Dit is nieuwsbrief 120 van 3 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 120 van 3 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten op 10 en 11 mei 2018
►  Protocol van akkoord bij lijst educatieve masteropleidingen
►  Brief Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs
►  Huis in beweging
►  Mededelingen vanuit de pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  BOS blijft in beweging!
►  Zonnepanelen op onderwijsdaken
Personeel
►  Stakingsaanzegging 16 mei 2018
►  Onderzoek naar stress en welbevinden bij schoolleiders
►  Verruimde inzetbaarheid van personeelsleden buitengewoon onderwijs
►  Wijzigingen in de reaffectatiereglementering
Lerenden
►  Omkadering ondersteuning vanuit de kleine types 2018-2019: hoopvol nieuws vanuit de stuurgroep
►  Start GOK-cyclus secundair en buitengewoon onderwijs op 1 september 2018
►  Toekomst van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling onzeker
►  Bedenkingen bij de conceptnota bijsturingen M-decreet
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten op 10 en 11 mei 2018
 
Gesloten   Op donderdag 10 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) en vrijdag 11 mei 2018 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 mei 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord bij lijst educatieve masteropleidingen
 
 
We maken evenwel de volgende kritische bedenkingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs
 
We bezorgen je de brief van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB) met de stand van zaken van hun eisencahier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huis in beweging
 
Op vraag van minister Crevits werkt Marc Van den Brande, adviseur bij de Stafdienst, van 1 mei 2018 tot en met 31 maart 2019 als adviseur voor het basisonderwijs op het kabinet. We wensen hem heel veel succes toe!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de enige schriftelijke vraag (over het label 'kinderrechtenschool') met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 26 april 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 2 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
stafmedewerker communicatie
 
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
begeleider lichamelijke opvoeding, sport en bewegingsopvoeding regio Antwerpen
 
► 
 
halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal regio Limburg
 
► 
 
vakbegeleider domein economie en organisatie regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan wetenschappen en techniek’
 
► 
 
nascholer 'Verankeren van Columbus in het schooleigen schoolbeleid’
 
► 
 
nascholer ‘Modernisering so – eerste graad’
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan beeld en muziek
 
► 
 
nascholer ‘(samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel’
 
 Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
BOS blijft in beweging!
 
bos   Decretaal is het voorlopig nog windstil, maar dat houdt besturen ‘op het terrein’ niet tegen om verdere stappen te zetten richting BOS. Getuige daarvan enkele initiatieven waarover recent in de pers bericht werd.
 
Een belangrijk initiatief vond plaats in Mechelen. Daar beslisten acht schoolbesturen, samen goed voor twintig basisscholen en vier secundaire scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, een internaat, bijna 5 500 leerlingen basisonderwijs en bijna 4 000 leerlingen secundair onderwijs om samen de stap te zetten naar een sterker en ééngemaakt bestuur onder de werknaam BOS-M.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zonnepanelen op onderwijsdaken
 
Zonnepanelen   Het streven naar energie-efficiëntie is niet meer weg te branden uit ons leven. De overheid stuurt er via regelgeving op aan. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt dit op vanuit het beeld van het rentmeesterschap voor onze aarde. Het produceren van hernieuwbare energie neemt in dat duurzaamheidsdenken een bijzondere plaats in.
 
Momenteel kunnen katholieke onderwijsinstellingen voor het plaatsen van zonnepanelen intekenen op een aanbod van Klimaatscholen2050. Daarnaast bestaat er ook een aanbod vanuit het Vlaams Energiebedrijf. Elk bestuur kan de markt uiteraard ook individueel bevragen. Hoe maak je uit dat aanbod een doordachte keuze?
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging 16 mei 2018
 
ABVV, ACV en ACLVB hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 16 mei 2018. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie rond het thema pensioenen. De stakingsaanzegging geldt zowel voor een halve dag als voor een volledige dag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek naar stress en welbevinden bij schoolleiders
 
Op donderdag 26 april gaf het Steunpunt Onderwijs Onderzoek (SONO) het eindrapport vrij van hun onderzoek naar ‘stress en welbevinden bij schoolleiders’. Dat onderzoek richt zich op het identificeren van factoren die het welbevinden, de stress en de burn-out van schoolleiders in basis- en secundair onderwijs bepalen in Vlaanderen. Bekijk het volledige eindrapport
 
De beleidsaanbevelingen uit het onderzoek bevestigen de visie op leiderschap van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verruimde inzetbaarheid van personeelsleden buitengewoon onderwijs
 
Om de overstap van personeelsleden van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs te vergemakkelijken werden twee bijzondere maatregelen getroffen:
 
 
► 
 
Een schoolbestuur kan vanaf 1 juni 2018 een deel van de diensten die een personeelslid heeft gepresteerd in een wervingsambt van het bubao of van het buso, in aanmerking nemen als dienstanciënniteit in een wervingsambt van het gewoon basisonderwijs of het gewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Vanaf 1 september 2018 kan een vastbenoemd personeelslid van het bubao of van het buso onder welbepaalde voorwaarden een mutatie of nieuwe affectatie krijgen naar een school van het gewoon bao of het gewoon so.
 
We geven je een uitgebreide toelichting over deze wijzigingen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in de reaffectatiereglementering
 
Vanaf 2018-2019 wijzigt de reaffectatiereglementering op een aantal punten:
 
 
► 
 
Een verlof voor TAO wordt mogelijk vanuit een niet-organieke betrekking die is toegewezen door een reaffectatiecommissie.
 
► 
 
Naast de directeur en adjunct-directeur worden nu ook de tijdelijke beheerder van een internaat en de TAC (so en vwo) gedeeltelijk beschermd tegen reaffectatie.
 
► 
 
De criteria bij daling van de omkaderingsmiddelen gelden voortaan voor drie jaar.
 
► 
 
Als het schoolbestuur zijn terbeschikkinggestelde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs niet kan reaffecteren, moet het hen een wedertewerkstelling toewijzen in dezelfde personeelscategorie.
 
We geven je verdere details over deze wijzigingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Omkadering ondersteuning vanuit de kleine types 2018-2019: hoopvol nieuws vanuit de stuurgroep
 
In de nieuwsbrief van 26 april 2018 hebben we toegelicht hoe de ondersteuningsmiddelen vanuit de zgn. kleine types, zoals door de overheid uiteengezet tijdens de externe stuurgroep ondersteuningsmodel, zouden worden berekend. We trokken aan de alarmbel, omdat hieruit een enorme mismatch bleek tussen het pakket begeleidingseenheden dat de scholen voor 2018-2019 zouden ontvangen, en het aantal leerlingen dat men op 1 februari 2018 ondersteunde.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Start GOK-cyclus secundair en buitengewoon onderwijs op 1 september 2018
 
Tijdens de vergadering van de Commissie Onderwijs op 19 april 2018 bevestigde de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opstart van de nieuwe GOK-cyclus 2018-2021. Voor die nieuwe driejarige GOK-cyclus in het gewoon secundair en in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs geldt de normale regeling. We vernamen ook dat de berekening van het aantal GOK-lestijden per instelling pas na 15 juni kan gebeuren.
 
Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de Dienst Lerenden (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen) of de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toekomst van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling onzeker
 
De conceptnota van de Vlaamse regering over “verdere bijsturing M-decreet” voorziet in de mogelijkheid om een coördinator per ondersteuningsnetwerk aan te stellen. Dat is een goede zaak. De middelen voor die coördinatie zullen geput worden uit het contingent van de begeleiders competentieontwikkeling. Daar kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet mee akkoord gaan en wel om twee redenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bedenkingen bij de conceptnota bijsturingen M-decreet
 
Op 20 april 2018 werd op de Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd met een aantal bijkomende bijsturingen aan het M-decreet, naast de wijzigingen die al opgenomen zijn in het wijzigingsdecreet. De plotse bijsturingen waren voor iedereen een complete verrassing. In de nieuwsbrief van 26 april bezorgden wij onze algemene indrukken. Intussen hebben wij de nota wat grondiger kunnen bekijken en bespreken. We bundelden al onze bedenkingen in een puntsgewijze bespreking. Wij zullen die bedenkingen inbrengen tijdens de komende besprekingen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Maak van je leerlingen echte wereldburgers met de YOUCA Action Day! Op 18 oktober 2018 gaan jouw leerlingen, samen met 15 000 leeftijdsgenoten, één dag werken. Het loon dat ze die dag verdienen gaat naar geëngageerde jongeren in Ecuador en België. De YOUCA Action Day is er voor alle leerlingen vanaf het vierde jaar secundair onderwijs uit elke onderwijsvorm en studierichting. Rond de Action Day biedt YOUCA een heel traject en educatief pakket aan. Scholen zijn vrij om te kiezen hoe ver ze het zelf uitwerken gedurende het jaar. De enige vereiste is de deelname aan de Action Day op 18 oktober. YOUCA werkt op een actieve en ervaringsgerichte manier. Jongeren doén iets bij YOUCA, krijgen de kans zich te ontplooien en hun engagement te tonen. Dit jaar gaat de opbrengst van de YOUCA Action Day naar een project van Plan België in Ecuador.
 
► 
 
Op 15 mei 2018 organiseert Pax Christi in verschillende Belgische steden en gemeenten stiltecirkels om de Palestijnse 'Nakba' te herdenken. Pax Christi schreef een dossier met onder meer de historische context,  de heikele positie van Jeruzalem, wat de Nakba vandaag betekent en over de situatie van de christenen in dit Heilige Land en biedt een educatief aanbod voor scholen aan.
 
► 
 
‘Euroscola’ is een project georganiseerd door het Europees Parlement waarbij leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar secundair onderwijs elkaar ontmoeten in Straatsburg voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het Europees Parlement. Nog tot 15 mei 2018 loopt een Euroscola-selectie voor data in de loop van het eerste trimester van 2018-2019. De geselecteerde scholen krijgen subsidies voor de reis en overnachting in Straatsburg.
 
► 
 
In het kader van de herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het War Heritage Institute (WHI) het project ‘Onze Vergeten Helden’. Wilde je als school altijd al iets doen over de gesneuvelde Belgische militairen van de Eerste Wereldoorlog en geef je les in een lagere school? Op de website vind je een gratis lessenpakket voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.
 
► 
 
‘INCLUSIEF’ neemt het standpunt in van vijf kinderen. We kijken mee over hun schouder: naar hun leven thuis en in school. We staan stil bij de levens van vijf opgroeiende kinderen die, ondanks voortdurende uitsluiting, zoeken naar integratie en het onzichtbare gezicht zijn van de gecontesteerde wetgeving. Kinderen die een loden rugzak met zich mee torsen, keihard werken en hun plek opeisen in het gewoon onderwijs; In vijf hoofdstukken krijgen we een panoramisch beeld op inclusie-onderwijs, een controversieel thema bekeken vanuit verschillende standpunten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt
 
► 
 
een directeur onderwijsgroep lerarenopleiding
 
► 
 
een ICT-coördinator systemen en netwerk
 
► 
 
een functioneel analist
 
► 
 
een opleidingshoofd bacheloropleiding School of Arts
 
► 
 
​Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook