Dit is nieuwsbrief 159 van 2 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 159 van 2 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Memorandum voor het Brussels onderwijs
►  Memorandum - Voldoende financiering voor de werking van onderwijsinstellingen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Vierde oproep huursubsidies
Lerenden
►  Het oprichten van een disfunctiecommissie
►  GOK-platforms buitengewoon onderwijs
►  Gespreide betaling schoolfacturen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
►  Getuigschrift basisonderwijs als finaliteit van het (buiten)gewoon basisonderwijs
Curriculum & vorming
►  Charter gezonde maaltijden op school ondertekend
►  Neem een SELFIE en kijk waar jouw school staat op het vlak van ICT
►  Kom naar het slotevent van IdeaalDuaal
►  Bevraging te herwerken en/of nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven
 
 
 

   Algemeen

 
 
Memorandum voor het Brussels onderwijs
 
Het Brussels onderwijs neemt een aparte plaats in het Vlaamse onderwijslandschap in. Aansluitend bij het memorandum van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vonden wij het de moeite waard om een aantal aandachtspunten op te lijsten die specifiek betrekking hebben op de Brusselse context. Wij vragen daarom je aandacht voor het memorandum van het katholiek onderwijs in Brussel
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum - Voldoende financiering voor de werking van onderwijsinstellingen
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op voldoende fincanciering voor de werking van onderwijsinstellingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen graag volgende vacatures in de kijker:
 
► 
 
stafmedewerker Dienst Personeel
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
stafmedewerker financieel beleid voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
► 
 
beleidsmedewerker overheidsopdrachten
 
► 
 
expert secundair onderwijs coördinatie curriculum en leerplannen
 
► 
 
expert secundair onderwijs coördinatie onderwijs-arbeidsmarkt
 
► 
 
expert secundair onderwijs maatschappij & welzijn
 
► 
 
pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken voor de regio Limburg
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio West-Vlaanderen
 
► 
 
halftijds domeinbegeleider zorg en GOK secundair onderwijs regio West-Vlaanderen
 
► 
 
halftijds/voltijds studiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn (nu domein Personenzorg) regio West-Vlaanderen
 
Raadpleeg onze andere vacatures via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Het bestuur van Spectrumcollege vzw zoekt een adjunct-directeur en een adjunct-algemeen directeur.
 
► 
 
Katholieke scholengroep RHIZO zoekt een directeur, een financieel-logistiek directeur en een pedagogisch directeur.
 
► 
 
Vzw KOBA Voorkempen zoekt een voltijds pedagogisch coördinator en een technisch adviseur mechanica (halftijds).
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Scholengemeenschap  Saeftinghe Oostkust vzw zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vierde oproep huursubsidies
 
Op 26 april 2019 heeft minister Crevits in een persbericht laten weten dat er een vierde oproep wordt gelanceerd voor het indienen van huursubsidiedossiers. Je kunt jouw kandidaatstelling nog tot en met 15 juli 2019 indienen. De indieningswijze vind je terug op de website van AGION.
 
Voor advies en ondersteuning kun je steeds contact opnemen met je regioverantwoordelijke bij onze Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Het oprichten van een disfunctiecommissie
 
De regelgeving bepaalt dat er bij elke aanmeldingsprocedure afspraken gemaakt worden over de manier waarop je omgaat met de behandeling van disfuncties bij en eerstelijnsklachten over het verloop van de aanmeldingsprocedure. Het omgaan met klachten en disfuncties binnen een aanmeldingsprocedure is niet vanzelfsprekend.
 
Daarom is het aangewezen om vooraf concreet na te denken over eventuele procedure die je zal volgen als er zich een probleemsituatie voordoet. Zo kan je snel, adequaat en consequent handelen indien nodig. Met deze mededeling willen we je school ondersteunen in de oprichting van een disfunctiecommissie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms buitengewoon onderwijs
 
Vanaf 17 mei 2019 vinden in de verschillende regio’s de GOK-platforms buitengewoon onderwijs derde trimester plaats onder de titel “GOK in actie!”. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aan rond het gelijkeonderwijskansenbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.
 
In dit platform maken we een tussenstand op van de opstart GOK-cyclus V in je school en we blikken vooruit op schooljaar 2019-2020. We staan vervolgens stil bij de verschillende rollen die een GOK-coördinator op zich moet nemen en denken na over hoe je die rollen kunt invullen. Zoals gebruikelijk maken we ruimte voor interactie, delen en discussie.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gespreide betaling schoolfacturen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het in het secundair onderwijs verplicht om ouders of meerderjarige leerlingen de mogelijkheid te geven de schoolfacturen gespreid te betalen. Die mogelijkheid moet worden vermeld in de bijdrageregeling én op elke schoolfactuur (zie omzendbrief SO 78 "Zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs").
 
Daarnaast moeten die documenten een contactpersoon vermelden tot wie ouders zich kunnen wenden als zij een gespreide betaling of informatie hieromtrent wensen. Ook in onze modellen van schoolreglement voor gewoon en buitengewoon onderwijs namen we die informatie op (punt 2.4 Schoolrekening).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Getuigschrift basisonderwijs als finaliteit van het (buiten)gewoon basisonderwijs
 
In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt. Dat kan voor zover die leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van het gewoon lager onderwijs.
 
We begrijpen dat bij de afweging om al dan niet een getuigschrift uit te reiken voor enkele leerlingen het toekomstperspectief een belangrijke rol kan spelen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Charter gezonde maaltijden op school ondertekend
 
groepsfoto  
 
Dinsdag ondertekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen met andere partners in het Nieuwenbosch Humaniora in Gent een nieuw charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden.
 
Gezond leven heeft een invloed op de schoolresultaten, de concentratie en het welbevinden van kinderen en jongeren. 
 
Daarom vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het belangrijk dat gezonde voeding op een haalbare manier wordt gepromoot. Met het ondertekenen van dit charter en de bijgaande richtlijnen geven we onze scholen een duwtje in de rug. Scholen kunnen zelf beslissen op welke manier zij gezonde voeding kunnen en willen ondersteunen in hun eigen beleid. Dit document geeft hen daarbij een leidraad.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondertekende samen met onder andere de Unie van Belgische Cateraars, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de koepels van ouderverenigingen en met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Neem een SELFIE en kijk waar jouw school staat op het vlak van ICT
 
SELFIE   Benieuwd hoe jouw school het doet op het vlak van ICT? Wat loopt goed? Waar is er ruimte voor verbetering? Dat kun je vanaf nu checken via SELFIE, een gratis online tool waarmee scholen de mate van ICT-integratie in kaart kunnen brengen als stap naar een (beter) ICT-beleid of als evaluatie van de bestaande ICT-praktijk.
 
Aan de hand van drie vragenlijsten worden de meningen van schoolleiders, leraren en leerlingen verzameld. Dat gebeurt anoniem en op vrijwillige basis. De resultaten worden verwerkt in een interactief rapport waaruit sterke en zwakke punten kunnen worden afgeleid. SELFIE kan elk jaar opnieuw worden gedaan, zodat scholen hun vorderingen in de loop der tijd kunnen bijhouden. SELFIE werd gecreëerd door de Europese Commissie (Joint Research Centre) en is gebaseerd op het referentiekader DigCompOrg.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kom naar het slotevent van IdeaalDuaal
 
IdeaalDuaal   IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie die op zoek gaat naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven. Op 13 mei 2019 stellen de tien overblijvende teams hun wereldveranderend idee voor op het slotevent. Kom samen met alle top-CEO’s genieten van de finale strijd in Technopolis.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevraging te herwerken en/of nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
 
In het kader van de netoverschrijdende ontwikkeling van opleidingsprofielen bevragen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) elk jaar de cvo’s over de prioritair te actualiseren of nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen.
 
De bedoeling is om van de centra voor volwassenenonderwijs te vernemen welke huidige opleidingsprofielen dringend geactualiseerd moeten worden en aan welke nieuwe opleidingen er binnen het volwassenenonderwijs nood is.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
Op donderdag 13 juni 2019 richt 2LinK², de vakvereniging voor leraren informatica en STEM, in Zwijnaarde zijn eerste congres in. Het thema is ‘Computationeel denken binnen informatica en STEM’. De deelnameprijs bedraagt 50 euro. Meer informatie over de verschillende workshops en lezingen vind je op de congrespagina van het eerste congres voor leraren informatica en STEM.
 
► 
 
Kijk je na een aantal jaar in het vijfde of zesde leerjaar uit naar nieuwe inspiratie voor actieve, motiverende lessen Frans? Net aan de slag als leraar in de derde graad en op zoek naar een fijne manier om je competenties Frans te versterken? Lukt het je nog niet om ook in de lessen Frans optimaal de talenten van alle leerlingen te benutten? Dan is het lerend netwerk ‘Frans in de basisschool’ dat op 1 oktober 2019 start in Thomas More Mechelen iets voor jou!
 
► 
 
SETT komt naar Vlaanderen! Op 23 en 24 oktober 2019 vindt in Flanders Expo voor de eerste keer het onderwijsevenement SETT plaats. Met een uitgebreid conferentieprogramma en een grote, gratis toegankelijke, technologiebeurs worden de thema’s onderwijstransformatie en -technologie uitgebreid behandeld. Rosan Bosch, Kurt Klynen, Tim Surma, Thierry Geerts en nog vele anderen bevestigden al voor deze twee dagen vol inspiratie. Nu jij nog!
 
► 
 
Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie op de agenda te plaatsen en projecten over dat thema te ondersteunen. Het inzicht is belangrijk maar vooral ook een actief engagement tegen alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en reflectie erover. Je kunt daarrond een project indienen, waarvoor onder andere het project van het War Heritage Institute (WHI) en de vzw Auschwitz in Gedachtenis in aanmerking komt. Zij zoeken 1000 leerlingen voor het educatief leertraject ‘De Herinnering tegemoet’ met als orgelpunt een bezoek aan Auschwitz van 5 tot en met 10 mei 2020. Een speciale trein spoort naar Auschwitz ter herdenking van de gedeporteerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bezoek met je leerlingen enkele van de zwaarst beladen plaatsen uit de geschiedenis, maak kennis met de laatste overlevenden en verbroeder met jongeren uit alle Europese landen. Wil jij erbij zijn? Surf dan snel naar www.treinder1000.be. Inschrijven kan tot en met vrijdag 24 mei 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook