Met deze extra nieuwsbrief informeren we je verder over concrete schoolorganisatie. Vanmiddag mag je nog een nieuwsbrief verwachten met handvatten rond afstandsleren.  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief informeren we je verder over concrete schoolorganisatie. Vanmiddag mag je nog een nieuwsbrief verwachten met handvatten rond afstandsleren.  

 

   Algemeen

 
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
Je vindt ze in Schooldirect:
 
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pedagogisch begeleiders op school: enkel bij noodzakelijke en dringende interventies
 
Je kunt met je pedagogische vragen steeds bij de pedagogische begeleiding terecht. In principe maak je daarvoor in deze periode gebruik van digitale middelen. In lijn met wat in SchoolDirect staat, zijn pedagogisch begeleiders geen externen voor een onderwijsinstelling. Heb je een afspraak met een pedagogisch begeleider (leraren, vakgroepen, coachingsessies), dan kan die dus doorgaan. Maak daarbij wel een afweging overeenkomstig de 7 criteria en interpreteer ze zo strikt als mogelijk. Neem contact op met je begeleider om het samen te bespreken. Is het overleg van niet-dringende aard en kan het worden uitgesteld? Stel het overleg dan uit.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Houd je MVD-personeel zoveel als mogelijk aan de slag
 
De regelingen over economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht laten op zich wachten. Daarom adviseren we het volgende: zelfs als er weinig of haast geen leerlingen, cursisten, studenten of internen in de instelling aanwezig zijn, kunnen bepaalde taken (bv. onderhoudstaken of klussen) verder uitgevoerd worden. En als dat niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat er geen middagtoezicht of busbegeleiding is - vragen we om waar het kan alternatieve taken (binnen de mogelijkheden) aan te bieden zodat ook die personeelsleden aan de slag kunnen blijven. Misschien is het zelfs een gelegenheid om een aantal taken uit te voeren die anders enkel in vakantieperiodes hadden kunnen gebeuren.
 
In het geval de arbeidsovereenkomst helemaal niet meer kan uitgevoerd worden (bijvoorbeeld bij de sluiting van een internaat), zoeken we naar een zo sociaal aanvaardbaar mogelijke oplossing.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze personeelsleden zijn helden
 
Leraren, opvoeders, administratief medewerkers, directeurs … geven dagelijks het beste van zichzelf. Als gevolg van de coronacrisis wordt die sterke inzet nog verruimd. Niet alleen zijn al die onderwijsprofessionals bezorgd over hun school en hun leerlingen in het bijzonder; hun toewijding gaat onder andere ook uit naar alle mensen die zorg nodig hebben. Zo ontvangen we verschillende signalen dat onderwijspersoneel zich vrijwillig wil inzetten om mensen te helpen die het in deze periode extra moeilijk hebben. De solidariteit is bewonderenswaardig.
 
Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon, Vlaams Viceminister-president en minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceerden #Vlaanderenhelpt.
 
Onderwijspersoneel dat zich vrijwillig wil inzetten in dat kader, doet dat in opdracht van de Vlaamse Overheid en is meteen ook verzekerd.
 
Je vindt alle info op de website https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Gaan stages door?
 
We ondersteunen het bericht dat eerder werd verspreid via Schooldirect onder het puntje: “Gaan binnen- en buitenlandse stages door?”
 
Onder stages verstaan we alle stages die betrekking hebben op de leerlingen en cursisten uit de scholen secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, alsook op stageovereenkomsten bij centra leren en werken en stageovereenkomsten binnen duaal leren - verder in de tekst spreken we over “stages” en “scholen” en “leerlingen”.
 
We stellen vast dat er toch heel wat bezorgdheid leeft bij stagiairs en scholen, daarom verduidelijken we via de volgende aandachtspunten:
 
 
► 
 
We gaan ervan uit dat de stagegever rekening houdt met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie.
 
► 
 
Stagiairs die zich zorgen maken dat ze meer risico lopen op besmetting wegens gezondheidsredenen (zogenaamde risicogroepen) kunnen contact opnemen met hun arts.
 
► 
 
Stagiairs die zich zorgen maken omdat ze samenleven met iemand van een risicogroep, kunnen eveneens contact opnemen met hun arts. Let op, er bestaan specifieke maatregelen voor zorg en welzijn (zie hieronder).
 
► 
 
Als de school van mening is dat – in deze situatie – de stagiair om persoonlijke reden afwezig kan zijn, dan gaat de school daarover best in overleg met de stagegever. We rekenen op begrip van de stagegever indien in dat geval de afwezigheid van de stagiair zou ingaan tegen het arbeidsreglement.
 
We vernemen dat ook heel wat scholen vorige week de stage gedurende één of meerdere weken hebben opgeschort of overwegen om nu nog op te schorten. Elke school is, in overleg met de stagegever en rekening houdend met de specifieke context en de mogelijkheden van de leerlingen/studenten, het best geplaatst om na te gaan of de maatregel van opschorting voor haar noodzakelijk is, en, zo ja, voor welke structuuronderdelen.
 
Eens er meer duidelijkheid komt over inhaalstages, zullen we daarover ook berichten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn
 
Gisteren, 16 maart, communiceerde de overheid via Schooldirect meer specifiek over de stages in de zorgsector. Gezien de specifieke noden binnen de domeinen zorg en welzijn ondersteunen we de uitgangspunten zoals beschreven in deze mededeling van Schooldirect: “Wat met stages in de zorgsector”
 
In samenspraak met Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind, VVSG en Vlozo komen we tot volgende aanbeveling met betrekking tot de stages binnen die domeinen; enerzijds om risico's te reduceren voor zowel de stagiairs als de patiënten en anderzijds om een meerwaarde te bieden in die sectoren die nu onder druk staan.
 
 
► 
 
De algemene richtlijnen voor stages (zoals hierboven beschreven) gelden in het bijzonder voor de stages in zorg en welzijn.
 
► 
 
Voor de preventiemaatregelen in zorg en welzijn verwijzen we naar de website van Zorg en gezondheid. We benadrukken dat die stages slechts kunnen doorgaan zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de leerling zoals aan de eigen werknemers.
 
► 
 
Omwille van de nood aan ondersteuning en begeleiding van de stagiairs adviseren we om observatiestages, oriënterende stages en stages voor leerlingen jonger dan 18 jaar voor de domeinen zorg en welzijn op te schorten.
 
► 
 
Vanwege de bijzondere context adviseren we dat leerlingen en studenten uit de specialisatiejaren, de HBO5-opleidingen (vanaf de tweede module), het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs in zorg- en welzijnsopleidingen wel stage blijven lopen. Het uitgangspunt is dat die leerlingen en studenten zelfstandig kunnen functioneren, op de werkvloer een waardevolle meerwaarde kunnen betekenen en in staat zijn om op autonome wijze de preventie- en hygiënemaatregelen te respecteren.
 
Leerlingen/studenten zonder stageplaats
 
 
► 
 
Leerlingen/studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. De scholen en hun stagebegeleiders kunnen daarbij een verbindingsrol opnemen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
 
► 
 
Leerlingen/studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis bij de school melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Ook daar kunnen scholen een verbindingsrol opnemen. Leerlingen/studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.
 
Leerlingen en studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.
 
Stagebegeleiding binnen zorg en welzijn
 
Gelet op het verbod van bezoek in de zorg- en welzijnsvoorzieningen om het risico op besmetting zo minimaal mogelijk te houden, kan overleg over stagebegeleiding buiten de voorziening doorgaan, uitgesteld worden tot na de coronavirus-periode of via Skype (of andere media) doorgaan. De directeur van een voorziening kan de stagebegeleider als een uitzondering zien, op voorwaarde dat de nodige zorgvuldigheid aan de dag gelegd wordt. Ga daarover als stagebegeleider (digitaal) in overleg met de voorziening. Gezien de situatie en in functie van het leerproces is het aangewezen dat de stagebegeleider minstens via digitale weg de studenten/leerlingen op stage intensief begeleidt.
 
Vrijwilligerswerking
 
Leraren met een diploma van een gezondheid-, zorg- of welzijnsberoep kunnen zich in hun vrije tijd melden als vrijwilliger bij zorg en gezondheid of rechtstreeks bij zorg en welzijnsvoorzieningen. 
 
Gezien de bijzondere situatie en omwille van de solidariteit met bewoners, patiënten, gezinnen, kinderen die opvang of zorg nodig hebben én de werknemers in zorg en welzijn, hopen we dat bovenstaande richtlijnen handvatten bieden om in solidariteit en in samenwerking met het werkveld het virus en zijn gevolgen te bestrijden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook