Dit is Nieuwsbrief 99 van 26 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 99 van 26 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne allerheiligenvakantie!
►  Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Vacatures
►  Vacature pedagogisch begeleider diversiteit voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Tussenkomst in de kosten van de bedrijfsrevisor verlengd
►  Najaarsseminarie voor besturen
►  Congres voor preventieadviseurs in Vlaanderen - Warm water II
►  Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)
Personeel
►  Prikbord afgesloten
►  Stakingsaanzegging 8 november 2017
►  Mobiliteitsenquête
►  Elektronische aangifte sociale risico’s
Lerenden
►  Columbus dit schooljaar opnieuw beschikbaar
►  Nieuwe brochure voor ouders over pesten
Curriculum & vorming
►  De Zill-leerplanklapper is er!
►  Vlaamse competitie IdeaalDuaal
►  Jij bent de taalscreening toch niet vergeten?
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht november 2017: olie
►  Advent 2017: echt wijs!
►  Lessenaanbod Thomas rond Allerheiligen en Allerzielen
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne allerheiligenvakantie!
 
Herfst  
 
We wensen je een deugddoend verlof tijdens de allerheiligenvakantie! Tijdens de vakantie verschijnt er geen nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten van woensdag 1 november tot en met vrijdag 3 november 2017. Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017 zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Inforonde   In november 2017 staan er twee informatierondes van Vlaanderen gepland, 1 voor het basisonderwijs en 1 voor het secundair onderwijs waar we ingaan op de onderwijsactualiteit. De informatierondes vinden plaats in de periode van14 tot en met 23 november 2017, telkens ondersteund door de 5 regio’s. De inhoud van de informatierondes is bekend. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 19 oktober 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Ambt van zorgcoördinator
 
► 
 
Damesakkoord Nederland-Vlaanderen
 
► 
 
Schoolbouwprojecten 'Scholen van Morgen'
 
► 
 
Gezondheidsbeleid in onderwijs
 
► 
 
Zwangere juffen kleuter- en lagere school
 
► 
 
Stageplaatsen bacheloropleiding Mondzorg
 
► 
 
Resolutie Diergeneeskunde
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 25 oktober 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Gendergescheiden schoolactiviteiten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature pedagogisch begeleider diversiteit voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
vacature   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 januari 2018  een voltijds pedagogisch begeleider diversiteit aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Tussenkomst in de kosten van de bedrijfsrevisor verlengd
 
Het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) heeft de tegemoetkoming in de kosten voor een commissaris opnieuw met een jaar verlengd. Alleen schoolbesturen die voor het boekjaar 2016 verplicht een bedrijfsrevisor moesten aanstellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2018 ingediend worden.
 
Schoolbesturen die aan het criterium ‘zeer grote vzw’ voldoen komen in aanmerking voor de tussenkumst. Een beschrijving van het criterium vind je in de 'Vragendatabank' bij het onderwerp Zeer grote vzw.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Najaarsseminarie voor besturen
 
Voor het najaarsseminarie voor besturen kozen we voor actuele onderwerpen, waaronder twee in het kader van BOS. Het is beslist een boeiend en interessant programma. Het overzicht van de geplande sessies vind je samen met de inschrijvingsmogelijkheid op nascholing.be. Schrijf je nu in!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres voor preventieadviseurs in Vlaanderen - Warm water II
 
warm water   Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden. Als lokale preventieadviseur (LPA) en/of coördinerende (centrale) preventieadviseur (CPA) zoek je voortdurend naar oplossingen om aan risicobeheersing te doen. Veiligheidsdossiers en risicoanalyses worden opgesteld, al dan niet door de CPA. Daaruit kan en moet de lokale en/of coördinerende preventieadviseur de nodige stappen halen om het jaarlijks actieplan en globaal preventieplan te stofferen.
 
Dit congres heeft de bedoeling een kruisbestuiving te zijn tussen de kennis en kunde van alle aanwezigen. Elke deelnemer krijgt een actieve rol toegewezen waarbij visie over KB’s, decreten, toelichten van normen … centraal staan. Noteer alvast 6 februari 2018 in je agenda of schrijf je meteen in!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)
 
kadernota bos  
 
Het schema met de verschillende nota’s en documenten dat wij ter ondersteuning van de BOS-processen ontwikkeld hebben, werd aangevuld met de nieuwe nota ‘BOS & Missie, visie en kernwaarden’. Met deze nota willen we besturen een leidraad aanbieden om te werken aan een missie, visie en kernwaarden voor het nieuwe schaalvergrote bestuuur.
 
Verder worden in hetzelfde schema de documenten die als ‘invuldocument’ beschouwd kunnen worden (voorbeelden van intentieverklaring, statuten, huishoudelijk reglement ...) vanaf nu in wordversie aangeboden zodat ze makkelijk aanpasbaar zijn.
 
Verdere vragen of suggesties blijven meer dan welkom op BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord afgesloten
 
Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen uren-leraar via overdracht uitlenen aan scholen die een tekort hadden. Dit jaar werd de dienstverlening voor het eerst ook aangeboden aan de centra voor volwassenenonderwijs die zo leraarsuren ter beschikking konden stellen van andere centra.
 
In het secundair onderwijs bleek het dit schooljaar geen evidente opdracht om alle scholen van voldoende uren te kunnen voorzien. Intussen hebben alle scholen die uren wilden ontlenen, een oplossing gevonden en sluiten we het prikbord definitief af voor het schooljaar 2017-2018.
 
Van harte dank aan alle scholen/centra die aan het initiatief meegewerkt hebben.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging 8 november 2017
 
De drie grote vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 8 november 2017. Die dag willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie op die dag. De vakbonden willen zo hun alternatieven voor een meer sociaal en rechtvaardig Europa voorstellen. De aanzegging geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mobiliteitsenquête
 
fiets   Behoort je school tot een schoolbestuur met minstens 100 werknemers? Dan is de tijd aangebroken om de driejaarlijkse mobiliteitsenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer in te vullen. Aan de hand van de driejaarlijkse bevraging worden de verkeersstromen in België in kaart gebracht om zo het mobiliteitsbeleid te ondersteunen. De enquête is verplicht voor elke vestigingsplaats met minstens 30 werknemers.
 
Meer informatie over de enquête kun je vinden onder het thema 'Mobiliteitsenquête'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Elektronische aangifte sociale risico’s
 
Vanaf dit schooljaar verloopt de aangifte van een sociaal risico via elektronische weg. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) neemt de werkgeversverplichting over van de schoolbesturen. Scenario 3 vervangt de papieren aangifte (via C131A) voor de aanvang van deeltijdse arbeid en scenario 6 vervangt de papieren aangifte (C131B) voor de inkomensgarantie-uitkering in geval van deeltijdse arbeid.
 
Wanneer een personeelslid wenst dat er voor hem of haar een aangifte van een sociaal risico gebeurt bij de instellingen van de sociale zekerheid, doet het schoolbestuur een melding bij het werkstation via de nieuwe RL16. Daarin vermeldt het schoolbestuur vanaf welke datum de situatie van toepassing is.
 
AgODi dringt erop aan om indiensttredingen en eventuele opdrachtwijzigingen zo snel mogelijk te melden. Op die manier kan de verwerking volledig gebeuren tijdens de eerstvolgende maand en zijn de rechten van de personeelsleden inzake sociale zekerheid gewaarborgd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Columbus dit schooljaar opnieuw beschikbaar
 
Columbus   Scholen van het secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Vorig schooljaar verspreidde de Vlor een eerste versie van een draaiboek voor scholen. Op basis van de ervaringen met Columbus en de stand van zaken in de ontwikkeling van het instrument is vanaf 26 oktober 2017 een bijgewerkte versie van het draaiboek beschikbaar. Meer informatie vind je terug op de website van Columbus.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe brochure voor ouders over pesten
 
Pesten aanpakken   De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden vorige week hun nieuwe brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. Pesten wordt in de brochure bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden, en ouders van omstaanders.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
De Zill-leerplanklapper is er!
 
Zill-leerplanklapper   Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! streeft de harmonische ontwikkeling van alle kinderen na. Naast de ZillSite kun je bij het verkennen en introduceren van het leerplan nu ook gebruikmaken van een leerplanklapper. De leerplanklapper geeft je een visueel aantrekkelijke voorstelling van de structuur van het leerplan in zakformaat. Je vindt er de ordening in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s in terug tot op het niveau van het generiek doel.
 
Leerplanklappers kunnen door scholen, lerarenopleidingen en andere geïnteresseerden besteld worden via de bestelpagina van de Zill-leerplanklapper. Ze kost 4 euro per exemplaar, verzendkosten niet inbegrepen. Leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen 30 % korting op de vermelde prijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaamse competitie IdeaalDuaal
 
IdeaalDuaal   IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie waarbij op zoek gegaan wordt naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven. Elk vernieuwend idee dat duaal leren in het secundair onderwijs kan verbeteren, mag ingediend worden. Je dient je voorstel tussen 6 november en 27 november 2017 in. Je kunt je idee indienen via het inschrijvingsformulier op de website www.ideaalduaal.be. Daar vind je ook alle info over de wedstrijd terug.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jij bent de taalscreening toch niet vergeten?
 
Sinds september 2014 zijn scholen verplicht een taalscreening te organiseren voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs of secundair onderwijs stapt. Op die regel zijn twee uitzonderingen:
 
 
► 
 
De taalscreening is sinds het schooljaar 2016-2017 niet langer verplicht voor anderstalige nieuwkomers. Die leerlingen krijgen sowieso een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke noden van de onderwijstaal.
 
► 
 
De taalscreening moet niet afgenomen worden in het buitengewoon onderwijs. Daar wordt gewerkt met individuele handelingsplannen waarin aandacht kan gaan naar extra ondersteuning van het leren van de onderwijstaal.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht november 2017: olie
 
Leeftocht   "Liefdevolle nabijheid is als zijdezachte olie, als helende balsem", zegt november. Download het novembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent 2017: echt wijs!
 
advent
 
 
 
Vijf gulden aanzetten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in haar aanbod voor de komende advent. De affiche en het Leeftochtnummer kun je al downloaden op de geactualiseerde webpagina. De papieren versie ontvangen de abonnees onmiddellijk na de Allerheiligenvakantie.
 
Ook de nieuwe bezinningskaarten i.s.m. Uitgeverij Muurkranten kun je bekijken en bestellen. De digitale XXL en bezinnende diamontage verschijnen midden november online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lessenaanbod Thomas rond Allerheiligen en Allerzielen
 
Allerheiligen  
 
Thomas, het online portaal voor het godsdienstonderwijs, heeft een lessenaanbod rond Allerheiligen en Allerzielen online geplaatst. Dat bevat zowel materiaal voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs.
 
Deze topics worden onder andere besproken:
 
 
► 
 
Wereldgodsdiensten over leven na de dood
 
► 
 
Over de grens
 
► 
 
Halloween, Allerheiligen en Allerzielen
 
► 
 
Vergeet me niet(je)
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
Gidras organiseert een gratis meerdaagse opleiding tot vertrouwenspersoon. De cursus vind plaats op verschillende dagen in januari en maart 2018. Je kunt de belanghebbende personen inschrijven via de APP-Opleidingen. Wie nog geen toegang heeft tot die applicatie, kan zich inschrijven door te mailen naar gid@gidras-noordantwerpen.be.
 
► 
 
Het Fonds Aurore Ruyffelaere biedt de mogelijkheid aan een duo van een leraar en directielid om een train-the-trainer programma te volgen onder de vorm van een studiereis naar Auschwitz-Birkenau. De studiereis duurt 5 dagen en vindt plaats van maandag 2 tot en met vrijdag 6 april 2018. Een voorwaarde om deel te nemen is dat de school nadien een eigen studiereis/GWP naar Auschwitz-Birkenau organiseert voor de leerlingen. Je kan je aanvraag nog indienen tot en met 2 november 2017.
 
► 
 
In samenwerking met Vlaanderen en Epos, organiseert Alden Biezen op 7 november een studiedag over leren in een erfgoedcontext. Deze studiedag wil scholen motiveren om een projectsubsidieaanvraag voor 2018 aan te vragen kaderend binnen: '2018, Europees jaar van het cultureel erfgoed'.
 
► 
 
Tijdens de PeaceJam Jeugdconferentie op de UCL campus van Louvain La Neuve op 18 en 19 november worden er meer dan 200 leerlingen uit diverse contexten tussen 12 tot 18 jaar verwacht. Ze verenigen zich om zich in te zetten voor vrede en burgerschap. Ze ontmoeten Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares voor de Vrede in 2003. Meer informatie en inschrijven.
 
► 
 
Deugdenproject België organiseert een tweedaagse introductiecursus van het Deugdenproject - The Virtues Project op 21 en 30 november 2017. De insteek van de introductiecursus is opvoeding, onderwijs en zorg.
 
► 
 
Uitgeverij Acco en auteur Naïma Lafrarchi nodigen je uit op de boekvoorstelling van Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen op woensdag 6 december 2017 om 16 uur in Antwerpen. Het boek Maakt religie een verschil? is bedoeld voor iedereen die de islamitische opvoeding beter wil begrijpen. Het geeft een houvast aan onderwijsprofessionals, pedagogen, psychologen en sociaal werkers die werken met kinderen en jongeren in een multireligieuze en -levensbeschouwelijke omgeving. Meer informatie over het programma.
 
► 
 
Op 21 maart 2018 reikt Belfius opnieuw vijf Awards uit tijdens de Belfius Smart Belgium Awards 2017. Heb je met je school een smart project? Dien het zeker in. Neem alvast een kijkje op de website of schrijf je onmiddellijk in.
 
► 
 
LIGAND organiseert dit schooljaar nascholingen over positieve heroriëntering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een directeur onderwijs en onderzoek. Solliciteren kan tot en met 18 november 2017.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook