Dit is nieuwsbrief 166 van 20 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 166 van 20 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Kerntakendebat: bevraging over onze dienstverlening nu en in de toekomst
►  Raad van bestuur bekrachtigt samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature Stafmedewerker Brussel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Aanbod tot 15 juli 2019! Interessante voorwaarden van AGORIA en SD Worx voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
Personeel
►  Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap
►  OOM27 in 2019-2020: duidelijkheid
Lerenden
►  Toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B ingrijpend gewijzigd
►  Hoe het advies rond duaal leren communiceren naar leerling en ouders?
Curriculum & vorming
►  Rapporten gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen aangevraagd worden
►  Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
►  Routinemomenten kleuteronderwijs anders bekeken
►  Lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’
Identiteit & kwaliteit
►  Save the date: dertiende themadag leidinggeven
►  Disseminatie KA1-project volwassenenonderwijs: tweedaags event rond collaborative leaderschip in learning
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Kerntakendebat: bevraging over onze dienstverlening nu en in de toekomst
 
Zoals aangekondigd op de voorbije inforonde voeren we de komende maanden een kerntakendebat. We willen daarin peilen naar de huidige en toekomstige verwachtingen van onze leden over de Vlaanderenbrede en regionale dienstverlening. We doen dat via een Delphi-onderzoek. Een team onder leiding van secretaris-generaal Chris Smits en Kristin Vanlommel, adviseur bij de Stafdienst, voert dat onderzoek uit.
 
In een eerste fase bevragen we een 120-tal leden (besturen en directies) en medewerkers uit de regio’s en diensten over onze huidige dienstverlening en hun verwachtingen naar de toekomst toe. Die online bevraging loopt tot 24 juni. Ze vormt gespreksstof voor de focusgroepen. Die bestaan uit leden en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarin denken we verder na over de dienstverlening van onze organisatie in de toekomst. We houden je via de nieuwsbrief over de fases van het onderzoek op de hoogte. De conclusies worden tegen het einde van 2019 verwacht, waarna ze worden voorgelegd aan de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raad van bestuur bekrachtigt samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs
 
De raad van bestuur heeft op 20 juni de samenstelling voor de directiecommissies leerplichtonderwijs bekrachtigd. Vanaf 1 september 2019 zijn dit de directiecommissies:
 
 
► 
 
directiecommissie basisonderwijs
 
► 
 
directiecommissie buitengewoon onderwijs
 
► 
 
directiecommissie secundair onderwijs
 
We willen de leden van de directiecommissies van harte feliciteren en wensen hun alle succes toe!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag met betrekking tot betaald educatief verlof die deze week beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature Stafmedewerker Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst in samenspraak met de vicariale dienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel een voltijdse stafmedewerker aan te werven die de onderwijs- en schoolwerking in Brussel ondersteunt, met bijzondere aandacht voor processen van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) en andersoortige ondersteuning van de Nederlandstalige katholieke scholen die binnen het Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw ECOV in Aalst zoekt een Technisch Adviseur Coördinator.
 
► 
 
Vzw KATOBA in Brussel zoekt een directeur.
 
► 
 
Vzw Instituut Sancta Maria in Aarschot zoekt een directeur derde graad.
 
► 
 
Het Spectrumcollege in Beringen zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
Vzw Sint-Lutgardisschool Antwerpen zoekt een directeur voor het kleuteronderwijs en een directeur voor de basisschool.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aanbod tot 15 juli 2019! Interessante voorwaarden van AGORIA en SD Worx voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
 
Verkiezingen   Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners’.
 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in! Zowel AGORIA als SD WORX vragen om voor 15 juli 2019 in te tekenen. Zo geniet je van een interessante vroegboekkorting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap
 
Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten die beide inspraakorganen opnieuw samengesteld worden.
 
In samenspraak met de vakorganisaties stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor om de LOC-verkiezingen ditmaal te laten plaatsvinden in de periode tussen maandag 25 november 2019 en vrijdag 6 december 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
OOM27 in 2019-2020: duidelijkheid
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27.
 
In de ministeriële omzendbrief ref. 13CC/VB/ML wordt in punt 8.4 toegelicht hoe we de opdrachten van die personeelsleden moeten meedelen in 2019-2020 en welke gevolgen het heeft voor de administratieve verwerking van de opdrachtenverdeling. De toelichting gebeurt aan de hand van voorbeelden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B ingrijpend gewijzigd
 
Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dat principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.
 
Tijdens de onderhandelingen over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over basis- en secundair onderwijs werd het roer plots, en onverwachts omgegooid. Leerlingen zullen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B wél met vrucht moeten beëindigen om tot het tweede leerjaar B te worden toegelaten.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe het advies rond duaal leren communiceren naar leerling en ouders?
 
In bepaalde leerjaren moeten klassenraden een verplicht niet-bindend advies uitbrengen met het oog op de mogelijke overstap naar duaal leren (zie nieuwsbrief 164 van 6 juni 2019). Ook scholen die zelf geen duale studierichtingen organiseren, moeten dit doen. Verschillende scholen hebben ons gevraagd om hen een tekstsuggestie te bezorgen over hoe ze dit advies, bv. via het schoolrapport, het beste zouden communiceren naar de leerling en ouders.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Rapporten gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen aangevraagd worden
 
Vanaf vandaag kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs aanvragen. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag zul je de rapporten kunnen raadplegen. Je krijgt daarvoor een e-mail toegestuurd met daarin een rechtstreekse link naar jouw rapporten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:
 
 
► 
 
Het onderzoek Zet je schOUDERS onder Zill bundelt stimulansen rond ouderbetrokkenheid vanuit Zill. Je vindt er bovendien praktische werkvormen in om met je team na te denken over hoe je de ouderbetrokkenheid op jouw school kunt versterken.
 
► 
 
Nieuw is een afdrukbare folder waarmee je ouders over Zill kunt informeren. We bieden zowel een kant-en-klare versie voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs aan als een versie waarin je het eigen schoollogo kunt toevoegen en zelf nog een accent kunt leggen vanuit de eigen schoolwerking en het pedagogisch project van jouw school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Routinemomenten kleuteronderwijs anders bekeken
 
Hoe kunnen we de routinemomenten in de kleuterklas optimaliseren met het oog op een doelgerichte en tegelijkertijd gedifferentieerde aanpak binnen de ons gegeven onderwijstijd? Om de kwaliteit en de efficiëntie van die routinemomenten te verbeteren, reiken we graag zinvolle uitgangspunten aan om binnen het eigen lerarenteam af te stemmen. De richtvragen in de tekst ‘Routinemomenten anders bekeken’ zetten aan om die doelgericht vorm te geven.
 
Vanuit hun autonomie en vanuit het aanwezige beleidsvoerend vermogen formuleren scholen, via een gedeeld overleg, doelgericht en gedifferentieerd een eigen antwoord op de onderwijsbehoeften van hun kleuters. Ten laatste eind juni staan de bijhorende voorbeelden in de Zill-bib.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’
 
Ben je al even op stap met Zin in leren!Zin in leven! (Zill)? Wil je als school STEM een plaats geven binnen Zill? Dan is het lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’ geknipt voor jouw school. Wederzijds leren, kruisbestuiving en zelfreflectie vormen het motto.
 
Stuur een e-mail met je verwachtingen en de gegevens van je school naar jan.tilley@katholiekonderwijs.vlaanderen tegen 28 juni. Je ontvangt een bevestiging, uiterlijk in de eerste week van juli.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Save the date: dertiende themadag leidinggeven
 
Leidinggeven   Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven 'Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs' plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen.
 
Onderwijs wordt telkens opnieuw uitgedaagd door evoluties in de samenleving. Welke antwoorden dringen zich op in het (leren) omgaan met een vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld? Is een keuze voor verandering de houding waarvoor we moeten kiezen? Of is er al genoeg gewijzigd de laatste tijd en is het nu vooral belangrijk om zorg te hebben voor stabiliteit? 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Disseminatie KA1-project volwassenenonderwijs: tweedaags event rond collaborative leaderschip in learning
 
Erasmus+   Geïnspireerd door de resultaten van het TALIS-onderzoek van 2013 en verder bouwend op de inzichten van het LINPILCARE-project gingen we aan de slag rond het thema Collaborative leadership in learning. Dat het professionaliseren van medewerkers altijd geld moet kosten is een misvatting; de enige constante investering is tijd.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Voor het zevende jaar op rij organiseert Mediawijs de Mediacoach-opleiding, een mediawijs traject voor iedereen die pedagogisch werkt met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid wil integreren in zijn eigen praktijk. Het opleidingstraject biedt een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid en de focus ligt daarbij op het realiseren van concrete activiteiten en praktijken. De opleiding bestaat uit negen contactmomenten (van 26 september 2019 tot en met 11 juni 2020), een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.
 
► 
 
Brengt jouw school het buitenland naar binnen of stuurt ze leraren of leerlingen naar het buitenland? Heb je het plan opgevat om jullie internationaliseringsinitiatieven in de missie, visie en het beleidsplan van de school te verankeren, maar blijft dat plan voorlopig steken in goede bedoelingen? Trek je dan op 8 oktober 2019 een dag terug in het inspirerende kader van Alden Biesen en volg de studiedag ‘mijn plan voor een duurzaam internationaliseringsbeleid’.
 
► 
 
De Week van het Bos gaat van start op 13 oktober 2019: een week vol natuur- en spelplezier! Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én creatiever. Het thema dit jaar is RAVOTland. Daar wacht niet enkel een educatief pakket voor de lagere school, maar ook voor de kleuters: een heuse Fabeltjeskrant. De kleuters verkennen het Grote Dierenbos met Meneer de Uil en de andere fabeltjesdieren. De lagere graden gaan op stap met de boshelden Pelle de Koperwiek, Pluim de Eekhoorn en Prik de Egel en leren spelenderwijs over en in het bos. Natuurlijk is er ook dit jaar een wedstrijd met mooie prijzen. Daarvoor neem je deel aan de RAVOT uitdagingen.
 
► 
 
Rode Neuzen Dag is terug. Dit jaar wordt geld ingezameld voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen te stimuleren om projecten te organiseren. Meld je school dus aan als Rode Neuzen School en kies in een latere fase een project waar jouw school geld voor wil inzamelen! Meer informatie vind je op hun website.
 
► 
 
Op Kerknet kun je deze zomer kennismaken met klassiekers uit de christelijke traditie. Beluister hun geschriften en bekijk filmpjes met topdocenten.
 
► 
 
CLB-chat is deze zomer geopend van 1 tot en met 10 juli en vanaf 19 augustus. Op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 21 uur, op woensdag van 14 tot 21 uur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
Om leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers extra te ondersteunen in hun taak zoekt de Christelijke Onderwijscentrale (COC) een voltijdse begeleider 'functioneren in onderwijs'. Kandideren kan tot 11 juli 2019.
 
► 
 
AHOVOKS zoekt een
 
► 
 
vakverantwoordelijk geïntegreerde projecten voor bso en tso
 
► 
 
vakverantwoordelijke gedragswetenschappen psychologie en opvoedkunde
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook