Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.
 
De voorbije maanden informeerden we je gaandeweg over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen via de uitgebreide studierichtingsprofielen, het onderscheid tussen leerplannen basisvorming, de modellessentabellen, de administratieve vakbenamingen, het complementair gedeelte … Al die informatie en meer vind je op de themapagina modernisering so
 
Vandaag stellen we de ontwerpleerplannen voor de tweede graad ter beschikking om scholen en leraren ten volle te ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van die nieuwe tweede graad. 
 
Sinds 9 oktober ondernam de Vlaamse regering jammer genoeg geen verdere stappen in het dossier van de eindtermen tweede en derde graad en is ze helemaal nog niet aan onze fundamentele bezwaren tegemoet gekomen. Dat betekent dat onze ontwerpleerplannen voorlopig interne documenten van onze netwerkorganisatie zijn en daarom enkel toegankelijk zijn met een wachtwoord. Het wachtwoord is ontwerpleerplan
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.
 
De voorbije maanden informeerden we je gaandeweg over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen via de uitgebreide studierichtingsprofielen, het onderscheid tussen leerplannen basisvorming, de modellessentabellen, de administratieve vakbenamingen, het complementair gedeelte … Al die informatie en meer vind je op de themapagina modernisering so
 
Vandaag stellen we de ontwerpleerplannen voor de tweede graad ter beschikking om scholen en leraren ten volle te ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van die nieuwe tweede graad. 
 
Sinds 9 oktober ondernam de Vlaamse regering jammer genoeg geen verdere stappen in het dossier van de eindtermen tweede en derde graad en is ze helemaal nog niet aan onze fundamentele bezwaren tegemoet gekomen. Dat betekent dat onze ontwerpleerplannen voorlopig interne documenten van onze netwerkorganisatie zijn en daarom enkel toegankelijk zijn met een wachtwoord. Het wachtwoord is ontwerpleerplan

 

   Algemeen

 
 
Hoe ver staat het met de nieuwe eindtermen?
 
We informeerden je eerder over hoe de nieuwe eindtermen de kwaliteit van het onderwijs en de vrijheid van onderwijs hypothekeren. In de eerste eindtermenkrant gingen we dieper in op de bedreiging van de kwaliteit van onderwijs; in de tweede eindtermenkrant maakten we duidelijk hoe de nieuwe eindtermen een bedreiging vormen voor de eigenheid van de school en voor de professionaliteit van de leraar.
 
Het advies van de Raad van State van 20 november bevestigde onze analyse dat de nieuwe set eindtermen, omwille van de omvang en de gedetailleerdheid ervan, een ernstige inbreuk pleegt op de onderwijsvrijheid. Doordat ze te veel onderwijstijd innemen, brengen de nieuwe eindtermen bovendien de kwaliteit van het onderwijs in gevaar: leerlingen zullen van alles iets afweten, maar niets meer ten gronde kennen en kunnen.
 
Om die redenen hebben we minister Weyts tot tweemaal toe een brief gestuurd met de vraag om de eindtermen grondig te versoberen. In onze derde eindtermenkrant legden we uit hoe dergelijke versobering op korte termijn gerealiseerd kan worden en hoe we intussen onze scholen zullen ondersteunen in de uitrol van de modernisering.  
 
Ondertussen tikt de klok. Onze scholen willen verder met de uitrol van de modernisering en het volgende schooljaar voorbereiden. Daarom publiceren we vandaag (conform ons eerder engagement om leerplannen te voorzien rond half december) de nieuwe ontwerpleerplannen voor de basisvorming en de specifieke vorming voor alle studierichtingen zodat lerarenteams er alvast mee aan de slag kunnen (wachtwoord: ontwerpleerplan).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kunnen scholen echt met de ontwerpleerplannen aan de slag?
 
De ontwerpleerplannen vormen een stevige en toekomstgerichte basis voor leraren en scholen om zich voor te bereiden op de curriculumvernieuwing van de modernisering so. Ze zijn gebaseerd op de eindtermen die de Vlaamse regering voorlopig goedkeurde op 9 oktober. Die eindtermen kun je op onze website raadplegen. Ten behoeve van leraren basisvorming lijsten we op welke eindtermen voor welk vak zullen gelden in de doorstroomfinaliteit, in de dubbele finaliteit en in de arbeidsmarktfinaliteit. Zo krijgt elke leraar een goed zicht op wat de nieuwe eindtermen concreet zullen betekenen voor zijn klaspraktijk.
 
In 76 leerplancommissies werkten zo’n 500 leraren, experten hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders de voorbije maanden aan nieuwe leerplannen voor de tweede graad. Het resultaat van al dat werk stellen we vandaag ter beschikking van alle leraren tweede graad. Onze ontwerpleerplannen zijn voorlopig interne documenten van onze netwerkorganisatie en daarom enkel toegankelijk met een wachtwoord. Het wachtwoord is ontwerpleerplan.
 
Het opzet van onze nieuwe leerplannen is om voldoende ruimte te voorzien voor leraren, lerarenteams en scholen. De nieuwe eindtermen maken dat echter veelal onmogelijk. Daarom voorzien we alle ontwerpleerplannen van een disclaimer.
 
Daarin geven we aan dat
 
 
► 
 
de te grote omvang en de te sterke gedetailleerdheid van het geheel van de basisvorming en de specifieke vorming zoals bepaald door de Vlaamse regering (eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties) in tegenstelling tot het oorspronkelijke opzet van onze leerplannen, veelal onvoldoende ruimte laten om de leerplandoelen met voldoende diepgang te realiseren binnen de beschikbare onderwijstijd of om eigen inhoudelijke of didactische keuzes te maken;
 
► 
 
de leerplandoelen onder voorbehoud zijn van goedkeuring van de eindtermen en de specifieke eindtermen door het Vlaams Parlement;
 
► 
 
de concordantielijst pas wordt toegevoegd na goedkeuring van de eindtermen en de specifieke eindtermen door het Vlaams Parlement. 
 
Wanneer er alsnog een versobering van de eindtermen zou komen, zullen we ook de leerplannen versoberen door delen te laten wegvallen of optioneel te maken zodat scholen en leraren opnieuw meer ruimte krijgen voor eigen accenten. 
 
Na de goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement moeten onze leerplannen overigens ook nog goedgekeurd worden door de onderwijsinspectie. Als we al die stappen zouden afwachten vooraleer leerplannen ter beschikking te stellen, zouden onze scholen er nooit in slagen om zich enigszins voor te bereiden op de modernisering van de tweede graad.
 
Misschien is het nog goed om weten dat in de ontwerpleerplannen mogelijk af en toe een kleinigheidje door de mazen van het net is geglipt en nog niet alle puntjes op de i staan. Eventuele foutjes en kleine verbeterpunten zetten we in elk geval recht in de definitieve versie die we zullen publiceren na de goedkeuring van de eindtermen. 
 
Welk leerplan geldt voor welke studierichting vind je gemakkelijk via de overzichtspagina met alle leerplannen. In aanvulling hebben we alle ontwerpleerplannen met de studierichtingen waarvoor ze gelden in een handig overzicht samengebracht.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat mogen scholen en leraren verder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten?
 
Uiteraard blijven we in de eerste plaats bereid om constructief mee te werken aan een grondige versobering van de eindtermen. Tegelijk zetten we ook ten volle in op de ondersteuning van de verdere implementatie van de modernisering secundair onderwijs.
 
Alle achtergrondinformatie bij die modernisering zoals studierichtingsprofielen en modellessentabellen vind je op de webpagina modernisering so, tweede en derde graad. De ontwerpleerplannen vind je op onze leerplanpagina’s (wachtwoord: ontwerpleerplan). 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in drie fasen. We starten met een generieke introductie in onze leerplannen. Eind januari start de tweede fase van het professionaliseringstraject met een basissessie die leraren inzicht geeft in alle essentiële items van het nieuwe leerplan. Leraren kunnen de sessie individueel bekijken, maar lerarenteams kunnen er ook voor kiezen om de basissessie samen met de vakgroep op een willekeurig tijdstip te volgen of te herbekijken. Na de krokusvakantie organiseren we voor elk leerplan een verdiepende sessie. Op de leerplanpagina’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verneem je er binnenkort meer over.
 
We wensen onze leraren alvast een boeiende ontdekkingstocht in hun nieuwe ontwerpleerplan van de tweede graad.
 
Bij vragen kun je terecht bij je pedagogisch begeleider of op moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook