Dit is Nieuwsbrief 44 van 16 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 44 van 16 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  E-mailadressen medewerkers
►  Vacature pedagogisch begeleider talen en finaliteit doorstroming voor het secundair onderwijs
►  Vacature pedagogisch begeleider NT2 project taalbegeleiding voor het volwassenenonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Personeel
►  Overzicht van de belangrijkste verlofstelsels in 2016-2017
►  Harmonisering verlofstelsels vanaf 2017-2018
Lerenden
►  Waarborgregeling in 2016-2017 in het basisonderwijs - selectie scholen basisonderwijs afgerond
►  Waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs - selectie scholen buitengewoon secundair onderwijs
►  Toelage anderstalige kleuters
►  Stijging uren vervolgcoaching vanaf 1 september 2016
►  Gevolgen van de ramadan op de proefwerken
►  Aansprakelijkheid stagiairs - brief aan sectoren
►  GOK en diversiteit in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Leerboeken ICT
Identiteit & kwaliteit
►  Congres 'Eigentijds tegendraads': katholieke dialoogschool
►  Publicatie: ‘Katholieke dialoogschool. Eigentijds tegendraads’
 
 
 

   Algemeen

 
 
E-mailadressen medewerkers
 
De e-mailadressen van onze medewerkers eindigen steeds op @katholiekonderwijs.vlaanderen. We horen wel eens dat berichten werden gestuurd naar @katholiekonderwijsvlaanderen.be waardoor die jammer genoeg niet toekomen. De contactgegevens van onze medewerkers in de diensten, regio’s en congregationele begeleiding vind je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider talen en finaliteit doorstroming voor het secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2016 een voltijds begeleider talen en finaliteit doorstroming (v/m) aan te werven om het team secundair onderwijs in de Dienst Curriculum & vorming te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider NT2 project taalbegeleiding voor het volwassenenonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2016 een voltijds pedagogisch begeleider taal (v/m) aan te werven voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs. De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht: met name het taalvaardigheidsonderwijs, Nederlands als tweede taal.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 15 juni 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Onderwijscontinuïteit en sluiten van asielcentra
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 9 juni 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Franstalige faciliteitenscholen
 
► 
 
Werkdruk in kleuterklassen en uren kinderverzorging
 
► 
 
Lerarenkaart en tijdschrift Klasse
 
► 
 
Onderwijsassistenten
 
► 
 
Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt
 
► 
 
Vrijstelling van levensbeschouwelijk onderwijs
 
► 
 
Probleem diploma's van hogeschool UCLL
 
► 
 
Buitenlandse uitwisselingsstudenten Vlaanderen en Brussel
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven.
 
 
► 
 
De volgende editie van Ondernemers voor de Klas van Vlajo vindt plaats van 9 januari tot 3 maart 2017.
 
► 
 
Epos vzw organiseert de wedstrijd voor het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) 2016. Het thema is 'Meertalige scholen en klassen: taaldiversiteit omarmen'. 
 
► 
 
Heb je volgend schooljaar zin in een klasuitwisseling met een school in een buurland van België? Via Epos vzw kun je nog een buurklassen-aanvraag indienen.
 
► 
 
BeverZaken, voor actieve wereldburgers, een traject voor het secundair onderwijs door School zonder Racisme.
 
► 
 
De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) heeft een uitgebreid preventie-aanbod dat scholen ondersteunt en de nodige tools biedt om zo goed mogelijk om te gaan met suïciderisico.
 
► 
 
Vanaf 2016-2017 biedt UCLL een postgraduaat studie- en studentenbegeleiding aan in de campus Diepenbeek.
 
We ontvingen informatie over deze vacatures.
 
 
► 
 
De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft verschillende vacatures.
 
► 
 
Nog meer vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Overzicht van de belangrijkste verlofstelsels in 2016-2017
 
In de nieuwe mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: voorwaarden en mogelijkheden in 2016-2017' vatten we de belangrijkste punten van de reglementering samen in verband met verlof voor verminderde prestaties, afwezigheid voor verminderde prestaties, terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, loopbaanonderbreking en zorgkrediet. De indeling helpt je om snel de gezochte informatie te vinden, en links leiden je naar het punt in de Ministeriële omzendbrief dat een bepaald aspect verder uitdiept. De mededeling geldt voor alle onderwijsniveaus behalve het hoger onderwijs. Ze geldt enkel voor het schooljaar 2016-2017. Op 1 september 2017 worden een aantal verlofstelsels geharmoniseerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Harmonisering verlofstelsels vanaf 2017-2018
 
Vanaf 1 september 2017 worden een aantal verlofstelsels voor het onderwijs geharmoniseerd. De wijzigingen betreffen vooral de stelsels van verlof voor verminderde prestaties (VVP) en afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP), en de vervanging van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). De belangrijkste principes daarvan lees je in het bericht ‘Harmonisering van de verlofstelsels vanaf 2017-2018’.
 
In tegenstelling tot wat elders al aangekondigd was, wijzigen die stelsels dus nog niet in het schooljaar 2016-2017. Wat wel verandert, zijn de mogelijkheden voor loopbaanonderbreking en zorgkrediet die we al eerder hadden bekendgemaakt: die wijzigingen worden al in september 2016 van kracht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Waarborgregeling in 2016-2017 in het basisonderwijs - selectie scholen basisonderwijs afgerond
 
In nieuwsbrieven 37 en 38 kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was. Er werd beslist om, uitsluitend voor het schooljaar 2016-2017, de waarborgregeling bij wijze van overgangsjaar verder te laten bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die het huidige schooljaar loopt in het basisonderwijs. Voor volgend schooljaar zijn twee pistes mogelijk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs - selectie scholen buitengewoon secundair onderwijs
 
In het schooljaar 2016-2017 zullen 273 waarborglesuren (onderwijzend personeel) en 184 waarborguren (paramedici) vanuit het buitengewoon secundair onderwijs kunnen worden ingezet in het gewoon secundair onderwijs. Dat is een zeer klein aantal. De netgebonden paritaire commissie heeft conform het doelstellingenkader van de overheid ervoor gekozen om deze toe te kennen aan de twee scholen buso met de grootste leerlingendaling om pilootprojecten uit te werken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toelage anderstalige kleuters
 
Een aantal basisscholen zijn er door hun verificateur op gewezen dat ze hun toelage voor anderstalige kleuters nog niet besteed hebben. Op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/anderstalige-nieuwkomers vind je de nota: ‘Extra toelage voor het schooljaar 2015-2016 voor gewone kleuterscholen met een stijgend aantal anderstalige kleuters’. In die nota lichten we toe hoe je de toelage kunt gebruiken. Voor meer ondersteuning kun je ook terecht bij de pedagogische begeleiding uit je regio. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stijging uren vervolgcoaching vanaf 1 september 2016
 
Vanaf 1 september 2016 zal de ondersteuning voor de vervolgcoaching van anderstalige nieuwkomers op een andere manier berekend worden. Elke school die OKAN organiseert, krijgt dan 0,9 uren leraar per leerling die op 1 februari van het vorige schooljaar in OKAN ingeschreven was, om in de vervolgcoaching te voorzien. Voor scholen die na 1 februari gestart zijn, geldt de teldatum van 1 juni.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gevolgen van de ramadan op de proefwerken
 
In de media werd recent aandacht besteed aan de gevolgen van de ramadan op het schoolgebeuren en de proefwerken.  Er werden verhalen gepubliceerd en becommentarieerd over onder andere jonge moslims die aan de vasten willen deelnemen en zonder brooddoos op school verschijnen, of die niet aan de zwemlessen of de lessen muziek willen deelnemen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aansprakelijkheid stagiairs - brief aan sectoren
 
Uit vragen van secundaire scholen blijkt er bij stagegevers nog heel wat onduidelijkheid te zijn over wie de burgerlijke aansprakelijkheid draagt voor leerlingen-stagiairs en wat de implicaties zijn voor de verzekering. Het nieuwe decreet betreffende het onderwijs XXVI heeft met retroactieve ingang (1 september 2015) de regeling over burgerlijke aansprakelijkheid bij een leerlingenstage verder verfijnd. Dezelfde regeling is uitgewerkt voor het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. In functie van de voorbereiding van het volgende schooljaar, stuurde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een verduidelijkende brief naar verschillende sectoren met de vraag de informatie te delen met hun leden. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK en diversiteit in het buitengewoon onderwijs
 
We geven je een overzicht van de nascholingsactiviteiten en van het programma van de pedagogische begeleiding in het schooljaar 2016-2017 gericht op de ondersteuning en begeleiding van het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid van de scholen voor het buitengewoon onderwijs.
 
Voor meer info kun je terecht bij Peter Bracaval, pedagogisch begeleider diversiteit.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerboeken ICT
 
Binnen de nascholingen ICT werden ook dit jaar leerboeken ontwikkeld in het kader van de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode. Er werd een reeks nieuwe leerboeken gepubliceerd in het kader van het nieuwe leerplan toegepaste informatica in de richting informaticabeheer. Ook voor de leerplanrealisatie in zowel de Se-n-Se-richting kantooradministratie en gegevensbeheer als in de richting winkelbeheer en etalage werd materiaal ontwikkeld.
 
Je vindt de leerboekenwebsite op leerboek.nascholing.be. Bestellen gebeurt met de ontvangen directiecode en verloopt analoog aan het inschrijven voor een nascholing.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Greet Vanderbiesen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Congres 'Eigentijds tegendraads': katholieke dialoogschool
 
Op het congres van 2 juni werd heel wat stof tot reflectie en actie meegegeven omtrent het project van de katholieke dialoogschool. We hebben het voor jou allemaal op een rijtje gezet:
 
 
► 
 
de toespraak van mgr. Johan Bonny over wat 'katholiek' is aan de hand van Cardijn, Damiaan en Dondeyne
 
► 
 
de toespraak van directeur-generaal Lieven Boeve waarin hij drie punten maakt en uiteenzet over katholiek onderwijs vandaag en morgen
 
► 
 
de toespraak van Carl Snoecx over de band tussen identiteit en kwaliteit
 
► 
 
het referaat van Didier Pollefeyt over wat een katholieke dialoogschool is en kan zijn
 
► 
 
de presentatie van Jürgen Mettepenningen en Jan Bouwens waarin zij het boek 'Katholieke dialoogschool. Eigentijds tegendraads' en de website www.katholiekedialoogschool.be voorstelden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Publicatie: ‘Katholieke dialoogschool. Eigentijds tegendraads’
 
Nam je deel aan ons congres, dan ontving je een exemplaar van het boek 'Katholieke dialoogschool. Eigentijds tegendraads'. We beseffen dat veel mensen zich niet meer konden inschrijven of misschien was je onverwacht verhinderd. Daarom deze actie.
 
Wie vóór 30 juni 2016 een e-mail stuurt naar Marleen.Abeloos@katholiekonderwijs.vlaanderen (met vermelding van naam en adres), ontvangt het boek gratis en betaalt enkel de port- en administratiekosten (3,50 euro/exemplaar).
 
We verzenden jouw exemplaar na ontvangst van betaling (via: IBAN: BE66 4350 3049 3143, BIC: KREDBEBB, met mededeling: boek Katholieke dialoogschool).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook