Dit is nieuwsbrief 200 van 7 mei 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt er nog zo'n nieuwsbrief. Alle informatie over corona vind je ook terug op onze overzichtspagina Onderwijs organiseren tijdens de coronacrisis.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 200 van 7 mei 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt er nog zo'n nieuwsbrief. Alle informatie over corona vind je ook terug op onze overzichtspagina Onderwijs organiseren tijdens de coronacrisis.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Statuten Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangepast
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature voltijds stafmedewerker infrastructuur, focus juridische aspecten
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  PLAGE-verplichting in Brussel
►  Vorming rond btw-implicaties van aankopen in het buitenland op 11 juni
Personeel
►  Verlofaanvragen van de personeelsleden die als ondersteuner aan de slag willen gaan of blijven volgend schooljaar
Lerenden
►  Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
►  Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
Curriculum & vorming
►  Nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar
►  Nieuwe leerplannen vierde graad deeltijds kunstonderwijs
►  Deel samen met team pio jouw verhalen op EPALE
Identiteit & kwaliteit
►  Internationalisering: wat we kunnen leren van onderwijs in Finland?
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Statuten Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangepast
 
Op 30 april 2020 keurde de algemene vergadering de aangepaste statuten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed. De rector van de KU Leuven of zijn vertegenwoordiger maakt vanaf nu ook deel uit van onze raad van bestuurDe statuten werden voorts aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar bij de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 30 april 2020 beantwoordde:
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een commentaar bij de voorstellen van (bijzonder) decreet n.a.v. de coronacrisis en de actuele vragen die op 6 mei 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds stafmedewerker infrastructuur, focus juridische aspecten
 
Heb je interesse in de juridische aspecten van scholenbouw? Bouw je graag mee aan onze infrastructuurondersteuning? Gaat je interesse in het bijzonder uit naar de juridische aspecten van die huisvesting: eigendom en zakelijk recht, contractenrecht, DBFM … Dan is deze vacature iets voor jou!
 
We zoeken een gedreven collega om in onze Dienst Bestuur & organisatie binnen het team infrastructuur aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker infrastructuur, focus juridische aspecten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw OZCS Zuid-Kempen zoekt een directeur voor basisschool in Wechelderzande.
 
► 
 
Het schoolbestuur Zusters Annuntiaten van Heverlee zoekt een pedagogisch directeur voor de basisschool in Kessel-Lo.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 29 april 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 72 subsidiedossiers goed voor in totaal 7 758 410,27 euro subsidie.
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Bekijk het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
PLAGE-verplichting in Brussel
 
Het PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het gebruik van Energie) bestaat sinds 2006 op vrijwillige basis in het Brussels Gewest. Sinds 1 juli 2019 is de opmaak ervan een verplichting geworden voor gebruikers en eigenaars van grote gebouwenparken waaronder ook onze schoolgebouwen kunnen vallen. PLAGE levert o.a. positieve resultaten in het energiegebruik voor verwarming, minder CO₂-uitstoot, daling van elektriciteitsverbruik … en dat bij een behoud van het comfort voor de gebruikers.
 
Tussen 2009 en 2014 hebben al 110 Brusselse scholen van de verschillende onderwijsnetten een PLAGE opgemaakt. Concrete acties ze ondernamen waren het vervangen van oude thermostatische kranen door nieuwe, verbetering, reparatie of aanpassing van de afstelling van de verwarming, isoleren van warmwaterleidingen door onverwarmde ruimten en nog meerdere kleine acties.
 
Ook wanneer je niet verplicht bent, kun je een PLAGE opstellen om het energieverbruik van jouw gebouw beter te beheren. Het opstellen van het PLAGE gebeurt in verschillende stappen en start bij het aanwijzen en opleiden van een energieverantwoordelijke.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond btw-implicaties van aankopen in het buitenland op 11 juni
 
Aankopen in het buitenland nemen toe door drie redenen:
 
 
► 
 
software en licenties kunnen vanuit het buitenland geleverd worden
 
► 
 
raamovereenkomsten worden aan buitenlandse leveranciers gegund
 
► 
 
aankopen op webshops
 
We krijgen daarover heel wat prangende vragen en willen die graag gestructureerd op korte termijn beantwoorden. Deze professionalisering ondersteunt onderwijsvzw’s in de btw-implicaties hierrond. De vorming gaat in elk geval door, we werken via Zoom. Je krijgt hulp om aan te melden en deel te nemen. Schrijf je in. Het aantal plaatsen is beperkt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlofaanvragen van de personeelsleden die als ondersteuner aan de slag willen gaan of blijven volgend schooljaar
 
Op dit moment hebben de ondersteuningsnetwerken en de ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsmodel helaas nog geen zicht op de personeelsomkadering voor het schooljaar 2020-2021.
 
Daardoor is het voor vastbenoemde personeelsleden die als ondersteuner willen (blijven) werken soms moeilijk om nu al op een correcte manier een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (VTAO) aan te vragen bij hun schoolbestuur.
 
Het is dus mogelijk dat de verlofaanvraag niet tijdig kan ingediend worden of dat het door het schoolbestuur toegestane aantal schooljaren voor het nemen van een gunstverlof overschreden wordt.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
 
Cognitief sterk functionerende leerlingen, een ruimer begrip dan enkel hoogbegaafde leerlingen,  hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk dat ze erkenning krijgen en dat het onderwijsaanbod tegemoetkomt aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. De visietekst 'Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen' verduidelijkt dit en reikt benaderingen aan om de leerlingen te herkennen en de onderwijspraktijk er op een haalbare manier op af te stemmen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
 
De coronacrisis plaatst scholen voor nieuwe uitdagingen en roept vele vragen op, ook over evalueren en delibereren. Met de mededeling over Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs willen we je hierin ondersteunen. De tekst is complementair met en moet gelezen worden naast:
 
 
► 
 
het draaiboek herstart onderwijs in de basis- en secundaire scholen: thema 5: evalueren en attesteren
 
► 
 
het nooddecreet en het nood-BVR die het voor dit schooljaar mogelijk maken om af te wijken van het schoolreglement in het kader van evaluatie in functie van de overmachtssituatie resp. van andere onderwijsregelgeving.
 
► 
 
APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B en de APR 3 - De delibererende klassenraad (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad)
 
Begin volgende week verspreiden we via de nieuwsbrief ook nog een ingesproken powerpoint die je kan gebruiken om de tekst zelf toe te lichten aan de leden van de delibererende klassenraden.
 
Voor bijkomende vragen kun je terecht bij de dienst Lerenden en de pedagogische begeleidingsdienst.  De begeleidingsdiensten zullen ook nog een aanbod doen om je te begeleiden in het proces van evalueren en delibereren in deze bijzondere tijden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar
 
Volgend schooljaar wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht. De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen vierde graad deeltijds kunstonderwijs
 
De inspectie gaf een gunstig advies over de vernieuwde leerplannen voor de vierde graad Beeldende en audiovisuele kunsten. Het gaat over de leerplannen Beeldend kunstenaar, Ontwerper en Fotograaf, met de respectieve opties en de leerplannen voor de kortlopende studierichtingen en de specialisaties.
 
De definitieve versies van de nieuwe leerplannen vierde graad gelden vanaf het schooljaar 2020-2021 en zijn beschikbaar via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/deeltijds-kunstonderwijs.
 
Met vragen in verband met de (nieuwe) leerplannen voor deeltijds kunstonderwijs kun je mailen naar marleen.lippens@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deel samen met team pio jouw verhalen op EPALE
 
EPALE   Sinds de uitbraak van COVID-19 is ons professioneel en gezinsleven sterk veranderd en hebben we ons allemaal moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken die we tot een paar weken geleden niet voor mogelijk hielden.
 
In de volwasseneneducatie werken veel opleiders hard aan de ontwikkeling van innovatieve vormen van online onderwijs, leren op afstand en e-learning als reactie op de uitdagingen van de nieuwe situatie. Zij blijven hun cursisten ook in deze onzekere tijden ondersteunen. 
 
In deze periode is het meer dan ooit van belang dat opleiders van volwassenen via EPALE contact met elkaar leggen, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Om deze samenwerking in de EPALE-gemeenschap op gang te helpen roepen wij iedereen in de volwasseneneducatie op om verhalen, ervaringen en oplossingen met elkaar te delen op EPALE.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationalisering: wat we kunnen leren van onderwijs in Finland?
 
Finland   In dit blogbericht, geschreven door pedagogisch begeleider Tom Debraekeleer, kun je het boeiende verslag van het laatste internationale studiebezoek dit schooljaar nalezen. Je zult meteen begrijpen waarom we staan te popelen om volgend schooljaar opnieuw aan de slag te gaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Maak met je school kans op een training voor leraren in de preventie en aanpak van pesten. Neem met je lagere school deel aan het Rode Neuzen-onderzoek over pesten.
 
► 
 
Het boek De startende leraar helpt de startende leraar op weg. Elk hoofdstuk begint met de casus van een leraar die ergens op een carrièrekruispunt staat, iemand met professionele troeven, die meer of minder warm loopt voor aspecten van zijn loopbaan. De gouden formule om leraar te worden en te blijven is hierin de leidraad. Bij de verschijning van dit boek hoort een digitale lancering. Auteur Johan De Wilde stelt De startende leraar graag voor tijdens een gratis webinar op 14 mei. 
 
► 
 
Levenslang leren maakt deel uit van het DNA van elke leraar. Via Odisee Advanced Education wil de Lerarenopleiding van Odisee recente en onderbouwde onderwijsinnovaties delen. Ze integreren afgeronde en lopende onderzoeksprojecten in trajecten op maat van elke leraar. Zo maken ze de integratie van onderzoek en onderwijs waar en trachten ze de kloof tussen theoretische inzichten en goede praktijken te dichten.
 
► 
 
Wil jij je bekwamen als ondersteuner en coach van veranderingsprocessen in je school? De Artevelde Hogeschool organiseert de opleiding bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling. Word expert in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwingsprocessen in onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook