Dit is nieuwsbrief 220 van 12 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 220 van 12 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Laptops voor leerlingen in kansarmoede uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs
►  Extra informatieronde secundair onderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij AGODI tegen 30 november 2020
►  Programmaties en concordanties gewoon secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij AGODI tegen 30 november 2020
►  Structuurwijzigingen internaten, buitengewoon basis- en secundair onderwijs en gewoon basis- en secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij DPCC tegen 30 november 2020
►  Netwerkgroepen rond inkoopbeleid en beheer van raamovereenkomsten
►  Tweede webinar verzekeringen op 19 november
Lerenden
►  Gratis lessenpakket burgerschap naar aanleiding van verkiezingen Vlaamse Jeugdraad
Curriculum & vorming
►  Vacatures codi Maatschappij en welzijn
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen gaat digitaal
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 220
 
 
 

   Algemeen

 
 
Laptops voor leerlingen in kansarmoede uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs
 
Vorige week startte de actie Digisprong. Daarmee wil minister Weyts 15 000 laptops in functie van afstandsonderwijs van kwetsbare leerlingen verdelen. Eerst worden de scholen bediend die bij de eerdere actie in het voorjaar op de wachtlijst waren beland. Zij krijgen op 16 en 17 november hun laptops via Signpost.
 
Voor de resterende 7 500 laptops konden secundaire scholen een aanvraag indienen. Ook die laptops zijn bedoeld voor de kwetsbare leerlingen uit de 2de en 3de graad. Zij starten op 16 november immers voor minstens 50 procent van de tijd verplicht met afstandsonderwijs. Jullie dienden massaal aanvragen in. Jullie dienden massaal aanvragen in. We tellen om en bij de 9 300 gevraagde toestellen. Ook de andere onderwijsverstrekkers kregen heel wat aanvragen binnen. Zo komen we aan een totaal van om en bij de 18 000 laptops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra informatieronde secundair onderwijs
 
Deze maand organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen digitaal een bijkomende inforonde voor het secundair onderwijs.
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
► 
 
Stand van zaken eindtermen
 
► 
 
Administratieve vakbenamingen 2de graad
 
► 
 
Toelichting bij doelen die leiden naar beroepskwalificaties en bij de cesuurdoelen afgeleid van specifieke eindtermen
 
► 
 
Uitgebreide studierichtingsprofielen 2de graad met alle richtingspecifieke accenten en duiding bij de opbouw van studierichtingspecifieke leerplannen (incl. onderscheid B-VB-C)
 
► 
 
Traject leerplanimplementatie
 
De Zoom-sessies gaan door op woensdag 18 november 2020 van 14 tot 16 uur en op donderdag 19 november van 10 tot 12 uur en van 16.30 tot 18.30 uur. Na inschrijving krijg je de juiste digitale link toegezonden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije drie weken beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs  
 
We bezorgen je een persoonlijke impressie van de hoorzittingen op 29 oktober 2020:
 
 
► 
 
hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs 
 
► 
 
hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een:
 
 
► 
 
voltijds stafmedewerker basisonderwijs voor onze Dienst Lerenden
 
► 
 
vakbegeleider natuurwetenschappen (50%) met specifieke deskundigheid chemie en/of fysica voor de regio Mechelen-Brussel
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures van onze hogescholen en universiteit:
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een:
 
 
► 
 
opleidingshoofd KMO-Management en Internationaal ondernemen – 100%;
 
► 
 
projectverantwoordelijke macrodoelmatigheid opleiding Artificiële Intelligentie - 75%.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij AGODI tegen 30 november 2020
 
Buitengewoon basisonderwijs
 
Op voorwaarde dat je als school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2020 bij AGODI in:
 
 
► 
 
de oprichting van een nieuwe bubaoO-school;
 
► 
 
de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen;
 
► 
 
de oprichting/omvorming van een type in het bubao;
 
Buitengewoon secundair onderwijs
 
Vóór 30 november 2020 moet je een aantal programmatieaanvragen en concordantiemeldingen, te realiseren op 1 september 2021, indienen bij AGODI.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en concordanties gewoon secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij AGODI tegen 30 november 2020
 
Vóór 30 november 2020 moet je een aantal programmatieaanvragen en concordantiemeldingen, te realiseren op 1 september 2021, indienen bij AGODI:
 
 
► 
 
aanvraag programmatie niche-basisopties eerste graad
 
► 
 
aanvraag programmatie studierichtingen tweede graad modernisering so (niet alleen specifieke studierichtingen; óók de basisstudierichtingen)
 
► 
 
aanvraag programmatie studierichtingen derde graad huidige structuur so, inclusief de 7de jaren (in enkel gevallen kan er geprogrammeerd worden op basis van studiecontinuïteit)
 
► 
 
aanvraag programmatie opleidingen duaal (zie ook onderstaand aandachtspunt 2d)
 
► 
 
aanvraag programmatie opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs die ressorteren in een cluster waarvan het CDO nog geen opleiding in huis heeft of in cluster 32 (zie ook onderstaande aandachtspunten 2d en 3)
 
► 
 
aanvraag ingebruikneming van nieuwe vestigingsplaatsen
 
► 
 
aanvraag herschikken van bestaand studieaanbod over de bestaande vestigingsplaatsen (voor zover ten minste één van de vestigingsplaatsen van de school gelegen is in een gemeente met meer dan 70 000 inwoners)
 
► 
 
melding concordanties tweede graad moderinsering so, enkel in het geval van keuzemogelijkheid; een 1-op-1-concordantie hoeft niet gemeld te worden tenzij het een studierichting betreft die ingericht werd op 1 oktober 2019 en niet op 1 oktober 2020.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Structuurwijzigingen internaten, buitengewoon basis- en secundair onderwijs en gewoon basis- en secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij DPCC tegen 30 november 2020
 
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie/afschaffing/herstructurering van scholen en vestigingsplaatsen, de herschikking van het studieaanbod, de oprichting van een onderwijsniveau, structuurwijzigingen aan internaten en de wijziging in de samenstelling van de scholengemeenschap zijn onderworpen de interne planningsprocedure. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2021-2022, vraag je aan bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC voor 30 november 2020.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkgroepen rond inkoopbeleid en beheer van raamovereenkomsten
 
Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen voor strategische inkopers en wie met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie. 
 
Even herinneren: de netwerkbijeenkomsten voorzien in november 2020 organiseren we digitaal op twee momenten:
 
 
► 
 
Vooral voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, maar anderen zijn uiteraard van harte welkom: dinsdag 17 november 2020 om 9.30 uur;
 
► 
 
Voor de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel, en wie niet kan op het ander moment: vrijdag 27 november 2020 om 9.30 uur
 
Eens ingeschreven ontvang je meer informatie en de link naar de digitale vergadering.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tweede webinar verzekeringen op 19 november
 
Op donderdag 19 november tussen 14 en 16 uur is er een tweede keer het webinar over de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen. Ben je nog niet ingeschreven voor dit webinar? Schrijf je dan snel in via sales@ic-verzekeringen.be
 
Tijdens het webinar worden de nieuwigheden van de nieuwe raamovereenkomsten uitvoerig toegelicht. Schoolbesturen kunnen vervolgens hun mandaten verlenen voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen via onze website. Wij zorgen dan samen met IC-verzekeringen voor nieuwe (raamovereenkomsten voor) verzekeringscontracten die optimaal aangepast zijn aan de gewijzigde reglementering en behoeften van onze scholen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Gratis lessenpakket burgerschap naar aanleiding van verkiezingen Vlaamse Jeugdraad
 
In 2020 gaat de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar nieuwe adviseurs en prioritaire thema's. Om de verkiezing te doen slagen, wil de Vlaamse Jeugdraad zo veel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en hen de mogelijkheid geven om te stemmen. In samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel ontwikkelde de Vlaamse Jeugdraad daarom een gratis lessenpakket op maat van middelbare scholen dat in teken staat van burgerschap, jongerenparticipatie en debat.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacatures codi Maatschappij en welzijn
 
Voor de codi-groep Maatschappij en welzijn zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s (Limburg (1), Mechelen-Brussel (2), Oost-Vlaanderen (2)). In functie van een evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar (adjunct-)directeurs van scholen die:
 
 
► 
 
een aanbod hebben binnen de D-finaliteit (m.i.v. Humane wetenschappen-aso);
 
► 
 
een breed aanbod hebben binnen het domein Maatschappij en welzijn;
 
► 
 
een aanbod hebben van studierichtingen in personenzorg, mode en/of lichaamszorg.
 
Voor een schets van de opdracht en werking van de codi verwijzen we naar het document codi-werking. Geïnteresseerden kunnen kandideren tot en met 4 december.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen gaat digitaal
 
Affiche  
 
De Bezinning voor onderwijsmensen met Bert Roebben over Volharden in de broosheid. Spiritualiteit in tijden van corona wordt geheroriënteerd naar een digitale bezinning. Ze vindt plaats op zaterdag 21 november 2020 van 14 tot 17.30 uur.
 
Het recent uitgegeven gelijknamige boek van Bert Roebben vormt de rode draad van zijn verhaal. Iedere deelnemer ontvangt dat boek per post.
 
Wie reeds ingeschreven was, wordt binnenkort gecontacteerd. Nieuwe inschrijvingen zijn welkom via het digitale inschrijvingsformulier.
 
Deelname kost € 30.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 220
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het MIND-U-project van het Leuven Mindfulness Centre laat jongeren (14-24 jaar) tijdens online mindfulness-sessies kosteloos kennismaken met mindfulness-oefeningen onder begeleiding van ervaren en professionele trainers. Ken je jongeren die geïnteresseerd kunnen zijn in dit project? Aarzel dan zeker niet om de informatie met hen te delen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook