In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Coronacrisis: perspectief en ambitie voor alle leerlingen en onderwijspersoneel
 
De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.
 
“We zijn blij dat onze ambitie om elke leerling nog dit jaar op school te verwelkomen wordt gevolgd”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De meeste scholen gaven al aan bijkomende leerlingen te willen ontvangen. Dit maximumscenario stelt scholen ook daartoe in staat. Bovendien voorziet het voor schoolbesturen en directies de nodige vrijheid om rekening te houden met hun specifieke context (infrastructuur, personeel, doelgroepen …) en de heropstart daarop aan te passen. Uiteraard vinden we het fijn daarmee perspectief te kunnen geven aan alle leerlingen en personeelsleden om het huidige schooljaar af te ronden, en zo ook het volgende voor te bereiden. Tegelijk worden ook de vele reeds geleverde inspanningen gewaardeerd”.
 
Vanaf 2 juni kan de kleuterschool weer open gaan en kunnen alle kleuters opnieuw naar school. Voor hen geldt geen social distancing en geen maximaal aantal kinderen in dezelfde bubbel meer. De leraar draagt enkel een mondmasker in het contact met andere volwassenen. Voor kleuters dient dus niet langer in dagopvang voorzien te worden.
 
Het lager onderwijs zal vanaf 2 juni gradueel alle leerlingen kunnen uitnodigen, volgens de mogelijkheden van de school. De ambitie is om elke leerling minstens halftijds, maximaal vier dagen per week op school te ontvangen. Wanneer er voldoende ruimte is in de klas, mogen contactbubbels aangroeien tot twintig leerlingen. Anders dan in de klas geldt geen social distancing meer op de speelplaats. Om prioriteit te geven aan het lesgeven aan leerlingen, wordt voor dagopvang in de eerste plaats naar de lokale besturen gekeken. Tegelijk betekent dat het einde van het afstandsleren in het basisonderwijs.
 
Ook in het secundair onderwijs krijgen scholen meer ruimte. Het tweede en vierde studiejaar kunnen vanaf 2 juni twee dagen per week op school terecht. Om het schooljaar goed af te ronden is het vanaf dan ook mogelijk om leerlingen van de eerste, derde en vijfde studiejaren alsnog enkele dagen (en minstens één dag) op school uit te nodigen. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De actuele veiligheidsmaatregelen blijven er gelden.
 
Voor het buitengewoon onderwijs geldt dat scholen de heropstart naar eigen inzicht kunnen verderzetten, en dus zelf bepalen, binnen de veiligheidsafspraken in het draaiboek, welke doelgroepen ze op welk moment uitnodigen.
 
“Ik ben ook bijzonder verheugd dat de minister toezegde een vergoeding te voorzien voor de bijkomende kosten die scholen maken bij deze heropstart voor poetspersoneel en materialen (schoonmaak, hygiëne en veiligheid)”, besluit Lieven Boeve, "Voor onze schoolbesturen en directeurs was ook dat noodzakelijk om een vlotte heropstart mogelijk te maken." 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evaluatie van de heropstart stemt hoopvol
 
De voorbije week startte het onderwijs voorzichtig opnieuw op. De feedback die we na de grote inspanningen van de voorbije maanden kregen, was positief. Scholen pasten enkele praktische zaken aan en rapporteerden geen grote problemen.
 
Nagenoeg alle Vlaamse scholen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs openden ten laatste op 18 mei opnieuw de deuren. In het buitengewoon basisonderwijs hervatte zes op de zeven scholen het programma, in het buitengewoon secundair (OV3 en OV4) respectievelijk alle en zeven op de tien scholen.
 
De vlotte heropstart blijkt uit de cijfers die de onderwijsinspectie verzamelde. Over alle onderwijsniveaus heen, geven scholen aan dat de heropstart vlot tot zeer vlot verloopt. Jullie gaven aan dat de grootste moeilijkheden de social distancing, de organisatie en de kostprijs van de logistiek, de ondersteuning van kwetsbare leerlingen en de combinatie van onderwijs en opvang op school en afstandsonderwijs zijn. Ook het welbevinden van leraren en leerlingen is een aandachtspunt. De samenwerking met ouders verloopt constructief.
 
Uit de gegevens van de onderwijsadministratie concluderen we dat het vertrouwen van de ouders en leerlingen in de school behoorlijk groot is. In het basisonderwijs schommelden afwezigheden tussen 6,80 en 9,60 procent, in het secundair tussen 4,93 en 8,35 procent. Uit de gegevens blijkt dat de afwezigheid in ons netwerk het laagste was. Een schouderklopje voor jullie inspanningen!
 
De overgrote meerderheid van scholen ziet de opstart graag uitgebreid naar meerdere groepen leerlingen. In het basisonderwijs kijkt men in eerste instantie naar de derde kleuterklas en het vijfde leerjaar. Secundaire scholen kijken ernaar uit om ook de leerlingen van het vierde en tweede middelbaar te verwelkomen. Niet verrassend hebben vooral basisscholen nood aan ondersteuning van het gemeentebestuur om opvang te organiseren. Toch organiseert drie op de vier basisscholen dat zelf.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
► 
 
Duidelijk scenario tot einde schooljaar
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wat als er iemand ziek wordt op je school?
 
Een leerling of een personeelslid wordt ziek op je school. De symptomen doen vermoeden dat het om Covid-19 gaat. Wat doe je dan? Je wil uiteraard verdere besmetting voorkomen, maar je wil ook dat de lesdag zo goed en zo rustig mogelijk verder verloopt voor de andere leerlingen en personeelsleden.
 
In de eerste plaats is het belangrijk om de mogelijk besmette persoon zo snel mogelijk te isoleren in een aparte ruimte op school. Je vraagt aan de ouders van de leerling om hem te komen ophalen en om diezelfde dag nog contact op te nemen met de huisarts. Aan het personeelslid vraag je ook om zo snel mogelijk de huisarts te raadplegen. De huisarts zal hun zeggen waar ze zich kunnen laten testen.
 
Je contacteert ook onmiddellijk de CLB-arts, net zoals je dat doet voor andere besmettelijke aandoeningen. Het CLB gaat na wie er geïnformeerd moet worden en welke informatie dat dan moet zijn.
 
Je vraagt aan de rest van de klasgroep om grondig de handen te wassen en laat hen plaatsnemen in een ander lokaal. De les kan daar gewoon voortgaan. Het lokaal met de mogelijke besmetting laat je grondig reinigen en verluchten en je ontsmet de lestafel en andere zaken die door de mogelijk besmette persoon werden aangeraakt.
 
Als uit de test blijkt dat er geen besmetting is, kan de persoon terug naar school komen zodra hij genezen is. Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting is, zal de CLB-arts met de school contact opnemen. Hij zal vragen met welke contactbubbels de leerling en het personeelslid de laatste twee dagen in contact zijn geweest. Hij zal ook informeren naar de aard van de contacten met de andere bubbelleden. Op basis daarvan zal hij aan de verschillende personen een advies geven: laag risico-contacten mogen gewoon naar school blijven gaan mét extra aandacht voor de basishygiënemaatregelen, hoog risico-contacten moeten gedurende twee weken thuis in quarantaine.
 
Meer gedetailleerde informatie met onder meer de omschrijving van en de gevolgen voor de laag en hoog risico-contacten  vind je op onze website onder wat te doen bij (vermoeden van) besmetting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Ziekteattest opnieuw nodig
 
Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. Deze maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Specifieke bruikleenovereenkomst voor laptops voor kansarme gezinnen
 
Dat niet alle leerlingen thuis een laptop hebben is ondertussen geweten. De laatste maanden heeft de overheid samen met Digital for Youth een actie opgezet om laptops te verzamelen en te verspreiden naar kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs. Ook andere organisaties in verschillende steden en gemeenten hebben de voorbije periode laptops geschonken voor die kwetsbare doelgroep - ook in andere onderwijsniveaus. We waarderen de solidariteit om alle leerlingen de best mogelijke onderwijskansen te geven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook