Dit is nieuwsbrief 126 van 21 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 126 van 21 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
►  Vertegenwoordiging comité besturen regio Antwerpen in Algemene Vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Bijkomend gecoöpteerden comités besturen
►  Jouw vacature op onze jobsite?
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature projectleider ICT
►  Vacature begeleider taal basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Modernisering so: Onderwijsplanning tweede en derde graad
►  Vormingen rond de gewijzigde vzw-wetgeving
►  Programmatie derde graad bso Mechanisch onderhoud
►  BOS & Internaten
►  Meer informatie over de studiedag 'Burn-out' op 14 november 2018
►  Laatste herinnering: Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
Lerenden
►  Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
►  FAQ van Vrij CLB Netwerk over M-decreet en ondersteuningsmodel
►  Nascholing ouderbetrokkenheid
►  Registreer (opnieuw) voor gratis voorleessoftware schooljaar 2018-2019
►  CLBch@t twee weken open tijdens de grote vakantie
Curriculum & vorming
►  Bedankt voor je 'zin in leren! zin in leven!'
►  LeerplanSite BIB en SUPPORT open voor gebruik
►  Zill-spiratiedagen: zin in Frans!
►  Save the date - Lectorendag wereldoriëntatie op maandag 25 maart 2019
►  Extra module nascholingstraject so: aulasessie modernisering so eerste graad
Identiteit & kwaliteit
►  Nieuw jaarthema voor het schooljaar 2018-2019: Stap je mee?
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
 
We nodigen jou als bestuurder en directie van harte uit op ons tweede ledencongres Genereus ambitieus op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen. Inschrijven kan vanaf 15 oktober 2018. We lichten de komende weken en maanden graag een tipje van de sluier.
 
Dat katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit voorzien in kwaliteitsvol onderwijs, een uitstekende vorming en een warme opvoeding, daarvan hoeven we je niet te overtuigen. Samen met je team leg je de lat hoog voor alle lerenden. Benieuwd naar wat ons onderwijs genereus ambitieus maakt? Naar de rol die personeelsleden en besturen daarbij spelen? En naar de verwachtingen die we ten aanzien van de overheid hebben? Alvast drie redenen om 22 januari 2019 met stip in je agenda te noteren.
 
Het congres biedt je de gelegenheid te netwerken met andere besturen en directies, en kennis te maken met alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Via infostanden, live getuigenissen en filmpjes laten we jou aan het woord. Van harte welkom!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vertegenwoordiging comité besturen regio Antwerpen in Algemene Vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op 7 juni publiceerden we de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het comité besturen regio Antwerpen verkoos zijn vertegenwoordigers op 18 juni 2018. De raad van bestuur stelde op 21 juni de resultaten van de verkiezingen vast. Dit is het actuele overzicht van de samenstelling van de Algemene Vergadering
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomend gecoöpteerden comités besturen
 
Op 22 mei publiceerden we de lijst met gecoöpteerden per comité besturen. We gaven toen aan dat de comités besturen op latere datum nog leden kunnen coöpteren, zolang het maximale aantal coöptaties niet uitgeput is. Na kennisgeving op de raad van bestuur van 21 juni publiceren we de actuele lijst met gecoöpteerden per comité besturen. Het gaat meer bepaald om één coöptatie voor regio Limburg en een bijkomende coöptatie voor regio West-Vlaanderen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jouw vacature op onze jobsite?
 
Heeft jouw onderwijsinstelling een vacature voor een directiefunctie of een ander selectie- of bevorderingsambt? Dan kun je deze laten publiceren op onze jobsite. Je hoeft enkel een e-mail te sturen naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en de vacature wordt online geplaatst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 14 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 20 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature projectleider ICT
 
Uitgedaagd om mee te werken aan technologische vernieuwingen en digitale transformatie? Stuur je graag projecten aan binnen het brede en diverse domein van ICT? Zit analyse in je genen en ben je gebeten om mensen mee te nemen in een implementatie?
 
We zoeken een enthousiaste collega om in het Team ict in Brussel aan de slag te gaan als projectleider ict.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature begeleider taal basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Oost-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2018 een pedagogisch begeleider aan te werven als taalbegeleider (100%) om het team van regio Oost-Vlaanderen te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Modernisering so: Onderwijsplanning tweede en derde graad
 
In de Planningsmededeling Modernisering so: Onderwijsplanning tweede en derde graad verfijnen we de omschrijving van de beperking in het te concorderen studieaanbod. Aan het punt 2.2.1 Geconcordeerd studieaanbod voegden we twee aandachtspunten toe.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen rond de gewijzigde vzw-wetgeving
 
vzw   Zoals reeds aangekondigd wijzigt de vzw-wetgeving. De te wijzigen regelgeving ligt nog niet 100 procent vast. Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (waarin de eigenlijke wijziging vzw-wet is opgenomen) is nog een ontwerp dat op 4 juni 2018 werd ingediend in de Commissie handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 
We hebben inzage in de ontwerpen en zien dat er vooral op drie vlakken wijzigingen zijn die bestuurders aanbelangen. Daarrover zullen we extra vormingen aanbieden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie derde graad bso Mechanisch onderhoud
 
Op de arbeidsmarkt wordt een nood aan afgestudeerden van de studierichting Mechanisch onderhoud geregistreerd. Het katholiek secundair onderwijs organiseert die studierichting momenteel niet. Binnen de modernisering so zal de derde graad bso Mechanisch onderhoud op 1 september 2023 concorderen naar de arbeidsmarktgerichte studierichting Onderhoudsmechanica.
 
Met het oog op programmatie vanaf 2019-2020 binnen de huidige structuur maakt Katholiek Onderwijs Vlaanderen werk van een leerplan voor de derde graad bso Mechanisch onderhoud. Scholen die een programmatie overwegen, al dan niet ter vervanging van hun derde graad bso Werktuigmachines, moeten volgens de gebruikelijke planningsprocedure via de scholengemeenschap een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-so ten laatste op 15 september 2018.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Frank Remy.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS & Internaten
 
BOS en internaten   Omwille van de unieke positie en opdracht van internaten wijden wij er graag een aparte nota aan. Internaten bieden immers een belangrijke meerwaarde aan het vormings- en onderwijsaanbod. Toch lijkt een aantal internaten soms moeilijk zijn plaats te vinden in de BOS-verhalen.
 
We houden het ook niet bij theoretische beschouwingen, maar vullen aan met vier concrete praktijkverhalen.
 
Besturen, Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Meer informatie over de studiedag 'Burn-out' op 14 november 2018
 
burn-out   We bezorgden je al een save the date voor deze studiedag. De inschrijvingen zetten we open vanaf september, maar we houden eraan om voor het zomerreces al een tipje van de sluier op te lichten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laatste herinnering: Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
 
aardgas   Een aantal besturen en directies in West-Vlaanderen contacteerde ons eind vorige week verontrust. Ze werden opgebeld of ontvingen een e-mail van de firma ENBRO die vertelde op te treden namens vzw ServiKO. De medewerker van ENBRO drong erop aan niet in te tekenen op de raamovereenkomst van vzw IRO met betrekking tot aankopen van aardgas en elektriciteit.
 
Over die raamovereenkomst kon je de vorige weken meer lezen in onze nieuwsbrieven.
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
 
Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018. Deze overgangsmaatregel is dus niet gelijk aan de nieuwe open-end-financiering waar men eveneens aan werkt, maar waarover nog met geen woord werd gerept omdat ze – aldus het kabinet – nog niet stabiel genoeg was om hierover te spreken in de externe stuurgroep.
 
Over de praktische uitwerking van de overgangsmaatregel is nog geen politiek akkoord.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
FAQ van Vrij CLB Netwerk over M-decreet en ondersteuningsmodel
 
Vrij CLB Netwerk actualiseerde het document met veelgestelde vragen over het M-decreet. In die FAQ houdt Vrij CLB Netwerk al zoveel mogelijk rekening met de consequenties van het wijzigingsdecreet en de conceptnota bijsturingen M-decreet, weliswaar onder voorbehoud van goedkeuring (geagendeerd op de Vlaamse regering van 27 juni 2018).
 
Daarnaast kregen ook de ISC-richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel een update. Dat zijn richtlijnen die door de InternettenSamenwerkingsCel (ISC) voor alle CLB's werden opgemaakt. De vragen en antwoorden bieden ook voor scholen interessante informatie over het M-decreet en ondersteuningsmodel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing ouderbetrokkenheid
 
Heel wat onderzoek geeft aan dat ouderbetrokkenheid een sleutel is voor schoolsucces van leerlingen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen twee voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders. Bereik je ouders moeilijk of bereik je niet alle ouders? Waardoor vinden ouders moeilijk de weg naar school? Welke soorten weerstand kunnen er spelen? Waar stoot je als leraar  en als ouder op? Hoe werk je samen met ouders in het belang van het leren van hun kinderen? ...
 
In de nascholing 'Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan' nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep en gaan we in op bovenstaande vragen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Registreer (opnieuw) voor gratis voorleessoftware schooljaar 2018-2019
 
Leesvoor Vlaanderen   Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen
 
Een leerling krijgt dan een gratis jaarabonnement, maar geen kooplicentie. Het abonnement moet elk schooljaar vernieuwd worden. Voor het schooljaar 2018-2019 kun je (opnieuw) registreren vanaf 1 augustus 2018.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLBch@t twee weken open tijdens de grote vakantie
 
CLBchat   Misschien hebben leerlingen en/of ouders nog heel wat vragen aan het begin van de langverwachte zomervakantie. Of misschien willen ze voor de start van het nieuwe schooljaar nog even alles op een rijtje zetten. Sinds vorig jaar kunnen ze daarvoor ook tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus een beroep doen op CLBch@t.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Bedankt voor je 'zin in leren! zin in leven!'
 
Zill   Tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 kan elke basisschool starten met het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’. Om dat op een unieke manier in de kijker te zetten, daagde Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar basisscholen uit: Toon je zin in leven! zin in leren! door een van de acht uitdagingen aan te gaan. Ruim 65 scholen gingen de uitdaging aan en organiseerden op 15 juni 2018 meer dan honderd acties om hun zin in leren en leven te tonen. 
 
Bedankt aan alle scholen die deelgenomen hebben aan de Zill kick-off, voor jullie enthousiasme en leuke acties!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
LeerplanSite BIB en SUPPORT open voor gebruik
 
Zill site  
 
Vanaf donderdag 21 juni 2018 staan op de ZillSite de BIB- en de SUPPORT-omgeving open voor gebruik.
 
We vulden de BIB aan met illustraties en praktijkvoorbeelden die de doelen van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! aantonen.
 
We zullen de praktijkvoorbeelden regelmatig aanvullen. De FicheKit is eveneens beschikbaar. Ondersteuning bij het gebruik van de FicheKit is te vinden in SUPPORT.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zill-spiratiedagen: zin in Frans!
 
zill frans   Uit de peilingsproef Frans, die vorig jaar bij een tweeduizendtal zesdeklassers werd afgenomen, blijkt dat een aantal resultaten voor begrijpend lezen en vormcorrectheid bij spreken voor verbetering vatbaar is.
 
Voor leraren die zich willen verdiepen in de didactische aanpak van de verschillende vaardigheden, biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Zill-spiratiedagen: 'Zin in Frans!' aan.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date - Lectorendag wereldoriëntatie op maandag 25 maart 2019
 
zill wo  
 
Op maandag 25 maart 2019 van 10 tot 16 uur vindt in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen de lectorendag wereldoriëntatie plaats.
 
Tijdens deze lectorendag geven we input over deze elementen:
 
 
► 
 
visie op wereldoriëntatie vanuit Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
onderwijsarrangementen vanuit ​Zin in leren! Zin in leven!
 
Lectoren kunnen in de namiddag gedurende een halfuurtje hun eigen project in verband met wereldoriëntatie, zoals PWO, SBO aan collega’s voorstellen. We willen met deze werkwijze de interne deskundigheid bevorderen en elkaar inspireren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra module nascholingstraject so: aulasessie modernisering so eerste graad
 
Op vraag van verschillende scholengemeenschappen voegen we een extra module toe aan het nascholingstraject modernisering so. Op scholengemeenschapsniveau kan er ingetekend worden voor een aulasessie van een halve dag voor alle leraren van de eerste graad. De voorwaarde daarbij is dat de scholengemeenschap voor de locatie en voor de catering (koffie bij onthaal en in de pauze) zorgt. De nascholer komt naar die locatie. De kostprijs bedraagt 500 euro per aulasessie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nieuw jaarthema voor het schooljaar 2018-2019: Stap je mee?
 
Leeftocht  
 
Leeftocht gaat volgend schooljaar op stap en trekt elke maand een ander paar schoenen aan om samen op pad te gaan. Stap je mee?
 
Onlangs ontvingen alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun gratis exemplaar van de jaaraffiche, het startnummer en het septembernummer via de post. Het nieuwe jaarthema en de jaargang 2018-2019 van Leeftocht zijn nu ook online gelanceerd. Het aanbod omvat alle vertrouwde elementen, die je in de flyer bij de jaargang kunt nalezen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Op maandag 20 augustus organiseert CNO Antwerpen de opleiding ‘Voorbereid aan de start’. In die dagopleiding staat Herman Frooninckx samen met jou stil bij wat er allemaal op je afkomt wanneer je begint aan een directiefunctie. Door de uitwisseling met andere gelijkgezinden en een heleboel praktische tips krijg je extra bagage mee om de nieuwe uitdaging aan te gaan.  
 
► 
 
Deugdenproject België organiseert een tweedaagse introductiecursus op 24 en 25 augustus 2018.
 
► 
 
​Dinsdag 9 oktober 2018 vindt in Gent de Dag Verkeer op School voor het basisonderwijs plaats. Waarmee kun je de speelplaats omtoveren tot een verkeerspark? Hoe zit het met schoolstraten? Hoe maak je veilige en vaardige fietsers van je leerlingen? Wanneer kun je het thema dode hoek het best aanbrengen (jawel, al van in de kleuterklas!)? Kom het allemaal te weten tijdens de boeiende Dag Verkeer op School die helemaal gratis is! Programma en inschrijvingen op www.dagverkeeropschool.be.
 
► 
 
‘Berlin Heute’ is een jaarlijks nascholingsprogramma voor leraren Duits, georganiseerd door het Goethe Institut Berlin. Het ‘Seminar für Belgische Deutschlehrer/-innen’ vindt plaats in Berlijn van zondag 14 oktober tot en met zaterdag 20 oktober 2018. De nascholing is bedoeld voor leraren Duits uit het secundair en volwassenenonderwijs die hun taalkundige, culturele en didactische competenties willen aanscherpen. Vijftien Vlaamse leraren kunnen deelnemen.
 
► 
 
Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem! Wil een leraar op bedrijfsstage, maar vind je als school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kun je tijdens de afwezigheid van een leraar vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten die een boost geven aan de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van de leerlingen en het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal vijf werkdagen. Meer informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt​ een directeur Onderwijsgroep Lerarenopleiding.
 
► 
 
Cavaria zoekt een projectmedewerker Gender en Seksuele Diversiteit in het Onderwijs (detachering).
 
► 
 
Vacatures voor bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook