Dit is Nieuwsbrief 50 van 1 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 50 van 1 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Woordje van Lieven Boeve bij het begin van het schooljaar
►  Woordje van Mgr. Bonny en Mgr. Van Looy bij het begin van het schooljaar
►  Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs
►  Nieuwe personeelsleden diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Basisonderwijs verdient beter
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Mededelingen voor leden van besturen, regio West-Vlaanderen
►  Initiatieven van externen
Personeel
►  Indexering loonschalen bedienden Paritair Comité 225
Lerenden
►  Aangepaste modellen stageovereenkomst op website
►  Opvolging afwezigheden en schoolreglement
►  Toelage anderstalige kleuters in het schooljaar 2016-2017
►  Organisatie geïntegreerd onderwijs (gon) schooljaar 2016-2017
►  Nascholing zorgbeleid in het basisonderwijs
►  ’t Zal Welzijn: help leerlingen praten over welbevinden
►  Vind kandidaat-leraren voor knelpuntvakken via Teach for Belgium
Curriculum & vorming
►  Ook 2016-2017 wordt een schooljaar vol Zin in leren! Zin in leven!
►  Ter herinnering: curriculumpagina so en alternatieve software
►  Basisopleiding ‘asielprocedure en opvangwet’ en vorming 'traumaherkenning'
►  Herwerking of opheffing van de OP’s Socioculturele integratie R1 en R2?
Identiteit & kwaliteit
►  Herziening leerplannen rooms-katholieke godsdienst: FAQ's
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Woordje van Lieven Boeve bij het begin van het schooljaar
 
Vandaag start het nieuwe schooljaar. We verwelkomen honderdduizenden kinderen, jongeren en volwassenen in onze scholen, centra, internaten, en over enkele weken ook in onze hogescholen en universiteit. Bestuurders, directies, leerkrachten, opvoeders en ondersteunend personeel zetten zich met hart en ziel voor hen in.
 
In de eerste plaats wil ik alle betrokkenen moed en inspiratie toewensen voor een nieuw en ongetwijfeld boeiend jaar. Er wordt veel van jou verwacht, en ik hoop van harte dat je uit je baan veel voldoening haalt. Mogen meewerken aan de toekomst van (jonge) mensen blijft een voorrecht, en het is goed dat leerlingen, internen, cursisten en studenten op zovele mensen mogen rekenen bij hun leerweg naar meer mens-zijn.
 
Ook dit schooljaar belooft een beleidsmatig uitdagend jaar te worden. We verwachten onder meer vooruitgang in het dossier rond de eindtermen, de modernisering secundair onderwijs, het loopbaanpact, de lerarenopleiding, de financiering van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen, de kwaliteitszorg en inspectie 2.0.
 
Wij focussen dit jaar op het loopbaanpact, de lerarenopleiding, de waardering van de leraar als professional en een echt HR-beleid. Dat komt uiteindelijk de leerlingen ten goede! Ook de begeleiding zet sterk op de ondersteuning van leraren in, onder meer via het vormen van lerende netwerken en een omvangrijk professionaliseringsaanbod. Uiteraard zetten we onze inspanningen inzake bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) en de katholieke dialoogschool naarstig verder.
 
In al die dossiers wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen als netwerkorganisatie betrokkenen via onze overleg- en bestuursorganen, werkbezoeken en vele informele contacten consulteren. Enkel zo kunnen we komen tot een gedragen en representatieve visievorming.
 
2016-2017 is begonnen – ik wens je van harte veel succes!
 
Lieven Boeve
Directeur-generaal
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Woordje van Mgr. Bonny en Mgr. Van Looy bij het begin van het schooljaar
 
We geven je graag de brief van Mgr. Bonny en de videoboodschap van Mgr. Van Looy bij het begin van het schooljaar mee.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs
 
We bieden je het gezamenlijk standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten, het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en het GO!, in voorbereiding op de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe personeelsleden diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
We zetten de personeelsverschuivingen bij de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op een rijtje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisonderwijs verdient beter
 
De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs (DCBaO) lanceerde op 30 augustus 2016 de actiewebsite www.basisonderwijsverdientbeter.com. Het verloop van de actie zal op dezelfde website te volgen zijn.
 
DCBaO start een petitiecampagne voor ouders, leraren en directeurs in alle basisscholen om hun vraag naar meer beleidsomkadering kracht bij te zetten. De directiecommissie vraagt alle directies om de begeleidende brief massaal te verspreiden, zodat de petitie een groot succes wordt.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand september zijn onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Mededelingen voor leden van besturen, regio West-Vlaanderen
 
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Indexering loonschalen bedienden Paritair Comité 225
 
Omdat de gezondheidsindex de spilindex had overschreden, werden met ingang van 1 juli 2016 alle loonschalen verhoogd met 2 procent. Dit zijn de omgerekende loonschalen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste modellen stageovereenkomst op website
 
We hebben de modellen van stageovereenkomst aangepast aan de nieuwe bepalingen over de aanstellersaansprakelijkheid van leerling-stagiairs. Je vindt ze terug op onze website bij het thema Stages en andere vormen van arbeid (secundair onderwijs).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvolging afwezigheden en schoolreglement
 
Op het einde van vorig schooljaar heeft de overheid nog enkele nieuwe maatregelen aangekondigd die per 1 september ingaan. Een daarvan houdt in dat scholen voortaan na vijf in plaats van tien problematische afwezigheden door een leerling het CLB moeten contacteren en samen met hen een begeleidingsplan opstellen.
 
Die termijn staat in ons model van schoolreglement voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Scholen die met een onlineversie van het schoolreglement werken of de papieren versie nog niet gedrukt zouden hebben, kunnen het item over afwezigheden waarschijnlijk nog corrigeren door die zin aan te passen of te schrappen. Scholen die al een papieren versie van het schoolreglement hebben gedrukt, zijn volgens ons niet verplicht om met een nieuwe versie of een addendum te werken. De nieuwe regelgeving is sowieso van kracht en de informatie heeft geen onmiddellijk gevolg voor leerlingen en ouders. Onze modellen op de website zijn alvast aangepast.
 
Alle informatie vind je ook terug in het overzicht van de wijzigingen in de leerlingenreglementering per 1 september dat eerder in onze nieuwsbrief is verschenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toelage anderstalige kleuters in het schooljaar 2016-2017
 
Scholen in het gewoon basisonderwijs met een stijgend aantal anderstalige kleuters kregen vorig schooljaar onder bepaalde voorwaarden een extra toelage van 950 euro per kind. Scholen kregen de toelage pas eind juni uitbetaald waardoor sommigen het bedrag niet op tijd konden gebruiken. Ondertussen is de omzendbrief over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers aangepast en kunnen scholen dat bedrag ook nog dit schooljaar aanwenden, maar dan wel enkel voor activiteiten in het kleuteronderwijs en voor initiatie in en versterking van het Nederlands.
 
Inspiratie voor het gebruik kun je vinden in de nota Een extra toelage voor het schooljaar 2015-2016 voor gewone kleuterscholen met een stijgend aantal anderstalige kleuters op onze website. Voor meer informatie kun je terecht bij Gerda Bruneel, gerda.bruneel@katholiekonderwijs.vlaanderen - (02 507 07 63).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Organisatie geïntegreerd onderwijs (gon) schooljaar 2016-2017
 
Op het einde van vorig schooljaar ontvingen scholen een mededeling van het ministerie van onderwijs met richtlijnen over de organisatie van gon voor het schooljaar 2016-2017. Op vraag van enkele scholen hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld waarmee je ouders over de inhoud van die mededeling kunt informeren.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing zorgbeleid in het basisonderwijs
 
De nascholing ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’ laat je team groeien in een gedeelde zorgvisie en een gedeeld zorgbeleid. Via interactieve werkvormen reflecteren we op en bouwen we samen aan je school als krachtige professionele leeromgeving voor een zorgzame klaspraktijk. Een schoolteam kan uit vier verschillende modules kiezen.
 
 
► 
 
Zorgteam aan de slag met het Vademecum zorg
 
► 
 
Leerkracht ≈ teamkracht!
 
► 
 
Basistraject: breed kijken: breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken
 
► 
 
Vervolgtraject: breed kijken naar kinderen en jezelf als opstap naar breed evalueren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
’t Zal Welzijn: help leerlingen praten over welbevinden
 
Welbevinden en preventie van pesten zijn belangrijke thema’s op school. Maar het zijn ook uitdagende en complexe onderwerpen. Het project ’t Zal WELzijn, een initiatief van het overlegplatform welbevinden van de Vlaamse Onderwijsraad, helpt een klas of groep leerlingen nadenken over het welbevinden op jouw school. Een cultuur-educatieve organisatie ondersteunt je gratis tijdens dit proces waarbij leerlingen de brug maken tussen welbevinden en cultuureducatie. 
 
Inschrijven voor dit project kan tot 16 september. Een korte motivatie waarom je klas wil deelnemen volstaat. Meer info vind je op cultuurkuur.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vind kandidaat-leraren voor knelpuntvakken via Teach for Belgium
 
Teach for Belgium is een vzw die ernaar streeft de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Ze zetten in op de werving, selectie en opleiding van gemotiveerde kandidaat-leraren en organiseerden in dat kader hun eerste Summer Academy in Antwerpen. Teach for Belgium begeleidt beloftevolle kandidaat-leraren om knelpuntvakken zoals Frans, wetenschappen en wiskunde te geven in secundaire scholen in een grootstedelijke context. Indien u vragen heeft over het programma of indien uw school openstaande vacatures heeft voor deze vakken, kan u steeds contact opnemen met Sophie Buysse, sophie.buysse@teachforbelgium.be (0486 225 774).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ook 2016-2017 wordt een schooljaar vol Zin in leren! Zin in leven!
 
Nu het schooljaar opnieuw is gestart, draait ook de ontwikkelmolen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! (Zill) weer op volle toeren. We geven graag een stand van zaken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ter herinnering: curriculumpagina so en alternatieve software
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar brengen we graag een paar berichten die we op het einde van vorig schooljaar publiceerden, nog even onder de aandacht:
 
 
► 
 
Op de curriculumpagina secundair onderwijs vind je alle goedgekeurde leerplannen die vanaf 1 september 2016 van kracht zijn. Nieuwe leerplannen en lessentabellen werden in een overzicht opgelijst. Met het oog op het nieuwe schooljaar is een controle van mogelijke wijzigingen aangewezen. Met vragen kun je terecht bij Hilde Hutsebaut.
 
► 
 
De vakwerkgroep Economie-handel van de onderwijsinspectie is bereid zich inschikkelijk op te stellen als het gaat over de verwijzing naar Adobesoftware in het leerplan 2015/009. Dat betekent concreet dat scholen van alternatieve software kunnen gebruikmaken om de desbetreffende doelstellingen van het leerplan te realiseren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisopleiding ‘asielprocedure en opvangwet’ en vorming 'traumaherkenning'
 
Als lesgever in een Centrum voor Volwassenenonderwijs kom je regelmatig in aanraking met cursisten die in België een asielaanvraag hebben ingediend. Zit je daarover zelf met een aantal vragen of stellen cursisten soms vragen waar je moeilijk een antwoord op kunt geven, dan is de ze vorming zeker iets voor jou.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herwerking of opheffing van de OP’s Socioculturele integratie R1 en R2?
 
Vandaag bestaan er in het studiegebied Nederlands Tweede Taal (NT2) op richtgraad 1 (R1) en richtgraad 2 (R2), naast de NT2-opleidingen, ook (verouderde) opleidingsprofielen socioculturele integratie (2006). Een aantal CVO’s richt daar nog bepaalde modules van in.
 
Tijdens het schooljaar 2015-2016 dienden enkele CVO’s die nog geen onderwijsbevoegdheid hadden voor de opleiding(en) socioculturele integratie een programmatieaanvraag in. Maar de minister keurde geen enkele programmatieaanvraag goed.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Herziening leerplannen rooms-katholieke godsdienst: FAQ's
 
Er worden heel wat vragen gesteld bij de beslissing van de bisschoppen om de leerplannen rooms-katholieke godsdienst te herzien. De Thomas-website geeft antwoorden op tien frequente vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
De Eekhout Academy zet een aantal nascholingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC zet een aantal nascholingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook