Dit is Nieuwsbrief 31 van 3 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 31 van 3 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Persbericht: 'Jongeren uit asielcentra verdienen een stabiele schoolloopbaan'
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2016
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs
►  Capaciteitsmiddelen 2016-2018
Personeel
►  Wijzigingen in verlofstelsels: stand van zaken
Lerenden
►  Modelovereenkomsten voor observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing en externe praktijkopleidingen
Curriculum & vorming
►  Leerlingenoriëntatie en de vernieuwde studierichting onthaal en public relations (OPR)
►  Nieuwe omzendbrief opleidingsvorm 1-2-3
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinningsimpulsen
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Persbericht: 'Jongeren uit asielcentra verdienen een stabiele schoolloopbaan'
 
Jongeren uit asielcentra volgen les in onze scholen. OKAN-scholen (Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers) hebben de expertise om die jongeren passend op te vangen, te vormen en te begeleiden naar een normale schoolloopbaan. Maar we stellen vast dat opvangcentra sluiten en gezinnen in het midden van het schooljaar naar andere centra en naar een andere regio verplaatst worden. Lees verder in ons persbericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van februari 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 18 februari 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 16 februari 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 16 februari 2016
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand maart zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 2 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Extra lesuren in kansarme wijken
 
► 
 
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen in dbfm
 
► 
 
De Lijn en vervoer van opvangcentra vluchtelingen naar scholen
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 25 februari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Erasmus Impact Study
 
► 
 
Samenwerking officiële onderwijsverstrekkers
 
► 
 
Meertaligheid
 
► 
 
Studiekostenmonitor
 
► 
 
Uitwisseling pensioengegevens
 
► 
 
Stelsel leren en werken
 
► 
 
Ouderpanel Koning Boudewijnstichting
 
► 
 
Vernieuwingsoperatie volwassenenonderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur - West-Vlaanderen
 
► 
 
Doctoraatsstudies - Diplomabonificatie voor loopbaan- en pensioenberekening
 
► 
 
Onderwijs - Centraal aanspreekpunt deradicalisering
 
► 
 
Steunpunt Ongewenst Gedrag op School - Stopzetting financiering
 
► 
 
OESO-rapport Vlaams onderwijs - Rapportagemodel onderwijsfinanciering
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
het evenement 'Onderbroken stad' op 4, 5 en 6 maart 2016 in de Antwerpse Stadsfeestzaal lanceert het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA – Universiteit Antwerpen, Sint Lucas Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
 
► 
 
de studiedag ‘Onschuld in de leerzorg’ op donderdag 24 maart 2016 in Antwerpen door de Karel de Grote Hogeschool
 
► 
 
de studiedag ‘De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna?!’ op dinsdag 26 april 2016 in Brussel, georganiseerd door FARO, het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog, CegeSoma en het Bijzonder Comité Herinneringseducatie
 
 
► 
 
een onderzoek naar de perceptie en motivatie in verband met reanimatie bij leerlingen, leraren en directieleden door de universiteiten van Gent en Antwerpen met de steun van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits
 
► 
 
workshops omgaan met leerlingen met leervoorsprong voor ouders, leraren en leerlingen door de Expertisecel Begaafdheid van de KU Leuven in samenwerking met Modesto vzw en het Radboud CBO
 
► 
 
het verschijnen van de praktijkbijdrage 'Hoe kan je de impact van professionalisering voor leraren in kaart brengen?', een verslag van een kortlopend O&O-onderzoek uitgevoerd door de UGent in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming
 
► 
 
Rondpunt vzw, die ijvert voor een betere opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen, startte met het buddyproject FIVE2NINE waarin studenten orthopedagogie de rol van vrijetijdsbuddy voor een jongere met een niet-aangeboren hersenletsel, afgekort NAH, op zich nemen. Zij hebben interesse om in het kader van maatschappelijke stages met lagere en secundaire scholen samen te werken.
 
We ontvingen ook nog deze vacature: 
 
LUCA School of Arts zoekt voor de dienst Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg een stafmedewerker. Solliciteren kan tot 9 maart 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs
 
Onder voorbehoud van goedkeuring van onderwijsdecreet XXVI is begin deze week de Ministeriële Omzendbrief SO 61 aangepast. De nieuwe richtlijnen met betrekking tot de programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs bevestigen wat wij geschreven hebben in Nieuwsbrief 24 van 7 januari 2016. We vestigen de aandacht op de belangrijkste wijziging met betrekking tot de procedure voor de programmaties op basis van inruiloperatie: voor álle inruilinitiatieven is een aanvraag tegen 15 maart 2016 vereist. Die procedure komt in de plaats van een eenvoudige melding tegen 1 mei 2016.
 
 
► 
 
Een aantal structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar (zie bijlage 2 van de SO 61). Ze worden tegen 1 mei 2016 aan AgODi gemeld aan de hand van het meldingsformulier, bijlage 4 van de SO 61.
 
► 
 
Alle andere structuuronderdelen zijn niet programmeerbaar. In twee gevallen kan afgeweken worden van de niet-programmeerbaarheid:
 
► 
 
Ter realisatie van de studiecontinuïteit kunnen studierichtingen van de derde graad aso-bso-kso-tso, evenals specialisatiejaren bso geprogrammeerd worden, op voorwaarde dat de programmatievraag onmiddellijk volgt op de uitbouw van de eerder goedgekeurde programmatie van een studierichting op het niveau van de tweede graad aso-bso-kso-tso, respectievelijk op het niveau van de derde graad bso. Die programmaties worden ten laatste op 15 maart 2016 bij AgODi aangevraagd met het aanvraagformulier, bijlage 5 van de SO 61. Let wel: schoolbesturen die al op eigen initiatief tegen 30 november 2015 een programmatiedossier indienden, moeten de aanvraag niet opnieuw voorleggen.
 
► 
 
De programmatie van een nieuw structuuronderdeel blijft mogelijk als simultaan een ander structuuronderdeel wordt opgeheven. Die programmaties op basis van inruiloperatie worden ten laatste op 15 maart 2016 bij AgODi aangevraagd met het aanvraagformulier, bijlage 6 van de SO 61.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte (patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen, 02 507 06 71).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Capaciteitsmiddelen 2016-2018
De Vlaamse regering heeft op 19 februari 2016 gecommuniceerd over de verdeling van extra middelen met het oog op capaciteitsuitbreiding van schoolinfrastructuur. In 2016, 2017 en 2018 wordt jaarlijks 40 miljoen euro vrijgemaakt, te verdelen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 15 Vlaamse steden en gemeenten. Het is de bedoeling om met die middelen extra plaatsen te creëren voor kinderen van het basisonderwijs. Voor de selectie van de gemeenten heeft de Vlaamse minister van Onderwijs een nieuwe werkwijze toegepast. Je leest er meer over in het persbericht.
 
Het ter beschikking stellen van middelen voor een periode van 3 jaar laat toe dat de schoolbesturen een meerjarenplanning opstellen. Eerstdaags zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de geselecteerde Vlaamse steden en gemeenten contacteren met bijkomende informatie en met voorstellen ter ondersteuning en begeleiding.
 
De vorige jaren kregen verschillende besturen, ook in het vrij gesubsidieerd onderwijs, capaciteitsmiddelen toegewezen. In enkele gevallen hebben die middelen tot op vandaag niet geleid tot een investering en een uitbreiding van de capaciteit van de school. Aan schoolbesturen die zich in die situatie bevinden, raden we aan om contact op te nemen met de collega's van de Dienst Bestuur & organisatie:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen: Katrien De Veuster 
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: Christa Van den Bossche
 
► 
 
Regio’s Brugge en Gent: Erik Kuypers 
We zoeken dan samen naar een oplossing. Het is belangrijk dat de al toegewezen middelen snel ingezet worden om extra capaciteit te creëren.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in verlofstelsels: stand van zaken
 
In Nieuwsbrief nr. 27 van 28 januari 2016 meldden we dat er volgend schooljaar wijzigingen te verwachten zijn aan de loopbaanonderbreking. Ondertussen werd bevestigd dat de stelsels van gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor het laatst kunnen ingaan op 1 september 2016. Ook de personeelsleden die al gebruikmaken van een eindeloopbaanstelsel GLBO 50+/55+ en het gekozen volume willen wijzigen, krijgen daar een laatste kans toe op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat ze zelfs nooit meer terug kunnen instappen in de GLBO 50+/55+, wanneer ze dat eindeloopbaanstelsel voor een thematische loopbaanonderbreking zouden opschorten.
 
Na 1 september 2016 zullen enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen genomen kunnen worden: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast komt er vanaf 2 september 2016 een nieuw gefinancierd stelsel: het Vlaams zorgkrediet. Dat systeem is complementair aan de al bestaande thematische verloven. Het is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid. De maximumduur is niet meer gekoppeld aan de persoon die bijgestaan wordt, maar aan het personeelslid zelf (berekend over zijn volledige loopbaan). De overheid moet de meeste modaliteiten nog bepalen. Daarom adviseren we schoolbesturen om enige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot er voldoende duidelijkheid is. Zo kun je verkeerde keuzes vermijden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Modelovereenkomsten voor observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing en externe praktijkopleidingen
 
We hebben modelovereenkomsten uitgewerkt voor deze vormen van arbeid door leerlingen:
 
 
► 
 
een observatieactiviteit,
 
► 
 
praktijklessen op verplaatsing,
 
► 
 
een externe praktijkopleiding.
 
De documenten zijn als bijlage aan de tekst Leerlingen verrichten arbeid – een juridische leidraad voor de school toegevoegd. Daarin vind je meer informatie over die vormen van arbeid. Je kunt alle documenten ook via het thema Stages en andere vormen van arbeid op onze website terugvinden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerlingenoriëntatie en de vernieuwde studierichting onthaal en public relations (OPR)
 
Op 1 september 2016 starten we in de derde graad met een nieuw profiel en leerplan voor de studierichting onthaal en public relations (OPR). Dat betekent dat scholen met een tweede graad aso-kso-tso over een goede kennis van het vernieuwde profiel moeten beschikken om hun leerlingen correct te informeren en onderbouwd te oriënteren bij hun studiekeuze.
 
Een eerste aanzet daartoe vind je in het document ‘Informatie in verband met het vernieuwde OPR’Voor meer informatie kun je terecht bij Ann Ysenbrandt (ann.ysenbrandt@katholiekonderwijs.vlaanderen of op het nummer 0497 27 37 42).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe omzendbrief opleidingsvorm 1-2-3
 
De nieuwe omzendbrief over leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3 is op 24 februari 2016 gepubliceerd. De vorige omzendbrief SO/2002/11 (buitengewoon secundair onderwijs) is opgeheven en werd vervangen door de omzendbrief SO/2016/1.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinningsimpulsen
 
Doorheen de vasten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je vier bezinningsimpulsen aan. Vandaag vind je de tweede schakel:
 
 
► 
 
De schakel van de verinnerlijking – verstilling: schakel in op Hem;
 
► 
 
De schakel van de versobering: schakel in op wat wezenlijk is;
 
► 
 
De schakel van de solidariteit: schakel in op je medemens;
 
► 
 
De schakel van de verzoening: schakel in op verzoening en verdraagzaamheid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Summerclasses - promotiefilmpje
 
► 
 
Zelf oefeningen aanmaken op je iPad
 
► 
 
Het muzische verzinatelier: activiteiten bedenken!
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Nascholingen Lichamelijke Opvoeding
 
► 
 
Dag van de evaluatie
 
► 
 
Dag van de voeding
 
Niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
Energiescreening van jouw school. Vaardigheidstraining: duurzaam omgaan met mijn energie en die van mijn medewerkers
 
► 
 
Inspiratiedag 'M'
 
Een overzicht van de nascholingsinitiatieven van het Eekhoutcentrum en een overzicht van hun internationale cursussen vind je online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook