Dit is Nieuwsbrief 22 van 10 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 22 van 10 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe voorzitter Interdiocesaan Pastoraal Beraad
►  Het tweede nummer van Breedbeeld is verschenen
►  Cross-over! Ontmoetingsevent secundair en hoger onderwijs
►  Vacature gastprofessor Odisee
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
Bestuur & organisatie
►  Gratis asbestinventaris in scholen
Personeel
►  Gevolgen van de sluiting wegens terreuralarm voor het arbeiders- en bediendenpersoneel (PC 152 en 225)
►  Bevoegdheden en werking van het LOC
►  Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten
►  Aanvullende eindejaarspremie voor personeelsleden van internaten met een DAC-overeenkomst
Curriculum & vorming
►  IDP 2016: jij schreef je toch ook al in?
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe voorzitter Interdiocesaan Pastoraal Beraad
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert Christa Damen als nieuwe voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Zij is pedagogisch begeleider in de regio Antwerpen met specifieke opdracht identiteit en opvoedingsproject en pastoraal op school. Wij bedanken aftredend voorzitter Josiane Caproens, niveaucoördinator secundair onderwijs in de regio Limburg, voor haar inzet voor het IPB.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het tweede nummer van Breedbeeld is verschenen
 
Het tweede nummer van deze jaargang van Breedbeeld is verschenen. Het dossier brengt artikels over taal(beleid). Nog nooit stond communicatie zo centraal in de wereld als vandaag. In een mum van tijd kun je mensen van dichtbij of van veraf spreken. Mensen zijn ook mondiger geworden en onze maatschappij blijft gevoelig voor taal. En hoe zit het op school? In dit dossier worden nog eens enkele begrippen verduidelijkt, staan we even stil bij meertaligheid, vind je getuigenissen uit verschillende hoeken.
 
Daarnaast vind je een reeks losse artikels zoals een studierichting in de kijker, een artikel over het geboeide brein, over scholen organiseren en over Youthstart.
 
Bij wijze van voorsmaakje geven we je alvast de inhoudsopgave mee.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cross-over! Ontmoetingsevent secundair en hoger onderwijs
 
Het ontmoetingsevent secundair en hoger onderwijs Cross-over! is een gezamenlijk initiatief van UCLL en KU Leuven op dinsdag 26 januari 2016 voor beleidsmensen van secundaire scholen in voornamelijk de regio Limburg. Ook Luca werkt mee. Meer info vind je op de website van Cross-over!.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature gastprofessor Odisee
 
Hogeschool Odisee heeft een vacature voor een deeltijds gastprofessor vzw taalvaardigheid en taaldidactiek Nederlands voor de opleiding Bachelor Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs, optie Lichamelijke Opvoeding (Campus Brussel en Dilbeek).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 9 december 2015 werd deze vraag besproken:
 
 
► 
 
Briefschrijfactie Hongaarse regering
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 3 december 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Examencommissie Vlaamse Gemeenschap en stage
 
► 
 
Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) en brugprojecten
 
► 
 
Geïntegreerd onderwijs en inclusief onderwijs
 
► 
 
Tijdelijk onderwijs aan huis
 
► 
 
Professionele bachelors toegepaste psychologie, gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog en titel van psychotherapeut
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
de heropstart van Modem. Modem verleent advies over communicatiehulpmiddelen aan personen met een beperking en hun omgeving
 
► 
 
het draaiboek 'Drugbeleid op School' van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) kreeg een make-over
 
► 
 
de Wereldjongerendagen van 2016 in Krakau
 
► 
 
de kennismakingsdag Godly Play van IDGP vzw op 16 januari 2016 in Drongen
 
► 
 
het symposium 'Muzische vorming, een nooTzaak' door de  Vrienden van de Wonderfluit, de muziekbasisschool in Gent, op 25 februari 2016
 
► 
 
de nationale inspiratiedag over wereldburgerschapseducatie op 19 april 2016 in Antwerpen door Kleur Bekennen
 
► 
 
de studiedag over cyberpesten op 22 januari 2016 in Antwerpen in het kader van het Friendly ATTAC project, een interuniversitair IWT-SBO-project, waarin de ontwikkeling van een evidence-based serious game over cyberpesten centraal staat
 
► 
 
Studiedag 'Leraar: een aantrekkelijk knelpuntberoep?!' op 14 januari 2016 bij de KU Leuven
 
► 
 
Studiedag van de Specifieke Lerarenopleiding Economie op 19 januari 2016 bij de KU Leuven
 
► 
 
Studiedag voor schoolleiding 'Personeelsbeleid' op 4 februari 2016 bij de KU Leuven
 
► 
 
de eTwinning-nieuwsbrief van december met een reeks gratis nascholingen en verdere aankondigingen. eTwinning.be is een platform voor virtuele internationale samenwerking tussen scholen. Je kunt je er inschrijven voor de nieuwsbrief
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
Bijna 1 200 lezers personaliseerden hun Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen! Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Gratis asbestinventaris in scholen
 
OVAM wil het totaal aan asbesthoudende materialen in de Vlaamse scholen inschatten en wil daarom via een steekproef bij 300 scholen een uitgebreidere asbestinventarisatie uitvoeren. Dat zal gratis en discreet via een extern inspectiebureau gebeuren. In de globale rapportage worden de schoolgegevens anoniem verwerkt. Deelnemende scholen ontvangen een gratis kopie van het inventerisatieverslag.
 
Je kunt ook jouw school kandidaat stellen. Meld je voor 15 januari 2016 aan voor een gratis asbestinventaris via het aanmeldingsformulier. Met vragen over dit initiatief kun je terecht bij asbestscholen@ovam.be of op het telefoonnummer 015 284 459.
 
Met vragen of voor bijkomende informatie over de materie kun je terecht bij franky.wauters@katholiekonderwijs.vlaanderen, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie, telefoonnummer 02 507 07 99.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Gevolgen van de sluiting wegens terreuralarm voor het arbeiders- en bediendenpersoneel (PC 152 en 225)
 
Als gevolg van de terreurdreiging besliste de federale overheid om de Brusselse scholen te sluiten op maandag 23 en dinsdag 24 november 2015. Voor de sluitingsdagen ontvangen de personeelsleden die door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerd worden hun normale loon.
 
De Raad van Bestuur VSKO vzw besliste op donderdag 3 december 2015 om de arbeiders en bedienden die respectievelijk ressorteren onder de paritaire comités 152 en 225, op dezelfde manier te behandelen. Zij zullen voor die sluitingsdagen dus hun normale loon ontvangen. We nodigen de betrokken schoolbesturen uit om hun sociale secretariaten die richtlijnen te geven.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevoegdheden en werking van het LOC
 
In de meeste scholen en centra is het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) opnieuw samengesteld. Ondersteuning voor de werking van dat comité vind je in de mededeling Het lokaal onderhandelingscomité in basis-, secundair en volwassenenonderwijs: samenstelling, bevoegdheden en werking. Die mededeling integreert de vroegere afzonderlijke teksten, met duidelijke vermelding waar de reglementering per niveau verschilt. Als bijlage daarbij vind je het huishoudelijk reglement van het LOC en een model van protocol na onderhandelingen. Je kunt alles raadplegen op de webpagina van de Dienst Personeel (> documenten) alsook op de vroegere websites van de respectieve niveaus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten
 
De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april meegedeeld worden aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.
 
Welke betrekkingen voor vacantverklaring in aanmerking komen, en hoe de betrekkingen omschreven moeten worden, lees je in de mededeling Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten vanaf 2016 in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en in de internaten. De mededeling integreert de vroegere afzonderlijke teksten, met duidelijke vermelding waar de reglementering per niveau verschilt. Je vindt ze op de webpagina van de Dienst Personeel (> documenten), alsook op de vroegere websites van de respectieve niveaus. Bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen) kun je met alle vragen in dit verband terecht. In januari volgt een afzonderlijke mededeling over de vacantverklaring in het volwassenenonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvullende eindejaarspremie voor personeelsleden van internaten met een DAC-overeenkomst
 
De personeelsleden van internaten met een DAC-overeenkomst hebben recht op een aanvullende eindejaarspremie. Hoewel de lonen normaal door het departement Werk van de Vlaamse overheid uitbetaald worden, geldt dat niet voor de eindejaarspremie. Zoals bij gewone arbeiders zal het internaat zelf de premie moeten uitbetalen. Omdat het internaat in principe geen loon uitbetaalt, ontstaat er een administratief probleem. Dat kan opgelost worden door de werknemerbij het sociaal secretariaat aan te sluiten. Meteen is ook de DIMONA in orde. Er is wel een kost aan verbonden.
 
De premies kunnen teruggevorderd worden. De werkwijze staat beschreven in het nieuwsbericht over de terugvordering van de aanvullende einderjaarspremies van 24 november 2015.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
IDP 2016: jij schreef je toch ook al in?
 
Twee weken geleden gingen de inschrijvingen voor de interdiocesane proeven (IDP) van start. Op onze website kun je volgen hoeveel leerlingen er al ingeschreven zijn. Vorig jaar waren dat er meer dan 55 000. Op de website vind je ook nuttige informatie over IDP, zoals voorbeeldrapporten, achtergrondartikels en vragen uit de database. Het loont de moeite om een kijkje te nemen.
 
Inschrijven kan nog altijd via onze toetsomgeving. In de toetsomgeving vind je een stappenplan dat je door de inschrijvingsmodule loodst. Als jouw inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail. De inschrijvingen worden op vrijdag 15 januari 2016 afgesloten.
 
Deelnemen aan IDP4 kost 0,95 euro per leerling. Deelnemen aan IDP6 kost 1,80 euro per leerling.
 
Kijk je de e-mailadressen na van de teamleden die meewerken aan IDP? Ook dat doe je in de toetsomgeving, namelijk via ‘Schoolgegevens beheren’. Zo zijn we er zeker van dat onze e-mails bij de juiste mensen terechtkomen.
 
Heb je nog vragen? Onze helpdesk helpt je verder.
 
 
► 
 
Kristien Vranken (kristien.vranken@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 61)
 
► 
 
Gert Pennings (gert.pennings@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 66)
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook