Dit is Nieuwsbrief 21 van 3 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 21 van 3 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Kerststallenactie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Decembernummer Forum verschenen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november
►  Decembernummer School+visie verschenen
►  Maandberichten secundair onderwijs Regio Mechelen-Brussel - december
►  Infootjes basisonderwijs Regio Oost-Vlaanderen - december
►  E-mailadressen medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Sociale verkiezingen 2016
►  Vormingsaanbod bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
►  Nieuw model van jaarrekening
Personeel
►  LOC-verkiezingen
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Vervanging DAC-personeelsleden
Curriculum & vorming
►  Brochure 'Werken in een Maatwerkbedrijf'
Identiteit & kwaliteit
►  Thomas
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Kerststallenactie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen deed een oproep aan scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs om een kerststal te maken voor elke verdieping van ons gebouw in de Guimardstraat in Brussel. Een tiental scholen beantwoordden de oproep. Ze kwamen op 27 november 2015 langs om hun creaties te installeren en voor te stellen. Het zijn stuk voor stuk fantastische realisaties! Proficiat aan de leerlingen en hun leraren. In het decembernummer van ons tijdschrift Forum vind je een fotoreportage.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Decembernummer Forum verschenen
 
Het decembernummer van Forum is verschenen. Het hoofdartikel van directeur-generaal Lieven Boeve linkt de manier waarop we omgaan met de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging aan de adventtijd en het feest van Kerstmis.
 
Via de Forumzoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels downloaden en opzoeken.
 
Hoofdpunten:
 
► 
 
De vluchtelingencrisis
 
► 
 
Leiderschap in een diverse schoolcontext
 
► 
 
Leerbezoek in VTI-Aalst
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2015:
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 19 november 2015
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 17 november 2015
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 17 november 2015
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Decembernummer School+visie verschenen
 
Het decembernummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. In zijn editoriaal licht directeur-generaal Lieven Boeve de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) toe.
 
In de inhoudsopgave lees je wat het decembernummer nog meer voor jou in petto heeft.  Via de webpagina van School+visie kun je, nadat je je aangemeld hebt, het volledige nummer of artikels downloaden en afdrukken.
 
De hoofdpunten:
 
 
► 
 
Zin in wiskunde!
 
► 
 
Over het muurtje van de B-klas kijken
 
► 
 
Het verhaal van een collegiale visitatie
 
► 
 
Schoolteam wordt ‘A-team’ in het informatiebeheer
 
► 
 
Elke dag schoolwerkplannen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs Regio Mechelen-Brussel - december
 
De decembereditie van de Maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de Regio Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Infootjes basisonderwijs Regio Oost-Vlaanderen - december
 
De decembereditie infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs (regio Oost-Vlaanderen) is onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
E-mailadressen medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De e-mailadressen van onze medewerkers zijn als volgt samengesteld: voornaam.naam@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze eindigen dus niet op .be zoals veel e-mailadressen. Alle e-mailadressen van de medewerkers in Brussel vind je in de wie is wie. Op onze website vind je ook linken naar de websites van de regionale en congregationele begeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 2 december 2015 werden deze vragen besproken:
 
 
► 
 
Thuistaal niet-Nederlands
 
► 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
de tweedaagse training 'Gezonde school' van VIGeZ over het uitwerken van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op 18 februari en 3 maart 2016 in Brussel
 
► 
 
de vorming 'Kieskeurig' van VIGeZ over het voedingsbeleid als deel van het gezondheidsbeleid op school op donderdag 25 februari 2016 in Brussel
 
► 
 
de AVL-nascholing 'Binnenklasdifferentiatie' voor leraren secundair onderwijs van de KU Leuven in Leuven
 
► 
 
het symposium ‘Verbeelding en publiek domein - de mogelijkheden van kunst in opdracht’ van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 11 december 2015 in de KVS te Brussel
 
► 
 
de website ‘Eye Opener’ waar de resultaten van de Intervisiegroep Diversiteitsbeleid van het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen binnen de Associatie Universiteit Gent voorgesteld worden
 
► 
 
het Wardeadregister, een rijk gevuld platform aan gegevens over het burger- en militaire leven van meer dan 40 000 Belgische gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.
 
► 
 
de FOD Binnenlandse zaken vraagt scholen om zijn informatiecampagne voor ouders te ondersteunen door de affiche Kids-ID tijdig aanvragen in de eigen gebouwen op te hangen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Sociale verkiezingen 2016
 
De procedures voor de hersamenstelling van de LOC’s zijn nog niet achter de rug en toch duiken al nieuwe procedures voor twee andere vormen van sociaal overleg op. Immers, bijna elk schoolbestuur is als werkgever verplicht om tussen 9 en 22 mei 2016 sociale verkiezingen te houden voor zowel de ondernemingsraad (OR) als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). De eerste formele stappen voor beide procedures dienen in de periode van 11 tot 24 december 2015 gezet te worden, afhankelijk van de datum waarop het schoolbestuur de uiteindelijke verkiezingen wil houden.
 
De federale verplichting om de procedure van sociale verkiezingen voor zowel OR als CPBW op te starten, geldt onverkort vanaf het moment waarop een schoolbestuur een bepaald aantal personeelsleden tewerk stelt. De aanwezigheid van LOC’s heeft daarop geen invloed. Of de opstart van de procedure effectief tot een verkozen OR en/of CPBW leidt, is afhankelijk van het feit of er kandidaten zijn.
 
Alle informatie over de sociale verkiezingen 2016, inclusief voorwaarden, modaliteiten, drempels en berekeningswijzen hebben we in overleg met enkele centrale onderwijsvakbonden gebundeld.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsaanbod bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormingen over specifieke aspecten van Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur. Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Elke sessie heeft een andere invalshoek.
 
Niet alle sessies worden in elke regio aangeboden maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.
 
Bestuurders maken een keuze uit deze sessies (in de eigen regio of in een andere regio):
 
 
► 
 
Organisatie van inspraak (regio's West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg)
 
► 
 
Organisatiemodellen (regio's Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Deugdelijk bestuur (regio's Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Masterplan infrastructuur (regio Antwerpen)
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw model van jaarrekening
 
Met ingang van 1 januari 2015 werden enkele wijzigingen aan het model van dubbele boekhouding voor het Vlaams katholiek onderwijs doorgevoerd. Die wijzigingen vind je op de relevante pagina op de website voor het secundair onderwijs.
 
In opvolging van de wijzigingen is er nu ook het nieuwe model van jaarrekening. Dat nieuwe model gebruik je voor elk boekjaar dat begint op of na 1 januari 2015.
 
Contacteer ons voor meer uitgebreide informatie via abko@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
LOC-verkiezingen
 
De meeste scholen en centra kunnen deze week de procedure van LOC-verkiezingen afsluiten. Het resultaat daarvan wordt aan het personeel bekendgemaakt door het aan te plakken op dezelfde plaats(en) waar eerder de datum voor de verkiezingen meegedeeld was. Meestal is dat het lerarenlokaal.
 
Een model van protocol van stopzetting van de procedure (omdat er niet méér kandidaten waren dan mandaten in het LOC) en een model van proces-verbaal van samenstelling van het LOC vind je als bijlage bij de Mededeling over de LOC-verkiezingen. Dat model of proces-verbaal hoef je niet op te sturen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen noch naar de vakorganisaties.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren nog eens aan de beperking die vanaf dit schooljaar aan vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs opgelegd is. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid binnen de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie start dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de kerstvakantie 2015 begint officieel op maandag 21 december. Als een afwezigheid start op of na maandag 7 december, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 4 januari 2016 aangesteld worden, ook als het gaat om een langdurige afwezigheid (bv. een bevallingsverlof). Meer informatie lees je in de Mededeling 'Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs vanaf 2015-2016', M-VVKSO-2010-001. Neem gerust contact op met de dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen (tel. 02 507 07 01).
 
Merk op: de beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervanging DAC-personeelsleden
 
Blijkbaar melden bepaalde VDAB-kantoren dat DAC ('derde arbeidscircuit')-personeelsleden in de internaten niet meer vervangen kunnen worden. Dat klopt niet. De internaten die DAC-personeelsleden in dienst hebben, kunnen hen blijven vervangen tot aan de regularisatie. Die staat tot nog toe gepland in de loop van 2016. Als er daarover vanuit de overheid concretere informatie komt, zullen we je vanuit onze koepelorganisatie daar zo spoedig mogelijk over berichten.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Brochure 'Werken in een Maatwerkbedrijf'
 
Op de studiedag Zin in M² van 21 oktober 2015 ontvingen de deelnemers de brochure Werken in een MaatwerkbedrijfDe brochure is geschreven voor leerlingen, ouders, CLB-medewerkers en andere betrokkenen. Het eenvoudige taalgebruik maakt van de brochure een vlot lezende publicatie.
 
Voor elke school van het buitengewoon secundair onderwijs is een gratis exemplaar voorzien. Als je dat op de studiedag nog niet ontving, dan zal jouw niveaucoördinator je die bezorgen. 
 
Je kunt ook bijkomende exemplaren bestellen. Eén exemplaar kost 1 euro. Bestellen kan bij Wendy Meulemans, wendy.meulemans@katholiekonderwijs.vlaanderen (tel. 02 507 06 27). 
 
De betaling gebeurt altijd via het rekeningnummer van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
 
► 
 
BE66 4350 3049 3143
 
► 
 
Mededeling: ‘Kostenplaats 4120 - Brochure Werken in een Maatwerkbedrijf + naam van de geadresseerde’
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Thomas
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt nauw samen met Thomas, een project van de KU Leuven, dat een actieve en interactieve samenwerking wil creëren tussen alle leerkrachten (rooms-katholieke) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. De nieuwsbrief van Thomas verschijnt telkens op de eerste dag van de maand. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker:

dagen van basisonderwijs:
 
 
► 
 
Dag van het kleuteronderwijs op maandag 7 maart 2016
 
► 
 
Driedaagse van de zorgcoördinatoren van woensdag 16 t.e.m. vrijdag 18 maart 2016
 
dagen van secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Tweedaagse van het middenkader op dinsdag 23 en woensdag 24 februari 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker:
 
voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Leerlabo Differentiëren maakt het verschil in het bubao
 
► 
 
Spellenarchief – Spellen in de GON-begeleiding (kleuter)
 
voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Dag van biologie
 
► 
 
Dag van lichamelijke opvoeding
 
niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
Over de klimaatverandering – Eerste hulp bij klimaatverwarring
 
► 
 
Flipping the classroom
 
► 
 
MasterClass Peoplemanagement
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook