Dit is Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Radicaliteit insluiten
►  ROK: bevraging
►  Vacature pedagogisch begeleider buo Broeders van Liefde
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Onderwijscafé 'Diversiteit omarmen is mensen kansen geven'
Personeel
►  Rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs schooljaar 2016-2017 (versie 6.0)
►  Mededeling vacantverklaring - enkele correcties
►  Berekenen pensioendatum
►  Afschaffing aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking
Lerenden
►  Toekomst van GON/ION – stand van zaken
►  Samen lukt het beter. Overleggen in je gemeente en vluchtelingen onthalen
►  Vademecum 'Anderstalige nieuwkomers' - update
►  GOK-platformen buitengewoon onderwijs
►  Mededeling voor internaten over communiceren over privacygevoelige informatie
Curriculum & vorming
►  Zin in leren! Zin in leven! Afspraken met onderwijsinspectie in verband met de implementatie
►  Kandidaatstelling proeftuinen Zin in leren! Zin in leven!
►  Nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
►  Partnerschap Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Speelbank.be
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten 2016: elke schakel telt!
►  Studiedag over de uitdagingen van hedendaags geloven
►  DUOday: ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet mee
 
 
 

   Algemeen

 
 
Radicaliteit insluiten
Islamitische Staat en de vluchtelingenstroom beheersen de media. Dat zorgt mee voor verscherpte relaties in onze maatschappij en op school. Veel wordt in vraag gesteld: identiteit, cultuur, religie, veiligheid, draagkracht … Standpunten verharden en worden radicaler. We stellen dat vast bij de leerlingen en hun ouders, maar ook bij wie de school als werkterrein heeft. Die polarisering weegt op het welbevinden op school en doet ons vervallen in een wij-zij denken. Welbevinden is nochtans cruciaal om goed te kunnen werken en leren. Dus moeten wij werk maken van preventie om die polarisering en radicalisering ten goede te keren. De focus mag daarbij niet alleen liggen op het probleemgerichte. Het welzijnsgerichte verdient evenzeer onze aandacht. Omdat radicaliteit bij het leven hoort, geven we haar een plaats in onze school. We sluiten haar in en niet uit.
 
Het document 'Radicaliteit insluiten' biedt een kader om polarisering ten goede te keren. Scholen kunnen daarvoor terugvallen op hun schoolklimaat: verbindend en participatief, waar de dialoog een essentieel deel uitmaakt van de schoolcultuur. Tegelijk zijn wij niet blind voor de soms zorgwekkende radicalisering van sommige van onze leerlingen en voor de verantwoordelijkheid die de school op dat vlak draagt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
ROK: bevraging
 
In de nieuwsbrieven van Schooldirect en Klasse is jouw mening gevraagd over het eerste ROK-ontwerp. Met dat Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) wil minister Crevits de externe doorlichting beter afstemmen op de interne kwaliteitszorg in scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zo worden scholen meer eigenaar en regisseur van hun onderwijs en kunnen ze onder meer hun eigen opvoedingsproject ten volle ontplooien. Onderwijsvrijheid ten top, dus. Maar om die vrijheid te waarborgen moet ROK een generiek kader voorzien op basis waarvan de inspectie de kwaliteitszorg kan beoordelen.
 
Wellicht zijn we het eens over een aantal kwaliteitscriteria, maar het zijn onze scholen zélf die hun kwaliteitsbeleid moeten kunnen expliciteren. Een invulling van ROK waarin de criteria concreet omschreven worden, leidt tot inspecteurs die straks op basis van die criteria aan begeleiding gaan doen en dat staat haaks op het eigenaarschap van scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt dus mee, zij het onder voorwaarden. Directeur-generaal Lieven Boeve lichtte het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over ROK uitgebreid toe in zijn editoriaal voor het oktobernummer van Forum.
 
We roepen je op aan de online bevraging deel te nemen. Hij is beschikbaar tot en met 30 januari 2016. De bevraging invullen duurt ongeveer 30 minuten. De resultaten komen aan bod in een bespreking in gebruikersgroepen op 3 of 4 februari 2016 in Brussel. Op het einde van de online bevraging kun je je daarvoor kandidaat stellen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider buo Broeders van Liefde
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een halftijds pedagogisch begeleider (m/v) aan te werven voor de begeleidingsdienst van de Broeders van Liefde om het team van het buitengewoon onderwijs te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 27 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Raad van State en B-attest
 
► 
 
Aanspreekpunt deradicalisering
 
► 
 
Afmaken schooljaar bij illegaal verblijf
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 21 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Loopbaanpact
 
► 
 
Pesten
 
► 
 
Erkenning Sint-Ignatiusschool Maleizen
 
► 
 
Deeltijds kunstonderwijs
 
► 
 
Regionale spreiding opleidingsvorm 4
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen terug te vinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de studiedag ‘Onschuld in de leerzorg’ georganiseerd door de Banaba-opleidingen ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ en ‘Buitengewoon Onderwijs’ van de Karel de Grote Hogeschool in De Studio te Antwerpen op donderdag 24 maart 2016
 
► 
 
het Edushock Leerfestival door vzw Onderwijzigersnetwerk in het ALM te Antwerpen (Berchem) op 24 februari 2016
 
► 
 
de eindconferentie van het TEACH-project (Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all) door TOPunt Gent vzw in Spanje op 9 en 10 juni 2016
 
We kregen de vraag om deze vacature in de kijker te zetten:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Onderwijscafé 'Diversiteit omarmen is mensen kansen geven'
 
Op donderdag 4 februari 2016 organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 u. tot 16.30 u. of van 18.00 u. tot 20.00 u. het eerste onderwijscafé voor bestuurders en eventueel hun directies onder de titel ‘Diversiteit omarmen is mensen kansen geven'.
 
Tijdens het onderwijscafé willen we bestuurders laagdrempelig referentiekaders aanbieden en hen ideeën laten uitwisselen over een actueel thema. Moderatoren zijn Chris Wyns en Gerda Bruneel, respectievelijk stafmedewerker en pedagogisch begeleider GOK, kansenbeleid en diversiteit binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Zij openen het onderwijscafé met enkele kaders over de uitdagingen die op scholen en besturen afkomen, en dagen de bestuurders en directies uit om erover na te denken en gedachten uit te wisselen. Er is ruimte tot gesprek en tot vragen stellen.
 
Hulp nodig bij het inschrijven voor het eerste onderwijscafé aan zee? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs schooljaar 2016-2017 (versie 6.0)
 
Maandag 1 februari 2016 is voor de meeste basisscholen de teldag voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 2016-2017. Net zoals de voorbije jaren bieden wij de scholen van het gewoon basisonderwijs een rekenblad aan met een bijbehorende handleiding.
 
Daarmee kun je de personeelsomkadering voor het schooljaar 2016-2017, weliswaar onder voorbehoud, zelf berekenen. De Dienstbrief van AgODi zal over de personeelsformatie voor volgend schooljaar definitief uitsluitsel geven.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vacantverklaring - enkele correcties
 
In de mededeling over vacantverklaring van wervingsambten hebben we enkele correcties aangebracht. Ze betreffen de overgedragen en herverdeelde lestijden en de omschrijving van de betrekking (basisonderwijs, punt 4.1) en de ION-uren in het buso (punt 4.4). Ook het model van bericht van vacantverklaring (bijlage 1) werd erop afgestemd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Berekenen pensioendatum
 
Sinds kort kunnen personeelsleden zelf berekenen wanneer ze ten vroegste met pensioen kunnen gaan (de zogenaamde P-datum). Daarvoor kunnen ze terecht op de website www.mypension.be, waar ze dan inloggen met hun elektronische identiteitskaart of token. Wie uiterlijk in 1956 geboren is, kan de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen ten vroegste 2 jaar voor de P-datum laten ingaan. Wie in 1957 geboren is ten vroegste 1 jaar voordien. Vanaf 2017 zullen personeelsleden ook het bedrag van de pensioenuitkeringen via die website kunnen berekenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afschaffing aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking
 
Personeelsleden die pas na 1 februari 2016 in het stelsel van gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (of uitzonderlijk 50+) treden, ontvangen niet langer een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering. Dat is de premie die de Vlaamse Regering toekent bovenop de loopbaanonderbrekingsuitkering die door de RVA toegekend wordt. De afschaffing is een eerste stap in de grondige hervorming van de stelsels loopbaanonderbreking die met ingang van 2 september 2016 aangekondigd wordt.
 
Als de Vlaamse Regering de andere plannen uitvoert, zal een werknemer vanaf 2 september 2016 geen gewone loopbaanonderbreking meer kunnen opstarten, ook geen 50+ of 55+, maar enkel nog de thematische vormen van loopbaanonderbreking: voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen. Ook voor die stelsels verdwijnt de aanmoedigingspremie vanaf 2 september, terwijl de onderbrekingsvergoeding uitbetaald door de RVA behouden zou blijven. Wie nog vóór 2 september intreedt in een andere loopbaanonderbreking (andere dan de GLBO50+ of 55+), kan naast de onderbrekingsvergoeding ook nog een aanmoedigingspremie ontvangen.
 
Zowel de vakbonden van de openbare sector als de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties konden zich niet vinden in de intentie van de Vlaamse Regering en onderschreven een protocol van niet-akkoord. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekende een protocol van niet-akkoord. Waarom we dat deden, lees je in het bijgevoegde protocol van niet-akkoord.
 
Daarnaast werkt de Vlaamse Regering aan een nieuw stelsel: het zogenaamde zorgverlof. Maar daarvan liggen de inhoud en de contouren momenteel nog niet vast.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toekomst van GON/ION – stand van zaken
 
Een departementale stuurgroep GON, samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, de centrumnetten (CLB), de vakbonden en de overheid, werkt aan een visie op de hertekening van het GON/ION, en dat met het oog op het vormgeven van de toekomstige samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Er werden tijdens een tweedaagse op 10 en 11 december 2015 verkennende gesprekken gevoerd. Je vindt het verslag met de belangrijkste aandachtspunten per programmaonderdeel als bijlage. De inhoud van dat verslag is de basis voor de aftoetsing bij onze scholen met het oog op de verderzetting van de dialoog tijdens de komende weken.
 
De stuurgroep komt vanaf nu nagenoeg wekelijks samen. De gesprekken worden intern voorbereid door een dienstoverschrijdende werkgroep (Diensten Personeel, Lerenden en Curriculum & vorming). Om tot een gedragen advies te komen, is het belangrijk dat alle betrokkenen een inbreng hebben in het debat. In verschillende bestaande fora (ook in de regio’s) worden krachtlijnen, aandachtspunten, wensen en verzuchtingen geformuleerd. De komende weken verzamelen we input bij de niveaucoördinatoren uit de regio’s, pedagogisch begeleiders buo, bestaande directiegroepen voor buo, type 3, 4, 6 en 7 en eventueel andere ad-hocgroepen voor andere types, het steunpunt GON (Antwerpen), de directiecommissies DCBaO, DCBuO en DCSO, de adviesraden bao, buo en so … We blijven dat doen, zolang de onderhandelingen lopen.
 
Je bezorgt je suggesties of bedenkingen het best aan een van de leden van genoemde overleggroepen, of rechtstreeks aan Veronique Decock (netcoördinator GON/ION) – veronique.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samen lukt het beter. Overleggen in je gemeente en vluchtelingen onthalen
 
In een korte nota 'Samen lukt het beter' gaan we in op de thema’s waar gewone basisscholen het best afspraken over maken in en met de gemeente, bijvoorbeeld over de verdeling van de nieuwkomers over de scholen en over het vervoer van die leerlingen van en naar de school.
 
Wie meer informatie wil, kan terecht bij gerda.bruneel@katholiekonderwijs.vlaanderen, Dienst Lerenden (02 507 07 63).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vademecum 'Anderstalige nieuwkomers' - update
 
Het vademecum 'Anderstalige nieuwkomers. Een zorg voor elke Vlaamse school' kreeg een update. De linken werden gecontroleerd, de regelgeving en de informatie over taalmethodes is aangevuld en er kwam terug een hoofdstukje in over de fasen in tweedetaalverwerving. Het vademecum biedt tips en informatie om het individueel werkplan op te maken voor de anderstalige nieuwkomers waarvoor je lestijden voor onthaalonderwijs krijgt. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platformen buitengewoon onderwijs
 
GOK-platformen zijn lerende en interactieve gemeenschappen van GOK-coördinatoren en hun directies over het gelijkeonderwijskansenbeleid van scholen buitengewoon onderwijs. Vanaf eind februari komen we regionaal samen om expertise en ervaringen uit te wisselen en gaan we dieper in op het GOK-thema 'De (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren'.
 
Ook al heeft je school in de lopende GOK-cyclus niet voor dat thema gekozen, alle scholen hebben baat bij een goede samenwerking met schoolexterne organisaties. Het creëren van een netwerk kan een meerwaarde betekenen voor leerlingen, ouders, leraren, schoolorganisatie en CLB.
 
Op dit platform is ook de CLB-medewerker van je school welkom! De inhoud van het platform hebben we trouwens in overleg met VCLB voorbereid. De centra zijn op de hoogte. Wie samen met zijn CLB-medewerker deel wenst te nemen, schrijft die onder zijn schoolcode in. Dat kan via www.nascholing.be. Zoals gebruikelijk werken we interactief.
 
Dit zijn de data en plaatsen. Bubao komt samen van 9.30 tot 12.00 uur, buso komt samen van 13.00 tot 15.30 uur.
 
DATUMREGIOVERGADERLOCATIE
Dinsdag
23 februari
Limburg Sint-Ferdinand
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 LUMMEN
Dinsdag
1 maart
Antwerpen Kristus Koning
Bethaniënlei 5
2960 BRECHT
Donderdag
3 maart
Oost-Vlaanderen MFC Sint-Jozef
E. De Deynestraat 1
9000 GENT
Vrijdag
4 maart
Mechelen-Brussel    buso Sint-Janshof
ingang Plattebeekstraat (Nekkerhal)
2800 MECHELEN
Donderdag
10 maart
West-Vlaanderen buso Haverlo
Weidestraat 156
8310 BRUGGE
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling voor internaten over communiceren over privacygevoelige informatie
 
De mededeling over communiceren over privacygevoelige informatie wil een kader aanreiken om op een deontologisch en juridisch verantwoorde wijze te communiceren over privacygevoelige informatie binnen het internaat, met de ouders, met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Je leest de tekst het best samen met de engagementsverklaring van 29 mei 2015 'Naar een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen ouders, school, internaat en centrum voor leerlingenbegeleiding' en de toelichting bij die engagementsverklaring. 
 
Met die engagementsverklaring willen VCLB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen internaten, scholen en centra voor leerlingenbegeleiding actief sensibiliseren om, waar nodig, samen te werken met elkaar in de zorg voor kinderen en jongeren. Het is daarbij belangrijk dat de partners het wettelijk kader duidelijk kennen waarbinnen zij tegenover elkaar hun taak kunnen vervullen. De mededeling ondersteunt je daarbij.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in leren! Zin in leven! Afspraken met onderwijsinspectie in verband met de implementatie
 
Op vraag van onze scholen herhalen we de afspraken die we met de onderwijsinspectie maakten in verband met de implementatie van het leerplanconcept voor het basisonderwijs 'Zin in leren! Zin in leven!'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kandidaatstelling proeftuinen Zin in leren! Zin in leven!
 
Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept 'Zin in leren! Zin in leven!' geïmplementeerd worden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs gebruiken we de periode 2016-2018 om te reflecteren op de bruikbaarheid van het ordeningskader, om afhankelijk van specifieke doelgroepen door te ontwikkelen en om de concordantie met de ontwikkelingsdoelen voor onze scholen te vervolledigen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 verkennen we via proeftuinscholen een aantal implementatiestrategieën. Op die manier verzamelen we inzichten in:
 
 
► 
 
welke succesfactoren essentieel zijn om het leerplan te begrijpen zoals het bedoeld wordt;
 
► 
 
wat scholen en begeleiders nodig hebben om het concept succesvol te implementeren;
 
► 
 
welke criteria de betrouwbaarheid van het implementatieproces zelf beïnvloeden;
 
► 
 
wat buo-scholen als meerwaarde ervaren bij het werken met het ordeningskader binnen hun proces van handelingsplanning of wat nodig is om die meerwaarde te realiseren.
 
Proeftuinen zijn plaatsen waar ‘geproefd’ wordt. Centraal daarin staat ervaren, zien wat het nieuwe leerplanconcept geeft, vaststellen hoe de verkenning en implementatie verlopen. Maar het zijn ook plekken waar een begeleidingsaanpak ‘beproefd’ of ‘op de proef gesteld’ wordt.
 
Interesse om met je schoolteam deel te nemen? Lees dan aandachtig het document 'Kandidaatstelling proeftuinen tijdens het schooljaar 2016-2017'Je kunt je online kandidaat stellen voor een van de proeftuinen tot en met vrijdag 25 februari 2016.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
 
Op 19 januari 2016 werden de formele onderhandelingen afgesloten over de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering betreffende modulaire opleidingen en geletterdheidsmodules in het secundair volwassenenonderwijs.
 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering kunnen de opleidingen en geletterdheidsmodules die in de tabel 'Nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs' worden vermeld, vanaf 1 februari 2016 georganiseerd worden. De uiterste datum voor het aanvragen van onderwijsbevoegdheid voor 1 september is 15 februari 2016, zodat voor de nieuwe opleidingen die in de tabel vermeld zijn, nog onderwijsbevoegdheid aangevraagd kan worden die op 1 september 2016 ingaat. 
 
Bestaande opleidingen van minder dan 700 lestijden die vervangen worden, kunnen maximaal nog een schooljaar aangeboden worden (2016-2017). Bestaande opleidingen van meer dan 700 lestijden kunnen nog twee schooljaren aangeboden worden (schooljaren 2016-2017 en 2017-2018).
 
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met:
 
 
► 
 
Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen): vragen in verband met opleidingsprofielen
 
► 
 
Jan-Baptist De Smet (jan-baptist.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen): vragen in verband met bekwaamheidsbewijzen en prestatieregeling personeel
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Partnerschap Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Speelbank.be
 
Op zoek naar leuke spelactiviteiten voor baby’s, peuters en jonge kleuters? Neem dan een kijkje op Speelbank.be. Het is een initiatief van steunpunt kinderopvang van VVSG en DiverscityJe vindt er tal van spelactiviteiten en speeltips en je kunt er ook zelf je favoriete spelactiviteiten toevoegen.  
 
De Speelbank werd ter ondersteuning van begeleiders kinderopvang (groepsopvang en gezinsopvang) ontwikkeld. De initiatiefnemers willen via de tool de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang stimuleren. Speelbank.be wil kinderbegeleiders, onthaalouders, pedagogisch medewerkers, kleuteronderwijzers en iedereen die graag met baby’s en peuters werkt, inspireren om spelen nog leuker te maken.
 
De spelactiviteiten die je online vindt, vertrekken vanuit de interesses en ervaringen van kinderen, werden pedagogisch gescreend én getest op de werkvloer. Voorlopig beperken de activiteiten zich tot de leeftijdsgroep 0- tot 3-jarigen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stapte als partner in het project. Vanaf januari 2016 krijgen alle leraren en leerlingen/studenten (van Kinderzorg, opleidingen tot kinderbegeleider), pedagogische coaches en kleuteronderwijzers toegang tot Speelbank.be.
 
Voor meer info of vragen over opzet en toegang tot de website kun je terecht bij:
 
 
► 
 
Soraya Fret (soraya.fret@katholiekonderwijs.vlaanderen), als je werkzaam bent in het kleuteronderwijs;
 
► 
 
An Van Grieken (an.vangrieken@katholiekonderwijs.vlaanderen), als je werkzaam bent in het (deeltijds) secundair onderwijs.
 
Scholen met een studierichting Kinderzorg en centra met de opleiding begeleider in de kinderopvang ontvangen meer info via e-mail.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten 2016: elke schakel telt!
 
De schakels voor de vastentijd zijn ieder jaar opnieuw: soberheid, verinnerlijking, solidariteit en verzoening. Ze haken in elkaar en werken samen en vormen zo een stevige ketting in de voorbereidingstijd op Pasen, ook op school. Voor de vasten van 2016 krijgt de beeldspraak van het schakelen weerklank in de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de 40 dagen van de vastentijd verbindt: elke schakel telt!
 
Dit aanbod werkt die leuze uit:
 
 
► 
 
een affiche: in een ketting die rond tandwielen draait, krijgt 'vasten - elke schakel telt' een visualisering;
 
► 
 
een Leeftochtnummer (jg. 31, nr. 7, maart 2016) brengt de vasten in relatie met het maandthema duurzaamheid en plaatst de schakels van de vasten in een duurzaamheidsperspectief;
 
► 
 
een digitale XXL: een stevig digitaal dossier dat de vastenwerking helpt concreet maken met onder andere suggesties voor visualisering van de vastenwerking, een verzameling van 40 citaten (voor elke dag een kleine bezinningsimpuls), tips en een bezinningsblad bij elk van de schakels verinnerlijking, soberheid, solidariteit en verzoening;
 
► 
 
een reeks bezinningskaarten in samenwerking met Uitgeverij Muurkranten met teksten van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte;
 
► 
 
een meditatieve diamontage (begin februari online) als blikopener of bezinnende intro van een bijeenkomst.
 
We lichten ons aanbod voor de vasten toe op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag over de uitdagingen van hedendaags geloven
 
Je bent van harte uitgenodigd voor de LOGOS-studiedag (editie XI), die dit jaar plaatsvindt op maandag 2 mei 2016 in Leuven. Waar de vorige edities van LOGOS - 'Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit' - altijd een zinsnede uit het credo als thema namen, werd dit jaar gekozen voor een andere invalshoek: wat betekent het om vandaag te geloven? In welke mate speelt de inhoud van de christelijke geloofsbelijdenis daarbij een rol? De titel van de studiedag is: 'Tussen Credo en Amen. Geloven als Opdracht en Overgave'.
 
De openings- en slotwoorden van de christelijke geloofsbelijdenis - Credo en Amen - zijn woorden van vertrouwen en hoop. Ze drukken uit dat de belijdenis voortkomt uit een betrokkenheid op God, wereld en Kerk. Die betrokkenheid vraagt om vertrouwen en beaming, en om positiebepaling en kleur bekennen.
 
De thematiek zal in drie hoofdlezingen en acht werksessies vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. De hoofdsprekers zijn: Dr. Valerie Kabergs, Dr. Stijn Van den Bossche en Prof. dr. Stephan van Erp.
 
Dit is het volledige programma van de studiedag. Je kunt je inschrijven via de website van de KU Leuven. Met vragen over de studiedag kun je terecht bij anton.milh@theo.kuleuven.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DUOday: ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet mee
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen schrijft zich in voor de DUOday op 24 maart 2016. Durft jouw school ook een duootje te doen?
 
Geef de kans aan een werkzoekende met een arbeidsbeperking en neem deel aan de DUOday: een laagdrempelige ervaring voor werkgever en werknemer op 24 maart 2016. Die dag werkt hij samen met een van jouw werknemers. De duobaan voor een dag betekent voor beiden een opportuniteit. Je werknemer en jijzelf maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job aan de realiteit toetsen.
 
De DUOday is een organisatie van GTB, in samenwerking met FeGOB, Jobkanaal, RESOC, UNIZO, VDAB, Verso, VKW en VOKA. Tijdens de voorbije edities van DUOday proefden al 2 575 personen met een arbeidsbeperking van een echte job in 2 200 bedrijven.
 
Heb je interesse, schrijf je dan in op duoday.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook