Dit is Nieuwsbrief 36 van 28 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 36 van 28 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs
►  Vacature medewerker Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning
►  Nieuwe niveaucoördinator bao PB Regio Mechelen-Brussel
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Eerste uitrusting schoolgebouwen: 6 procent of 21 procent btw?
Personeel
►  Op zoek naar kandidaten voor directieambten?
►  Uitbetaling vakbondspremie arbeiders (PC 152) door het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
►  Nieuwe mededeling: vaste benoeming in wervingsambten in het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Infobrochure onderwijsregelgeving 2016-2017
►  Gewijzigde maximumfactuur basisonderwijs voor schooljaar 2016-2017
►  Onhandelbare kinderen?
►  gon/ion-ondersteuning in 2016-2017
►  Waarborgregeling in 2016-2017
Curriculum & vorming
►  Nascholingsaanbod Zin in leren! Zin in leven!
►  Actualisering eindtermen aardrijkskunde en nieuwe eindtermen natuurwetenschappen
►  ICT-DIA voor einde eerste graad staat open
►  Informatiemoment - geletterdheidsmodules in het volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht mei 2016
►  Vleva-sessie: 'De leraar van morgen'
►  Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling
►  Karel de Grote Hogeschool - Nieuw traject voor alle andersgelovigen in de lerarenopleiding
 
 
 

   Algemeen

 
 
Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs
 
Het buitengewoononderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van het GON en ION, de herstructurering van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen …  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de vragen, bezorgdheden en zelfs weerstand die deze veranderingen met zich meebrengen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature medewerker Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met onmiddellijke ingang een voltijds medewerker (v/m) aan te werven om het team Eventorganisatie van de Dienst Ondersteuning te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe niveaucoördinator bao PB Regio Mechelen-Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt vanaf 1 september 2016 een nieuwe niveaucoördinator voor het basisonderwijs in Mechelen-Brussel. Rita Mouton volgt Jo Coppens op. We danken de heer Coppens voor de grote inzet van de voorbije jaren en zullen hem op gepaste wijze in de bloemetjes zetten. We wensen mevrouw Mouton alle succes toe!
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 27 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Islamonderwijs en imamopleiding
 
► 
 
Vlaamse gebarentaal
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 21 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Gevaren van sexting bij jongeren
 
► 
 
Relationele en seksuele vorming
 
► 
 
Knelpunten M-decreet
 
► 
 
Arbeidsinspectie en psychosociaal welzijnsbeleid
 
► 
 
Toegankelijkheid schoolgebouwen
 
► 
 
Puntenbonus UGent
 
► 
 
Generieke beurzen hoger onderwijs
 
► 
 
Competentieontwikkeling/professionaliseringsbeleid onderwijs
 
► 
 
STEM-academies
 
► 
 
Damesakkoord Vlaanderen-Nederland
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de massa-lessen over de onderfinanciering van het hogeschoolonderwijs op vrijdag 29 april 2016 op het Martelarenplein in Brussel en op de Groenplaats in Antwerpen en via live-streaming in alle hogescholen in Vlaanderen
 
► 
 
de studievoormiddag 'Onderwijsinnovatie: klaar voor een nieuwe kijk?' door Eric Halsberghe op vrijdag 20 mei 2016 in Gent
 
► 
 
de lezing 'Ouders en school: een partnerschap voor succes' door prof. William Jeynes (California State University) op woensdagavond 25 mei 2016 aan de UCSIA in Antwerpen
 
► 
 
de praktijkgerichte vorming ‘Partnerschap met ouders van een zorgenkind’ op dinsdag 31 mei 2016 in Leuven. De vorming hoort bij een project binnen de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven
 
► 
 
de werelddag zonder tabak op dinsdag 31 mei 2016. Meer informatie over tabakspreventie en stoppen met roken vind je bij VIGeZ
 
► 
 
het eindsymposium van het Reward-project over een vierjarig onderzoek naar beloningsgevoeligheid en de eetgewoonten van kinderen en jongeren op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober 2016 in Brussel
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Eerste uitrusting schoolgebouwen: 6 procent of 21 procent btw?
 
De btw op scholenbouw is sinds 2016 verminderd van 21 naar 6 procent.  Niet alle eerste uitrusting kan de 6-procentregeling genieten. Er bestaan geen criteria waarmee eenduidig ingeschat kan worden of de btw-administratie het 6-procenttarief zal aanvaarden. Om te vermijden dat leveranciers ten onrechte 21 procent btw aanrekenen, dien je hen te informeren door middel van de verklaring 6 procent btw voor opdrachtgevers. Als je met een leverancier over het btw-tarief van mening verschilt, dan kun je informatie inwinnen bij het contactcenter van de FOD Financiën of de lokale btw-administratie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Op zoek naar kandidaten voor directieambten?
 
Besturen van (hoge)scholen, centra en internaten die op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor selectie- en bevorderingsambten (adjunct-directeur, directeur, TA, TAC, internaatsbeheerder ...) kunnen hun vacaturebericht ook verspreiden via de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij sturen daartoe het vacaturebericht naar Marc Keppens, directeur Dienst Personeel (marc.keppens@katholiekonderwijs.vlaanderen). Via een ruime verspreiding van de vacature willen we ondersteuning bieden bij het aantrekken van potentiële kandidaten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitbetaling vakbondspremie arbeiders (PC 152) door het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
Op 2 mei 2016 worden de vakbondspremies voor het arbeiderspersoneel uitbetaald. Dat gebeurt in principe automatisch: de ledengegevens worden aan de tewerkstellingsgegevens uit de kruispuntbank gekoppeld. De personeelsleden die geen automatische betaling ontvangen (bv. omdat ze lid zijn van een andere centrale, niet in orde zijn met hun ledenbijdrage of geen lid zijn), zullen via de post een tewerkstellingsattest ontvangen. Die attesten worden ten laatste op 2 mei verstuurd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe mededeling: vaste benoeming in wervingsambten in het volwassenenonderwijs
 
Voor 1 april heeft het centrumbestuur een aantal betrekkingen vacant verklaard, waarna personeelsleden voor vaste benoeming kunnen kandideren. Onder welke voorwaarden een benoeming toegekend kan worden, is uiteengezet in de nieuwe mededeling 'Vaste benoeming in wervingsambten in het volwassenenonderwijs'. Die tekst is een herwerking van de vroegere mededelingen. Zo worden de benoemingsvoorwaarden nu afzonderlijk overlopen en uitgediept voor de verschillende mogelijke statuten van het personeelslid: TADD-aanstelling, verlof voor TAO, toestand van reaffectatie, leeftijd van 55 jaar. Ook de voorrangsrechten werden duidelijker geformuleerd.
 
De wijzigingen in de reglementering zijn beperkt. Belangrijk is wel dat een vaste benoeming die op 1 juli ingaat, bij voorkeur tegen 10 juni aan het werkstation gemeld wordt: dat om latere terugvorderingen van uitgestelde bezoldiging te vermijden (zie punt 8 van de mededeling). Voor benoemingen in het secundair onderwijs respectievelijk in het basisonderwijs of in internaten raadpleeg je de afzonderlijke mededelingen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Infobrochure onderwijsregelgeving 2016-2017
 
De digitale infobrochure onderwijsregelgeving is voor het schooljaar 2016-2017 aangepast. Dat document biedt ouders die hun kind inschrijven een overzicht van de regelgeving die betrekking heeft op de items in het schoolreglement. Je kunt naar die infobundel linken via de schoolwebsite of rechtstreeks in het schoolreglement. Je vindt de infobrochure terug op onze website bij het thema School- en centrumreglement.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde maximumfactuur basisonderwijs voor schooljaar 2016-2017
 
De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2016-2017 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing. De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd op 45 euro voor het kleuteronderwijs en 85 euro voor het lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur voor de volledige duur van het lager onderwijs stijgt van 410 naar 420 euro. In ons model van schoolreglement voor het basisonderwijs hadden wij een voorlopige schatting van 415 euro opgenomen voor de minder scherpe maximumfactuur. Dat is intussen aangepast.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onhandelbare kinderen?
 
In de media ging er veel aandacht naar de uitsluiting van onhandelbare kinderen in de basisschool. Die problematiek is niet nieuw. Katholiek Onderwijs Vlaanderen beklemtoont dat het uitsluiten van kinderen de laatste stap is. Met een goed uitgewerkte leerlingenbegeleiding en een zorgvuldige samenwerking met ouders kan een tuchtmaatregel in veel gevallen voorkomen worden. Meer informatie vind je in de mededeling Tuchtmaatregelen voor leerlingen in het basisonderwijs.
 
Voor administratief-juridische ondersteuning over orde- en tuchtmaatregelen kun je terecht op de Dienst Lerenden:
 
 
► 
 
Lien De Feyter Lien.defeyter@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 64
 
► 
 
Lieselot Vantuyckom  Lieselot.vantuyckom@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 34
 
Voor ondersteuning van je schoolbeleid en de aanpak van kinderen met moeilijk gedrag kun je terecht bij de competentiebegeleiders:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen: Nele Van Oosten nele.vanoosten@katholiekonderwijs.vlaanderen 0486 67 04 86
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen Guido Decombel guido.decombel@katholiekonderwijs.vlaanderen 0478 97 06 56
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen Gerda De Keyzer gerda.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen 0476 81 86 85
 
► 
 
Regio Limburg: Mieke Moermans mieke.moermans@katholiekonderwijs.vlaanderen 012 67 14 67
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: Wilfried Neutjens wilfried.neutjens@katholiekonderwijs.vlaanderen 0477 88 03 74
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
gon/ion-ondersteuning in 2016-2017
 
Voor de verdere uitrol van het M-decreet wil de overheid naar een gon- en ion-ondersteuning die beter inspeelt op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leraren. Voor een hervorming ten gronde wordt gewerkt aan een conceptnota met het oog op invoering op 1 september 2017. Het schooljaar 2016-2017 wordt dus een overgangsjaar. De overheid heeft hierover vorige week gecommuniceerd via een extra-editie van SchoolDirect. Hieruit blijkt dat in het overgangsjaar opnieuw wordt uitgegaan van een bevroren gon-pakket (uitgedrukt in begeleidingseenheden) op basis van de telling van gon-leerlingen op 1 oktober 2014. De toekenning van de gon- en ion-ondersteuning zal niet meer rechtstreeks gebeuren naar de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs, maar via netgebonden commissies. Deze gebeurt in twee schijven, en volgens een opgelegde prioritering die er voor moet zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt waar hij recht op heeft. Dat ook de lestijden/lesuren ion type 2 (situatie schooljaar 2015-2016) worden meegenomen in deze bevriezing vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een slecht signaal, maar de overheid had geen oor naar onze argumenten. Bij de effectieve aanwending kunnen gon en ion wel flexibel ingezet worden naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leraargericht) ...
 
Wie vragen heeft, kan die kwijt bij Veronique Decock (veronique.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 13 - 0492 73 26 42). Op basis van de vragen die binnen komen, zal in een later nieuwsbericht en/of tijdens de Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs meer uitleg worden gegeven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarborgregeling in 2016-2017
 
Het M-decreet voorziet in een waarborgregeling bij daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs. Daarbij worden de middelen die ten gevolge van deze leerlingendaling vrij komen, opnieuw ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (met uitzondering van de kleine onderwijsverstrekkers) gaat het voor volgend schooljaar om 2 231 waarborglestijden en 2 068 waarborguren in het basisonderwijs; in het buso is er geen globale leerlingendaling, en dus ook geen waarborgregeling. Er werd beslist om deze middelen nog één jaar in te zetten volgens de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. Dit mag echter geenszins worden beschouwd als een voorafname op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd. We geven je een situering en een eerste blik op de procedure.
Wie vragen heeft, kan die kwijt op waarborgregeling1617@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingsaanbod Zin in leren! Zin in leven!
 
Vanaf september 2016 kun je als schoolteam, leidinggevende of gangmaker een nascholing volgen om je in het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! te verdiepen. In de aankondiging van de Zill!-nascholingen voor het schooljaar 2016-2017 vind je een overzicht van het aanbod. Op 1 mei gaan de inschrijvingsmodules via de website www.nascholing.be open.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisering eindtermen aardrijkskunde en nieuwe eindtermen natuurwetenschappen
 
Vanaf 1 september 2017 worden in de derde graad kso/tso de geactualiseerde eindtermen aardrijkskunde van kracht. Vanaf die datum worden ook voor het eerst eindtermen voor natuurwetenschappen voor de derde graad kso/tso ingevoerd. Dat betekent dat de basisvorming voor de derde graad kso/tso uitgebreid wordt. Welke gevolgen dat concreet heeft voor de leerplannen, lees je in het bericht in verband met de actualisering van de eindtermen aardrijkskunde en de invoering van nieuwe eindtermen natuurwetenschappen derde graad kso/tso.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor einde eerste graad staat open
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de onlinetoepassingen ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie van leerlingen bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de in de eerste graad bereikte vorderingen op het vlak van ICT te achterhalen.  Meer info vind je op de thematische pagina ‘ICT-DIA voor begin en einde eerste graad’.
 
Heb je bij de start van de eerste graad ICT-DIA 1 afgenomen, dan krijg je nu de gelegenheid om de evolutie van je leerlingen te peilen. Vanaf 1 mei 2016 tot het einde van het schooljaar staat ICT-DIA 2 open voor het afleggen van de proef. Je kunt je met je gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiemoment - geletterdheidsmodules in het volwassenenonderwijs
 
Zoals we vorige week al meldden, organiseert het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten een informatie- en consultatiemoment over het inzetten van de geletterdheidsmodules Nederlands en leren leren. Directeurs en leden van het middenkader zijn van harte welkom. We situeren geletterdheidsmodules als instrument voor een geletterdheidsbeleid en we gaan tijdens dat infomoment ook in op praktische en organisatorische kwesties.
 
De informatiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan tot en met 8 mei 2016 via de website van Vocvo.
 
 
► 
 
Waar? Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
 
► 
 
Wanneer? donderdag 12 mei 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht mei 2016
 
In onze beeldcultuur zijn de media heel machtig. Ze bepalen vaak onze denkkaders, vormen ons venster op de wereld. Hoe houden zij ons in hun greep? Hoe vrij zijn we in ons kijken en communiceren? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het meinummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vleva-sessie: 'De leraar van morgen'
 
De Vleva-sessie 'De leraar van morgen' was oorspronkelijk gepland op 23 november 2015 en werd uitgesteld door de veiligheidssituatie in Brussel. De nieuwe datum is geprikt: op donderdag 26 mei 2016 ben je van harte welkom bij Vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel. Van 09.30 uur tot 13.00 uur gaan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vleva, samen met experts uit Schotland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen op zoek naar de leraar van morgen.
 
Het programma van het evenement blijft ongewijzigd. Je kunt het raadplegen op de vleva-website. Inschrijven kan ook via de vleva-website. Wie al ingeschreven was voor de november-sessie én dat vóór 22 april 2016 had bevestigd bij Karen Vandersickel, liaison officer Vleva, (karen.vandersickel@vleva.eu)  hoeft zich niet nog eens in te schrijven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling
 
Geïnteresseerd in een extra opleiding? Misschien is de banaba Schoolontwikkeling iets voor jou?
 
De Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling wil leraren opleiden die vernieuwingen in het onderwijs kunnen initiëren, begeleiden en duurzaam implementeren.
 
De opleiding is bedoeld voor onderwijsmensen met relevante ervaring die aan een nieuwe uitdaging toe zijn en geïnteresseerd zijn in het coachen van (nieuwe) collega's en bij vernieuwingen een voortrekkersrol willen vervullen. Meer informatie over die opleiding vind je op:
 
 
► 
 
www.arteveldehogeschool.be/bachelor-na-bachelor-het-onderwijs-schoolontwikkeling
 
► 
 
www.odisee.be/schoolontwikkeling
 
► 
 
www.ucll.be/studeren/verder-studeren/bachelor-na-bachelor-schoolontwikkeling
 
► 
 
www.vives.be/opleidingen/onderwijs/banaba-schoolontwikkeling
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Karel de Grote Hogeschool - Nieuw traject voor alle andersgelovigen in de lerarenopleiding
 
Tegen de achtergrond van de Antwerpse multiculturele samenleving biedt de Karel de Grote Hogeschool, als katholieke hogeschool, vanaf september naast het vak godsdienst ook het vak levensbeschouwing aan voor de studenten in de lerarenopleiding lager onderwijs. KdG herwerkt ook de inhoud van de godsdienstlessen in de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. Zo worden verschillende religies en levensbeschouwingen, inclusief islam, belicht, maar zonder het vak ‘islam’ zelf in te richten in de lerarenopleiding. Lees hier het persbericht van de Karel de Grote Hogeschool.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook