dialoog aan te gaan. Die visietekst en de bijbehorende leerplannen staan daarom niet ter discussie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook