Dit is Nieuwsbrief 7 van 17 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 7 van 17 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Persbericht: Katholieke scholen zetten hun schoolpoort open voor kinderen van vluchtelingen
►  Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (9-16 september)
►  Vacature - KdG: (praktijk)lector computersystemen, data-analyse en programmeren
►  Initiatieven van externe organisaties
Personeel
►  Een interessante starterskit voor leraren lager onderwijs
Lerenden
►  Wegwijs in de Dienst Lerenden
►  Leerlingen van het studiegebied Personenzorg (so) kunnen (in beperkte mate) op stage in een buso-school
►  Leerlingen van Verzorging bso en Kinderzorg bso kunnen op stage in alle kleuterscholen
Curriculum & vorming
►  Studiedag Zin in M²
►  Formaprim: vormingsmiddagen Frans
►  De verlenging van de studieduur in de professionele bacheloropleiding verpleegkunde
►  Hogeschool UCLL start met verkorte lerarenopleiding voor 1 onderwijsvak
►  Beleidsaanbevelingen over onderwijs aan leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen
►  Vacature onderzoeker/ontwikkelaar bij Djapo
►  Postgraduaat CLIL
Identiteit & kwaliteit
►  Nascholingsaanbod buitengewoon onderwijs
►  Solidariteit met vluchtelingen
►  Klasfotoactie van Caritas International voor onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Persbericht: Katholieke scholen zetten hun schoolpoort open voor kinderen van vluchtelingen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil in deze humanitaire crisis zijn verantwoordelijkheid opnemen. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onze scholen bekijken waar zij hulp kunnen bieden. Onderwijs aanbieden blijft daarbij onze eerste taak. Lees meer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (9-16 september)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 9 en 16 september 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:
 
 
► 
 
Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het secundair onderwijs vanaf 2015-2016
2010-01-02 gewijzigd
Belangrijke wijzigingen: beperking in geval de afwezigheid begint in de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie (punten 3.2.3 en 3.2.4). Barema van de vervanger in het ondersteunend personeel en de mogelijkheid om de puntenwaarde aan te passen (4.2). Toegevoegd schematisch overzicht van de vervangingsvoorwaarden (bijlage 2).
 
► 
 
Structuur en organisatie van de eerste, tweede en derde graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs: schematische voorstelling
2003-04-29 gewijzigd
Nieuwe bepaling. Sinds het schooljaar 2015-2016 kan de voltallige toelatingsklassenraad een leerling die wegens een B- of C-attest niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, toch als regelmatige leerling tot een structuuronderdeel toelaten. Dat kan op basis van opleidingsonderdelen die de leerling in het regulier onderwijs met vrucht heeft beëindigd buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs (i.c. volwassenenonderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs ...) of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 
► 
 
Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden
2005-12-21 gewijzigd
Gewijzigd: als een omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner start in de periode van 14 dagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, is vervanging pas mogelijk vanaf de eerste dag na de vakantie. Onmiddellijke vervanging is enkel mogelijk via reaffectatie (punt 3.2).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature - KdG: (praktijk)lector computersystemen, data-analyse en programmeren
 
Karel de Grote-Hogeschool heeft een vacature voor een (praktijk)lector computersystemen, data-analyse en programmeren – 80 %. Lees daarover meer in het vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externe organisaties
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
Colloquium Omgaan met gewelddadige radicalisering: steun bieden aan families.
 
► 
 
De redactie van Welwijs organiseert op 6 oktober 2015 een studievoormiddag over ‘De armoedekloof overbruggen. Onderwijs, welzijn en alle betrokken actoren samen aan de slag’. Meer informatie vind je in de bijlage en op www.welwijs.be.
 
► 
 
Beleef een boeiende dag vol geschiedenis en actualiteit in Kazerne Dossin! Hier vind je het volledige programma.
 
► 
 
De fusieshow voor leraren en leerlingen derde graad op 17, 18 en 20 november 2015 in Antwerpen.
 
► 
 
Feesten met de buren: kalender en wenskaarten.
 
► 
 
Een pakket LEGO Education workshops voor leraren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Een interessante starterskit voor leraren lager onderwijs
 
Om de praktijkschok van nieuwe leraren lager onderwijs te verzachten, heeft Thomas More Hogeschool een website ontworpen die heel wat nuttige informatie bundelt. Lees het volledige persbericht.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wegwijs in de Dienst Lerenden
 
De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dat van basis- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. Naast de dagelijkse dienstverlening (front-office), besteedt de dienst ook aandacht aan de ondersteuning op het vlak van visieontwikkeling, beleidsontwikkeling en pedagogische begeleiding. Bij het begin van het schooljaar is gebleken dat sommige scholen niet altijd weten met welke vragen ze zich voor bepaalde vragen tot onze dienst kunnen wenden, en tot wie. Om die reden vind je bij de “Opdrachten”-rubriek van de dienst een mindmap waarin de verschillende thema’s waar wij verantwoordelijk voor zijn, aangegeven worden. Als je met de cursor over de foto van een medewerker glijdt, ontdek je wat zijn expertise is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen van het studiegebied Personenzorg (so) kunnen (in beperkte mate) op stage in een buso-school
 
Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buso OV4” bevat deze bepaling:
 
“Een school voor secundair onderwijs kan niet fungeren als stagegever voor leerlingen van een andere school voor secundair onderwijs, maar desgevallend wel als stageplaats (bv. het bedrijf waaraan een leerling-stagiair is toegewezen, vervult de catering in een school). Een uitzondering hierop zijn de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3, waar wel stage kan worden gelopen. In voorkomend geval zal de school, desgevraagd, ten aanzien van de onderwijsinspectie moeten kunnen aantonen dat het niet of ontoereikend vinden van stageplaatsen buiten het buitengewoon secundair onderwijs enkel het gevolg is van overmacht.”
 
Die bepaling heeft onder meer tot gevolg dat leerlingen van het studiegebied Personenzorg (bv. Jeugd- en gehandicaptenzorg tso) bij ontoereikende stageplaatsen stage kunnen lopen in een school voor het buitengewoon secundair onderwijs. Daarvoor heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het verleden meermaals gepleit bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen van Verzorging bso en Kinderzorg bso kunnen op stage in alle kleuterscholen
 
Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buso OV4” bevat deze bepaling:
 
“Onderwijsinstellingen die zich richten naar een ander onderwijsniveau (basisscholen, CVO, CBE, …) kunnen de rol vervullen van stagegever ten aanzien van het secundair onderwijs ook wanneer ze onder hetzelfde schoolbestuur ressorteren als de secundaire school waar de leerlingen-stagiairs zijn ingeschreven. Ze worden dan als een bedrijf of onderneming beschouwd binnen de context van deze omzendbrief.”
 
Door die bepaling is er geen twijfel meer dat een stage rechtsgeldig is als de school van inschrijving en de stagegevende school onder hetzelfde schoolbestuur ressorteren. Dat is bijvoorbeeld van belang voor leerlingen van Verzorging bso en Kinderzorg bso die in een kleuterschool van hetzelfde schoolbestuur stage lopen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Studiedag Zin in M²
 
Op woensdag 21 oktober 2015 vindt ‘Zin in M²’ plaats, een gezamenlijke studiedag voor maatwerkbedrijven (vroegere beschutte werkplaatsen) en buso-scholen. Centraal staan de beleidsmatige veranderingen in beide sectoren, respectievelijk het maatwerk- en het M-decreet. Daarnaast staat een aantal workshops over POP, autisme, stages, testmateriaal ... op de agenda.
 
Als bijlage vind je de volledige uitnodiging. Inschrijven kan via deze link. Vergeet niet om twee workshops te selecteren, en door te geven of je al dan niet voor de receptie blijft.
 
Als je rolstoelgebruiker bent, gelieve dat dan te melden aan Groep Maatwerk (marijke.stiers@groepmaatwerk.be of 016 82 76 40), zodat de nodige assistentie voorzien kan worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: vormingsmiddagen Frans
 
De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse leraren basisonderwijs. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:
 
 
► 
 
de actionele of taakgerichte aanpak in het onderwijs van het Frans: aan de hand van concrete voorbeelden ontdek je wat relevante, authentieke en uitdagende taken zijn en hoe de verschillende taalvaardigheden in die taken aan bod kunnen komen, met aandacht voor het multi-sensoriële;
 
► 
 
didactische fiches: leren hoe je ze kunt opmaken en aanpassen aan je eigen klassituatie, aan een ander thema of een andere context;
 
► 
 
de integratie van Frans in andere leergebieden;
 
► 
 
eigen taalvaardigheden in de Franse taal ontwikkelen en versterken.
 
De vormingen zijn praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en inschrijvingen raadpleeg je het nascholingsprogramma Formaprim voor het schooljaar 2015-2016.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De verlenging van de studieduur in de professionele bacheloropleiding verpleegkunde
 
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de conceptnota ‘Professionele bachelor verpleegkunde’ goedgekeurd. Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt de bacheloropleiding verpleegkunde een vierjarige opleiding. Verscheidene katholieke hogescholen hebben daar erg positief op gereageerd. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hogeschool UCLL start met verkorte lerarenopleiding voor 1 onderwijsvak
 
Door Onderwijsdecreet XXV kunnen geïntegreerde lerarenopleidingen secundair onderwijs een verkorte opleiding voor één onderwijsvak aanbieden in plaats van de vroeger verplichte twee vakken voor wie al een pedagogisch diploma op bachelor- of masterniveau heeft. Onder andere Hogeschool UCLL doet dat. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beleidsaanbevelingen over onderwijs aan leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen
 
De Vlor formuleerde een aantal beleidsaanbevelingen over het onderwijs aan leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen. Die beleidsaanbevelingen zijn gericht tot de minister van Onderwijs en de minister van Welzijn. Het is belangrijk dat de twee beleidsdomeinen in functie van die doelgroep op een structurele wijze samenwerken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature onderzoeker/ontwikkelaar bij Djapo
 
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo heeft momenteel een vacature voor een onderzoeker/ontwikkelaar. Het betreft een deeltijdse opdracht (0,8 VTE) voor onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur. Djapo werkt rond duurzame thema’s, zoals klimaat, fair trade en water, en heeft bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. Djapo ondersteunt leraren kleuter- en lager onderwijs en scholen in systeemdenken, filosoferen en creatief denken. In het aanbod vind je educatief materiaal, prentenboeken, theater, workshops in de klas, nascholing, coaching en advies.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Postgraduaat CLIL
 
UC Leuven-Limburg biedt een volwaardige opleiding tot CLIL-leraar aan in de vorm van een postgraduaat. De doelgroep: individuele leraren en schoolteams die recent met 'Content and Language Integrated Learning' (CLIL) begonnen zijn of die dat in de nabije toekomst overwegen. Meer informatie vind je op deze pagina.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nascholingsaanbod buitengewoon onderwijs
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nascholingsinitiatieven voor het buitengewoon onderwijs onder de aandacht brengen. Alle informatie vind je op de nascholingswebsite van het buitengewoon onderwijs. Deze thema's komen dit schooljaar aan bod:
 
 
► 
 
Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
ICT in buo
 
► 
 
Ondersteuning type basisaanbod
 
► 
 
Autisme: aanbod voor buo, GON en gewoon onderwijs
 
► 
 
GON & ION
 
► 
 
Aanbod directies
 
► 
 
Introductiedagen nieuwe buo-directies
 
► 
 
Vorm geven aan onderwijs op maat van leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen
 
► 
 
Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool
 
► 
 
GOK in het buitengewoon onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Solidariteit met vluchtelingen
 
We worden overstelpt met berichten over de vluchtelingencrisis, die zich op Europese bodem afspeelt. Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede heeft verschillende initiatieven van zijn leden op zijn website bijeengebracht. Ook Pax Christi Vlaanderen geeft een toegankelijk overzicht dat inspiratie kan bieden, wanneer de problematiek op school ter sprake komt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Klasfotoactie van Caritas International voor onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen
 
Caritas International wil 8700 Syrische vluchtelingenkinderen weer naar school krijgen. Ze nodigt scholen daarom uit om deel te nemen aan een klasfotoactie. Caritas vraagt de scholen om bij de klasfoto’s van hun leerlingen een foldertje te voegen over Syrische kinderen die helaas niet op een klasfoto kunnen staan. De folder nodigt uit om de campagne van Caritas voor een schoolproject in Libanon en Jordanië te steunen, zodat de Syrische kinderen weer naar school kunnen. Caritas werkt daarvoor samen met plaatselijke katholieke scholen. De klasfoto wordt zo een eenvoudige manier om het leven van zo veel vluchtelingenkinderen voorgoed te veranderen.
 
Praktisch
 
 
► 
 
Je kunt folders bestellen via www.caritasinternational.be/klasfoto.
 
► 
 
Caritas zorgt ook voor een helder infopakket over de Syrische crisis en het lot van de kinderen, en over het educatieve project.
 
► 
 
Met praktische vragen kun je terecht bij Wouter Semey: w.semey@caritasint.be.
 
► 
 
Voor een workshop of voor lesinformatie over vluchtelingenkinderen mail je best naar i.vermeulen@caritasint.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook