Dit is nieuwsbrief 217 van 15 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 217 van 15 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Lees en verdeel de eindtermenkrant!
►  Eindtermen: verdere info bij het thema
►  Naar nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs: stand van zaken, onze krachtlijnen en bezorgdheden
►  En wat met het buitengewoon onderwijs?
►  Corona update ministerie van onderwijs & vorming
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen:
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Rekenmodules werkingsmiddelen
►  Webinars verzekeringen: vergeet niet om je in te schrijven
►  Hoe kun je optimaal samenwerken als bestuur?
Personeel
►  Actualisering mededelingen
►  Werkzaamheden Vlaamse reaffectatiecommissie
►  Attendering ‘Mijn Onderwijs Personeel’
Lerenden
►  Graag blijvende aandacht voor het psychosociaal welzijn van onze leerlingen
►  17 oktober 2020 - Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Curriculum & vorming
►  Taalportfolio
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode – schooljaar 2020-2021
►  Internationaal nieuws over onderwijs
►  Workshops en activiteiten internationalisering
►  Een wetenschappelijke publicatie als resultaat van internationaal werk
Nascholingen
►  Startdag ondersteuners type 2 - 12 november 2020 - digitaal
Initiatieven van externen
►  Bachelor na bachelor schoolontwikkeling: iets voor jou?
►  Sett lanceert Sett Connect
►  We ontvingen de volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Lees en verdeel de eindtermenkrant!
 
Cover eindtermenkrant   Op vraag van onze raad van bestuur stuurden we dinsdag een extra nieuwsbrief waarin we aan onze bestuurders, directeurs en leraren een stand van zaken schetsen over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad voor het secundair onderwijs en de impact ervan op de onderwijskwaliteit en -vrijheid. We uitten ook onze grote zorgen bij het proces van het tot stand komen van die eindtermen en het voorlopige resultaat ervan.
 
We voegden een eindtermenkrant toe met verduidelijkende infografieken, die je digitaal kunt doorsturen naar collega’s, maar ook kunt afdrukken om fysiek te verspreiden.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat met haar bekommernissen niet alleen. Eerder sprak de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) zich uit over de eindtermen. Ook het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) deelt onze zorgen en stuurde een brief aan de minister (cf. reactie Steinerscholen), en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft ook zijn twijfels bij de haalbaarheid van de eindtermen en vraagt overleg.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindtermen: verdere info bij het thema
 
In aanvulling op de eindtermenkrant maakten we een presentatie waarin we de problematiek kort duiden. Je kunt de ingesproken versie doorsturen naar je lerarenteam of gebruiken bij de intro van een personeelsvergadering of een overleg met ouders. We bezorgen je ook de originele versie met de bijhorende tekst in aparte bestanden zodat je er ook zelf mee aan de slag kunt gaan.
 
Op de themapagina modernisering so, 2de-3de graad vind je heel wat ondersteunende documenten:
 
 
► 
 
de eindtermen en de specifieke eindtermen van de 2de en de 3de graad (2de principiële goedkeuring Vlaamse regering op 9 oktober);
 
► 
 
de wijzigingen aan de eindtermen (waaronder 27 toegevoegde eindtermen) met impact op de onderwijstijd, in de goedgekeurde versie op 9 oktober tegenover de versie goedgekeurd op 26 juni;
 
► 
 
een overzicht van de huidige en de nieuwe eindtermen die gelden voor aso, tso/kso en bso 2de graad en voor de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend aso en domeingebonden tso/kso), de dubbele finaliteit (tso/kso) en de arbeidsmarktfinaliteit ((d)bso) 2de graad – de eindtermen in grijze achtergrond in die documenten zijn eindtermen die dezelfde zijn voor de drie finaliteiten;
 
► 
 
een overzicht per vak van de huidige en de nieuwe eindtermen, zowel voor de vakken die we vandaag al kennen, als voor nieuwe leerplannen zoals het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Leerplan voor maatschappelijke, economische en artistieke vorming.
 
Met je vragen kun je terecht bij je vak- of schoolbegeleider; je kunt ze ook e-mailen naar moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Naar nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs: stand van zaken, onze krachtlijnen en bezorgdheden
 
Sinds dit schooljaar is Zin in leren! Zin in leven! het enige leerplan voor het katholiek basisonderwijs. Dat leerplan laat toe om optimaal in te spelen op de schooleigen context en op de unieke talenten van elke leerling. Het geeft scholen en leraren daartoe handvatten én de nodige ruimte.
 
De komende maanden wordt er in ontwikkelcommissies gewerkt aan nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs. We willen je vertellen hoever het daarmee staat, wat onze krachtlijnen zijn en onze bezorgdheden en hoe het linkt aan het debat rond de eindtermen secundair onderwijs. Lees verder.
 
We gaan nog uitgebreider op dit thema in tijdens onze inforondes.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
En wat met het buitengewoon onderwijs?
 
Voor het buitengewoon basisonderwijs
 
Via de uitbreiding van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! met doelen voor de ontwikkelleeftijd van 0 tot 2,5 jaar realiseerden we een gemeenschappelijk en breed gedragen kader voor het geheel van het basisonderwijs. Zo garanderen we kwaliteitsvol onderwijs waarbinnen plaats is voor elke leerling, ongeacht of die leerling school loopt in het gewoon of buitengewoon onderwijs.
 
Daarom hebben we in alle fora gepleit voor één set onderwijsdoelen voor het basisonderwijs: zowel voor het gewoon als het buitengewoon onderwijs dus. Het gaat dan om eindtermen op populatieniveau voor het gewoon basisonderwijs en om na te streven ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs.
 
We moeten tot onze spijt vaststellen dat ons pleidooi niet gevolgd wordt. In elke ontwikkelcommissie is een leraar of directeur buitengewoon basisonderwijs aanwezig. Dat is al een stap vooruit. Maar we blijven het betreuren dat buitengewoon onderwijs niet als volwaardige partner betrokken wordt.
 
Voor het buitengewoon secundair onderwijs
 
Voor het buitengewoon secundair onderwijs verandert er op dit moment niets. We volgen het uiteraard wel op de voet op.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona update ministerie van onderwijs & vorming
 
Minister Ben Weyts heeft na overleg met ons en de andere onderwijspartners via Schooldirect laten weten dat:
 
 
► 
 
het leerplichtonderwijs in code geel blijft;
 
► 
 
het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs naar code oranje gaat;
 
► 
 
het aantal besmettingen op school redelijk stabiel blijft.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 8 oktober 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Dreigende afschaffing van Kunstkuur en de plaats voor kunst en cultuur in onderwijs
 
► 
 
Toezicht op faciliteitenscholen
 
► 
 
Vlaamse canon
 
► 
 
Gezonde voeding en gratis schoolmaaltijden
 
► 
 
Nieuwe regels voor zittenblijven met B-attest
 
► 
 
Financiële tekorten in hoger onderwijs door corona
 
► 
 
Leerachterstand door corona
 
► 
 
Diploma's in volwassenenonderwijs en corona
 
We geven je een persoonlijke impressie mee van:
 
 
► 
 
de gedachtewisseling over Europese onderwijsdossiers op 8 oktober 2020.
 
Plenaire vergadering
 
We geven je een bondig commentaar bij:
 
 
► 
 
het actualiteitsdebat over de coronamaatregelen in het onderwijs op 14 oktober 2020
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen:
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen zoekt een adjunct-directeur voor het Sint-Jozefscollege te Aalst
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures uit het hoger en volwassenenonderwijs:
 
 
► 
 
HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), zoekt een onderzoeksleider ‘Arbeidsmarktdynamiek en loopbanen'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Rekenmodules werkingsmiddelen
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Webinars verzekeringen: vergeet niet om je in te schrijven
 
De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan ten einde. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe kun je optimaal samenwerken als bestuur?
 
Wil je te weten komen hoe je bewust, efficiënt en effectief kunt samenwerken als team bestuurders tijdens en buiten vergaderingen om het beste uit het team en uit elk van zijn leden te halen? Dan is deze vorming een echte aanrader.
 
Stefan Decuyper neemt de deelnemers mee in de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek rond High Impact Teaming. Er wordt ook gewerkt met praktijkverhalen en cases om te reflecteren over de eigen teamwerking.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Actualisering mededelingen
 
 
 
► 
 
de mogelijkheid tot vrijwillige wedertewerkstelling vanuit een andere personeelscategorie naar wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs; 
 
 
► 
 
de verplichting tot wedertewerkstelling vanuit een andere personeelscategorie naar wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs. 
 
Ook het model van huishoudelijk reglement voor de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap basisonderwijs kreeg een update. Door de heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie is de bevoegdheid van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap met betrekking tot de niet-organieke betrekkingen gewijzigd. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werkzaamheden Vlaamse reaffectatiecommissie
 
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de Vlaamse reaffectatiecommissie de eerste toewijzingen uitgesproken voor personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB). Nieuw voor dit schooljaar is dat de Vlaamse reaffectatiecommissie ook toewijzingen moet doen aan scholen die behoren tot een scholengemeenschap. Eerstdaags zullen zowel de scholen die een toewijzing gekregen hebben, de betrokken personeelsleden, als de scholen die een personeelslid TBSOB gesteld hebben, de beslissing van de reaffectatiecommissie ontvangen. De volgende zittingen van de reaffectatiecommissie vinden plaats op 17 en 18 november aanstaande.  
 
Indien een personeelslid werd toegewezen aan een scholengemeenschap in een niet-organieke betrekking, zal de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap voorstellen bespreken over de invulling van de ondersteuning.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Attendering ‘Mijn Onderwijs Personeel’
 
In maart 2019 startte ‘Mijn Onderwijs Personeel’, het digitaal personeelsdossier. Elk personeelslid kan er zijn salarisoverzichten en zijn fiscale documenten terugvinden en het aanvraagformulier voor de vakbondspremie downloaden. 
 
Sinds kort is het ook mogelijk om een ‘attendering’ in te stellen. Op de pagina ‘Profiel’ kun je een mailadres opgeven en aanduiden wanneer je verwittigd wilt worden van een wijziging in jouw dossier. De dossierbeheerder van AgODi kun je aan de hand van dat mailadres ook contacteren indien nodig. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Graag blijvende aandacht voor het psychosociaal welzijn van onze leerlingen
 
Er komt dit najaar een piek aan van psychische problemen bij leerlingen en studenten. De meldingen over depressies, angst en eenzaamheid bij onze jongeren evenaren nu al het niveau van de eerste coronagolf. Een campagne moet dat thema bespreekbaar maken: voel je je eens minder, praat er dan over. Ook als het om een dipje gaat. De waarschuwing komt van jeugdinformatieplatform WAT WAT, waartoe organisaties behoren zoals hulplijn Awel en Nok Nok, dat specifiek werkt rond veerkracht en weerbaarheid bij jongeren.  Deze week startte WAT WAT met een campagne om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken. Daar hoort een kaartspel bij, te vinden op www.watwat.be/donkeregedachten. We brengen deze campagne graag onder jullie aandacht.
 
Daarnaast verwijzen we jullie naar onze eigen inspiratiepagina rond psychosociaal welzijn en naar de bouwstenen over verbindend schoolklimaat en welbevinden van het vademecum Zorgbreed en Kansenrijk onderwijs. Jullie vinden daar handvatten om met leerlingen in gesprek te gaan in deze moeilijke periode. Ten slotte is ook het CLB een belangrijke partner bij het opvangen van leerlingen met psychosociale problemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
17 oktober 2020 - Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
 
17 oktober werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. Het Katholiek Onderwijs roept op om te blijven strijden tegen armoede en voor een genereus ambitieus onderwijs voor elke leerling. In al onze scholen zitten kinderen uit kwetsbare gezinnen en  hun aantal neemt zorgwekkend toe. De heersende coronacrisis heeft dit pijnlijk duidelijk gemaakt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Taalportfolio
 
Cover taalportfolio   Ben je op zoek naar een instrument dat jou en je leerlingen kan helpen om hun taalvaardigheid Frans beter in te schatten en te evalueren? “Mijn Europees taalportfolio” geeft leerlingen, leraren en ouders informatie over de vorderingen die de leerlingen maken bij het leren van Frans (en andere vreemde talen). Met het taalportfolio kunnen leerlingen werken aan de eigen talenkennis en andere talen en culturen ontdekken.
 
Het taalportfolio ondersteunt ook het leren van talen. In “Mijn Europees taalportfolio” vinden de leerlingen onder andere tips over hoe ze hun taalvaardigheden kunnen oefenen, ze leren hun eigen niveau inschatten, zichzelf doelen stellen en bepalen hoe ze die willen bereiken. Het is een Vlaamse versie, speciaal gemaakt voor leerlingen vanaf 10 jaar en kan ook “meegroeien” met de leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs (voor Frans en Engels). Een handleiding voor de leerling zorgt ervoor dat die ook zelfstandig met het taalportfolio aan de slag kan.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode – schooljaar 2020-2021
 
Affiche  
 
Wie er al eerder aan zulk midweekend deelnam, kan het beamen: je vindt er een welgekomen toegevoegde adem voor je inzet in het onderwijs.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode staan daarom klaar met een nieuw programma Bezinning voor onderwijsmensen voor dit schooljaar. Je leest er alles over in de flyer  op de website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Internationaal nieuws over onderwijs
 
Europese vlag   In deze Europa-update voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan we dieper in op drie initiatieven die recent zijn voorgesteld door de Europese Commissie en die de pijlers zullen vormen van het Europees onderwijsbeleid 2019-2024.
 
 
► 
 
De Europese Onderwijsruimte
 
► 
 
Een actieplan voor digitaal onderwijs
 
► 
 
Een Europese vaardighedenagenda
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Workshops en activiteiten internationalisering
 
Tijdens de coronapandemie worden internationale activiteiten in het onderwijs zwaar getroffen. Activiteiten worden geannuleerd of uitgesteld en samenwerkingen worden zo goed als dat kan online verder gezet. Gelukkig worden er wel nog workshops en infosessies georganiseerd die ons helpen om te blijven dromen over internationale projecten en samenwerkingen. Op de website internationalisering kun je een overzicht vinden van alle activiteiten die Epos, Alden Biesen en eTwinning organiseren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een wetenschappelijke publicatie als resultaat van internationaal werk
 
Logo eramus +   Tijdens Erasmus+ KA2 projecten werken we samen met internationale partners aan onderwijsvernieuwing.
 
Zo lopen er momenteel projecten rond online leren in het volwassenonderwijs, adaptieve expertise in het schoolonderwijs en innovatief gedeeld leiderschap. Het Linpilcare-project was één van de eerste grote internationale projecten waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij betrokken was. Vandaag, zes jaar na de start van dit project, verschijnt er zelfs een wetenschappelijke publicatie over deze internationale samenwerking. Rik Vanderhauwaert is co-auteur van dit artikel ‘Teaching and Teacher Education’ een uitgave van Elsevier. Meer info
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Startdag ondersteuners type 2 - 12 november 2020 - digitaal
 
Bij ondersteuning in trajecten voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 hebben we geen glazen bol. De verwachte leeruitkomst is geen vaststaand gegeven. Deze inclusietrajecten zijn één van de meest creatieve processen die we in verbindende samenwerking bewandelen met heel wat partners, waaronder de ouders. Elk traject is een uitdaging om te (willen) zien waar er participatiekansen èn waar er leerkansen zijn want "het leerplafond bestaat niet". We nemen jullie graag mee in getuigenissen van collega-ondersteuners, ouders en leerkrachten. We geven jullie graag tips en tricks via bruikbare kaders en gedeelde inzichten om deze inclusietrajecten nog meer de moeite waard te maken. We geven jullie vooral nog meer goesting om aan de slag te gaan.
 
► 
 
Deze startdag op 12 november 2020 is specifiek gericht op ondersteuners type 2.
 
► 
 
Omwille van de coronamaatregelen zal deze sessie digitaal doorgaan. Na inschrijving ontvang je de Zoom-link.
 
► 
 
Deze dag is gratis voor ondersteuners van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Bachelor na bachelor schoolontwikkeling: iets voor jou?
 
Wil je veranderingsprocessen in je school of scholengemeenschap begeleiden en ondersteunen met kennis van zaken? Wil je de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren? Wil je samen met een team van collega’s nieuwe ideeën uitwerken? 
 
Schoolontwikkelaars versterken het groeivermogen van scholen, vertrekken vanuit kracht en werken aan duurzame ontwikkeling. Met deze opleiding specialiseer je je in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Je kunt de bachelor na bachelor schoolontwikkeling volgen in 
 
 
► 
 
Arteveldehogeschool: meer info 
 
► 
 
Co-Hogeschool Odisee: meer info 
 
► 
 
Hogeschool Vives: meer info
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sett lanceert Sett Connect
 
Logo Sett   De fysieke editie van Sett, voorzien op 28 en 29 oktober 2020, werd verplaatst naar 3 en 4 maart 2021. Maar het team van Sett Gent lanceert meteen ook Sett Connect, het online event voor modern en innovatief leren.
 
Met drie inspirerende keynotes, zes verdiepende lezingen, live Q&A's, de beste exposanten, en nog veel meer, op woensdag 28 oktober 2020. Alle info: www.sett-gent.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen de volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Vanuit de Arteveldehogeschool, Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs, wordt er (praktijkgericht) onderzoek gevoerd rond aanvangsbegeleiding. Doel van het onderzoek is om scholen en meer bepaald mentoren handvaten te bieden om starters te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Wat bieden wij? Ondersteuning van de starters, mentoren en directie van de school door middel van kennisdeling en -opbouw rond het thema aanvangsbegeleiding en de professionele ontwikkeling van de startende leraar. Wat vragen wij? Aan de mentoren en starters: aanwezigheid bij een focusgroep (maximum 2 uur) in het najaar 2020 en het voorjaar 2021. Aan de directie/beleidsmedewerker: één interview (maximum 1 uur). Interesse om deel te nemen? lien.bolle@arteveldehs.be.
 
► 
 
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. Overwegend dat in de uitzonderlijke periode van de coronacrisis het onderwijsveld voor bijzondere uitdagingen gesteld werd en dat de sociale ongelijkheid nog verder dreigt toe te nemen, organiseert de Stichting Koningin Paola een speciale projectoproep voor alle leerkrachten van het secundair gewoon en buitengewoon onderwijs die zich aan deze nieuwe situatie hebben kunnen aanpassen. Surf naar www.paolaprijs.be om het reglement en het kandidaatsdossier te downloaden.
 
► 
 
Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur coördinator, pedagogisch begeleider? GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde! De prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en duurzame hoek. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een GIP realiseren, vakoverschrijdend, geïntegreerd en in groep. Folder, reglement en inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.focusaarde.be of op https://www.facebook.com/sk.fr.paola.
 
► 
 
Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform lanceert de EDT-wedstrijd ‘Lees je Taal-rijk!” met een leuk filmpje. Bedoeling van deze wedstrijd: het leesplezier, leesvaardigheid en meertaligheid in het schoolonderwijs en de volwasseneneducatie aanmoedigen! Hoe kun je dit doen? Wat 'werkt' er? Het EDT-platform wil inspiratie verzamelen en verspreiden zodat anderen er nadien mee aan de slag kunnen. Meer informatie over deze wedstrijd vind je via de Epos-website.
 
► 
 
Op 19 november 2020 organiseert AP Hogeschool hun jaarlijkse inspiratieavond met als thema Respect is een werkwoord. Dit jaar gaan ze via een coronaproof livestream graag dieper in op hoe je een leeromgeving met wederzijds respect kunt creëren. Je ontdekt samen met experts en ervaringsdeskundigen de valkuilen van én oplossingen voor (het gebrek aan) wederzijds respect in de klas.
 
► 
 
Op 13 januari 2021 kunnen opnieuw duizenden leerlingen uit het secundair zich aan de wiskundeolympiade wagen: Junior Wiskunde Olympiade (JWO) voor de tweede graad en Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) voor de derde graad.  Je kunt tot 23 november je leerlingen via een schoolverantwoordelijke inschrijven op www.vwo.be.  Ken je trouwens Kangoeroe al?  Dit richt zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Dit jaar zet Tinne Oltmans mee haar schouders onder Kangoeroe. Neem zeker een kijkje op www.kangoeroe.org.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook