Dit is Nieuwsbrief 9 van 1 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 9 van 1 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vacature pedagogisch begeleider regio Antwerpen
►  Parlementaire vragen - 24 september 2015
►  Debat over de Septemberverklaring
Bestuur & organisatie
►  Model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs
►  Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
Personeel
►  Vormingsdagen COV
Lerenden
►  Vluchtelingenproblematiek: stand van zaken
►  Project 'Samen sterker op de klasvloer' gestart
►  Studiedag - Emotionele gezondheidspromotie aan de universiteit
►  "In vakken gestopt" - Studiedag gender en studiekeuze in bso en tso
Curriculum & vorming
►  VIGeZ - Informatiefolder Sedentair gedrag
►  Eerste bachelors in de bouw studeren af aan Hogeschool VIVES
►  Toll-cursus: basiscursus e-didactiek
►  Studiedag CLIL
►  Workshopaanbod over didactische werkvormen ILT Leuven
►  Met de klas het bos in en met het bos de klas in!
►  Initiatieven en publicaties voor secundair onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Groeien naar een veerkrachtige organisatie
►  Leeftocht oktober 2015
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vacature pedagogisch begeleider regio Antwerpen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) als schoolbegeleider voor het basisonderwijs aanwerven. Dit is het vacaturebericht.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Parlementaire vragen - 24 september 2015
 
We bezorgen je deze selectie van parlementaire vragen die op 24 september 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
modernisering secundair onderwijs
 
► 
 
buitengewoon onderwijs - nieuw type 9
 
► 
 
doopsel als voorwaarde voor vaste benoeming
 
► 
 
besteding werkingsmiddelen
 
► 
 
pensioenen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Debat over de Septemberverklaring
 
Het debat over de Septemberverklaring in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 30 september 2015 was bij momenten best pittig. De oppositie zag een grote kloof tussen het positieve voluntarisme in de Septemberverklaring en de actuele praktijk van besparingen en een resem factuurverhogingen. De vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen riepen dan weer op om te stoppen met de mensen bang te maken en herinnerden een aantal parlementsleden uit meerderheden van vorige legislaturen aan beslissingen van toen. Fundamentele verschillen van mening inzake de aard en scope van de overheid tussen links en rechts bleken meer dan eens in het debat.
 
Pas na de middag ging het uitvoeriger over onderwijs, waarbij zeker scholenbouw (onder andere de lopende DBFM-formule) en bv. ook een mogelijke maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs heel wat aandacht kregen. Lees alvast een stuk van het voorlopige verslag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs
 
Op 6 juli 2015 zijn in het Belgisch Staatsblad enkele wijzigingen aan het model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs gepubliceerd. Het model dateert uit 2006 en legt een specifieke regelgeving vast waarbinnen schoolbesturen die aan de criteria van een grote of een zeer grote vzw beantwoorden, hun boekhouding kunnen voeren. Het model is conform de wettelijke bepalingen zoals die ook voor ondernemingen gelden, maar is  op de onderwijscontext afgestemd. Het biedt een duidelijk kader voor het boeken van specifieke onderwijsgebonden verrichtingen zoals AGIOn-subsdies, DBFM-contracten, erfpachten, werkingstoelagen, verhuur van leerboeken, leerlingenrekeningen, verkoop van goederen en diensten voortkomend uit de onderwijsactiviteit, internaatsgelden, fusie of overname van scholen, afschrijving van containerlokalen …
 
Alle informatie over het model voor dubbele boekhouding vind je voorlopig nog op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Daar vind je ook een vragenbank met meer dan 250 vragen en antwoorden over boekhoudkundige aspecten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
In het schooljaar 2015-2016 werd een ruime informatieronde georganiseerd met betrekking tot het project van de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Wat mogen jullie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten? Een stand van zaken.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft op dit ogenblik geen zicht op de timing van het verschijnen van de conceptnota van minister Crevits overbestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Dit weerhoudt ons echter niet om proactief na te denken over de decretale randvoorwaarden om van de hele operatie een succes te maken. Alle diensten binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben in functie van de thema’s die zij behartigen een opsomming gemaakt. Welke incentives kunnen het project ondersteunen? Welke decretale bepalingen worden best aangepast? De inbreng van de diensten zal binnenkort in overleg met de collega's in de regio's in een overkoepelende nota gebundeld worden.
 
Momenteel wordt binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook gewerkt aan een actieplan bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de Vlaanderenbrede inzet vanuit de Guimardstraat en de personen die regionaal voor de opvolging en begeleiding instaan. Een aantal elementen van dit actieplan wordt de volgende maanden verder uitgewerkt. Dat traject wordt ook aan de Raad van Bestuur van vzw VSKO voorgelegd. We stellen vast dat op het terrein al heel wat goede initiatieven ontwikkeld werden.
 
Zonder diep in te gaan op alle thema's citeren we:
 
 
► 
 
Een code van goed bestuur waartoe alle schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich engageren. De code zal bestaan uit een beperkt aantal principes die we allemaal evident vinden. Vervolgens moet in elk bestuur een operationele vertaalslag gemaakt worden van die principes waarbij rekening gehouden wordt met de eigen situatie. Ook hier kunnen bestaande goede praktijken inspirerend werken.
 
► 
 
Een stappenplan schaalvergroting. Uiteraard bestaat er geen ideaaltypische weg, maar er zijn toch een aantal essentiële stappen en bekommernissen die we niet uit het oog mogen verliezen. We proberen in eerste instantie wat bestaat te inventariseren en te bekijken wat besturen aan de grootste gemene deler of het kleinste gemeen veelvoud kunnen hebben.
 
► 
 
De taakverdeling bestuur – gelegeerd bestuurder – directeur.
 
► 
 
Modellen van samenwerkingsovereenkomsten die de basis vormen van geformaliseerde samenwerking tussen schaalvergrote schoolbesturen van het katholiek onderwijs en katholieke scholen buitengewoon onderwijs die vandaag binnen intersectorale vzw’s met Welzijn functioneren of schoolbesturen van scholen uit andere onderwijsnetten of van instellingen uit andere sectoren …
 
► 
 
Een bruikbaar overzicht met praktijkvoorbeelden, afgetoetst aan de principes en uitgangspunten zoals in de visietekst van 8 januari 2015 geformuleerd.
 
► 
 
Een instrument voor monitoring dat op bepaalde tijdstippen zowel kwantitatief als kwalitatief een maat oplevert voor de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de doelen van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
 
We hebben de ambitie om een aantal van die instrumenten in het voorjaar van 2016 ter beschikking te stellen.
 
In tussentijd zijn vragen uiteraard altijd welkom bij Isabelle Dobbelaere (isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen) van de Dienst Bestuur & organisatie. Expertisecellen worden nu al gevormd rond specifieke thema’s. Jouw vragen zullen die expertisecellen mee voeden bij het ontwikkelen van bruikbare teksten en instrumenten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vormingsdagen COV
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester meegedeeld worden. Voor syndicale afgevaardigden die tevens in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan.
 
Als bijlage bezorgen wij je de vormingskalender van de COV voor het eerste trimester van 2015-2016.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vluchtelingenproblematiek: stand van zaken
 
De vluchtelingencrisis stelt ons onderwijs voor de uitdaging om voor alle kinderen en jongeren die in Vlaanderen aankomen in een gepast onderwijstraject te voorzien. Verschillende regio’s in Vlaanderen zullen met die uitdaging te maken krijgen. Wij hebben meegewerkt aan een spoedadvies in de VLOR over dringende maatregelen voor het onthaal van vluchtelingen in onderwijs. Wij gingen ook graag in op de uitnodiging van minister Crevits om met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten om te bekijken hoe we een antwoord kunnen bieden aan de noden van deze kinderen en jongeren. 
 
Met het oog op de vluchtelingenproblematiek heeft de minister deze initiatieven bevestigd:
 
 
► 
 
Het streven is dat elk kind binnen de zestig dagen na zijn registratie les moet kunnen krijgen.
 
► 
 
Er wordt 5 miljoen euro extra budget uitgetrokken voor de opvang van kleuters, het verhogen van de uren vervolgschoolcoach in OKAN in het secundair onderwijs en voor extra ondersteuning in het dbso.
 
► 
 
2,3 miljoen euro gaat naar mobiele units, kant-en-klare klassen die meteen ingezet kunnen worden als er extra capaciteit nodig is.
 
► 
 
Voor het volwassenenonderwijs wordt onmiddellijk 9 miljoen euro voor extra lessen NT2 vrijgemaakt. Een tweede schijf van 9,5 miljoen euro wordt in functie van de noden ingezet.
 
► 
 
Het Rode Kruis opent zeven nieuwe opvanginitiatieven. In sommige gemeenten zal dat voor een grotere instroom in de plaatselijke scholen zorgen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij dit overleg vooral ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van een mogelijke instroom van anderstalige leerlingen in scholen in de nabijheid van nieuw te openen centra waar veel gezinnen zullen gehuisvest worden. Wij hebben extra omkadering gevraagd om ook voor de min-vijfjarige kleuters goed onthaalonderwijs mogelijk te maken. Wij hebben aangedrongen op een versoepelde oprichting van OKAN-onderwijs in het secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project 'Samen sterker op de klasvloer' gestart
 
Het pilootproject ‘Samen sterker op de klasvloer’ is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Zes tot acht personeelsleden (leraren en paramedici) uit een pilootschool buitengewoon basisonderwijs worden ingezet op de klasvloer in de scholen voor gewoon basisonderwijs. Er wordt gekozen om in één klas (maximum twee) van het gewoon basisonderwijs aan co-teaching te doen.
 
Eind juni 2015 konden alle buitengewone basisscholen zich kandidaat stellen om in dit project te stappen. 64 BuBaO-scholen gingen daarop in. Er werden 11 scholen  geselecteerd op basis van criteria die door de overheid zijn opgelegd en advies van de regio’s.
 
De 11 BuBaO-scholen gaven 242 scholen van gewoon basisonderwijs op met wie zij samenwerken. Die gewone basisscholen werden vervolgens gericht gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor het pilootproject. Per BuBaO-school werden uiteindelijk gemiddeld 7 gewone basisscholen geselecteerd op advies van de regio’s.
 
Ondertussen zijn alle personeelsleden aangesteld en toegewezen aan de scholen. Ze zijn gestart op 1 september 2015. Ondanks de vele vragen die gesteld worden, is het niet meer mogelijk om in het project pre-waarborg in te stappen.
 
Het project is geen voorafname op de waarborgregeling. De overheid werkt de waarborgregeling uit die per 1 september 2016 in werking treedt.
 
Meer informatie:
 
 
► 
 
Decreet basisonderwijs artikel 72 ter.
 
► 
 
Besluit Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs
 
► 
 
Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag - Emotionele gezondheidspromotie aan de universiteit
 
Op 22 oktober 2015 organiseert de KU Leuven de studiedag Emotionele gezondheidspromotie aan de universiteit: duurzaam investeren in de toekomst, over het belang van mentale gezondheid bij universiteitsstudenten. 
 
De studiedag biedt een antwoord op deze vragen: Hoe is het gesteld met de emotionele gezondheid van universiteitsstudenten? Hoe kunnen we emotionele problemen aanpakken en weerbaarheid versterken? 's Middags zal Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, spreken over mentaal welbevinden en onderwijs.
 
Meer informatie vind je in deze folder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
"In vakken gestopt" - Studiedag gender en studiekeuze in bso en tso
 
Welke actoren en factoren beïnvloeden het studiekeuzeproces? Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid zocht een antwoord op die vraag en presenteert zijn gloednieuwe onderzoeksrapport. 
 
De deelnemers aan de studiedag "In vakken gestopt" (14 oktober 2015) denken daarop verder: welke ingrepen kunnen ervoor zorgen dat jongens en meisjes een vrije studiekeuze kunnen maken op basis van hun talenten, competenties en motivatie - los van genderverwachtingen? Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Je vindt alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier op de website van gelijke kansen in Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
VIGeZ - Informatiefolder Sedentair gedrag
 
Steeds meer onderzoek toont aan dat wie een hele dag lang stilzit, meer risico loopt op hartziekten, darmkanker, diabetes, depressie en voortijdige dood. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) heeft de belangrijkste bevindingen over sedentair gedrag uit internationale en nationale wetenschappelijke literatuur in een syntheserapport gebundeld. Dat gaat zowel over de meest recente cijfergegevens, gezondheidsrisico’s als aanbevelingen. Ook voorbeelden van strategieën uit het binnen- en buitenland die lang stilzitten op school, op het werk, thuis en in de publieke omgeving beperken, komen erin aan bod.
 
De belangrijkste sleutelboodschappen uit dat syntheserapport zijn in een informatiefolder gebundeld en bedoeld voor iedereen die direct en indirect met gezondheidsbevordering bezig is. De sleutelboodschappen worden in de folder gevisualiseerd in infografieken.
 
Bezoek ook de website www.vigez.be.
 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste bachelors in de bouw studeren af aan Hogeschool VIVES
 
De toenmalige KHBO, intussen Hogeschool VIVES, startte drie jaar geleden met een nieuwe opleiding tot professionele bachelor in de bouw op de campus Oostende. Daarmee kwam de hogeschool tegemoet aan een grote vraag vanuit de sector naar hogeropgeleide werkkrachten. Aalst was tot dan toe de dichtstbijzijnde plaats waar geïnteresseerden de opleiding konden volgen. Nieuw is dat de opleiding vanaf dit academiejaar erkend is als opleiding tot (energie)verslaggever. Intussen zijn de eerste studenten afgestudeerd. De diploma-uitreiking vond plaats in Brugge op 25 september 2015. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toll-cursus: basiscursus e-didactiek
 
De Toll-cursus is een intensieve basiscursus e-didactiek. De cursus heeft twee pijlers: het ontwerpen/ontwikkelen van e-materiaal en het e-coachen. Dat zijn de basiscompetenties die nodig zijn om te leren werken met e-leren en gecombineerd leren. De cursus is bedoeld voor lesgevers in het volwassenenonderwijs die met e-leren willen leren werken. De docenten doen er ervaring op met behulp van e-coaches en wisselen hun leerervaringen met de andere deelnemers uit.
 
Informatie over de opzet van de cursus, praktische informatie en de inschrijvingsmodule vind je op de website.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag CLIL
 
Op woensdag 21 oktober 2015 organiseert de overheid in samenwerking met de begeleidingsdiensten in Gent een studiedag rond CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dat gratis evenement is bedoeld voor scholen die een CLIL-traject overwegen en voor scholen die al ervaring met CLIL hebben. Tijdens de studiedag worden concrete vragen over CLIL beantwoord. Je krijgt ook praktische handvatten om het CLIL-aanbod op je school uit te werken en te verbeteren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Workshopaanbod over didactische werkvormen ILT Leuven
 
Het Instituut voor Levende Talen (ILT) wil dit workshopaanbod over didactische werkvormen onder de aandacht brengen:
 
 
► 
 
Activerende werkvormen in de taalklas (23 oktober 2015)
 
► 
 
(Inter)actief lezen (19 februari 2016)
 
► 
 
Sleutels tot (interculturele) communicatie (29 april 2016)
 
Meer informatie en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op de website. Alle workshops vinden plaats in het ILT-gebouw: Dekenstraat 6, 3000 Leuven.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Met de klas het bos in en met het bos de klas in!
 
Doe mee met de Week van het Bos van 11 tot en met 18 oktober 2015. Dit jaar neemt een aantal natuurhelden je op sleeptouw. Samen zorgen ze ervoor dat onze bossen veel meer zijn dan een verzameling bomen. De boswachter waakt met een arendsoog over het beheer, de bosarbeider steekt zijn twee rechterhanden uit de mouwen en een superbrein stippelt de toekomstige bos-inrichting uit.
 
Alle opdrachten en informatie vind je op de speciale Week van het Bos-website.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven en publicaties voor secundair onderwijs
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
de studiedag Sociale mobiliteit: van utopie naar realiteit? Sociale stratificatie in leerplan en klas van de KU Leuven in samenwerking met de vakbegeleiders Humane Wetenschappen op 16 oktober 2015 in Leuven.
 
► 
 
de Filmforumdag van Agora op 5 november 2015;
 
► 
 
de inspiratiedag 'Grensverleggende Natuur- en Milieueducatie' op 10 november 2015 in Brussel.
 
► 
 
In het kader van de Duitse filmweek worden in de loop van het schooljaar 2015-2016 Duitse films vertoond in Antwerpen, Leuven, Brugge en Gent. Het aanbod past in de leerplandoelen Duits en kan een deel zijn van een vakoverschrijdend project. Meer informatie over organisatie en programmatie vind je in de nieuwsbrief Duitse filmweek.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Groeien naar een veerkrachtige organisatie
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op 20 november 2015 zijn negende themadag voor leidinggevenden van alle onderwijsniveaus over “Groeien naar een veerkrachtige organisatie”. Een uitdagend thema dat plenair belicht zal worden door professor Erwin Seydel en minister Koen Geens. Via twaalf themasessies wordt het thema op heel uiteenlopende wijze verder uitgewerkt.
 
Elke deelnemer ontvangt een uniek aandenken. Houd de datum vrij in je agenda. Je bent van harte welkom! Lees het volledige programma.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht oktober 2015
 
Geweld verbinden we vaak met wapens, oorlog en terrorisme, maar ook pesten, een ander negeren, de kloof tussen arm en rijk, ongezonde wedijver en jaloezie zijn vormen van agressie. We dragen geweld in ons. Hoe gaan we ermee om en hoe werken we aan vrede? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het oktobernummer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook